13 април 1990


СОФИЯ, 13 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                       БРОЙ 74 /92/


     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ТРЕТА ЧАСТ/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.


     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" НАСТОЯВА СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ ОТМЕНЕНИ КАТО ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ:
     1. СИСТЕМАТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ; ЕДИНСТВЕНО УСЛОВИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР И ЗА ЗАЕМАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ДЛЪЖНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЪКОВОДНА, ДА СТАНАТ УМЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ;
     2. НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЖИТЕЛСТВОТО В СТОЛИЦАТА И НЯКОИ ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В СТРАНАТА, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ СВОБОДНИЯ ИЗБОР НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО, А ОТТАМ И НА МЕСТОРАБОТА.

     ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО В ТОЗИ РАЗДЕЛ И С НЕОБХОДИМОСТТА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ДА БЪДЕ ОРИЕНТИРАНА КЪМ ЧОВЕКА, КТ "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

     - ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЕДМИЧНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ В СТРАНАТА ОТ 42,5 ЧАСА НА 40 ЧАСА, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ БЪЛГАРИЯ ЗНАЧИТЕЛНО ИЗОСТАВА ОТ НАПРЕДНАЛИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ;
     - УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА ОСНОВНИЯ РЕДОВЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 14 НА 20 РАБОТНИ ДНИ, КАТО СЕ ЗАПАЗЯТ ДОБАВКИТЕ ПО СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ КОДЕКС НА ТРУДА; ПРИ ТРУДОВ СТАЖ НАД 20 ГОДИНИ ОТПУСКЪТ ДА НЕ БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 26 РАБОТНИ ДНИ;
     - УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОТГОВАРЯЩА НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО НА ВСЕКИ СЪЩЕСТВУВАНЕ, СЪОТВЕТСТВАЩО НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ И НА СЕМЕЙСТВОТО МУ ПОТРЕБНОСТИ;
     - УСТАНОВЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ В РАЗМЕР 3/4 ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА; ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ДА ИЗПЛАЩАТ ДОБАВКИ КЪМ ПЕНСИИТЕ НА СВОИ БИВШИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ;
     - ПРОМЯНА НА ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, КАТО БЪДЕ ВЪВЕДЕНО ТРИСТЕПЕННО УЧАСТИЕ - НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И НА ДЪРЖАВАТА; ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА; ДА БЪДЕ ПРИЕТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА КАТЕГОРИИТЕ "РАБОТНИЦИ" И "СЛУЖИТЕЛИ" С ОГЛЕД НА НЕЕДНАКВИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН РИСК;
     - РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОКАЧВАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ И ПЕНСИИ, СЪОБРАЗНО ПОКАЧВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ;
     - ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЕТСКИ НАДБАВКИ, КАТО ТЕХНИЯТ РАЗМЕР БЪДЕ СЪОБРАЗЕН С БРОЯ НА ДЕЦАТА, С ТЯХНАТА ВЪЗРАСТ, С ДОХОДИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО; ДА БЪДЕ ВЪЗПРИЕТО ПРАВИЛОТО НА BCEKИ ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО ЗАЕДНО СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕН ДОХОД НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 50 ПРОЦЕНТА ОТ СРЕДНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В СТРАНАТА;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА "ЧЕРТА НА БЕДНОСТТА", СЪОБРАЗЕНА С ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ;
     - НОВА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ:
    А/СВОБОДНА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ;
    Б/ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА С ДВЕ ИЛИ ПОВЕЧЕДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СВОБОДЕН НАЕМ;
    В/ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА САМОТНИ СТАРИ ХОРА И ИНВАЛИДИ, ЖИВЕЕЩИ НА СВОБОДЕН НАЕМ;
    Г/БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА СТРОЕЖ И ПОКУПКА НА ЖИЛИЩЕ ЗА СЕМЕЙСТВА, КОИТО НЕ РАЗПОЛАГАТ С ЖИЛИЩЕ;
    Д/НОВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, СЪОБРАЗЕНО С ДОХОДИТЕ И ПОЛЕЗНАТА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО; УСИЛЕНО ОБЛАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА ИЛИ ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ С ВИСОКИ ДОХОДИ, РАЗПОЛАГАЩИ С ЖИЛИЩНА ПЛОЩ, ЗНАЧИТЕЛНО НАД СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА;

     - ПРЕМАХВАНЕ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ, НАРИЧАНИ ОЩЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА, КОИТО, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО, СЕ ЗАПЛАЩАТ    ОТ НАСЕЛЕНИЕТО И ПОСТЪПВАТ ПРЯКО В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ; ПО ТОЗИ    НАЧИН ЩЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО ЕДНО ОБЕЩАНИЕ НА БКП, ДАДЕНО ОЩЕ В БУЗЛУДЖАНСКАТА ПРОГРАМА ОТ 1891 ГОДИНА; МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ЗА ОПРАВДАНО САМО ОСТАВАНЕ НА АКЦИЗИТЕ ВЪРХУ ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И АЛКОХОЛА;
     - ОТМЯНА НА ЕРГЕНСКИЯ ДАНЪК КАТО УНИЖАВАЩ ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПНО НОВ ПРОГРЕСИВЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК, КОЙТО В УСЛОВИЯТА НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА ДА БЪДЕ С УСИЛЕНА ПРОГРЕСИЯ ЗА НАЙ-ВИСОКИТЕ И СВРЪХВИСОКИТЕ ЗАПЛАТИ;
     - ПРЕМАХВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ НАРАСТВАНЕТО НА ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА" В ПРЕДПРИЯТИЯТА;
     - РЕФОРМА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО ПО ПОСОКА СЪКРАЩАВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ; ПОСТОЯННО И ПОЕТАПНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА СТОКИТЕ, ЧИИТО ЦЕНИ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СЪОТВЕТНИТЕ МИНИСТЕРСТВА;
     - РАДИКАЛНО РАЗШИРЯВАНЕ НА ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЯ - БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЛИ НА УМЕРЕНИ ЦЕНИ - НА ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СТАНАТ СОБСТВЕНИЦИ; СТИМУЛИРАНЕ НА ФЕРМЕРСКИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     - ВРЪЩАНЕ НА ОБОБЩЕСТВЕНАТА ЧРЕЗ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА ЗЕМЯ НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ;
     - ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ ИЛИ ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА АНТИЕКОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТ И ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА; В ТЯСНА ВРЪЗКА С ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ СЪЩО ТАКА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И НА ОБЩИНИТЕ, А СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ.

                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД /ВТОРА ЧАСТ/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРЕД ПЪРВАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /26-27 МАРТ 1990 Г./.

     ОСВЕН ТОВА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО ДО СЕГА, СРЕДНО ВЗЕТО, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАРАСТВАШЕ С ПО НАД ХИЛЯДА ЧЛЕНОВЕ НА ДЕН. ТОВА СЪЗДАВАШЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СТРУКТУРИ НА ДВИЖЕНИЕТО. ВЪПРЕКИ ТАЗИ НАТОВАРЕНОСТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ПРЯКО УЧАСТВАХА В УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНИ КОМИТЕТИ В ОКОЛО 50 СЕЛИЩНИ СИСТЕМИ. ОЩЕ НА ТОЗИ ЕТАП МОЖЕМ ДА ЗАКЛЮЧИМ, ЧЕ ДПС СЕ УТВЪРДИ КАТО РЕАЛЕН СУБЕКТ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И В ТОЗИ СМИСЪЛ ДПС СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО СЪЩЕСТВЕН ГАРАНТ ЗА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ НА ЧОВЕКА.
     В САМОТО НАЧАЛО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ БЕШЕ КВАЛИФИЦИРАНО КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА. ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ТО НЕ Е ТАКОВА, Е ГОЛЕМИЯТ ИНТЕРЕС, КОЙТО СЕ ПРОЯВЯВА ОТ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБРАНИЯТА ОТ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ. НА ПРАКТИКА СЕ ПОЛУЧАВА ЕДИН РЕАЛЕН ДИАЛОГ, КОЙТО НЕ САМО УСПОКОЯВА, НО И ВДЪХВА УВЕРЕНОСТ В СИГУРНОСТТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН. ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА НАСТРОЕНИЯТА, СЪЗДАДЕНИ И ПОДДЪРЖАНИ ОТ БИВШИЯ ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ СПРЯМО МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, БЕШЕ И БИ ТРЯБВАЛО ДА ОСТАНЕ ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕТО Е КАТЕГОРИЧНОТО ОТРИЧАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И ЕКСТРЕМИЗМА КАТО ФОРМИ НА БОРБА. В ТАЗИ ВРЪЗКА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО С ГОТОВНОСТ СЕ ОТНАСЯШЕ КЪМ ПОКАНИТЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ ПО МЕСТА. ИЗРИЧНО ИСКАМ ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ПОДОБНИ СЛУЧАИ НЕ СА ЕДИНИЧНИ, НО БИХ ИСКАЛ ДА CПPA ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВЪРХУ ДВА ФАКТА ОТ НАЙ-НОВО ВРЕМЕ, АКО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НЕ БЕШЕ ФАКТ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ПОЖАРЪТ В ДЖАМИЯТА В ГР. ХАСКОВО ИМАШЕ ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ДА БЪДЕ ПУСКОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПАЛВАНЕ НА МЕЖДУЕТНИЧЕСКА ВРАЖДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА КОНФРОНТАЦИЯ. ВТОРИЯТ ФАКТ Е СВЪРЗАН С ДОСПАТСКИЯ КРАЙ, В КОЙТО ЖИТЕЛИТЕ НА ДВЕ СЕЛА БЯХА ГОТОВИ ДА ТРЪГНАТ ЕДНИ СРЕЩУ ДРУГИ И НЕ ПРИЗНАВАХА ПЪЛНОМОЩИЯТА НИТО НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА, НИТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА СИГУРНОСТТА. ТЕ ИСКАХА ДА ПРЕДЯВЯТ СВОИТЕ ИСКАНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. СЛЕД НАШАТА НАМЕСА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ УСПОКОИ И ВЛЕЗЕ В РЕДОВНИЯ РИТЪМ НА ЖИВОТ.
     НАПОСЛЕДЪК В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ВЛИВАТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, С КОЕТО ТО ПРИДОБИВА НАПЪЛНО ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР. СИМПАТИЗАНТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СА МНОГО НАШИ БРАТЯ БЪЛГАРИ, ОТ КОИТО СМЕ ПОЛУЧАВАЛИ МНОГОБРОЙНИ БЛАГОДАРСТВЕНИ ОБРЪЩЕНИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ. САМО ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО Е ДОСТАТЪЧНО НРАВСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЩЕСТУВАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. В ТОЗИ СМИСЪЛ ОСОБЕН ИНТЕРЕС ПРЕДСТАВЛЯВА ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ КЪМ ОКЗНИ. В НАЧАЛОТО НА ЯНУАРИ ДВЕТЕ ДВИЖЕНИЯ БЯХА НАСТРЪХНАЛИ ЕДНО СРЕЩУ ДРУГО. СЛЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ДВЕТЕ ДВИЖЕНИЯ ЗАПОЧНАХА УСКОРЕНО УЧРЕДЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕСТНИ КОМИТЕТИ. НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ ГОЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИИ СПАДНА НА 1 МАРТ 1990 Г., КОГАТО СЕ ПОДПИСА ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ДВЕТЕ ДВИЖЕНИЯ НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАТ СИЛА ЕДНО СРЕЩУ ДРУГО И ШЕ СЕ БОРЯТ СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ.
     СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ОТНОШЕНИЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЪС СДС. НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД УЧРЕДЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАПРАВИХМЕ СОНДАЖ ПО КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДПС СРЕД УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛИАТА КРЪГЛА МАСА, ВПОСЛЕДСТВИЕ И В САМАТА СТРУКТУРА НА СДС. ОЩЕ ТОГАВА ПОЛУЧИХМЕ КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ С ОПРАВДАНИЕТО, ЧЕ КВОТАТА НА СДС Е БИЛА ДОПЪЛНЕНА ОТ ВЛИЗАЩИТЕ В НЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ. МЕСЕЦ СЛЕД ТОВА ДПС НАПРАВИ ОФИЦИАЛЕН ПРОТЕСТ И ПРЕДЯВИ ИСКАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В "КРЪГЛАТА МАСА", В КВОТАТА НА СДС. РЕАКЦИЯТА ВИ Е ИЗВЕСТНА, НЕ ДРУГ, А ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ ПРОТЕСТИРА ЗА НАШЕТО УЧАСТИЕ В "КРЪГЛАТА МАСА". ОЩЕ СЪЩАТА ВЕЧЕР ОСНОВНИТЕ ЛИДЕРИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ОТ СЕДЕМ РАЙОНА ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИИ, ЧЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ЧЛЕНСТВОТО СИ В НДЗЧП И СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. НА РАЗГОВОРИТЕ, КОИТО ПОВЕДОХМЕ С КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС, СЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА НАШЕТО УЧАСТИЕ НА "КРЪГЛАТА МАСА"; ДОРИ СЕ СТИГНА ДОТАМ, ЧЕ СЕ ОПРЕДЕЛИ И СЪСТАВЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. ДО СЕГА НИЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАМЕ ОТГОВОР ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС ЗА ТАЗИ УГОВОРКА. ПРИНЦИПНОТО СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДПС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА СДС БЕШЕ СВЪРЗАНО С ЕДНО УСЛОВИЕ, А ИМЕННО ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СДС ДА ИЗЛЕЗЕ С ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПРОБЛЕМ, ПО-СПЕЦИАЛНО КАКВО РАЗБИРА ПОД ТОВА ПОНЯТИЕ И КАКВО МИСЛИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА ПО НАЦИОНАЛНО-ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ.
     ДО ДЕН-ДНЕШЕН ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НЯМА ЯСНА ПРЕДСТАВА КАКВА Е КОНЦЕПЦИЯТА НА СДС ПО ТОЗИ НАБОЛЯЛ ПРОБЛЕМ. САМИ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ НИЕ ТВЪРДЕ МНОГО СТРАДАХМЕ И НЯМАМЕ ПРАВО НА ГРЕШКИ, КОИТО КАСАЯТ НАШЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ВТОРА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/.

     З/ ЦЯЛОСТНА ПРОМЯНА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАТО ОТ НЕГО СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ИДЕОЛОГИЗИРАНИ И АНТИДЕМОКРАТИЧНИ ПОСТАНОВКИ, ОГРАНИЧАВАЩИ ГРАЖДАНСКИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ. ИЗВЪН ТОВА, КОЕТО Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ, ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ДА БЪДЕ СВОБОДЕН В СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ И НАЧИНАНИЯ. ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ОБЩЕСТВО ДА СА ЕДИНСТВЕНИЯТ ОГРАНИЧИТЕЛЕН КРИТЕРИЙ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРАВНАТА РЕФОРМА.
     И/ ДА СЕ ИЗГРАДИ ПРИИЦИПНО НОВО ПО ФУНКЦИИ И ФОРМА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, В КОЕТО ПОЛИЦЕЙСКИТЕ OPГАНИ И ВЪТРЕШНООХРАНИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИИ ДА ЗАЕМАТ ВТОРОСТЕПЕННО МЯСТО. СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОЧИСТВАНЕТО НА ЗАВАРЕНИЯ КАДРОВИ СЪСТАВ ОТ КОМПРОМЕТИРАНИ И НЕКОМПЕТЕНТНИ ЛИЦА ДА СЕ ОСИГУРИ СТАБИЛИТЕТЪТ НА ТЕЗИ ОРГАНИ. ПРИНЦИПНО ДА СЕ ПРОМЕНИ СИСТЕМАТА НА РЕКРУТИРАНЕ НА СЪСТАВА НА МЯР, TAKA ЧЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ЕФИКАСНО, НА ПРАВНА ОСНОВА СОЦИАЛНАТА, ГРАЖДАНСКАТА И ЛИЧНА СИГУРНОСТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСИй ГРАЖДАНИ.
     К/ ПОДДЪРЖАНЕ НА ТАКОВА КОЛИЧЕСТВЕНО И ТЕХНИЧЕСКО РАВНИЩЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ, КАКВОТО Е НЕОБХОДИМО ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА HИ СИГУРНОСТ, ПРИ ОТЧИТАНЕ НА EBPОПЕЙСКИТЕ ПРОЦЕСИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ВОЕННИЯ ПОТЕНЦИАЛ В НЯКОИ СЪСЕДНИ СТРАНИ.
     Л/ КОНСТИТУЦИОННО ДА СЕ ГАРАНТИРА ДОМИНИРАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, КАТО ОСНОВЕН НОСИТЕЛ НА ТРАДИЦИИТЕ И КУЛТУРАТА НА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНАТА.
     ЦЕЛ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ Е ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСТИНСКО ДЕМОКРАТИЧНО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЗАВИСИМА И СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА.

     2/ В ОБЛАСТТА НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА:
     А/ БНДП СЕ ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДНО, ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, В КОЕТО С РАВНИ ПРАВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ ЧАСТНАТА, СМЕСЕНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ. PAЗМЕРЪТ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАКТО И БРОЯТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧАВАН ОТ ЗАКОНА. ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДАТ ФИКСИРАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА - НАПР. ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕНЕРГЕТИКА, СЪОБЩЕНИЯ, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ВОДИ, КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ, ГОРИ И ДР.
     Б/ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕНА С ГЕОГРАФСКИТЕ ОСОБЕНОСТИ И НАЦИОНАЛНИТЕ     ИНТЕРЕСИ.
     В/ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗЧИТА ПРЕДИМНО НА НАШИТЕ СОБСТВЕНИ СИЛИ. БНДП Е НЕ ТОЛКОВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НОВИ ЗАЕМИ, А ЗА ИНВЕСТИЦИИ В СТОПАНСТВОТО.
     Г/ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КАРДИНАЛНА БАНКОВА РЕФОРМА. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЕДНА ЦЕНТРАЛНА ЕМИСИОННА БАНКА, КОЯТО С ОБЩОДЪРЖАВНИ ЛОСТОВЕ ДА РЪКОВОДИ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА. ОСВЕН НЕЯ ДА СЕ СЪЗДАДАТ КРЕДИТНИ БАНКИ -ТЪРГОВСКА, ЗЕМЕДЕЛСКА, ПРОМИШЛЕНА И ДР., С КЛОНОВЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА, КОИТО ДА КРЕДИТИРАТ И ВКЛЮЧВАТ В ОБРАЩЕНИЕ СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ.
     Д/ БЪДЕЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗВИВАТ НЕ САМО С ЕВРОПЕЙСКИТЕ, НО И С ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ СВЕТА. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ - ЯПОНИЯ, ЮЖНА КОРЕЯ, ТАЙВАН И ДР. ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВАТ ВРЪЗКИТЕ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. КОИТО ДА СЕ РАЗВИВАТ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА.
     Е/ ПРОИЗВОДСТВОТО НА HAШЕТО С СТОПАНСТВО ДА СЕ НАСОЧВА НЕ САМО КЪМ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, НО И КЪМ ИЗНОС ВКЛЮЧИТЕЛНО И В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. САМО ТАКА БЪЛГАРИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
     Ж/ ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ФИРМИ С УЧАСТИЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ ДО 50 ПРОЦЕНТА, А И ОТДЕЛНИ КЛОНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА - ДО 30 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩИТЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ.
     3/ КАТО ОСОБЕНО ПЕРСПЕКТИВНИ ЗА НАШЕТО СТОПАНСТВО СЛЕДВА ДА CЕ РАЗВИВАТ ПРИОРИТЕТНО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМЪТ, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕЛЕКТРОНИКАТА, ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ, ТРАНСПОРТНОТО МАШИНОСТРОЕНЕ И ДР.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА б-ПАРТИИНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/.

     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, ЗАЩИЩАВАЙКИ НЕОТМЕННИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ НАРОДИ ЗА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАЛЕГНАЛИ ВЪВ ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ОТ 1948 ГОДИНА, И ПРЕДВИД ЮРИДИЧЕСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА В СЪСТАВА НА СССР, ЗАЯВЯВА СВОЯТА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ЛИТВА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ИЗРАЗЯВА СВОЯТА НАДЕЖДА, ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТВА, ЩЕ БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ МИРНИ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. ТОВА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОПУСТИМ ПЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦИВИЛИЗОВАНИ И РАВНОПРАВНИ МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ.
                                                ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК:
                                         БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛКО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
                                         ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
                                         НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ
                                         ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ
                                         ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА
                                         ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ
СОФИЯ, 12 АПРИЛ 1990 ГОДИНА

                                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/                                        X   X   X

     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ.

     ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ЗАЯВИХ ПРЕД РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА", ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е ФАКТ. ПОВТОРИХ ГО И ПО БЪЛГАРСКОТО РАДИО.
     НА 10 АПРИЛ 1990 Г. ИЗЛЕЗЕ ЗАКОНЪТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. СЪЩИЯ ДЕН СЛЕДОБЕД ЗАСТАНАХМЕ С ГЕНЕРАЛНИЯ ПЪЛНОМОЩНИК РУМЕН ЯНАКИЕВ ПРЕД ГИШЕТО НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ЗА ДА РЕГИСТРИРАМЕ ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. СЛУЖИТЕЛКАТА НИ ОБЯСНИ, ЧЕ В МОМЕНТА СЕ ЗАПОЗНАВА СЪС ЗАКОНА, НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН ЩЕ ПОЛУЧИ УКАЗАНИЯ, А НА ПОСЛЕДВАЩИЯ - ЩЕ ИЗЛЕЗЕ В ОТПУСК ЗА ДВА ДНИ, ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА.
     ЗВУЧИ КАТО ВИЦ, НО АЗ Й ВЯРВАМ. ЕДНА СЛУЖИТЕЛКА НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ САМОВОЛНО В ОТПУСК И ТО В НАЧАЛОТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. ВЯРВАМ Й ОЩЕ ПОВЕЧЕ СЕГА, КОГАТО ОТ ВЕСТНИК "ДУМА"
НАУЧИХ, ЧЕ НЯКОЛКО ЧАСА ПРЕДИ НАШЕТО ПОСЕЩЕНИЕ СЪДИЯТА КОКИНОВ Е РЕГИСТРИРАЛ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ! СИГУРНО ВЪПРОСНИЯТ СЪДИЯ Е СЧЕЛ ЗА ЧЕСТ ДА ПОЕМЕ ПАПКАТА С ВИСОЧАЙШИТЕ ДОКУМЕНТИ ЛИЧНО, БЕЗ ДА ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА СЕКРЕТАРКАТА, А ПОСЛЕ В СУМАТОХАТА ОТ КРИСТАЛЕН ЗВЪН И ШАМПАНСКО, ВМЕСТО ДА ДАДЕ НУЖНИТЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, Е ЗАЯВИЛ ЩЕДРО: "Г-ЖА ЯНЧЕВА, ВЗЕМЕТЕ ДВА ДНИ ОТПУСК И СИ БОЯДИСАЙТЕ ЯЙЦАТА ЗА ВЕЛИКДЕН."
     КОЛКО МУ Е, ЦЯЛА ПАРТИЯ БОЯДИСАХМЕ, ТА ЕДНИ ЯЙЦА ЛИ?
     И ВСЕ ПАК ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ Е ФАКТ!
     ДНЕС, ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК, ПОЖЕЛАВАМ НА МОИТЕ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ РАДОСТНО БОЯДИСВАНЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА.

12 АПРИЛ 1990 ГОДИНА
                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.

     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ  НЕ ЧЛЕНУВА В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НО Е СОЛИДАРНА С НЕГО В БОРБАТА ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВ ОБЩЕСТВЕН СТРОЙ.
     В ГР. БРЕЗОВО ФАНАТИЗИРАНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНЕРИ /СЕГА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ/ ОТКРИТО ЗАЯВЯВАТ: БРАДАТИТЕ СА ФАШИСТИ! ТЕ СА ЛУДИ! И БНДРП СЕ ПРИДЪРЖА КЪМ ТОВА ТВЪРДЕНИЕ, НО С ЕДНО ПОЯСНЕНИЕ: НАИСТИНА СА ФАШИСТИ БРАДАТИТЕ, А ПЪК И ИМЕНАТА И БРАДИТЕ ИМ СА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ - МАРКС И ЕНГЕЛС. А ДАЛИ СА БИЛИ ЛУДИ? ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НЕЩО НЕ ИМ Е БИЛО НАРЕД, ЩОМ СА СЪЗДАЛИ ТАЗИ ШИЗОФРЕНИЧНА УТОПИЯ, НАРЕЧЕНА "СОЦИАЛИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИТЕ МАРКСИСТИ МУ ЗАЛЕПВАТ ЕДНО ПРИЛАГАТЕЛНО ОТПРЕД "ДЕМОКРАТИЧЕН" И СЕ ПОЛУЧАВА ЕДНО НЕСЪВМЕСТИМО ПОНЯТИЕ. ТАЗИ ВЕЧЕ "СЪВРЕМЕННА" ТЯХНА ИДЕОЛОГИЯ ИСКАТ ДА НАЛОЖАТ ПАК КАТО ХОМОТ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ТО СЪС "СВОБОДНИ" ИЗБОРИ, КАТО НЕ ПРОПУСКАТ ДА ЗАПЛАШВАТ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ. УВИ! ФАКТ!
     ФАШИМЪТ СИ Е ФАШИЗЪМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ЦВЕТА МУ - НА МУСОЛИНИ ЧЕРЕН, НА АДОЛФ ХИТЛЕР КАФЯВ, НА СТАЛИН ЧЕРВЕН. НО ТОЙ ПРЕЛИВА В НЮАНСИ, КАТО НАПРИМЕР РОЗОВИЯ ЦВЯТ /ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ/. КАКВО БE ХИТЛЕРИЗМЪТ В НАЧАЛОТО СИ - ИСТЕРИЧНИ КРЯСЪЦИ НА ГАДА С МУСТАЧКИТЕ И НЕИСТОВ ВОЙ НА ТЪЛПАТА "ХАЙЛ ХИТЛЕР!". ИМАШЕ И ЕДИН ДРУГ КРЯСЪК - ГЕРМАНИЯ НАД ВСИЧКО! - В ИМЕТО НА КОГОТО ЕВРОПА БЕ УДАВЕНА В КРЪВТА НА ДЕСЕТКИ МИЛИОНИ НЕВИННИ ХОРА.
    СТРАШНОТО Е, ЧЕ И ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 1990 ГОДИНА СЕ ИЗДИГА СЪЩО ТАКЪВ ЛОЗУНГ И ТО ПАК В ЕВРОПА. НА МИТИНГА НА БКП, ПРОВЕДЕН НА 3 АПРИЛ, BCИЧКИ СА ЗАБЕЛЯЗАЛИ ЕДИН ПЛАКАТ /ПУБЛИКУВАН ВЪВ В. "ДУМА"/, КОЙТО НИ КАРА ДА ИЗТРЪПНЕМ с БУЦА НА ГЪРЛОТО. ТЕКСТЪТ МУ Е СЪЩИЯТ КАТО НА ОНИЯ С ПРЕЧУПЕНИЯ КРЪСТ НА ЧЕРВЕНИТЕ ЗНАМЕНА - БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!
     ЗАДАВА СЕ ЛОГИЧНО ВЪПРОСЪТ: КАКВО ЩЕ БЪДЕ ЖЕРТВАНО ИЛИ КОИ ЩЕ БЪДАТ ЖЕРТВИТЕ В ИМЕТО НА ТОЗИ ЛОЗУНГ!
     МИЛАТА НИ РОДИНА, МАЙКА БЪЛГАРИЯ, КОЛКО СЕ СПЕКУЛИРА С НЕЙНОТО ИМЕ!
     ВСИЧКИ ПОМНИМ МИНАЛОТО. ПОМНИМ ЗЛИНИТЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯ "СОЦИАЛИЗЪМ"... ХОРА, БДЕТЕ! ДА НЕ ДОПУСНЕМ ВТОРИ ПОДОБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ!

СОФИЯ,5 АПРИЛ 1990 ЮДИНА
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                   X   X   Х
СОФИЯ, 13 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Д. ДИАМАНДИЕВ.

     ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 28 ОТ УСТАВА НА ДП СВИКВА XIII РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА 28 И 29 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ, В САЛОНА НА "ДОМА НА КИНОТО", УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ" /ДО КИНО "СЕВАСТОПОЛ"/, ОТ 8.00 Ч.
     ПРОЕКТОДНЕВНИЯТ РЕД Е:
     1. ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /ДП/ И УЧАСТИЕТО Й В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В КОАЛИЦИЯ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
     2. ПРИЕМАНЕ НА УСТАВ НА ДП.
     3. ПРИЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА ДП.
     4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ДП.
     5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕСТНИК "ЗНАМЕ".
     6. ИЗБОР НА ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.
     НЕОБХОДИМО Е ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СТРАНАТА ДА ПРОВЕДАТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ /НА 10 ЧЛЕНОВЕ И ОСТАТЪК ДО 10 - ПО ЕДИН ДЕЛЕГАТ/. ДЕЛЕГАТСКИТЕ КАРТИ ЩЕ БЪДАТ РАЗДАВАНИ В ДЕНЯ НА ОТКРИВАНЕТО НА КОНГРЕСА, СРЕЩУ ПРЕДСТАВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОРА. МАТЕРИАЛИТЕ ЗА КОНГРЕСА ЩЕ БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ СВОЕВРЕМЕННО ДО ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДП В СТРАНАТА.

9 АПРИЛ 1990 ГОДИНА
                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/