13 януари 1995


София, 13 януари 1995 година
Брой 10 /1311/


София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ПО ПОВОД НА НАСРОЧЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1995 Г.


Както знаем, през 1990 г. Отечественият фронт /ОФ/ бе ликвидиран. Ликвидираха го тези господа, които за 5 години демокрация ликвидираха българското у българина. Всичко, което се построи по времето на социализма, вече го няма. Нямаме селско стопанство, лека промишленост, нямаме стабилен лев, а безплатното медицинско обслужване и образованието са само на думи. Цените на стоките, тока, отоплението - всичко е убийствено. Станахме заложници на Международния валутен фонд и Световната банка за развитие. Властимащите работят по максимата на Гогол "Мошеник мошеника яхнал, мошеника гони".

Бедно е 94 % от населението, а 6 % си живеят като бъбрек в лой. Ето защо ние, патриотично настроените граждани, отчитайки реалностите в момента, на заседание на 8 януари 1995 г. учредихме инициативен комитет за възстановяване на ОФ.

ОФ ще е непартийна, патриотична, масова организация на граждани, навършили 18 години. Целите на ОФ в близко бъдеще са:
- Откриване на безплатни или с минимално заплащане в народни трапезарии.
- Подпомагане на безработни, бедни и пенсионери.
- Борба против престъпността; възстановяване на доброволните отряди на трудещите се /ДОТ/ по места.
- Борба против сектите - стига самоубийства и драми в семействата на засегнатите от това вредно влияние у нас.
- Против "латинизацията" в България във всичките й сфери.
- За укрепване връзките с българите в чужбина и оказване на нужната им помощ.
- За по-тесни връзки с братските нам славянски и православни народи.
- За безплатно медицинско обслужване и образование.
- За поощряване на раждаемостта и даване на привилегии на многодетните майки.
- За жилища на нуждаещите се на достъпни цени и наеми.

С проекта на програма на ОФ ще запознаем гражданите в близко време. Ако сме родолюбиви българи, трябва да дадем своята дан, за да спрем разрухата в страната. Това да направим без оглед на партийна, религиозна и имотна принадлежност; без оглед на пол, възраст и образование.

Сега, а не утре, за да не се срамуват децата ни!

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА ОФ: свещеник Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА, ПОДПИСАНО ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СМОЛЯН АТАНАС БАРБОВ. Документът е внесен в Главна прокуратура на 12 януари 1995 г.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Позовавайки се на неотменните и гарантирани ми от закона граждански права, както и на задълженията ми на български гражданин, в съгласие с чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България, отправям настоящото писмо до Вас с напомняне относно надлежно внесената и посочена по-горе молба ведно с препис-извлечение от Протокол с Решение на Общо събрание на обществена организация.

Във и с тях се настоява да бъда допуснат до съдебно производство и конституиран в качеството ми на обществен обвинител срещу лицето Ахмед Доган по повод и във връзка с поведението и изявленията на същия, застрашаващи националната сигурност на нашето Отечество - Република България, и целокупния български народ.

Настоява се и за забрана на Движението за права и свободи /ДПС/ като партия на етническа основа, регистрирана в разрез и противоречие с чл. 11, ал. 4 от конституцията. /Междувременно бяха регистрирани и други такива партии./

Върху двата упоменати по-горе документа стоят клеймото и нотариалната заверка на Смолянски районен съд в потвърждение истинността на положените върху тях подписи. Посочени са също така името, ЕГН и адресът ми, а именно: Атанас Тодоров Барбов, ЕГН 480327ХХХХ, с. Левочево, община Смолян.

Считам, че с извършените процедурни действия са изпълнени изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ на Република България, за да бъдат уважени посочените документи и цитираните в тях мотиви, законосъобразни искания и намерения. Позволявам си да се надявам и мисля, че единствено нововъзникналите обстоятелства, които не са предмет на съжденията ми сега и тук, осуетиха тяхната реализация. Същевременно се чувствам задължен да поясня, че очаквах именно такова развитие около проблемния въпрос.

Във връзка и въз основа на гореизложеното, както въз основа и във връзка с чл. 3 и чл. 4 от Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани, и предвид специфичния и нехарактерен юридически казус, възникнал от прекратяване на предварителното производство срещу лицето Ахмед Доган, настоятелно моля за изчерпателните Ви отговори на следните въпроси:

1. Съществува ли промяна на Конституцията на Република България, която да не ми е известна, и ако не, върху какви правни основания, тълкувания и законотворчество са извършени регистрациите на етнически партии у нас? Съществуват ли различия на мнения и становища от официално възприетите такива? И какво е Вашето?

2. Какъв е редът, за да бъде разгледано, оспорено и отстранено това "абстрактно правно недомислие", примерно, условно и най-меко казано?

3. Какви са редът, условията и изискванията, за да бъде продължено и завършено предварителното производство срещу лицето Ахмед Доган?

4. Какъв е редът, по който мога да защитя грубо нарушените ми и потъпкани граждански права с всички произтекли от това последствия?

5. Какви са давностните срокове, съобразно обстоятелствата и закона, в конкретния случай?

6. Кои са международните договори, ратифицирани, влезли в сила у нас и представляващи част от вътрешното ни право?

7. Какви са редът, условията, изискванията и адресите на международните съдилища и съдии за евентуалното им сезиране при възникнала обективна потребност и нужда?

Господин главен прокурор, хиляди български граждани с различни верски и религиозни убеждения регистрираха в подписки своето отношение към нашето отечество и закон. И аз съм един от тях, с поети върху плещите ми осъзнати отговорности, задължения и права. Завършвам писмото си до Вас с мъдростта на Сенека, особено актуална днес:

"Доверието, оказано на вероломния, му дава възможност да вреди".

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ДА ОВЛАДЕЕМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НАСТЪПВАЩАТА ЕПОХА" НА СВОБОДНАТА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ, ПРИЕТА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 1993 Г.


2. ПОЛИТИКАТА, КОЯТО ЩЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ

Вече няколко години България е въвлечена в турбулентните процеси на една промяна, за чиито крайни резултати основните политически сили БСП и СДС нямат никаква ясна представа. Целите на тяхната политика се разполагат по инерция в координатите на капитализма и на социализма, разбира се, модернизирани и идеализирани. В тяхната орбита "за" и "против" се въртят и останалите по-малки политически партии и движения. Опитите за формиране на политически център с нова идеологическа платформа въпреки желанието и от ляво, и от дясно засега не са успешни.

Бедата за България в този неясен драматичен преход към демокрация и пазарна икономика е, че нито една от големите политически сили и партии не издигна национална политическа програма, съобразена с водещите тенденции в развитието на съвременния свят, със ситуацията, сложила се на Балканите и в Европа през последните няколко години, и с традициите, структурата, възможностите и потребностите на българското общество от края на 80-те и началото на 90-те години на XX век.

Като национална, а не класова партия, опираща се на традициите на световното и българското кооперативно движение и възможностите и потребностите на България днес, Свободната кооперативна партия би се отказала от своя политика, ако можеше по друг начин и с други средства да се защитят жизнените интереси на голяма част от обществото, да се решат основните икономически, социални и духовни проблеми на хората, които създават материалното и духовното богатство на страната ни.

Макар че е близка по своите основни ценности и принципи, върху които иска да изгражда цялостната си политика, с БСДП и със земеделската идеология, опираща се на идеите на Ал. Стамболийски, Свободната кооперативна партия се обявява за национална партия - движение. Това означава, че тя иска да бъде партия на всички българи независимо от предишните им политически пристрастия и принадлежност, а също имуществено състояние и характер на упражняваната професия, но които приемат като водещи в икономическата и в социалната политика на страната принципите на свободното акционерно и кооперативно сдружение на притежателите на различни видове частна собственост. Без да отрича индивидуалната реализация на частната собственост, а също така и наличието на държавна собственост, Свободната кооперативна партия смята, че водещи трябва да бъдат именно кооперативната и акционерната форма на организация и реализация на частната собственост. Това е пътят за изход от кризата и създаване на едно работещо и проспериращо общество.

В този смисъл Свободната кооперативна партия е за политика, освободена от глобални претенции и глобални идеологии, тя е за политика на реализма, на онова, което българското общество при съществуващите условия и обстоятелства, възможности и потребности може най-добре да направи. Това е политика на реалната промяна, която ще предлага все по-адекватни форми на разгръщането на свободата на гражданското общество. Накратко, политиката, която ще обедини народа, ще преодолее конфронтацията и ще спаси България.

Свободната кооперативна партия приема и спазва конституцията на страната, приета през месец юли 1991 г. от Великото народно събрание /ВНС./. Тя разглежда конституцията като законова рамка, която гарантира прехода към демокрация и пазарна икономика и необратимостта на промените. За Свободната кооперативна партия конституцията е гаранция за изграждането на правова държава и на демократично гражданско общество.

Свободната кооперативна партия е ясно и категорично за парламентарна република с президентска институция. За нея демокрацията като свобода на народа е несъвместима с каквато и да е форма на монархия. Ръководството на партията смята, че при новите парламентарни избори трябва да се проведе и референдум по въпроса за легитимността на конституцията и формата на управление на България - република или монархия. Трябва да се спрат провокациите против стабилността на легитимно съществуващите институции на властта от страна на разни монархически формирования и коалиции.

Свободната кооперативна партия е за преимуществено мажоритарна система на парламентарни избори. Ръководството на партията смята, че трябва да бъдат избрани всички лица, които заемат ръководни длъжности в системата на изпълнителната власт. Представлявайки национална, а не класова и съсловна партия, Свободната кооперативна партия държи в законодателната, както и в изпълнителната институция на властта да влязат личности, които да изразяват народния интерес и да отговарят пред народа, а не политически партизани на едни или други групови интереси.

За енергичното и успешно осъществяване на прехода и изграждане на системата на правовата държава и на демократичното гражданско общество според Свободната кооперативна партия е необходимо да се приемат без отлагане на първо място законите за социалната приватизация, за местното самоуправление, за данъчната система, за социалната политика, за автономността на средствата за масово осведомяване, системата на науката и висшето образование така, както те са формулирани в съответните части на програмата на партията.

Свободната кооперативна партия е за пълна независимост на съдебната система. Тя смята за порочна практиката управляващите политически сили да се намесват при избора и дейността на съдебните институции, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и т. н.

Вярна на своите принципи, Свободната кооперативна партия ще държи постепенно, но решително органите и институциите на демократичната политическа система все повече да функционират в съответствие с изискванията на пряката, а не на представителната демокрация. Водещата роля на пряката демокрация при изграждането и функционирането на органите и институциите на политическата система ще я направят прозрачна, което пък е главното условие за преодоляване на отчуждението от властта, което се наблюдава в тоталитарните системи и в съвременните представителни демокрации. Само пряката демокрация може да гарантира самоуправлението на обществото от долу до горе, начиная от самоуправляващите се кооперации, общини, околии и области и се завърши с висшите органи на властта - правителството, президента и Народното събрание на Републиката. Свободната кооперативна партия е убедена, че само когато са съпричастни към всички органи и институции на властта, гражданите на едно общество могат да се смятат действително свободни и да бъдат отговорни както за провежданата политика в различните области на живота, така и за съдбата на своето отечество.

С изградената по такъв начин политическа система България не само ще обогати историческия опит на човечеството със своята инициатива, но и с достойнство ще се нареди сред семейството на действително демократичните народи.


3. ЗА СОЦИАЛИЗИРАНА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ИКОНОМИКА

Едва ли има нормален човек у нас, който да не вижда, че трета година икономическата реформа, която трябваше да промени радикално системата от тоталитарна и централно планирана към демократична и пазарна, буксува. И то буксува в главното си звено, приватизацията и структурната реформа. Освен т. нар. либерализация на цените и контролираната маса на пуснатите в обращение пари, които характеризират монетаризма и реституцията, която съживи структури и отношения отпреди повече от 50 години, българската икономическа реформа не направи никаква съществена крачка напред. Последиците са известни. Националната катастрофа, за която крещяха рушителите и носителите на реставрацията, вече реално застава пред обществото. Трагедията на народа, хванат в примката на инфлацията, безработицата и обедняването, е неописуема.

Свободната кооперативна партия е наясно, че причините за това състояние на българската икономика се съдържат не само в отсъствието на консенсус у главните политически сили, но и в отсъствието на ясна и промислена национална програма за реформата, която да се съобразява с даденостите на обществото ни, неговата структура, традиции, възможности и потребности. Като правило досега няколкото правителствени екипа издигаха и следваха чужди на реалностите и на структурите на обществото ни, на неговите интереси, модели и подходи. Утопични или примитивни, те не могат да задвижат българската икономика и да я извадят от шоковото състояние, в което я натикаха правителствата на А. Луканов, Д. Попов и Ф. Димитров. Във всички случаи, без да декларират открито това, тези модели и подходи се движат в известните на българските политически идеолози координати на капитализма и на социализма. В последна сметка те са по същество икономически модели и подходи, родени от инерцията на идеологиите на противопоставянето, конфронтацията, поляризирането на обществото.

Но с рухването на тоталитарния казармен социализъм и с отминаването на вълната на неоконсерватизма и установяването на многополюсния плуралистичен все по-силно интегриращ се свят, под напора на множеството глобални тенденции и предизвикателства всеки народ се стреми да съхрани своите национални традиции и културна идентичност.

Водещите тенденции на интеграция и интернационализация на икономическия и на цялостния обществен живот в развитите страни като израз на една нова колективистичност на обществото на различните му равнища са неотделими от силната тенденция на индивидуализация, която е проява на свободната и развита индивидуалност не само на отделните хора, но и на отделните етнически групи, малцинства и отделни нации. В системата на икономическите отношения тенденцията на индивидуализация изразява процеса на придобиване на собственост и права за реализация на различни форми на собственост от отделните индивиди. По същество процесът на придобиване на собственост и разпореждане с даден вид собственост представлява социализация на собствеността, социализация на капитала. Това е пътят, по който бяха създадени в развитите западноевропейски страни т. нар. средни класи, които представляват стабилната основа на демократичните граждански общества. От 60-те и особено от 70-те години насам в развитите западни страни се забелязва все по-интензивно социализиране на капитала. Основна форма за това станаха акционерните сдружения и кооперациите. В края на 80-те години в Англия, Япония, Франция, Италия и другите развити общества се отчита фактът, че 20 до 30% от работоспособното население се е превърнало от наемни работници в притежатели на акции. Още по-показателни са тенденциите за разгръщане на кооперациите като форма на свободно сдружаване на собственици в областта на промишленото производство, услугите, финансите, спестовността, кредита, търговията, пласмента, селскостопанското производство, научните изследвания и т.н. Според съществуващите данни чрез формите на кооперациите са обхванати 30% от фермерските стопанства в САЩ, Англия, Италия, 80% във ФРГ и Франция и 100% в Холандия, Дания и Япония. Например потребителната кооперация в Швеция - една от най-старите в Европа, има 2 013 000 членове! Всеки втори австриец е кооператор. Основна структурна единица на стопанството в Австрия е кооперацията. В Италия кооперациите в множество форми участват в цялостния стопански живот на страната. Различните кооперации са обединени не само в съюзи в отделните страни, но и в международни организации, които придават на кооперативното движение ролята на една сериозна икономическа и социална сила. Традицията в България и силните тежнения на народа към различните форми на свободните сдружения и кооперации ние, представителите на Свободната кооперативна партия, искаме да превърнем в сериозна политическа сила, в национална политическа сила. Пътят за това според нас е свързан със социализацията на собствеността, това, което не можа и не искаше да направи тоталитарният социализъм, това, което не могат и не искат да направят днес представителите на БСП и СДС.

За нас, представителите на Свободната кооперативна партия, социализацията на собствеността като главна форма за нейното ефективно, рационално и хуманно функциониране представлява сложен многоаспектен процес, свързан с:

а/ Намиране на адекватните за всеки вид собственост форми на функциониране и реализиране.

б/ Преодоляване на отчуждението към определен вид собственост, свързана с реализацията на конкретните хора - производители.

в/ Утвърждаване на развита икономическа демокрация като реална основа на демократичното гражданско общество.

г/ Радикална промяна в мотивацията на труда - от труд по принуда към труд като осъзната потребност за създаване на благоденствие и социална сигурност и постигане на перспектива в живота на свободния собственик /съсобственик/ - производител, и свързаните с него хора.

д/ Самоуправление на селищните, производствените, професионалните и други единици на свободно асоциираните граждани на демократичното общество.

е/ Откриване на възможност за разумно координиране и регулиране на стратегическите усилия на обществото с помощта на контролираните от него представителни органи на властта.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС /26 И 27 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


КЛУБОВЕ

Чл. 17. /1/ Членовете на Младежката организация на Българската социалистическа партия /МО на БСП/ могат да изграждат равноправни младежки формирования - клубове.
/2/ Инициатива за изграждане на клуб може да изяви всеки член на организацията.
/3/ За създаване на клуб са необходими най-малко трима членове.
/4/ Клубовете се регистрират в съответните местни съвети на организацията.

Чл. 18. Ръководен орган на клуба е Общото събрание, което се свиква от Изпълнителното бюро или по инициатива на 1/3 от членовете не по-рядко от един път на три месеца.

Чл.19. Клубът провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно събрание.

Чл.20. За организиране и осъществяване на текущата си работа клубът избира Изпълнително бюро, състоящо се от председател, заместник-председател и касиер.

Чл.21. В съответствие с програмните документи на МО на БСП клубът определя самостоятелно насоките, задачите, формите и средствата на дейност, чрез които подпомага реализирането на целите на организацията.

Чл.22. Група членове могат да се обединяват по собствен избор на териториален, професионален или по други признаци, както по идеи и интереси.


МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.23. Клубовете на територията на една община образуват общинска организация.

Чл.24. /1/ Висш орган на общинската организация е конференцията /Общото събрание/, която се свиква от местния съвет или по инициатива на 1/2 от клубовете, или на 1/3 от членовете на местната организация не по-рядко от един път в годината.

/2/ Делегатите се избират от клубовете по норми на представителство, утвърдени от местния съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция.

/3/ Конференция /Общо събрание/:
   а/ обсъжда отчета на местния съвет и на Контролната комисия;
   б/ определя основни насоки за работата на организацията;
   в/ избира местен съвет и Контролна комисия;
   г/ избира председатели на местния съвет, съответно на Контролната комисия, или предоставя това право на новоизбраните съвети и комисии;
   д/ избира делегати за конгреса и Националната конференция по норма, определена от Националния съвет.

Чл. 25. Местният съвет:
1. Избира Изпълнително бюро, в което влизат заместник-председатели, касиер и членове.
2. Ръководи и контролира дейността на клубовете.
3. Води на отчет членовете.
4. Представя и отстоява интересите на клубовете и членовете на местната организация пред съответните държавни и други органи и организации.

Чл.26. Местният съвет предлага на Националния съвет проект за своя щат и бюджет.

Чл. 27./1/ Местната Контролна комисия следи за изпълнението на устава на организацията, проверява деловодната и финансовата дейност на организациите, както и стопанисването на имуществото, ако има такова.

/2/ Разглежда молби и жалби на членовете на организацията или препоръчва обсъждането им в клубовете и местните съвети.

/3/ Жалбите и възраженията на членовете се разглеждат и решават в тримесечен срок от постъпването им. За резултатите се информират клубът, местният съвет и съответният член.

Чл. 28 /1/ В столицата и градовете с районно деление освен местни организации, съответстващи на това деление, се изграждат и градски организации.

/2/ Висш орган на градската организация е градската конференция, която се свиква от градския съвет на МО на БСП или по инициатива на 1/3 от общинските съвети в нейния състав, или на 1/3 от членовете на градската организация не по-рано от един път на една година.

Делегатите на градската конференция се избират от местната конференция /местно събрание/ по утвърдени норми за представителство от градския съвет. Те запазват правомощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост провеждат заседания.

/3/ Градската конференция избира градски съвет /ГС/ на МО, градска Контролна комисия, председател на ГС или предоставя това право на ГС.

/4/ ГС координира и подпомага дейността на местните организации в града. Определя основните насоки за работа на ГО, поддържа връзки с градските власти. Не избира делегати за конгресите и конференциите на организацията.

/Пресслужба "Куриер"/


14:10:00    
13.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!