13 януари 1994


София, 13 януари 1994 г.
Брой 9 /1054/


София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "365-ТЕ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФЕСОР БЕРОВ" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ ”ЕКОГЛАСНОСТ”


Обществената и политическата криза от есента на 1992 г., формирала се вследствие нереалистичния и конфронтационен курс на СДС, можеше да получи разрешение само чрез нестандартни политически предложения. Такива ние предложихме в нашия документ "Националното разбирателство няма алтернатива" от септември 1992 год. Само едно правителство на "националната отговорност", непартийно по характер, работещо по конкретна програма и ангажирано с определени задължения и широка обществена подкрепа, можеше да избегне задълбочаването на кризата.

Ние положихме максимални усилия за формирането на такова правителство с мандата на ДПС, ръководени не от партийни, а от национални интереси. Историята показа, че решението ни беше правилно.

Работата си правителството започна при изключително тежки условия - недостиг на закони за реално изменение на обществено-политическото устройство; самоцелна конфронтация в обществото и парламента; прекъснати контакти със синдикатите; враждебни действия на доминираните от СДС съдебна власт, държавни чиновници и общинска администрация; нестартирала приватизация и незапочнато преструктуриране на икономиката; над 80% инфлация; неокомплектован апарат във външното и вътрешното министерства с пълно разнебитване на структурите за национална сигурност и пр., и пр.

Очакванията, че при такива условия правителството бързо ще се провали, се оказаха погрешни. То прояви неочаквана жизненост и устойчивост, коренящи се в обстоятелството, че то не защитаваше някакви тяснопартийни интереси. То бе и единственото правителство, което представи пред парламента и пред обществото конкретна едногодишна програма.

Имайки предвид тази програма и предварителните намерения, Политически клуб /ПК/ "Екогласност" оценява положителната дейност на кабинета в следните направления:

1. Правителството не само запази социалния и гражданския мир, но и има определен принос в нормализацията на обществото. Управлението се рационализира, намаляха самоцелните и абсурдни с идеологическата си мотивировка действия на опозицията, преодоляно е вече вредното чувство, че с уличен натиск и внушаване на страх могат да се осъществят користни партийни цели.

2. Възстановен бе диалогът между обществените сили и институциите. Особено важен бе диалогът със синдикатите, който способства за защита на интересите на трудещите се и на държавата.

3. Постигнато бе принципно споразумение с банките от Лондонския клуб, подписано бе и временно споразумение между България и Европейската общност /ЕО/.

4. В аграрната област правителството подчини ликвидационните съвети на Министерството на земеделието и това бе способ не само за подмяна на най-компрометираните им членове, но и по принцип ускори процесите по връщането на земята. По този начин се "сне" много излишно напрежение в селото.

5. Спряна бе аматьорската и импровизаторската линия във външната политика, армията и МВР. Така много по-пълно се защитават националните интереси.

6. Задоволителна и съответстваща на програмните намерения е законодателната инициативност, макар качеството на законопроектите да е далече от желаното.

В дейността на правителството обаче ПК "Екогласност" открива и съществени недостатъци. Такива са например:

1. Кабинетът на Беров не даде цялата истина за наследството, което получи от правителството на Ф. Димитров. Случаите на въпиюща некомпетентност, на корупция и срастване на синята коалиция с държавния апарат трябваше да се изнесат, защото всяко премълчаване рискува да повтори тези явления, а отделно дава шансове на седесарската пропаганда да приписва всички обществени проблеми на сегашното правителство.

2. Правителството прояви плахост при прокарване на своите решения, както и изобщо по спазването на законността в страната. Случаите с разцеплението в православната църква, земеделския дом и др. не могат да не рефлектират и към едно пренебрежение към спазването на реда.

3. Не е достатъчен отпорът на правителството спрямо организираната престъпност и корупцията, към създаването на клиентелистки и протомафиотски структури, някои от които са свързани с властта.

4. Правителството не изпълни един основен ангажимент - да ликвидира административно-държавната намеса в селското стопанство. То продължава да плаща данък на вредните седе-сарски и мозерски илюзии за "връщане земята в реални граници”, вместо да се съобрази с мнението на създателите на благата на село - трудещите се, че само кооперациите могат да запазят селскостопанското производство.

5. Неумело, а в редица случаи и погрешно се осъществяват контролът и ръководството на икономиката. Събирането на данъци, акцизи, мита и такси е в плачевно състояние, много от проблемите се решават с противоречиви и объркани поднормативни актове, които затрудняват деловата активност. Нищо не е направено и по ръководството на държавния сектор в икономиката, а това е възлов проблем на народното стопанство.

6. Един от съществените пропуски е практически непридвижването на приватизацията. Шумно обявена като приоритетна дейност, идеята се изчерпа с няколко проекта за нормативни актове, въпреки трудностите, създавани от няколко посоки. Това се очертава като съществен неуспех за Беров.

7. Като най-съществен проблем на правителството ПК "Екогласност" счита, че е отсъствието на дългосрочни цели и политика, дефицитът от принципно нови проекти за глобално /а не парциално/ решаване на кризисната ситуация. На практика Правителството продължава /макар и с добри намерения и разумни средства/ да върви по един и същи път, както и досегашните правителства - от Луканов до Димитров. Този път вече се нуждае от съществена "смяна на курса". Погрешно разбираният у нас "либерализъм" се превръща вече в отказ от управление, от който вече се възползват малка група хора, забогатяващи за сметка на мнозинството. Измъкване от кризата е възможно не само с изнамерени рецепти, но и когато се ангажира мнозинството от народа. За това е необходим обществен диалог и ако правителството не се включи като страна в този диалог, не може да разчита на подкрепа.

Като цяло правителството на проф. Беров изигра положителна роля в българската най-нова история. Въпрос на възможности е това правителство да остане с добри следи в паметта на хората. Най-малкото е това, че даде възможност да се осмисли изминатият път и да се даде шанс за един бъдещ избор.

София, 4 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСИЯ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ


Предвид сложната икономическа и политическа обстановка, в която се намират двата славянски народа - руският и българският, на 27 и 28 декември 1993 г. се състоя среща между ръководствата на Либерално-демократическата партия на Русия и Българската национално-радикална партия, на която бяха постигнати следните споразумения:

1. За постигане на общите цели, към които се стремят двете сродни партии, между тях да се установят постоянни и здрави връзки.

2. Периодично да се обменя информация относно вътрешното положение в двете страни, оценка и анализ на международното положение, средствата и методите, с които двете партии ще решават проблемите на своите народи и концепциите за развитието и сближаването на двата славянски народа.

3. Двете партии взаимно да се подпомагат и подкрепят със средствата, с които разполагат, за постигане на общите цели.

С настоящата среща Либерално-демократическата партия на Русия /ЛДПР/ и Българската национално-радикална партия /БНРП/ поставят началото на една решителна борба за духовното възвисяване и икономическия възход на руския и българския народ.

 

Сандански, 28 декември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДПР: Владимир В. Жириновски

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

 

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ МЛАДЕЖТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ


МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ,

[.................................] вашите нарекоха хубави дни за българската демокрация. Вие като неделима част от народа видяхте хубостта на „хубавите дни за българската демокрация”. Почувствахте и усещате върху младите си плещи тежестите на контрареволюционните процеси, които протичат в скъпото ни отечество - Република България.

Всеки изминат ден поставя нашата родина във все по-унищожително положение на американски и турски васал, носи ни икономически неуспехи, безработица, политическа и идеологическа безпътица, подхвърля ни на глад и мизерия, създава условия за дезорганизация и унищожаване на научни и културни институции и на резултатите от тяхната дейност, води до непрекъснато увеличаване на престъпността и разврата, до неморални обществени поведения, вдъхва отчаяние и безперспективност.

Има ли изход от тази обстановка?

Да. Има...

И това ви заявява с открито чело и с чувство на историческа отговорност марксистко-ленинската БКП, приемница и продължителка на великото дело на Христо Ботев, Димитър Благоев, на Георги Димитров и на плеядата избити за това дело комунисти, комсомолци, ремсисти и симпатизанти, партията на утрешния ден на България.

Изходът е във всенародната борба против реставрацията на капитализма, в борбата за прекратяване на контрареволюционните процеси и преминаване към строителството на възроден социалистически строй, освободен от недостатъците на тоталитаризма. Това е бъдещето на България, чието бъдеще сте вие. Следователно участието ви в тази борба е обществено-исторически обусловено. Това участие обаче ще бъде най-плодотворно, ако то се извършва под ръководството на възстановения като масова, самодейна обществено-политическа организация Български комунистически младежки съюз /БКМС/, създаден през 1919 г. като продължител на борбите на Съюза на работническата социалдемократическа младеж, организиран от тесните социалисти през 1912 г. БКМС просъществува до 1938 г., когато се влива в редиците на героичния РМС, който винаги е бил в предните редици на ръководените от партията борби против фашизма и капитализма и в началните години на изграждането на България след  9 септември 1944 г.

След Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956 г. младежкото движение премина през един незавиден път на развитие, за да достигне до трагичните последици в края на 80-те и началото на 90-те години на XX век. Сега то все още е в безпътица.

Международната и вътрешната обстановка в страната определят обективната необходимост от възраждането на прогресивното младежко революционно движение и особено на неговата сърцевина - БКМС.

Затова БКП призовава всички младежи и девойки, особено тези от средите на работническата класа, на трудовите селяни и народната интелигенция, запазили своята чест и достойнството си в сегашното сложно време, независимо в кои организации са членували, членуват или не, да се отнесат с внимание към предложението на Политбюро на ЦК на БКП за възстановяване на БКМС. Да потърсят връзки със секретарите на партийните организации в населените места, секретарите на околийските, на окръжните и областните комитети и с апарата на ЦК на БКП и да участват в изграждането на организациите на БКМС на всички равнища.

Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП са взели всички необходими мерки за осигуряване на изпълнението на тази изключително важна общонародна задача.

За целта е изграден инициативен комитет за възстановяване на БКМС с председател Милчо Александров, тел. 76-97-58, жк "Горубляне", бл. 44, вх. А, ап. 10, София - 1738.

За справки и указания се отнасяйте до него. Учредителните протоколи изпращайте на неговия адрес.

София, 1 януари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФОНДАЦИЯ „БОЛНАТА ПЛАНЕТА" ПЕТЪР МАНОЛОВ ДО ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИЦИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ


ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,

Никога досега не сме имали по-благоприятно време за установяване на Малка европейска общност, на Балкански съединени щати или на единение, което може да се нарече Балкания.

Фондацията ви умолява да участвате в начинанието с ум, воля и финансова помощ!

Желаем ви здраве и щастие!

БАЛКАНИЯ*

или Динария, Дунавия, Александрия, Егея, Дардания, Борея...

или Балкански съединени щати

или Малка обединена Европа

или общност /"единена или федерирана"/ от самостоятелните и независими държави

Албания, Босна, България, Гърция, Македония, Словения, Сърбия, Херцеговина, Хърватия, Черна гора...

Население: около 40 000 000 жители.

Територия: около 530 000 кв.км.

Вероизповедни общности: Източноправославна, мюсюлманска, католическа, протестантска, сектантско-езическа, комунистическо-атеистична и др.

Езици: Български, македонски, словенски, хърватски, сръбски /на които може да се общува от Триест до остров Крит/, албански и гръцки /на които може да се общува навсякъде, където има лодки и риба/.

Столица: Петрич, Пирот или Ниш.

Граници: Триест - северната държавна граница на Югославия, Видин - Силистра - Иланлък, Черно море, река Резовска - Капитан Андреево - устието на река Марица, югоизточната и южна държавна граница на Гърция, адриатическото крайбрежие на Албания и Югославия.

* Държавите, които ще се единят в общност или федерират, могат да приемат едно неутрално и кратко име, което да не дава топонимен приоритет на нито една от изброените.


ГЕОГРАФИЯ

Тази общност ще има приблизителните параметри на средно голяма държава като Франция, Италия или Турция и ще внесе едно тъй нужно равновесие в най-взривоопасния регион на планетата Земя.

Федерирането /оттук насетне разбирайте и единение/ на малките държави ще спомогне за едно по-плавно излизане от тоталитаризма, като за модел се ползва Гърция, тъй като точно тя е държавата, близка до нашия хал и която най-безопасно ще ни припомни пазарната икономика.

Балкания /приемете оттук нататък името условно/ ще бъде една общност със следните по-големи речни и морски пристанища: Белград, Видин, Русе, Варна, Бургас, Кавала, Солун, Атина, Дуръси, Дубровник, Сплит, Шибеник и Риека.

На тази територия има равнини като Добруджа, Тракия и Северна Гърция, които ще изхранват населението на Балкания. Динарските и Албанските планини, Стара планина, Родопи, Рила, Пирин, Олимп и Странджа и още десетина други планини са естествените "заводи" за влага, дървен материал, дивеч, животновъдство, лечебни билки и почивка.

А реки като Драва, Тиса, Морава, Тимок, Огоста, Искър, Янтра, Камчия, Марица, Места, Струма, Ахелой, Девол, Дрин Унац и Сава, почистени от отровната смрад, която се е вливала в тях, трябва да станат свещени балкански резервоари за питейна вода, от която в близките години ще имаме въпиюща нужда.

Благоприятните климатични условия, сред които е разположен Балканският полуостров, дават възможност за целогодишна консумация на пресни плодове и зеленчуци, които, освободени от отровителския начин на производство /чрез пестициди, нитрати и други химикали/, могат да направят храните и хранителната промишленост на тази общност по-търсена дори от оръжията.

А това може да ни направи независими от спекулативните към днешна дата парични знаци, управлявани от шизоидно мислене и нездраво човешко поведение.

Федерирането ще намали шансовете на нечистоплътни политици да оглавяват балкански държави, като слугуват на богати и силни разузнавания, както и подобни политици да се заиграват на малки националистически войнички, които винаги после са се разгаряли в световни пожари.

Исторически доказаният стремеж на траки, ахейци, илири, даки и славяни към местно и конкретно /общинно, градско/ самоуправление е още един довод за нуждата от общността Балкания с охранно предназначение.

А днешната практичност на гърците, вродената албанска независимост, световното самочувствие на сърбите и македонците, трудолюбието на словенците, хърватската мъдрост, държавничеството на българите, търпението на босненците, гордостта на черногорците... или най-общо казано: йерархичната почтеност на мюсюлманите плюс веротърпимостта на източноправославните човеци могат да послужат за изграждането на една миролюбива общност.


ЕКОЛОГИЯ

За да можем да замисляме нещо добро помежду си, за да можем да плачем и да се смеем, за да има с кого да разговаряме и да правим любов, трябва да ни има и да сме живи и здрави! А то може да стане само ако дишаме чист въздух, пием добра вода и се храним със здрави храни. Затова: Да затворим всички цистерни, лаборатории, работилници и комини, от които излиза и се стеле отровна смрад! Защото въздухът, който поемаме в нашите гърди , трябва да бъде животворен и вятърът, който ще свежи нашите лица, трябва да бъде чист и прохладен!

Да направим всичките си реки питейни от изворите до устията, защото, братя балканци, водите, които извират от нашите планини, ще утоляват нашата жажда, както и моретата, които се плискат около полуострова, разхлаждат нашите брегове.

Да почистим пръстта си от посети, натрупани, заровени или складирани отрови, защото житото, което кълни по нашите земи, трябва да бъде живо-зелено и млякото от нашите пасбища трябва да е безвредно за отглеждането на човеци!

Да се опитаме, така както се запасяваме със зърно за зимата, да натрупваме и енергия от силните ветрове и неизтощимото слънце, за да може огънят, който ни трябва през студените дни, да ни топли, без да ни изгаря.

И погледнете, братя балканци, колко са близо нашите граници, колко близо са нашите градове и селища и колко много от реките, които текат от нас и към нас, са общи и колко лесно можем да се изтровим нехайно!

А колко демократични хаймани от Европа, Америка и Азия се мъчат да ни пробутат мръсните си произведения и производства, да направят от нашите божествени Балкани мръсен заден индустриален двор. И колко много доморасли курви / политици и бизнесмени/ има по нашите земи, които срещу заплащане са склонни да помагат на такова престъпление, а ние нямаме дори нито един жесток охранен закон.

Затова нека се съберем и пред лицата на всичките си балкански народи решим какво да правим! Ще затихваме ли производствата, които ни тровят, ще ги закриваме отведнъж или ще продължаваме да сме нехайни, докато цели райони станат негодни за живеене на хора, или пък подготвим условия за раждането на уроди!

 

РЕЛИГИИ

Поклонници на огъня, орфици, кибелисти, кришнаити, привърженици на Ашока, кукери, русалии и дъновисти,

православни, католици, протестанти /торбеши, павликяни и богомили/, гагаузи и други сектанти, изградили своите доктрини по Библията и основните християнски правила;

мюсюлмани, шиити, сунити, помаци, измаилтяни и други агаряни, юдаисти, масони, почитатели на разума, парламентаристи, бахайци, свидетели на Йехова, емануилисти, икоменисти, мормони, анархисти, социалисти, социалдемократи, националсоциалисти, фашисти, комунисти и плахи монархически надежди,

човеци от света, живеещи през тежкия период на Калиюгата, или човеци от Балканския полуостров, чиито убеждения към днешна дата все още имат значение!

Щом многолюдните народи разбират, че трябва да се откажат да всяват раздори между малобройните и щом вече може да се говори и работи открито за създаване на една балканска общност, това не е ли белег, че доброто между хората започва да надделява!

И не сме ли пак ние, които най-дълго са живели на границата между големите верски континенти на мюсюлманството и трите християнства и които могат да дадат пример за веротърпимост!

Православни, изпишете избодените очи на вашите мъченици и светци, за да прогледнат и видят, че Антихристът си отива, оставил зад себе си вместо равенство - безстопанственост, човешки несправедливости и обгорени души!

Протестанти /сектанти на християнството и мюсюлманството/, покажете цялата светлина на своята идея за Бога и съблазнявайте хората с доброта и любов! Покажете лицето на своя Бог такова, каквото е!

Богомили от Истанбул до океанските брегове на Южна Франция, явете своите тайни за Създателите на света!

Мюсюлмани, призовавайте Аллаха от белите минарета на джамиите си като бог на миролюбието и разбирателството!

Теософи, явете ни цялата дълбочина на вашето знание!

Атеисти, впрегнете разума си, за да показва правите пътища на човешкото усъвършенстване!

Ето, събират се вече замислите на Бога-създател, Бога-предупредител /от годините на нашето невежествено лутане/ и Бога-хранител!

И като ходят нашенци между нас и говорят: "Убийте ги тези, защото е друга вярата им!” Как да постъпим?

И като ходят чужденци между нас и ни говорят: "Убийте ги тези, защото са други мислите им!” Как да постъпим?

Чужденци, елате да раздавате правосъдие и разум само ако вече сте го постигнали там, откъдето идвате!

Нашенци, напуснете тези земи, ако не можете да живеете без раздори!

И щом можем да си отправяме подобни слова, не означава ли това, че всички богове са довели хората си на едно и също място!

И щом вече изглежда окаян нещастник всеки, който дели и съзаклятничи между човеци и народи, не означава ли, че разсъмва!

И щом вече всяка потайност и скритост между племена и народи намирисва на пъкленост и предумишлено престъпление срещу човеците и Бога, не означава ли това, че виждаме!

А вяра християнска имаме ли! А някой да ни забранява да вършим добро един другиму, както ни забраняваха учителите по комунизъм! А някой днес да ни казва: " Оставете го да умре! Той не е от нашата вяра... или... Оставете го да умре, той не вярва в комунизма и нашия Бог... или... Оставете го да умре, той е чужденец и оспорва, че ние сме най-великите на света!" Тези насъскватели вече се измитат от нашите земи!

А да не би Балканският полуостров да си няма полуостров в полуострова - Светогорския, натежал от пустеещи манастири, пълни с мъдрост и книжнина, която няма кой да прелиства.

И да не би на Балканския полуостров да няма джамии и синагоги, и да не би преди това да е нямало капища и мраморни храмове!

И колко религии са износили нашите души, за да можем да се гледаме днес с разбиране и доброжелателство и търпимост!


/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
13.01.1994


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!