13 октомври 1994


София, 13 октомври 1994 година
Брой 201 /1246/


София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. Коалицията ще се яви на избори за Народно събрание с общи листи.


България се намира в дълбока политическа, икономическа, нравствена и институционна криза. Предстоят избори.

Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ и Демократическата партия /ДП/ предприемат действия, които имат за цел създаването на коалиция. Те обединяват своите усилия за спасяването на нашата родина, за изграждането на социално ориентирано пазарно стопанство и против ново прокомунистическо управление в България.

БЗНС и ДП установиха единни възгледи и се споразумяват за:

1. Обединяването на усилията и укрепване на некомунистическите демократични сили.

2. Създаването на коалиция между Земеделския съюз и Демократическата партия. Под коалиция те разбират политическо споразумение за постигането на общи цели за определено време при запазване на политическата идентичност на всяка организация и взимане на решенията с консенсус.

3. БЗНС и ДП са традиционни политически партии. Те имат исторически принос за развитието на демокрацията, а днес и сходни оценки за политическата обстановка, за целите и средствата за управление на държавата.

4. Коалицията между Земеделския съюз и Демократическата партия има за политически противник БСП, която все още не се отказва да поддържа остарелите структури на тоталитарната власт. Тя се стреми отново към пълно господство, като фактически унищожава независимостта на трите власти.

БЗНС и ДП нямат намерение да водят политическа борба с други некомунистически, демократични организации, но не са съгласни да се включват в съюзи, в които има опасност да загубят политическия си облик и където решенията не се взимат на основата на общото съгласие.

5. Земеделският съюз и Демократическата партия са против двуполюсния модел на демокрация в България. Той доказа, че не е подходящ за нашите условия и на практика обслужва интересите на БСП. Появата на силна коалиция от некомунистически демократични сили, създадена от БЗНС и ДП, дава възможност да бъдат привлечени в политическия живот много от избирателите, които в последната година показват нежелание за участие в избори.

6. Коалицията, създадена от Земеделския съюз и Демократическата партия, е отворена за партии и политически личности, проявили в последните години искрената си ангажираност към идеите на демокрацията.

7. Създадената коалиция се явява на изборите с общи избирателни листи, за които ще се сключи особено споразумение, основаващо се на експертни проучвания, добронамереност и взаимно доверие.

Коалиционното споразумение се одобрява от съответните органи на участниците в коалицията.

София, 12 октомври 1994 г.

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ: Анастасия Мозер

ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: Стефан Савов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪЮЗ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ.


Днес, 10 октомври 1994 г., се проведе съвместно заседание на Секретариата на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ и Председателството на Българската работническо-селска партия /БРСП/.

Протоколът бе воден от Милчо Александров, първи секретар на Софийския градски комитет на БКП, а председатели бяха другарите Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, и Георги Иванов, председател на БРСП.

Приет бе следният дневен ред:

1. Сключване на договор между двете партии за създаване на Съюз на левите сили.

2. Избиране на предизборен щаб.

Другарят Георги Иванов предостави думата на Петър Йорданов, който прочете декларацията, публикувана във вестник "Комунистическо дело". Поискано беше мнението на Секретариата на ЦК на БКП.

От БРСП в заседанието взеха участие другарите Георги Иванов Георгиев, председател, Петър Ненов Йорданов, заместник-председател, и Васил Петров Жеков, секретар.

От БКП взеха участие другарите Владимир Спасов, генерален секретар, Косьо Терзиев, Димитър Ябълков, Асен Младенов, Димитър Иванов, секретари на ЦК на БКП, Славчо Стойков, член на Политбюро на ЦК на БКП.

Ръководствата на двете партии взеха следните решения:
1. Утвърждават политическата декларация от 14 май 1994 г. между двете партии за създаване на Съюз на левите сили.
2. На базата на политическата декларация да се изготви предизборна платформа в срок до 20 октомври 1994 г. Отговорник за представянето й е председателят на предизборния щаб.
3. Създават централен предизборен щаб в състав от десет човека, по пет от двете партии, с председател Владимир Спасов и заместник-председател Георги Иванов и двама говорители, по един от двете партии. От БРСП - Петър Йорданов, и от БКП Адриана Пенчева.
4. Решенията ще се взимат с взаимно съгласие.
5. Единната листа на коалицията да започва с представител на БКП и следва представител на БРСП.
6. Субсидиите от държавата на коалицията да се получават от касиера на коалицията и да се контролират от ЦКРК на двете партии.
7. Коалицията да търси контакти с други комунистически и работнически партии от други страни за обмяна на опит.
8. Коалицията е открита за присъединяване на други партии, които приемат платформата на Съюза на левите сили.

Беше утвърден предизборният щаб в състав: Васил Петков Жеков, Кирил Станев, Тончо Желев, Петър Ненов Йорданов, Людмил Костадинов, Методи Христов, Димитър Харалампиев Иванов.

София, 11 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЛЕВИТЕ СИЛИ, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ ВЛАДИМИР СПАСОВ, КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И КЪМ КМЕТА НА СОФИЙСКАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЛУБ ЗА ПРЕСЦЕНТЪР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 14 май 1994 г. беше създаден Съюз на левите сили /СЛС/. На 10 октомври 1994 г. се състоя заседание на Секретариата на ЦК на Българската комунистическа партия /БКП/ и Председателството на Българската работническо-селска партия /БРСП/, които избраха предизборен щаб на Съюза на левите сили. На 11 октомври 1994 г. към Съюза на левите сили се присъедини и Българската социалистическа партия на труда /БСПТ/, представлявана от генералния й секретар Ивайло Денчев. Досега не е дадена нито една стая нито на БКП, нито на БРСП, нито на БСПТ. Също така не ни е предоставен нито един клуб. Не ни е предоставена нито една стая за редакция на вестник "Комунистическо дело" независимо от многото молби и жалби, които сме давали до кмета на Софийската голяма община, до министър-председателя и до президента на Република България, които даже не смятат за необходимо да ни отговорят нито с да, нито с не. Всички те грубо нарушават конституцията и Закона за политическите партии.

Излагайки горното, най-учтиво ви молим на предизборния Съюз на левите сили да бъде предоставен поне един клуб в София за пресцентър. Също така трябва да ни се предоставят клубове във всички градове, където ще бъдат районните /окръжните/ комисии. В клубовете трябва да има телефони. Така например в София бихме посочили клуба на ул. "Костенски проход", клуба в трафопоста, който не се използва почти за нищо. Този клуб бихме могли да използваме съвместно с БЗНС. В противен случай молим да ни се даде друг клуб, ако сметнете, че не е целесъобразно с БЗНС да използваме един клуб. В противен случай ще смятаме, че ще прилагате и в бъдеще репресивни мерки против партиите, създали Съюза на левите сили, и изборите няма да бъдат честни и справедливи. За да не оспорим същите, предварително поставяме въпроса да ни предоставите елементарни условия за нормална работа на пресцентъра ни. Също така молим червената бюлетина да бъде предоставена на Съюза на левите сили, както и да бъдат включени наши представители в Централната избирателна комисия /ЦИК/ и във всички избирателни комисии.

София, 12 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ТРАКИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО - ПЛОВДИВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА БЕЖАНСКИТЕ ОБЛИГАЦИИ ПО СПОГОДБАТА "МОЛЛОВ-КАФАНДАРИС".


Както ви е известно, в Закона за републиканския бюджет за 1994 г. /"Държавен вестник", бр. 22/1994 г./ в разходната му част са предвидени 30 млн.лв. за изплащане на бежански облигации по Спогодбата "Моллов-Кафандарис". Също така в параграф 16 от преходните и заключителни разпоредби в същия закон е предвидено Министерският съвет в срок до 30 април 1994 г. да определи условията и реда по оползотворяването на тези 30 млн.лв. по изплащането на част от тези облигации - главница /номинална стойност/ и неизплатените лихвени купони, защото е явно, че с тази сума от 30 млн.лв. не може да се погаси остатъкът от неизплатените облигации и лихвени купони, което изплащане се преустанови през 1950 г.

Вместо Министерският съвет в определения му срок - 30 април 1994 г., да определи условията и реда по оползотворяването на сумата от 30 млн лв., той точно след един месец взема решение N 202/31 май 1994 г. /"Държавен вестник", бр. 47/1994 г./, с което нарежда да се регистрират в клоновете на ДСК в страната притежаваните от бежанците и от техните наследници облигации по Спогодбата "Моллов-Кафандарис" в срок от 1 юли до 30 ноември 1994 г., като същевременно с това решение задължава Министерството на финансите и ДСК - централно управление, съгласувано с БНБ, да дадат указания в срок до 30 юни 1994 г. за реда и условията, които следва да се спазват при регистрацията им.

И действително такива указания са дадени с писмо N 01 от 1 юли 1994 г. на МФ и "ДЛ и ВДЗ" от 30 юни 1994 г. на ДСК - централно управление, до клоновете на ДСК в страната и понастоящем продължава регистрацията на облигациите, съгласно дадените указания.

В дадените указания е предвидено да се регистрират облигациите, като се опишат по серия, номер и сума /номиналната стойност/ на облигацията, а така също и неизплатените лихвени купони към облигацията - бройки, единична сума и обща сума на лихвата.

Следователно непосредствено след 30 септември 1994 г. - крайния срок, определен за регистрацията на облигациите и лихвените купони към тях, ще е известна вече общата сума по номиналната стойност на регистрираните облигации, а така също и общата сума на неизплатените лихвени купони. При наличието на тези данни ще може да се вземе вече от Министерския съвет решение, което да определи условията и реда по оползотворяването на предвидената по бюджета сума от 30 млн.лв.

Ръководството на Тракийско дружество - Пловдив, в присъствието на икономисти-финансисти, след като обсъди възможностите за бързото /тъй като до края на годината остава по-малко от един месец за изпълнението на бюджета/, справедливо, правилно и разумно оползотворяване на сумата от 30 млн.лв., дойде до заключението, че въпросът може да се разреши най-бързо и лесно, като се изплатят определен брой от неизплатените лихвени купони, които са от N 51-65 вкл., или 15 броя, и с което на първо време ще се възползват и удовлетворят справедливо всички бежанци, регистрирали облигациите си.

Пример: В случай, че общата сума на регистрираните облигации по номиналната им стойност е 200 млн.лв., то лихвата върху тях, като се има предвид, че е 6 % върху номиналната стойност и че това са два лихвени купона, тъй като падежите им са на 1 юли и 1 януари /с по 3 % върху номиналната стойност/, то при изплащането на 2 лихвени купона ще се използват 12 млн.лв. /200 000 000 х 6 %/, а за един купон сумата е 6 млн.лв., или с изплащането на 5 броя лихвени купона ще се оползотвори сумата от 30 млн.лв., колкото е предвидена по бюджета за 1994 г. - 5 броя лихвени купона по 6 000 000 лв = 30 000 000 лв.

В случай, че регистрираната сума е 250 000 000 лв., тогава ще се изплатят 4 броя лихвени купони, защото 250 000 000 лв. х 6 % е = 15 000 000 лв. за два лихвени купони, а за 4 броя = 30 000 000 лв.

И така съответно на регистрираната сума на облигациите по номиналната им стойност ще се определят и бройките лихвени купони, като се конкретизират и кои номера ще се изплатят, и това ще стане бързо и лесно само с едно писмено нареждане до клоновете на ДСК в страната и по този начин ще се оползотвори сумата от 30 млн.лв.

Това е предложението на Тракийско дружество - Пловдив, което смятаме за целесъобразно, справедливо, разумно и компетентно за вземане на решение от Министерския съвет.

По повод на честите, така да се каже, дежурни изявления по различни поводи на министъра на финансите г-н Александров, а и по конкретния случай с изплащането на облигациите, които досега е споменавал, като: "Няма пари", е било с единствената цел да отлага и протака тяхното изплащане.

Добре е да знае и да има предвид ръководството на съюза при отстояване интересите на бежанците от Западна Тракия пред Министерския съвет, че на много от бежанците и на техните наследници са известни данните по приходната и разходната част на бюджета за 1994 г. /"Държавен вестник", бр.22 от 1994 г./ и какво представлява в разходната част на бюджета за 1994 г. предвидената сума от 30 млн.лв. за изплащане на бежански облигации по Спогодбата "Моллов - Кафандарис", а тя е капка в морето.

За тази цел цитираме в настоящото някои данни като неразделна част от направеното по-горе наше предложение, които да се имат предвид:
1. Обща сума на приходите по бюджета за 1994 г. 100 167 млн.лв.
2. Обща сума на разходите по бюджета за 1994 г. 133 836 6 млн.лв.
3. Утвърждава се дефицит - планиран преразход по бюджета за 1994 г. 33 669 6 млн.лв.

В разходната част на бюджета са предвидени да се изплатят лихви в размер на 42 734 6 млн.лв. които представляват 32 % от всички разходи по бюджета за 1994 г. и които са главната причина за утвърдения дефицит - планирания преразход!

В това число от тези лихви:
а/ Лихви за външния дълг - 9 128 млн.лв.
б/ Лихви по вътрешни заеми 36 606 6 млн.лв.

В лихвите по вътрешните заеми е включена сумата 5 480 4 млн.лв. за изплащане на дългове на фирми за лошите кредити = 5 480 млн.лв. и какво представлява тогава сумата от 30 млн.лв. за изплащане на бежански облигации в сравнение с изплащането на "лошите кредити", за които пари ще има!

Следователно неубедително и нелепо е да се говори, че няма пари за... 30 млн.лв. при тази инфлация на лева.

Необходимо е най-сетне да се изяват добра воля и желание от страна на Министерския съвет и изпълни повелята на параграф 16 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета за 1994 г., гласувано от Народното събрание, като започне веднага изплащането на бежански облигации, след като се регистрират в ДСК.

Пловдив, 7 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. Найденов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОМСКИЯ СИНДИКАТ - ЛОМ, И НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ЛОМ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В РАЙОНА.


Ние, социално слабите от гр. Лом, заявяваме, че социалното напрежение в района е достигнало връхната си точка.

Стотици хора и семейства живеят под границата на бедността. Социалните помощи, които се отпускат, не се изплащат редовно, а когато се плащат, са само процент от тях.

Ето защо ние отправяме призив за помощ към всички държавни инстанции да вземат становище за спиране на социалното напрежение. В противен случай ние, ръководството на синдиката и Инициативният комитет, не поемаме никаква отговорност, защото може да се стигне до събития с непредсказуеми последици и ще се пристъпи към масово емигриране на ромите от региона.

Лом, 11 октомври 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 13 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОФИЦЕРСКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 8 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Името на организацията е Офицерски патриотичен съюз "Чест и достойнство", наричан по-нататък съюза.

/2/ Седалището и адресът на ръководството на съюза са в София.

/3/ Съюзът е юридическо лице, което се регистрира в съда по Закона за лицата и семейството като обществена и професионална организация с нестопанска цел.

Чл.2. Съюзът е доброволна, съсловна, непартийна, професионална и независима организация на действащите и на запасните офицери от Българската армия. Той осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България.

Чл.3. Съюзът се изгражда и работи на основата на следните принципи: доброволност, демократичност, изборност, плурализъм, критичност и самокритичност, лична и колективна отговорност, задължителност на решенията на ръководните органи и равнопоставеност на всички членове.


Глава II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.4. Основни цели на съюза са обединяването на армейското действащо и запасното офицерство на основата на патриотизма, професионализма, личната чест и достойнството на офицера в името на неговото възраждане и издигането му като водещ интелектуален фактор за националната сигурност на Република България. Съюзът си поставя целта и да защитава професионалните и социалните права на офицерите, както и да издига престижа на офицерската професия.

Чл.5. За постигането на тези цели съюзът си поставя за изпълнение следните задачи:
а/ Да се възродят силата, духът и патриотичните традиции на българското офицерство.
б/ Да въздейства за изчистване на нравствения облик, за издигане на социалния статус и на престижа на българския офицер.
в/ Със законни средства да се противопоставя на разрухата в Българската армия, на инспирирания отвън и отвътре национален нихилизъм, на корупцията в армията, на некадърността, на обедняването на офицерите и техните семейства, на ограничаването на гражданските им права.


Глава III
ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА

Чл.6. Съюзът осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната, програмата и устава на съюза, волята на своите членове.

Чл.7. Съюзът развива организаторска, защитна, научна, изследователска, просветна и благотворителна дейност.

Чл.8. В своята дейност съюзът използва следните средства:
а/ Контактува с държавни, обществени и международни организации и институции.
б/ Прави предложения до държавните и служебните органи за решаване на наболели проблеми на офицерското съсловие.
в/ Формулира и огласява чрез средствата за масова информация становища по важни въпроси на българската войска и на офицерството.
г/ Организира чествания на бележити годишнини, на славни събития и на изтъкнати личности. Чества празниците, изпраща в запаса и организира подпомагането на нуждаещи се свои членове.


Глава IV
УСТРОЙСТВО

Чл.9. Съюзът се състои от офицерски сдружения и от централни ръководни органи.

Чл.10. Ръководни и изпълнителни органи на съюза са: Общото събрание на офицерското сдружение и Общото делегатско събрание на съюза.

Офицерските сдружения се оглавяват от Офицерски съвет, а съюзът като цяло - от Висш офицерски съвет и от Контролен съвет.

Чл.11. Офицерско сдружение:

/1/ Състои се най-малко от петима членове.

/2/ Създава се чрез учредяване, като копие от протокола се изпраща във Висшия офицерски съвет за утвърждаване и регистрация.

/3/ Ръководен орган на Офицерското сдружение е Общото събрание, което:
- избира Офицерския съвет, обсъжда и приема отчета за работата му;
- избира делегати за Общото делегатско събрание;
- обсъжда и приема програми за дейност;
- решава всички въпроси, свързани с членството в съюза;
- решава други съюзни проблеми.

/4/ Изпълнителен орган на Офицерското сдружение е Офицерският съвет, който:
- се състои най-малко от трима души: председател, секретар и касиер;
- планира дейността на Офицерското сдружение;
- редовно събира и правилно изразходва членския внос;
- свиква Общо събрание най-малко на три месеца и винаги когато има нужда;
- осъществява оперативното ръководство на сдружението в съответствие с решенията на Общото събрание и на централните ръководни органи;
- свиква Общо събрание по искане най-малко на една трета от членовете на сдружението в седемдневен срок от постъпването на искането.

Чл.12. Централното ръководство на съюза се осъществява от:

/1/ Общото делегатско събрание на съюза.

/2/ Висшия офицерски съвет.

/3/ Председателя на Висшия офицерски съвет.

/4/ Контролния съвет.


Глава V
СРОК

Чл.13. Срокът на съществуване на съюза е неограничен, до вземането на решение за прекратяване дейността на съюза от Общо делегатско събрание.

/Пресслужба "Куриер"/


14:50:00
13.10.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!