13 септември 1993


София, 13 септември 1993 година
Брой 178 /965/


София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 11-12 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Българският демократически форум /БДФ/ намира, че при сегашната политическа обстановка се е изградила като силна партия, готова да реши задачите, които поставя пред нея историческият момент. Беше утвърдено, че:

1. БДФ е и ще бъде лоялен член на СДС, ще работи за укрепване на редиците му и ще подкрепя неговата политическа програма.

2. БДФ смята, че падането на правителството на Л.Беров е неминуемо и СДС трябва да състави самостоятелен кабинет.

3. Поради невъзможността на Народното събрание и правителството да изпълняват функциите си БДФ е за предсрочни парламентарни избори.

4. БДФ е за: отмяна на сегашната реакционна конституция и за възстановяване на Търновската конституция; за обезсилване на т.нар. Наредба-закон за Народен съд, референдума от 1946 г. и всички останали репресивни закони; за разсекретяване на досиетата и за приемането на закон за декомунизация.

5. Основен принцип в политиката на БДФ е защитата на националните интереси. БДФ се противопоставя на македонизма като дело на Комунистическия интернационал. БДф е против турцизирането на населението с българско етническо самосъзнание и е за активно поддържане на статуквото на Балканите.

6. БДФ е против провежданата от правителството на Л.Беров рекомунизация и настоява за неотстъпно провеждане на икономическата реформа, за връщане на земята в реални граници, за подпомагане и стимулиране на частната собственост, за бърза и справедлива приватизация и защита на социално слабите слоеве.

7. БДф е за вземане на спешни законодателни и административни мерки срещу престъпността, корупцията и бюрокрацията.

София, 12 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ВЪВ ВРЪЗКА С ХОДА НА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 5 СЕПТЕМВРИ 1993 Г. В ПЛОВДИВ.


Българска офицерска легия /БОЛ/ "Раковски” изразява своето безпокойство от хода на реформата в Българската армия. Липсват обективни предпоставки, без които е невъзможно осъществяването на реформата - Закон за отбраната и въоръжените сили, Правилник за преминаване на военната служба, Методика за оценка на професионалните качества на офицера, материално и финансово осигуряване.

Настояваме Народното събрание да приеме приоритетно Закона за отбраната и въоръжените сили. Време е председателят на Народното събрание и депутатите от Комисията по национална сигурност да изпълнят обещанията си. Последният срок, който те си определиха - 30 май 1993 г., отдавна изтече.

Съществуващата методика за атестиране на офицерите позволява унижаване на достойнството им. Методиката е наследство от бившия екип на Министерството на отбраната. В състояние сме да разработим и при проявен интерес да предложим проект на съвременна методика за оценка на професионалните качества на офицера на Министерството на отбраната.

На отделни места продължава порочната практика кадровите размествания да се правят "на тъмно", единствено на базата на оценката на непосредствения началник, без отчитане мнението на професионалната организация.

Обезпокоени сме от напускането на много млади офицери, ненавършили 10 години служба в армията. Съгласно сега действуващото законодателство се предвижда те да бъдат уволнени дисциплинарно. Обръщаме се към всички парламентарни групи за съдействие за спешна поправка в Закона за всеобщата военна служба, която да отстрани тази несправедливост.

Не се решават наболели социални проблеми - жилища, почивно дело, заетост на съпругите на офицерите и др. В много поделения не се допускат представители на организацията ни в жилищните комисии на поделенията и гарнизоните, в комисиите за раздаване на карти за почивка, не се допускат и при обсъждане на служебното положение на нейните членове, при кадровите размествания.

За подобряване работата на организацията, в съответствие с нейния устав бе избрано Временно ръководство, което да ръководи организацията до редовния конгрес през 1994 година.

Пловдив, 5 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОЛ "РАКОВСКИ": майор инж. Руси Гочев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОф. ЛЮБЕН БЕРОВ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


В изказването на проф. Беров от 8 септември 1993 г., разпространено от средствата за масова информация, се изброяват партии, внасяли безакцизно петрол, цигари и алкохол. Посочена е и "либералната партия". От кабинета на министър-председателя и Главно управление "Митници" разбрахме, че става дума за Либерална партия - Перник.

В общественото съзнание Българска партия ЛИБЕРАЛИ с председател Петко Симеонов е най-популярната либерална партия. Затова ще ви бъдем благодарни да уточните, че проф. Беров е визирал Либерална партия - Перник.

Декларираме, че Българска партия ЛИБЕРАЛИ не се е занимавала с подобна дейност.

Настоятелно молим министър-председателя да бъде прецизен в изказванията си.

София, 9 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 2 НОЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


ГЛАВА I.

Чл.1. Образува се в Република България Български земеделски народен съюз - Никола Петков. Той е демократична организация, която действа в строго съответствие с конституцията и законите на страната и осъществява дейността си на основата на собствена политическа програма.

Българският земеделски народен съюз - Никола Петков е със седалище град София, ул. "Леге" N5.


ГЛАВА II. ЦЕЛИ

Чл.2. Основна цел на Българския земеделски народен съюз - Никола Петков е обединението и сдружаване на земеделците за постигане благоденствието, нравственото и духовното развитие на българския народ и на всеки гражданин на страната.

Чл.З. Българският земеделски народен съюз - Никола Петков работи за възраждане на българското село, за изграждане на модерно селско стопанство, за възстановяване на частната и държавна собственост и за екологосъобразна икономическа политика на държавата.

Чл.4. Българският земеделски народен съюз - Никола Петков е за: мир, демокрация, народовластие, участие на всеки гражданин в управлението на обществото и държавата; изборност на органите на властта; конституционно-парламентарно управление; недопускане на каквито и да са привилегии в обществото и държавата.


ГЛАВА III. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.5. В своята дейност Българският земеделски народен съюз - Никола Петков използва всички парламентарни, други политически и обществени методи, форми и средства, като:
а/ участва в управлението на обществото и държавата самостоятелно или в сътрудничество с други партии, обществени организации и движения;
б/ излиза в опозиция, когато интересите на БЗНС-Н. Петков налагат това;
в/ издига кандидатурите на съюзни членове за участие в изборите за местни и централни органи на властта, в ръководствата на обществените организации и движения; оказва на съюзните представители необходимата помощ и съдействие, изслушва периодически отчет за дейността им и предлага тяхното отзоваване, когато не оправдаят оказаното доверие;
г/ действа за приемане на законови и подзаконови актове в духа на Програмата на БЗНС-Никола Петков и за строго спазване на законността;
д/ действа за разпространение на полезни знания чрез вестници, брошури, списания и др.


 ГЛАВА IV. СЪСТАВ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ

Чл.6. БЗНС-Никола Петков се състои от земеделски дружби в села и градове, съединени в общински и окръжни.

Чл.7. Член на БЗНС-Никола Петков може да бъде всеки български гражданин, навършил 18-годишна възраст, нелишен от граждански права, който приема Устава и Програмата на БЗНС-Никола Петков.

Чл.8. Всеки член има право:
а/ да избира и да бъде избиран в съюзните органи;
б/ да участва в цялостния живот на организацията, свободно да излага свои виждания и мнения по различните проблеми и въпроси, да ги поставя на обсъждане.

Чл.9. Всеки член е длъжен:
а/ да работи за постигане на целите на програмата и да спазва устава,
б/ да работи за своето политическо, нравствено и духовно израстване;
в/ редовно да плаща членски внос.

Чл.10. Членовете на БЗНС-Никола Петков имат права и задължения във вътрешносъюзния живот.

Чл.11. Кандидатите за членове на БЗНС-Никола Петков подават писмена молба да местната земеделска дружба по местоживеене.

Приемането им става в тяхно присъствие на събрание на местната дружба с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.12. Всеки член получава членска карта, която се издава от общинското ръководство.

Чл.13. Членството се прекратява по желание на съюзния член или с решение на местната земеделска дружба, в която членува.

Чл.14. Членският внос се събира прогресивно върху всички доходи на съюзния член.

Чл.15. За нарушение на съюзния устав се налагат следните наказания: мъмрене, предупреждение и изключване.

Чл.16. Наказанията на съюзни членове за извършени нарушения се налагат и снемат в тяхно присъствие само от местната земеделска дружба.

Членовете на съюзните ръководства се наказват само от органа, в който са избрани. Наложените наказания могат да бъдат обжалвани пред Контролно-ревизионната комисия на висшестоящата земеделска дружба, Върховния съюзен съвет и конгреса.


ГЛАВА V. СТРУКТУРА НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ

Чл.17. БЗНС-Никола Петков се изгражда на териториален принцип.

Чл.18. Местната земеделска дружба е основно звено в структурата на БЗНС-Никола Петков. Тя не може да има по-малко от 5 членове.
Когато в населеното място няма земеделска. дружба, членуването става в най-близката дружба на общината.

Чл.19. Висш орган за осъществяване дейността на местната земеделска дружба е събранието, което се свиква не по-малко от един път месечно.

Чл.20. Местната земеделска дружба избира:
а/ 5-членно ръководство, което се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове;
б/ контролно-ревизионна комисия в състав: председател, секретар и членове;
в/ делегати за отчетно-изборната конференция на общинската земеделска дружба.

Чл.21. Ръководствата на местните земеделски дружби и контролно-ревизионните комисии се избират за срок от една година.

Чл.22. Местната земеделска дружба предлага кандидатури на съюзни членове за ръководни длъжности в органите на държавната власт и управление в ръководствата на обществените организации.

Чл.23. Местните земеделски дружби приемат решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

Решенията за налагане на наказание се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.


ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.24. На територията на общината се създава общинска земеделска дружба, в състава на която се включват всички местни земеделски дружби.

Чл.25. Отчетно-изборната конференция на общинската земеделска дружба се провежда веднъж на две години.

Чл.26. Отчетно-изборната конференция на общинската земеделска дружба избира:
а/ ръководство от 7 /седем/ членове в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове.
В по-големите общински земеделски дружби ръководството избира бюро;
б/ контролно-ревизионна комисия от 5 /пет/ членове в състав: председател, заместник-председател, секретар и членове;
в/ делегати за отчетно-изборната конференция на областната земеделска дружба, съгласно нормата за представителство, определена от областното ръководство.

Чл.27. На предконгресната отчетно-изборна конференция се избират делегати за конгреса и върховни съюзни съветници според определената норма за представителство.

Конференцията обсъжда и кандидати за членове на Управителния съвет и на Централната контролно-ревизионна комисия, които предлага за утвърждаване от конгреса.

Чл.28. Общинското ръководство координира и подпомага цялостната дейност на местните земеделски дружби.

Чл.29. Общинското ръководство ежегодно приема отчета за финансовата дейност на местните земеделски дружби през изтеклата година и бюджета за следващата година.

Чл.30. Заседанията на общинското ръководство се провеждат най-малко три пъти в годината, а на бюрото - ежемесечно.

Чл.31. Свикването на извънредни конференции или заседания става с решение на ръководството, по искане на една трета от членовете му или на една трета от местните земеделски дружби.


ОКРЪЖНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.32. На територията на окръга се създава Окръжна земеделска дружба, в състав на която се включват всички общински земеделски дружби.

Чл.ЗЗ. Ръководството на окръжните дружби се състои от:
а/ председател, заместник-председател и секретар;
б/ членове - председателите на общинските ръководства

Чл.34. Отчетно-изборната конференция на окръжните земеделски дружби избира:
а/ председател, заместник-председател и секретар на окръжното ръководство;
б/ контролно-ревизионна комисия в състав: председател, секретар и членове.

Чл.35. Окръжното ръководство координира и подпомага дейността на общинските земеделски дружби.

Чл.36. Окръжното ръководство предлага кандидатури на съюзни членове за ръководни длъжности в органите на държавната власт и управление и в ръководствата на обществените организации.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 13 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРЕДИЗВИКАНО УТОЧНЕНИЕ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ И ГОВОРИТЕЛ НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ЛЮДМИЛ МИТЕВ, ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА ОТ СИНДИКАТА СТАЧНА ГОТОВНОСТ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


По повод на зачестилите изявления и публикации на "загрижените" за българското учителство ръководители на Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ в средствата за осведомяване се налага да бъдат уточнени някои подробности и обществеността, в това число работещите в сферата на образованието и родителите /не изключвам политиците/, да направи преценка, съпоставяйки фактите.

Протестните действия на учителите от учителски синдикат /УС/ "Подкрепа", започнали на 26 април 1993 г. и продължили близо два месеца /включващи по смисъла на ЗУКТС подписки, шествия, гладни стачки в София и страната - включително щафетна гладна стачка пред Народното събрание при гласуването на бюджета за 1993 година, символични и ефективни стачни действия/, по решение на Националния стачен комитет /НСК/ бяха трансформирани в СТАЧНА ГОТОВНОСТ до подписване на окончателно споразумение с Министерския съвет. През месец юни като учители, давайки пример какво е за нас категорията МОРАЛ, препоръчахме на нашите членове и симпатизанти да се въздържат от безсрочни ефективни стачни действия. Мотиви: при бездушното отношение на българските политици към проблемите на образованието една такава крайна мярка, поставяща под въпрос приключването на учебната година, би ощетила единствено учениците и техните родители. Да не говорим за допълнителните финансови загуби на изправения пред прага на мизерията български учител, който се чуди как да свърже двата края на семейния бюджет.

Ясно е, че нашите протести са насочени срещу предложения от правителството на г-н Беров и гласувания от Народното събрание /НС/ републикански бюджет, който поставя работещите в сферата на образованието на едно от последните места по отношение на заплащане в бюджетните ведомства. Същевременно предупредихме колегите, независимо дали членуват или не членуват, в синдикати, че е в ход една страшна по своите размери провокация срещу учителите като цяло от страна на правителството на г-н Беров, състояща се в загърбване проблемите на образованието, вкарването им в "глуха линия" и същевремнно афиширане на висок глас, че отраслите "Образование" и "Здравеопазване" са приоритетни спрямо останалите ведомства на бюджетна издръжка.

Тази позиция на правителството за голямо съжаление беше подкрепена от ръководството на СБУ в лицето на г-н Иван Йорданов, председател, и г-жа Янка Такева - секретар на този сменил наименованото си, но не и абревиатурата и принадлежността си профсъюз. По време на масовите учителски протести срещу предложения от правителството бюджет, когато като основни искания УС "Подкрепа" постави: да не бъдат намалявани средствата за веществена издръжка на учебно-възпитателните заведения и гарантиране на достойно заплащане на работещите в образователната сфера, когато много колеги, членуващи в СБУ, ни подкрепиха, дистанцирайки се от своята "шапка", емисари на същия синдикат обикаляха страната /включително и членовете на ръководството/ и убеждаваха колегите в добронамереността на правителството, колко е загрижен кабинетът на проф. Беров за просветата, пееха приспивната песен за някакво бъдещо благоденствие и решаване на проблемите на учителите благодарение усилията на СБУ и Беров и пр., и пр. Била събрана и подписка, която гарантирала това. С няколко думи: учители, останете си със същите заплати, работете в мръсни и неремонтирани училища, но не стачкувайте, не протестирайте срещу правителството. Та нали то се грижи за всичко? Нали си е наше? Или, казано по-просто, ръководството на Синдиката на българските учители, използва максимата: "Не ме гледай какво върша, ами слушай какво ти говоря!" Звучи познато, нали?

В тази посока, проследявайки хронологията на събитията от пролетта и лятото на 1993 година, с изненада и учудване слушам и чета изявленията на г-н Йорданов и г-жа Такева, че действията на правителството "ще взривят социалния мир", "учителството е измамено" и "след две стачки на СБУ паднаха две правителства"!

Доколкото си спомням, имаше нещо като стачка, обявена от ръководството на СБУ и ненамерила широка подкрепа сред учителството, но за сметка на това взета присърце от прокомунистически настроените директори на училища, но тя беше насочена срещу първото некомунистическо правителство на България от десетилетия насам. И то за нещо решено и регламентирано от същото това правителство с ПМС 133. Въпросът в случая е риторичен: има ли в България комунисти, които не са стачкували срещу правителството на г-н Филип Димитров? Кой измами учителството и продължава в същия дух? Можеш ли да защитиш членовете си, без да имаш подписан колективен трудов договор?! А може би отговорът е, както на един телевизионен герой, "НЯМА ПРОБЛЕМИ". Кой знае...

Днес, четири месеца след началото на нашия протест, СБУ, свиква стачния си комитет. Приветствам едно такова решение /ако е искрено, разбира се, защото присъединяването на колегите от СБУ към нас би означавало постигане в голяма степен на нещо, което искаме от четири години - промяна и обновяване на българската порсвета. Постигнатите договорености и подписаните частични споразумения между HСK на УС "Подкрепа" и Министерски съвет ми дават основание да вярвам, че при добро желание от страна на правителството ще се реши въпросът със заплатите на учителите.

Припомням - и нека да бъда разбран правилно от всички - че с гръмки фрази и евтин популизъм система не се сменя, а още по-малко ще бъдат решени проблемите на образованието. Учителският синдикат "Подкрепа" е доказал с действията си към какво се стреми и не е отстъпил от своята позиция. Това е НОВА, ДЕМОКРАТИЧНА ПРОСВЕТНА СИСТЕМА, позволяваща на децата ни да получат такова образование, което да им отвори вратите към Европа и света, с което да бъдат полезни на България, на бъдещето.

Та нали и България е в Европа, българино?!

И така, предстои втори рунд!

/Пресслужба "Куриер"/

 


10:30:00
13.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!