12 юни 1995


София, 12 юни 1995 година
Брой 112 /1413/


София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ.


Съюзът на демократичните сили /СДС/, Народният съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/ и Движението за права и свободи /ДПС/, обединени от общата идея за успешното представяне на предстоящите местни избори, приемат следните принципи за основа на своята съвместна дейност:

1. Издигане на единни кандидатури за кметове на населените места, които ще се ангажират с конкретни платформи, гарантиращи демократичните промени.

2. Право на местните организации да посочват кандидати и утвърждаването на единния кандидат от техните ръководства.

3. Спазване на екипен принцип при издигането на кандидатите и поемане на съвместна отговорност за управлението след изборите.

4. Равнопоставеност на организациите на всички нива при преговорите за издигането на единни кандидати, отчитайки конкретните условия, обществения авторитет на издигнатите кандидати и влиянието на отделните политически сили по места.

5. Взаимна толерантност и коректност при участието в изборите.

6. Националните ръководства ще съдействат за издигането на единни кандидати, където е необходимо.

7. Отвореност към всички демократични политически сили.

София, 9 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ.


Отечественият съюз и Съюзът на пенсионерите в България са независими, масови организации, които се ангажират с решаването на всекидневните проблеми на хората, използвайки езика на човешкото общуване и на конкретната взаимопомощ.

В днешното време на дълбоки промени, в условията на трудния преход от тоталитаризъм към демокрация, на всеобща политическа, икономическа, социална и духовна криза в страната съгласуваната дейност на двете организации придобива особена важност. Ето защо, след като прецениха общите си интереси:
- за съхраняване на единната и еднонационална българска държава;
- за социално и физическо оцеляване на народа;
- за опазване на българския дух, на народностите добродетели и общочовешките ценности;

отчитайки реалното си влияние и авторитет в съвременното българско общество и основавайки се на традиционните си връзки и досегашен опит, ръководствата на двата съюза приеха следното


СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Да си взаимодействат и сътрудничат по въпросите, свързани с демократичното развитие на страната, за осигуряване на социалната поносимост на прехода, за социална защита и повишаване жизненото равнище и социалния статус на пенсионерите.

2. Да обединяват усилията си за формирането на националната стратегия в социалната област, да не допускат държавата да отстъпва от своите социални гаранции и ангажименти към пенсионерите, създали по трудовия си път толкова блага за обществото:
- осъвременяване на пенсиите и пълна компенсация от инфлацията;
- отделяне на пенсионните фондове от бюджета и тяхното стабилизиране;
- участие на пенсионерите в социалната приватизация.

3. Да координират усилията си в подкрепа на законодателните инициативи, като например пакета от социалноосигурителните законопроекти - нов закон за пенсиите, за социалното осигуряване, за здравното осигуряване, за социалното подпомагане и др., когато те отговарят на интересите на членовете и привържениците на двете организации.

4. Да подпомагат взаимодействието и сътрудничеството на своите местни организации в дейността им за развитие на населените места и местното самоуправление, за решаването на конкретни жизненоважни проблеми на пенсионерите.

5. Съвместно да настояват пред правозащитните и правоохранителни органи и да ангажират обществеността за установяването на строг ред и законност, за защита на спокойствието и сигурността на гражданите, за решителна борба срещу нарастващата престъпност и корупция.

6. Да си съдействат за организирането на социологически проучвания за социалното положение на пенсионерите.

7. Организиране и провеждане на съвместни мероприятия по повод на национални и местни празници, за укрепване на народностните добродетели и опазване на българщината.

8. Организиране и участие в разрешени от законите прояви на гражданска позиция и протест срещу потъпкването на човешките права и социалните интереси, срещу престъпността, спекулата и корупцията.

9. Клубната база по места да се ползва съвместно от двата съюза по взаимна договореност.

10. Да координират усилията си за подготовка и провеждане на избори за централни и местни органи на властта.

11. Ръководствата на двата съюза да се информират взаимно за свои общественозначими инициативи и да оценяват периодично изпълнението на настоящето споразумение.

12. Със споразумението да се запознаят ръководствата на структурите на двата съюза в страната. То да стане основа за конкретна дейност в регионите, общините, населените места, квартали.

София, 31 май 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ: Гиньо Ганев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ: Тодор Колев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНАГРАРНАТА ПАРТИЯ.


На 10 юни 1995 г. в Националния дворец на културата се състоя заседание на Националния ръководен съвет на Християнаграрната партия /ХАП/. Обсъдени бяха актуални политически въпроси, като централно място бе отделено на подготовката за участието на ХАП в предстоящите избори за местни органи на властта.

След задълбочени разисквания Националният ръководен съвет взе следните решения:

1. Общинските и местните организации на ХАП да участват в изграждането по места на коалиции със Съюза на демократичните сили /СДС/ и с други некомунистически партии и организации в подкрепа на кандидати за кметове и общински съветници, които се ползват с обществен авторитет и доверие и притежават необходимите човешки и делови качества.

2. Да продължат усилията в подкрепа на аграрната реформа. За възстановяване на собствеността върху земята и за защита на земеделските производители.

3. Главна външнополитическа задача остава интегрирането ни в европейските структури и предприемането на конкретни стъпки за присъединяване на България към НАТО.

4. Общинските и местните организации на ХАП да продължат сближаването и взаимодействието с Обединения християндемократически център /ОХДЦ/ с цел процесът на обединяване между двете партии да получи своя юридически завършек с провеждането на обединителна конференция веднага след изборите за местни органи на властта.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ.


На 10 юни 1995 г. се проведе разширено заседание на Националния съвет на Християндемократическия съюз /ХДС/ в България, на което бяха обсъдени предстоящите местни избори. ХДС в България подкрепя идеята на партньорите си от изборите - Народния съюз, за обединяване на усилията на всички демократични, некомунистически сили за достойно представяне на местните избори. Обсъдени бяха кандидатурите, които ХДС в България ще предложи за общински съветници и кметове в София и в страната, както и преговорите на регионално ниво, които партията води с останалите демократични некомунистически сили. Кандидатурата за кмет на София, която ХДС в България ще подкрепи, ще бъде обсъдена на предстоящото събрание на софийската организация на партията.

В края на месеца, на заседание на Съвета на Европейския християндемократически съюз, което ще се проведе в Букурещ, ще присъстват председателката на партията д-р Светлана Спасова и заместник-председателят Людмил Иванов, а на конференцията на тема "Приватизацията в селското стопанство" ще участват икономически експерти на партията.

Като партия, която полага реални грижи за духовния просперитет на нацията, ХДС в България реши да внесе предложение за създаване на експертна група в Министерството на земеделието и хранителната промишленост /МЗХП/, която да подпомага решаването на отделните случаи с неодържавените, но владени от държавата земеделски земи на църквите и манастирите, както и имотите на нехристиянски конфесии.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НЕКОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ФОРМАЦИИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


Обединени от общата идея за успешно представяне на предстоящите избори в Плевенска община, днес, 3 юни 1995 г.Съюз на демократичните сили /СДС/, Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, Движение за права и свободи /ДПС/, Партия на демократичния център /ПДЦ/, Радикалдемократическа партия /РДП/, Обединени монархически сили "Царство България", Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Гражданско обединение за републиката /ГОР/, Алтернативна социаллиберална партия /АСП/, Зелена партия, Съюз "Нов избор", Комитет за защита правата на човека /КЗПЧ/, Български национален фронт /БНФ/, и конфедерация БЗНС - блок "Търновска конституция", Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа", Асоциация на демократичните синдикати /АДС/, Съюз за стопанска инициатива на гражданите /ССГИ/, приемат следната основа на своето взаимодействие:

1. Принципа за издигане на единни кандидатури за кмет.

2. Принципа на широка автономия на местните структури при тази дейност.

3. Принципа на предварително обвързване на кандидатите с предизборна програма за населеното място и гаранции за провеждане на демократичната реформа.

Настоящото споразумение е отворено за всички некомунистически формации, споделящи декларираните принципи.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ИСКАМЕ ДА ОЦЕЛЕЕМ" НА ОКРЪЖНОТО И ОБЩИНСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЯМБОЛ, ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


На организирана среща на производителите на селскостопанска продукция и млекопреработватели с депутати от Ямболски, Сливенски, Бургаски и Пловдивски избирателен район, кметове на общини и представител на Министерството на земеделието присъстващите декларираха за пореден път несъгласието си от политиката на Българската социалистическа партия /БСП/ и правителството по отношение защита на интересите на селския стопанин, частните производители и оцеляването на животновъдството като основен отрасъл в селското стопанство. Само 1,9 на сто от средствата, отделени от държавния бюджет, отиват за подпомагането му. Този факт е подигравка с труда на хората, осигуряващи на страната основни продукти - зърно, месо, мляко.

Да да оцелеем, ние, производителите от региона, настояваме за:

1. Участие на държавата в изкупуване на земеделската продукция.

2. Спешно правителството да вземе мерки за регулиране на изкупните цени на млякото.

3. Въпросите, свързани със селското стопанство, да се решават кардинално и с перспектива.

4. Да се създадат браншови организации на производителите за защита на интересите им.

5. Чрез пакет от закони да се даде възможност за стимулиране на частния производител.

6. Да се актуализира статутът на областните земеделски служби.

7. Незабавно да се потърси отговорност от виновниците за спекулативните цени на земеделска продукция.

8. Българското село да се превърне в алтернатива за младите и безработните хора.

9. Да се регулират изкупните цени на зърното и се създадат варианти за прогнозни цени.

10. На производители и специалисти от селското стопанство да се осигури достъп в телевизионни предавания по въпросите на земеделието.

Ако в най-кратък срок не се съобразите с исканията на производителите на земеделска продукция, окръжното и общинското настоятелство на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ Ямбол ще призоват към различни форми на организиран протест.

Ямбол, юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, ДРУЖЕСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКО-АЛЖИРСКО ПРИЯТЕЛСТВО И АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ФРАНКОФОНИ ПО ПОВОД НА УБИЙСТВАТА НА ЖУРНАЛИСТИ В АЛЖИР.


Ние, приятелите на алжирския народ в България, със загриженост следим събитията в Алжир през последните години. Тези събития, породени от необясним екстремизъм, ни потрисат дълбоко.

Особено неоправдани за нас остават убийствата на журналисти, призовани на информират обществото и да балансират властите в демократичните общества. А в Алжир вече 40 журналисти загубиха живота си, изпълнявайки своя професионален дълг.

Изхождайки от разбирането, че демокрацията е невъзможна без информационната откритост, ние се солидаризираме с благородната мисия на алжирския журналист в този особен етап от развитието на приятелски Алжир.

Изказвайки подкрепа на журналистите в тази страна, ние изразяваме в същото време и надежда, че добрата воля ще надделее над екстремизма и решение на проблемите там ще бъде намерено чрез политически средства, цивилизовано.

София, 8 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
12.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!