12 май 1994


София, 12 май 1994 година
Брой 92 /1137/


София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ.


Участието ни в създаването и подкрепата на кабинета "Беров” бе и си остава исторически оправдан акт. Геополитическите опасности и вътрешнодържавната нестабилност диктуваха единствената алтернатива на евентуалната тежка и продължителна криза в изпълнителната и в законодателната власт. Мандатът на Движението за права и свободи /ДПС/ бе последната възможност за съставяне на експертно правителство. Това правителство беше поддържано от организации и личности, генетично и идейно свързани с демократичните сили. Гласовете на Българската социалистическа партия /БСП/ се опираха на вътрешнопартийна мотивация и преследваха други цели. Програмата, за която гласувахме в парламента, обещаваше ускоряване на реформата, бърза приватизация, връщане на земята, укрепване на реда и на сигурността. Действията и усилията на нашите представители в правителството бяха насочени към осъществяване на тази програма.

Днес вътрешнополитическата ситуация е различна. Все по-ясно очертаващите се през последните месеци тревожни симптоми прераснаха в качествена промяна както във функционалната формула, така и в икономическата стратегия на кабинета. Отказвайки да поеме пълната политическа отговорност за действията на правителството в бъдеще, БСП вече претендира за пълен контрол над него. БСП вече наистина е кадровикът и стопанският диригент на фаталния за България преход към балканска социалистическа власт и псевдопазарна икономика.

С подобно правителство Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ няма и не може да има нищо общо.

ГОВОРИТЕЛ НА АСП: Венета Шпиртова

София, 10 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО ДО НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ СЪЮЗА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ВОЕННИТЕ НА Н.В. УЧИЛИЩА, ШКОЛАТА ЗА ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ И РОДОЛЮБИВОТО ЗАПАСНО ВОЙНСТВО, ОТ ВСЕБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", ОТ СЪЮЗ "ИСТИНА" И ОТ ОБЩ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДБОРА НА КАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Посочените по-горе организации, като взеха предвид:

- стремежа към основни революционни промени, които трябва да върнат страната в семейството на демократичните, цивилизовани и преуспяващи държави;

- наложеното преустройство по съветски образец, което е в ход вече пета година под ръководството на БКП/БСП;

- проявеното досега безсилие на некомунистическата част от обществото и политическите партии, които го представляват, да реши в полза на народа това основно противоречие,

решиха да препоръчат на вниманието на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ следните основни принципи, които по наше дълбоко убеждение трябва да служат за ръководно начало при подбора на кандидати за народни представители, общински съветници и кметове при следващите избори:

1. Пълна прозрачност на изборния ред и на биографичните данни на кандидатите.

2. Избираемост, основана на доказани антикомунизъм, демократизъм, родолюбив, политическа и морална чистота.

3. Съответстваща образованост и култура на кандидатите.

За да бъдат спазени тези високи изисквания, е необходимо:

4. Да се разгърнат в максимална степен възможностите за избиране на най-подходящия кандидат. Съдбоносният характер на изборите налага да бъде включен в този процес възможно по-голяма част от интелектуалния потенциал на нацията с доказани антикомунистически и демократични убеждения. А този потенциал в далеч преобладаващата си част е без партийна принадлежност и в твърде малка степен е включен в една или друга партийна структура.

5. От тази обща среда трябва да бъдат излъчени при равнопоставени условия за подбор и партийни, и безпартийни кандидати, а така също и оценителите на този подбор. Изискванията към всички тях трябва да бъдат еднакво високи. Само така новородената демокрация У нас би могла да измести властващата партокрация.

6. Издигането на кандидатурите да става отдолу от и предимно на местни хора, тъй като именно там обществеността познава най-добре както кандидатите, така и онези, които ще ги преценяват. Не по-малко важно е и обстоятелството, че върху тях ще падне отговорността за направения избор.

7. Уместно е всяка кандидатура да бъде подкрепена писмено от пет души поръчители, които познават добре кандидата и сами се ползват с доверието на местната общественост. Със своя подпис те ще поемат лично моралната и политическата отговорност за препоръчания кандидат и достоверността на неговата автобиография.

8. Кандидат, дал неверни данни за себе си, да бъде незабавно отстранеот процедурата по избора или заетата вече изборна длъжност, като му се потърси същевременно надлежна отговорност.

Необходимите организационни, процедурни и политически уточнения за прилагането на посочените по-горе основни принципи са предмет на отделна разработка и могат да бъдат представени при поискване.

София, 6 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Д. Марков
Св. Нелчинов
Г. Марков
Д. Саръиванов

Управителният съвет на Гражданските комитети на СДС подкрепя напълно изложените в настоящото писмо основни принципи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цв. Гайдаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "КАКВО ДА ПРЕДЛОЖИ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /7 МАЙ 1994 Г.,СОФИЯ/.


3. Опростяване на данъчната система

25. Данъчната система ще се съобрази с податните възможности на народното стопанство. Тя трябва да стане проста, лесно контролируема, приемлива за данъкоплатците. Тя трябва да се съобразява с местните макроикономически, кредитни и счетоводни особености, а не да се усложнява и да се прави неразбираема, копирайки безкритично чуждия опит. Най-важното изискване към една данъчна система трябва да бъде събираемостта на данъците.


V. СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

26. СДС ще осигури реално и ефективно социално партньорство на всички нива чрез свободно и демократично организиране на всички работещи по трудови договори и предаване на защитата на техните интереси на свободно и демократично избрано работническо представителство. Работещите трябва да бъдат освободени от узурпираната опека на самозвани синдикати, в които не членува и една пета от тях.

27. Във всяко предприятие ще се избират с равно и тайно гласуване от всички работещи работнически представителства. В изборите ще имат право да издигат кандидатури както съществуващите професионални организации, така и всички неорганизирани или организирани за целта работещи. Ще бъдат избрани по такъв начин лица, които наистина се ползват с доверието на избирателите и отгговарят пряко пред тях.

На така избраните законно и демократично представителства ще се предоставят широки права при договаряне на работните заплати и при решаване на всички други трудови и социални проблеми на предприятието.


VI. ПO СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

28. СДС ще се придържа неотклонно към своята политика за изграждане на социално ориентирана либерална държава., Съобразявайки се със следвоенния пример на пълно разорените Германия, групата БЕНЕЛЮКС и Япония, ние продължаваме да бъдем убедени, че само едно стопанство, освободено от бюрократични спирачки, може да създава достатъчен обществен продукт, от който да се отделят необходимите средства за задоволяване на нарастващите социални потребности на модерното общество.

а/ Отнемане на незаконно придобитите имущества.

29. СДС ще изпълни най-после даденото обещание да върне на обществото всички имущества, ограбени от народното стопанство след 1973 г. и особено в суматохата на преходния период. Това ще стане с приемане на предложеното още през декември 1991 г. от първото правителство на СДС осъвременяване на глава III от живковския Закон за собствеността на гражданите /ЗСГ/.

СДС се задължава да издири и да съобщи на обществеността как са получавани, за какво са разходвани натрупаните международни задължения на страната в периода 1984-1989 г., а също така има ли отклонение и какви суми са отклонени от тях за лично и за партийно облагодетелстване. Всички такива отклонени средства трябва да се издирят и към тях също да се приложи осъвременената глава III на ЗСГ.

б/ За независим от бюджета здравен и пенсионен фонд.

30. СДС ще пристъпи незабавно към създаване на здравен и на пенсионен фонд, отделени от държавния бюджет. За начално подхранване на тези фондове в тях ще се отнесат:
- всички приходи от стопанските предприятия и търговските дружества, одържавени по Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ, ДКМС, СБФК и БПС;
- най-малко половината от средствата, получени чрез прилагането на глава III от ЗСГ.

Така създадените и подхранени фондове ще дадат възможност:
- да се изведе здравеопазването от днешното му катастрофално състояние;
- да се осигури на пенсионерите необходимият жизнен минимум.


VII. ЗА НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО

31. СДС ще фиксира със закон един минимален процент от брутния национален продукт за държавно финансиране на науката, културата и образованието.

32. СДС обаче няма да позволи с оскъдните средства на държавния бюджет да се финансират институти, звена и дейности, които съхраняват, развиват и разпространяват явно или прикрито марксически, комунистически и други тоталитарни теории, концепции и внушения.

33. СДС ще продължи решително да помага на всички научни и културни организации и учебни заведения в борбата им за преодоляване на идеологическите поражения от комунизма и за отстраняване на онези негови привърженици, които не могат да се освободят от предубедената си едностранчивост на мисленето, нямаща нищо общо с науката.

34. СДС ще съдейства всестранно, включително чрез данъчни облекчения, за оцеляването и творческото развитие на всяка научна и културна дейност, жизнеспособна при пазарни условия.

35. СДС ще въведе модерно обучение и морално възпитание във всички училища в духа на възрожденските ни традиции и традиционния християнски морал.


IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

36. СДС се задължава пред сегашното и пред бъдещите поколения да поведе безкомпромисна борба за премахване на трайните поражения върху родната природа, оставени от хищничеството и безотговорността на комунистическия режим като: изсичане на горите, замърсяване на въздуха, отравяне на почвата, реките и крайбрежното море, разпиляване на водните ресурси, изоставяне да подивеят естествените планински пасбища и др.

37. СДС ще организира компетентно разработване и утвърждаване на дългосрочна национална програма за цялостно опазване и възстановяване на околната среда и за решаване на водоснабдяването на всички населени места.

За решаване на жилищния проблем

38. СДС ще организира разработването и утвърждаването на дългосрочна национална програма за решаване на жилищния проблем чрез най-рационално използване на съществуващия жилищен фонд и създаване на природосъобразни жилищни условия чрез преодоляване на панелния кошмар.


X. ОТРАСЛОВИ И МЕСТНИ ПРОГРАМИ

39. СДС се задължава да разработи и предложи конкретни програми за решаване в духа на социално ориентираната либерална държава на специфичните проблеми на отделните отрасли и на всички населени места.


XI. ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

40. СДС ще продължи политиката си за приятелски отношения с всички държави при равнопоставена взаимност. СДС е твърдо против обвързване на страната в регионални, религиозни, расови или идеологически общности. СДС е за безусловно спазване на задълженията ни по картата на обединените народи, за пълно зачитане на суверенитета и националните граници при условията на Хелзинкските споразумения. СДС е за най-дружелюбни отношения с останалите балкански държави с крайна цел и при тях да се постигнат онези отношения, които са възприети вече от страните от Западна Европа.

СДС ще полага особени и непрестанни грижи за запазване на националното съзнание на българите в чужбина и за поддържане с тях на най-близки културни и стопански отношения.

Драги съотечественици,
България е изправена пред един от най-съдбовните избори през своята хилядолетна история. Сега българският народ трябва да реши: напред или назад. Към свобода или към ново робство. Към цивилизация или към варварство. Към култура или към простащина. Към граждански права или към угодничество и подмазвачество пред номенклатурните величия. Към благоденствие или към оскъдица, купони и празни магазини. Към вярност на националните духовни традиции и добродетели или към лицемерна морална мимикрия и безскрупулна безнравственост.

За щастие днес изборът е изцяло във вашите ръце. Вие знаете, че СДС единствен може да се противопостави на комунизма и да го победи. Ние от своя страна окончателно разбрахме, че тази единствена сила може да спаси България единствено със своето единство. Затова ние ви призоваваме: разберете - всеки глас за рушителите на общонародното антикомунистическо единство, оглавявано от СДС, е глас за комунистите. Запомнете - всяко въздържане от гласуване е глас за комунизма, за БСП /комунисти/, която иска да прикрепи отново България към безумците, склонни да се опълчват срещу целия свят.

Простете грешките ни! Повярвайте, че ние наистина се поучихме от тях. Дайте ни своята решителна подкрепа. От решителността на тази подкрепа зависи дали страната ни ще има силно, монолитно правителство, годно да реши сложните външни и вътрешни проблеми.

Дайте ни възможност да управляваме реално. От ваше име. Във ваш интерес. За доброто на децата ви.

Подкрепете ни, за да останем всички верни на паметта на дедите ни.

За да не завещаем позор на внуците ни.

Преди викахме: "Долу комунизмът". Време е вече да кажем: "Край на БСП".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЕТИЦИЯ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ" ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ПО ПОВОД НА 9 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ФАШИЗМА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Датата Девети май е свещена за всички европейски народи, борили се против нацизма. За съжаление в България някои хора разбират по особен начин демокрацията и декомунизацията. Въпреки съществуващ договор между България и Русия за взаимно опазване на исторически и културни паметници кметът на София Александър Янчулев поддържа в безобразно състояние Паметника на Съветската армия, осквернен от профашистки елементи. Нещо повече, той всячески възпрепятства мероприятия, свързани с отбелязване на победата над фашизма.

На 7 май 1994 г. господин Янчулев забрани провеждане на митинг по случай Деня на победата. Благодарение на проявеното разбиране от страна на столичната полиция тази светла дата все пак бе отбелязана, макар и по-скромно. На 9 май 1994 г. обаче кметът съзнателно организира хепънинг пред Паметника на Съветската армия, където бяха провокирани чувствата на българските антифашисти.

Надяваме се, че Европейският парламент ще порицае подобни прояви в защита на нацизма, несъвместими с демократичните принципи на обединена Европа.

София, 9 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА 5 МАЙ - ДЕН НА ПРОТЕСТА ЗА РАВНИ ПРАВА И СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ИНВАЛИДИТЕ. Документът е адресиран до 36-то Народно събрание, до президента на Републиката и до Министерския съвет.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

На 5 май 1994 година организации на инвалиди от почти всички европейски страни отбелязаха Деня на протеста за равни права и срещу дискриминацията на инвалидите. В повече от 120 града на Европа се проведоха демонстрации, дискусии, различни обществени прояви и много други протестни действия, с които хората с увреждания настояват за прокарване на закони и на други нормативни документи в защита на техните граждански права и протестират срещу различните форми на дискриминация. Организации от САЩ също отбелязаха този ден с демонстрации за равенство и подходящо здравеопазване.

Воден от разбирането, че инвалидите са обект на несправедливо отношение и на дискриминация в българското общество, че по-голямата част от тях - особено хората с тежки физически увреждания, са отчуждени от обществото, Съюзът на инвалидите в България също отбеляза Деня на протеста.

В същото време, оценявайки задълбочено сложната социално-икономическа и политическа ситуация в страната, нашият протест се изрази във форми, които не нагнетяват допълнително съществуващото социално и политическо напрежение.

Използвайки Деня на протеста за равни права и срещу дискриминацията на инвалидите, ние искаме за пореден път да поставим на вниманието на държавните институции нашите справедливи искания. Те са насочени към:


І. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

1. Считаме за необходимо бързото приемане на основните социални закони на страната:
- закон за социалното осигуряване;
- закон за здравеопазването;
- закон за здравното осигуряване;
- закон за насърчаване на заетостта и защита при безработица;
- закон за създаване на Национален фонд "Рехабилитация".

2. Успоредно с приемането на основните социални закони на страната считаме за належащо и целесъобразно разработването и приемането на закон за инвалидите.


II. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

В краткосрочен план Съюзът на инвалидите в България /СИБ/ настоява за:

1. Осигуряване на животоспасяващи средства и на безплатни лекарства за съпътстващите заболявания, на обезболяващи и тонизиращи средства.

2. Обвързване на размера на социалната пенсия с размера на минималната работна заплата в страната. По този начин ще се постигне и своевременно актуализиране на "добавката" за чужда помощ към пенсиите на инвалидите с определена I група с чужда помощ.

3. Увеличаване на основния размер на добавките за деца с увредено здраве. Досега не е променян основният размер на детските добавки по Указа за насърчаване на раждаемостта. За дете с увреждане се изплаща само една компенсация, както и за здраво дете.

4. Осигуряване на предвидените средства за социални дейности в общинските бюджети, които да гарантират правата на инвалидите, заложени в Правилника за социално подпомагане.

5. Осигуряване на технически и на помощни средства за бита на инвалидите чрез местно производство или внос, както и финансова подкрепа при тяхното закупуване от инвалидите.

6. Върху добавката "за чужда помощ" да се начислява съответна осигуровка, което ще позволи полагането на грижи за инвалиди с определена І група с чужда помощ да се зачита за трудов стаж.

7. Спазване и усъвършенстване на нормативната уредба, осигуряваща трудовата заетост на инвалидите с остатъчна трудоспособност.

8. Премахване на транспортните и на архитектурните бариери, които ограничават правото на инвалидите на мобилност, и др.


III.    ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

1. В рамките на своите правомощия да съдейства за по-бързото приемане на основните социални закони.

2. Да съдейства за създаването, на Национален координационен комитет по проблемите на инвалидността в България в съответствие с насоките на ООН.

Уважаеми госпожи и господа, скромните средства за въздействие върху обществото и институциите, които сега използваме, не означават, че сме безпомощни пред безразличието, нехуманното отношение и бюрокрацията, поставящи ни в безизходица.

Разчитаме на вашето чувство за отговорност пред съдбините на нашия народ, най-онеправданата част от който са инвалидите!

Разчитаме на демократичните принципи, които осигуряват равни права и възможности за просперитет на всички членове на гражданското общество!

София, 10 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА СИБ:

Божидар Ивков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ И НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ГЕНЕРАЛНАТА СТАЧКА НА 17 МАЙ 1994 Г., ОБЯВЕНА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


1. Препоръчва на колективите от детските градини, училищата и обслужващите звена да участват в генералната стачка, организирана от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, и използват различни форми на синдикален натиск.

2. Националният стачен комитет на Съюза на българските учители /СБУ/ съгласувано с Националния стачен комитет /НСК/ на КНСБ да разработят програма за участие на работещите в средното образование в протестните синдикални действия.

3. Да продължат преговорите за подписване на отраслово и общински споразумения и колективни трудови договори в учебните заведения.

София, 11 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НСК на СБУ: Е. Дакева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ В НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ" НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗ "ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ".


ІІІ.

Първопричините на заплахата за оцеляване на българите от Западните покрайнини, живеещи в бивша Югославия, са безспорно свързани с грабителския Ньойски договор, с политиката на българската държава, довела до националните катастрофи, и с интересите и политиката на онези велики сили, които винаги са се разпореждали със съдбата на балканските народи. Потвърждаването на договорите след войните, наложените граници между държавите, както и безрезултатната съпротива на населението от Западните покрайнини срещу тях, у мнозина създава убеждението, че съдбата им е окончателно решена, че друга алтернатива няма и че спасителният път е в приспособяването и интеграцията в Сърбия, в Югославия.

В този аспект своята огромна отговорност за съдбата на Западните покрайнини трябва да види и да носи българската държава. Повече от 70 години тя не е направила нещо по-съществено за подобряването на тази съдба. Отделните инициативи и опити са имали временен характер предимно в периоди на добри отношения. Незаинтересоваността и индеферентността на държавата, плод на сервилност към Великите, на грешни избори в политиката, на идеологически предразсъдъци и във всички случаи на национален нихилизъм постигнаха горчив резултат. У много българи от покрайнините залегна дълбоко убеждението, че България няма и няма да има никакви интереси, свързани с тяхната съдба.


IV.

Перспективна държавна политика спрямо Западните покрайнини е възможна върху анализа не само на състоянието и причините на тяхното обезбългаряване, но и на реалните възможности за спирането на този процес. Такива все още има и са свързани с: българското национално самоопределение на по-голямата част от живеещите в покрайнините; при по-благоприятни условия, каквито вероятно ще се създадат, българите, обявили се като югославяни или сърби, бързо могат да възстановят българската си национална принадлежност; официално дадените и постоянно декларирани права на национално малцинство; общото в историческата съдба и вярата на най-близките два славянски народа и в ислямската заплаха за националната им идентичност; стремежа на официалните югославски и сръбски власти за пробив в сегашната им изолация чрез добри и активни отношения в Република България; настъпващите промени в отношението на населението към България и очакванията за помощ от нейна страна.

Шансът за оцеляването на българите в бивша Югославия е в приемането и реализацията на активна национална политика на българската държава в естественото единство на нейните дългосрочни и краткосрочни цели. По отношение на Западните покрайнини такава може да бъде политиката на цивилизования, но принципен диалог, на сътрудничеството, а не на конфронтацията с югославската, респективно със сръбската държава. Като предмет на този диалог проблемът, свързан с покрайнините, не може да бъде цената на такива отношения. Нито ябълка на раздора, нито заложник на конюнктурни и други интереси и цели, а тест за добра воля, приндипност, справедливост и историческа прозорливост.

Инициативата за системни или честни контакти, и то не само с властите, но и с всички политически сили по този проблем трябва винаги да изхожда от нашата държава. Благоприятна предпоставка за решаването на този проблем би било радикалното активизиране на отношенията във всички области и на всички равнища.

Правилната политика, изхождаща от действителни национални интереси, не допуска теснопартийна политизация на проблемите на Западните покрайнини и тяхното използване като средство за печелене на политически дивиденти. Те трябва да бъдат част на единната държавна национална политика и да се решават в нейните рамки.

На денационализацията и асимилацията на българите от Западните покрайнини държавата може успешно да противодейства само чрез постоянно и непрекъснато нарастващо българско присъствие в техния живот в икономическо, културно и хуманитарно отношение, чрез действителна и мощна, а не символична грижа и помощ.

Трайна основа на активна и резултатна държавна политика по проблемите на Западните покрайнини са съвременните международни документи, в съответствие с които се регулират отношенията на страните и се гарантират малцинствените и човешките права.

Единната национална политика на държавата трябва да включва изработването на по-близка или по-далечна стратегическа и актуална позиция в тяхното единство за сегашната и бъдеща държавна принадлежност на Западните покрайнини.

Единната национална политика на българската държава в стратегически план не може и не трябва да изключва връщането им като български земи в границите на България с мирни средства. Още повече че в Декларацията на Хелзинкското съвещание за принципите, от които държавите-участнички ще се ръководят в отношенията помежди си, се предвижда възможността "границите да се изменят в съответствие с международното право по мирен път, по споразумение".

Но доколкото все още не съществуват необходимите условия за споразумение със Социалистическа република Югославия /СРЮ/, а общият ни стремеж е към единна Европа, на сегашния етап по-реалистична и успешна би била политиката на контакти и сътрудничество за отваряне на границата за свободно движение на хора, идеи, капитали от двете й страни, в зона за свободни стопански и културни взаимодействия. Интегрирането на усилията на двете страни за икономическо развитие на покрайнините, създаването на условия за приобщаване на населението към българската национална култура, премахването на всякакви бариери от политическо, административно, финансово естество за общуване на българите от Западните покрайнини и на цялото население, живеещо от двете страни на границата, засилване на хуманитарните социални помощи - това са само някои важни компоненти на една такава политика.


V.

Заедно с определянето на целите и на насоките на единната държавна национална политика, свързани със съдбата на Западните покрайнини, България още днес може и трябва да предприеме конкретни инициативи и действия за подобряването на тази съдба:

- да развие такива икономически дейности в своите гранични райони, които да позволят и на населението от покрайнините да намират работа и препитание;

- да се приемат, макар и минимален брой безработни от Западните покрайнини на работа в България;

- въпреки трудното си икономическо положение България следва системно да подпомага физическото оцеляване на сънародниците ни от Западните покрайнини с хранителни продукти и други жизнено необходими стоки. Досегашната помощ е чисто символична или почти никаква;

- да се настоява пред властите на СРЮ за пълно възстановяване на обучението в основните и средни училища и в детските градини на майчин български език. Децата от Западните покрайнини задължително да учат в български училища. Много важно е дали първите крачки на детето ще бъдат направени в българско или в сръбско училище;

- да се разшири и разнообрази достъпът на младежи от Западните покрайнини в българските висши учебни заведения. Трябва широко да се отворят вратите за такива младежи на средните и особено на техническите училища;

- да се направи така, че българите от Западните покрайнини, когато идват в България, да усещат, че идват в Родината си, а не в чужда страна. Да се пресече унижението и ограбването им от митничари и полицаи;

- да се предприемат усилия за откриването на нови гранични пропускателни пунктове, за възстановяването на двувластниците и за връщането и използването на имотите на бежанците и преселниците;

- да се създадат условия за безплатно лечение в българските здравни заведения на тежко болни и социално слаби от Западните покрайнини, като се използва опитът в това отношение от близкото минало;

- да се облекчат условията и процедурата за приемане на българско гражданство;

- да се направят постъпки за реално отменяне от сръбските власти на всякакви забрани и препятствия бежанците от Западните покрайнини свободно да посещават родните си краища, да им се върнат заграбените имоти;

- да се прояви инициатива и се осигури материална и професионална подкрепа за разпространение на ценностите на българската национална култура чрез подпомагане създаването на Български културен център, посещение на национални и регионални професионални и самодейни състави, разпространение на българската книга и печат; на български филми и телевизионни предавания;

- да се организира безплатна квалификация и преквалификация на учители по български език, история и география в средните и основните училища в покрайнините;

- да се организира издаването и изпращането в покрайнините на касетки и популярни детски картинни издания с български народни и други литературни творения.

Убедени сме, че незабавното предприемане на конкретни практически действия в тези и други направления ще бъде израз на отговорна държавна национална политика и начало на осъществяване на един неизпълнен дълг.

София, април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
12.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!