12 юни 1992

София, 12 юни 1992 година
        Брой 114 (644)

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов


София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, приета на първия конгрес на 29 март 1992 г. в София. Съюзът е регистриран по Закона за политическите партии на 8 май 1992 година.


ПРЕАМБЮЛ

БЗНС "Никола Петков” в СДС е наследник на демократичните земеделски традиции в България. Той приема всичко положително, сътворено от земеделското движение, и осъжда исторически потвърдените политически грешки. Отдава заслужена почит на всички земеделски лидери, водили политика, подчинена на националните интереси на България, и свежда глава пред подвига на земеделците, отдали живота си в името на демокрацията.

БЗНС "Никола Петков" в СДС не признава деветосептемврийския преврат, извършен от комунистическата партия, подпомагана от чужди войски. Счита, че участието на земеделците в Отечествения фронт е една от най-големите грешки на съюза. Признава, че на 9 септември 1944 г. бе свалено едно напълно законно и демократично правителство, оглавявано от земеделеца К. Муравиев и доминирано от земеделци.

БЗНС "Никола Петков" в СДС не признава за справедливи присъдите, произнесени от един от най-антихуманните трибунали, окичил се с името "Народен съд". Счита за антиконституционна и недемократична забраната на опозиционните партии през 1947 г. Отхвърля всички последващи изборни резултати до проведените през 1990 г. като нелегитимни, както и антидемократичните закони, приети през този период.

БЗНС "Никола Петков" в СДС отхвърля тоталитарните общества (комунистически, фашистки или каквито и да било други), при които индивидът е подчинен на една-единствена партия и идеология.

БЗНС "Никола Петков" в СДС е против социализма, който, издигайки в култ държавата и държавните решения, се стреми да създаде едно псевдосоциално равенство, базиращо се на уравниловката. Той е против социалистическото общество, при което инициативността на отделния индивид е смазана и той изцяло зависи от благоволението на държавата.

БЗНС "Никола Петков” в СДС НЕ Е СЪСЛОВНА НИТО КЛАСОВА, а ОБЩОНАЦИОНАЛНА ДЯСНОЦЕНТРИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ, в която могат да членуват ВСИЧКИ дееспособни граждани.

БЗНС "Никола Петков" в СДС като самостоятелна политическа организация е за:

ДЪРЖАВНО  УСТРОЙСТВО

1. Суверенна българска държава.
2. Парламентарно, демократично държавно устройство и управление.
3. Конституционно разделение на властите на:

а) законодателна - упражнявана чрез избраните от народа при всеобщо, пряко и тайно гласуване народни представители. Срочност на мандата на парламента и на броя на мандатите на депутатите. Допускане при определени обстоятелства на предсрочни парламентарни избори;
б) изпълнителна - упражнявана от държавния глава и от Министерския съвет. Определяне прерогативите на държавния глава от Конституцията при спазване на принципа за върховенство на законодателната власт. Министър-председател, избиран от парламента и отговорен пред парламента. Кабинет, сформиран от министър-председателя - одобряван от парламента и отговорен пред парламента;
в) съдебна власт - упражнявана от несменяеми съдии и независими прокурори и съдии-следователи. Адвокатска защита пред всички съдебни инстанции и през всички фази на съдопроизводството, осъществявана от независими и свободно практикуващи адвокати. Конституционен съд, произнасящ се по конституционността на законите, по останалите нормативни актове и по избора на народните представители.

4. Многопартийна система.
5. Пропорционална избирателна система.
6. Местно самоуправление, гарантиращо в максимална степен самостоятелността на административно-териториалните единици и интереса на местното население.

ПРАВА НА ИНДИВИДА

1. Безусловно приемане и спазване на Международната харта за правата на човека.
2. Конституционно гарантирано равенство на правата и свободите на всички български граждани, както и на пребиваващите чужди граждани на българска територия.
3. Формиране интересите на обществото в зависимост от интересите на отделните индивиди.
4. Ограничения на правата и свободите на гражданите само в случаи, произтичащи от законите и общоприетите морал, етика и порядки.
5. Държавни органи, учреждения и институции, поставени в услуга на всички членове на обществото.
6. Пълна свобода на съвестта и вероизповеданията. Зачитане правото на съществуване на всички етнически и културно-религиозни общности.

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

1. Единна и неделима България, приобщена към Европа.
2. Разширяване и укрепване на връзките с българските етнически общности в целия свят.
3. Опазване на богатото наследство от културни ценности и традиции и възраждане на националните идеали.
4. Издигане и утвърждаване авторитета на Българската православна църква в обществения живот на страната. Отделяне подобаващо място на християнските религиозни обичаи. Осигуряване на свобода при извършването на обреди и битови обичаи за всички културно-религиозни
обшности.
5. Гарантирана защитеност на по-малочислената общност от по-многочислената за районите със смесено население.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

1. Свещена и неприкосновена частна собственост.
2. Конституционо гарантирана свобода на придобиване, ползване, разпореждане и наследяване на частната собственост.
3. Пазарна икономика.
4. Формиране на два основни вида доходи (от капитал и от труд).
5. Свободен обмен на пари и капитал във и вън от страната. Формиране на лихвените проценти на свободния паричен пазар.
6. Право на индивида да разполага по свой избор с работната си сила, която е стока.
7. Определяне цената на труда и капитала единствено на пазара.
8. Минимална намеса на синдикатите и държавата в икономическата политика на стопанските и финансовите субекти.
9. Антимонополистически закони, гарантиращи конкуренцията на пазара.
10. Свободно осъществяване на външноикономическата дейност от всички стопански субекти.
11. Данъчна система, стимулираща частната инициатива.
12. Ограничена намеса на държавата при преразпределението на доходите.
13. Данъчни облекчения за стопански субекти, осъществяващи производствена дейност, разкриващи нови работни места, явяващи се като дарители или спомоществователи.
14. Развитие на останалите форми на собственост и стопанисване (държавна, кооперативна, общинска и други) в рамките на обществено необходимите граници.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. Приоритетно развитие на отрасъла селско стопанство с оглед постигане на:
- насищане на вътрешния пазар с растителни и животински продукти в прясно и преработено състояние;
- осигуряване на суровина за хранителновкусовата, текстилната, тютюневата, кожарската и други промишлености;
- осигуряване на екологично чиста и конкурентоспособна продукция за износ;
- високи и стабилни доходи както за собствениците на земя, така и за трудово ангажираните със селскостопанска дейност.
2. Селско стопанство, базиращо се преди всичко на семейни ферми и на специализирани стокови ферми.
3. Развитие на обслужващите кооперации с оглед подпомагане дейността на селскостопанските производители в следните направления:
- снабдяване и съвместно ползване на скъпоструваща селскостопанска техника;
- изграждане и съвместно ползване на сгради, съоръжения, силози, лаборатории, хладилници, летища и др.;
- изграждане и съвместно ползване на млекопреработващи и месопреработващи предприятия, фуражни цехове, мелници, фурни и др.;
- изкупуване на селскостопанска продукция от производителите;
- снабдяване на производителите със семена, торове, препарати, гориво-смазочни материали, резервни части и др.;
- кредитно подпомагане, осигурявано посредством съвместното финаново участие във филиалите на специализирана земеделска банка.
4. Внос на универсални, реномирани марки трактори и селскостопанска техника и изграждане на сервизна база за тяхното обслужване. Внос на висококачествени агрохимически и ветеринарномедицински препарати. Внос на семена и посадъчен материал от нови сортове и видове, а така също и на разплодни животни и птици с по-добри продуктивни качества от българските.
5. Застрахователно дело, гарантиращо пълното покриване на щетите, нанесени от природните бедствия.
6. Изграждане и утвърждаване на информационно-консултантски бюра за експресна информация от нашите и на световните селскостопански борси, съвети и консултации, касаещи практическата дейност на фермерите.
6. Повишаване квалификацията на земеделските стопани както в наши центрове за обучение, така и при водещи фермери и учени в чужбина.
7. Осигуряване на всички необходими условия за развитие на селскостопанската наука.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА КАМПАНИЯТА СРЕЩУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА.


На свое редовно заседание Изпълнителният съвет (ИС) на БЗНС "Никола Петков" в СДС обсъди водената в някои средства за масово осведомяване кампания срещу г-н Георги Петров - председател на съюза.

ИС счита, че отправените нападки са неоснователни и целят да дискредитират не толкова личността, колкото организацията, набираща популярност и членска маса с всеки изминат ден.

Въпреки това ИС заявява, че употребата на такива, меко казано, непристойни квалификации и обиди са неприсъщи за лица, имащи претенциите да бъдат политици.

ИС на БЗНС "Никола Петков" в СДС призовава Политически клуб "Екогласност" и по-точно неговия лидер да прекрати нападките си срещу г-н Георги Петров, тъй като те едва ли са от полза на оглавяваната от него формация, по-скоро те обслужват определени сили, оставащи и в този случай, така да се каже, "вън от играта".

София, 8 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИ, УЧАСТНИЦИ В АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА, И ВЕТЕРАНИ ОТ ВОЙНИТЕ, ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ.


ГОСПОДА,

Многолюдното събрание на участниците в антифашистката съпротива, ветераните от войните и други пенсионери, което се състоя в София на 10 юни 1992 г., най-решително протестира против незадоволителната работа на парламента по законопроекта на осъвременяване на пенсиите. Под натиска на правителството послушното мнозинство в Народното събрание гласува не за подобряване на бедственото положение на пенсионерите, които са вече близо 2 500 000 души, а за неговото още по-голямо влошаване. То посегна и върху пенсионните права на миньори, металурзи и учители. Връх на това беззаконие и безобразие е неговото вчерашно решение да не се осъвременяват пенсиите на хората, заемали ръководни длъжности в БКП, Отечествения фронт и в други организации, като не им се зачита за трудов стаж и времето, през което те са били на работа в тях. Сред тези организации е и Съюзът на борците против фашизма.

Това е най-грубо нарушение на Конституцията на Република България, на всякакви международни норми и човешки права. Не само се ощетяват материално, но тежка обида и унижение се нанасят на десетки хиляди верни синове и дъщери на нашия народ, които безстрашно и всеотдайно се бориха против фашизма и хитлеристката агресия. Много от тях дори първи застанаха и в борбата против тоталитаризма.

В Европа, за която Вие много говорите, няма такъв случай. Напротив, във всички европейски страни участниците в съпротивата се ползват с почит и уважение от техните правителства и народи, включително и в бившите социалистически страни. Този драстичен акт е нова проява на неофашизма и синия тоталитаризъм, които под натиска на крайната десница в СДС тласкат страната към гибел.

Настояваме Народното събрание да преоцени досегашните свои решения по осъвременяване на пенсиите и да приеме такъв закон, който отговаря на интересите на пенсионерите. В противен случай те ще използват всички мирни и законни средства, за да защитят своите права.

Към редицата антисоциални закони мнозинството в Народното събрание сега приема и един осакатен и влошен закон за пенсиите. Това е още едно доказателство, че този парламент не отговаря на интересите и стремежите на народа. По този път той напълно ще загуби доверието на огромната част от избирателите, което означава, че в близко време са неибежни нови избори.

Господа, фашизмът няма да мине, а новият тоталитаризъм предварително е обречен на провал!

Спрете настъплението на крайнодесните реакционни сили, на конфронтацията и омразата.

Да се осигури пътят на мира и демокрацията в страната, на социалната защита и социалната сигурност!

София, 10 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "НИКОЙ НЯМА МОНОПОЛ ВЪРХУ ДЕМОКРАЦИЯТА" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЗА НЕДОВОЛСТВОТО ОТ ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ.


Съобщенията, които идват през тези дни от българските села, носят потискащото впечатление за ново силно разединяване в обществото. Справедливи са исканията за авторитет и компетентност на ликвидационните съвети, за тяхното съставяне въз основа на възможното съгласие в името на общите, а не на партийните интереси. В сложния и труден период, който преживява сега България, законността, уважението към демократично избраните институции има съдбоносно значение независимо от критиките и несъгласията.

Изострящият се конфликт около функционирането на ликвидационните съвети, както и агресивността на съпротивата срещу Закона за земята показват обаче още веднъж, че никой не може да си присвоява правото да монополизира демокрацията, че България няма друга алтернатива освен обединяването на усилията на политически партии и коалиции, организации и движения, на всички българи за по-бързо осъществяване на реформите в страната. Оттук произтича и протестът на дейците на Отечествения съюз срещу назначаването на некомпетентни членове на ликвидационни съвети, срещу еднолични решения, но заедно с това и срещу незаконни протестни действия, които никога не са носели добро на България.

Настояваме областните управители да преценят още веднъж качествата на членовете на ликвидационните съвети, да се консултират с политически сили и обществени организации, за да се вземат предвид преди всичко интересите на българските селяни без оглед на партийната им принадлежност.

Нека дейците на Отечествения съюз в общините изразят публично становищата си по съставянето и конкретните действия на ликвидационните съвети, като членове на непартийна обществена организация да подкрепят законните права и искания на селските стопани.

София, май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА АТЕСТИРАНЕТО НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КАДРИ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.


Започналото атестиране на научно-преподавателските кадри във Висшите военни учебни заведения (ВВУЗ) и Военна академия "Г.С. Раковски" на основание заповеди на министъра на отбраната NN 110/10 април 1992 г. и 172/20 май 1992 г. поражда следните констатации:

1. Разработената методика не съответства на Закона за научните степени и звания и на Закона за висшето образование.

2. Същото е в противоречие със Закона за автономия на ВУЗ.

3. С предприетите действия необосновано се изпреварват очакваните от Министерството на образованието и науката критерии за атестиране на научно-преподавателските кадри в България.

Предлаганата методика, поради необсъждане в научно-преподавателските среди, съдържа сериозни недостатъци:

1. Неяснотата на използвания алгоритъм изключва възможността за контрол на получените крайни резултати, което поставя под съмнение тяхната обективност.

2. Силно застъпеният анкетен способ за оценка сред малък брой анкетирани дава предимство на субективизма.

Научно-преподавателският състав в Българската армия (БА) е сериозно обезпокоен от неясната цел, за която биха послужили резултатите от такова атестиране.

Във връзка с гореизложеното настояваме да се спре процесът на оценяване на научно-преподавателските кадри до приемане на националната система за атестиране.

Настоящата декларация е част от общите ни искания във ВВУЗ и научните институти от системата на Министерството на отбраната да се прилагат и спазват всички нормативни документи, отнасящи се до научно-преподавателските кадри в страната и обществената практика при тяхното прилагане.

София, 4 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.

 

Съюзът на тракийските културно-просветни дружества в България е организация, обединяваща на родолюбив принцип бежанците от Одринска и Беломорска Тракия, техните потомци, българите от Странджа и Родопите и други съотечественици, които приемат идеите на Съюза. Близо столетие присъства Тракийската организация в българския обществено-политически живот, защищавайки интересите и облекчавайки, доколкото може, съдбата на тези българи. Нейни лидери и активни деятели са плеяда истински родолюбци - капитан Петко войвода и братя Драгулеви (основатели), Михаил Герджиков, Димитър Маджаров, Христо Караманджуков, Анастас Разбойников, философът Димитър Михалчев, писателят Константин Петканов...

В периода на тоталитарното управление дейността на организацията е сведена до минимум, за да се стигне до 1977 г., когато с решение на ЦК на БКП тя е закрита.

Нова надежда и за тракийските българи донесе 10 ноември 1989 г. Изминаха две години от възраждането на Тракийската организация. Но ръководството, което бе застанало начело още отпреди 10 ноември, не оправда очакванията ни.

В предконгресния брой на вестник "Тракия” председателят на Централната контролна комисия на организацията Константин Майсторов и главният редактор писателят Димо Райков открито изразиха своите несъгласия със стила и начина на действие на председателя Костадин Карамитрев, бивш заместник-министър на Григор Стоичков и неговото обкръжение; на Тодор Бояджиев, бивш генерал от МВР; на Георги Димитров, бивш полковник от Министерски съвет, на Стайко Трифонов, автор на наскоро забранения учебник по история и т.н. Ето няколко цитата от "Откритото писмо" на Майсторов до Карамитрев: "Преди всичко ти не разбра, че с административно-командни похвати, с дерибейщина не може да се ръководи една демократична надпартийна организация като нашата...Ти създаде тоталитарен съюз и тоталитарно ръководство..."Политбюро" работеше точно в духа на тоталитаризма и дерибейщината. Тайнственост характеризираше неговите заседания и решения, ръководени от теб. Дори елиминираше и мен да присъствам като председател на Централната контролна комисия, избран от конференцията като теб. И при това аз съм единствен безпартиен. Погази и устава, щом ти пречи на партизанщината. Ти не отчиташе нуждите, интересите и стремежите на организацията. Високомерно се отнасяше към хората...И клубът, и съюзът в София се опразниха. Застъпваше партизански интереси, повърхностното ръководство на съюза водеше до партизанщина, неискреност и двуличие в работата на организацията. Твоето ръководство, вместо да води борба срещу тези изяви, то ги стимулираше и задълбочаваше посочените порочни тенденции... Ти организираше мероприятия, които струваха прекалено скъпо, но допринасяха слава предимно на тебе. По такъв начин с недостатъчен ефект се разходваха десетки и стотици хиляди левове, които биха могли да са значително по-ефективни за други мероприятия, много по-полезни за организацията... Главното в случая е това, че нашите хора в София, наблюдавайки порочните прояви на ръководството, се отчуждават от организацията и поголовно напуснаха."

Позволихме си този дълъг цитат от откритото писмо на председателя на контролната комисия до Карамитрев, защото в тези редове пълно и точно, според нас, се съдържа и оценката за дейността на Карамитрев и обкръжението му.

Хора като Карамитрев и тези около него не са нужни на Тракийската организация - в това ние дълбоко се убедихме от двегодишния им мандат.

Критичното открито писмо на председателя на Централната контролна комисия Константин Майсторов до председателя Карамитрев, както и уводната статия на главния редактор на в. "Тракия" Димо Райков в предконгресния брой бяха поводът да се организира кампания в духа на вече отреченото мракобесие срещу всички инакомислещи и да не се дава възможност на най-високия тракийски форум да бъде критикувано досегашното ръководство и неговата работа. Умело бе прикрита и истината около наскоро проведената финансова ревизия в съюза, която макар и вътрешна, извади на показ потресаващи факти за "дейността" на Карамитрев и приближените му - неодобрени преразходи извън бюджета за стотици хиляди левове, хаос в счетоводството, огромни неосчетоводени средства, неодобрени по надлежния ред, немара във финансовата дейност и в задълженията на ръководството и т.н. Какво беше нашето учудване, когато на конгреса изобщо дума не бе спомената за тези изключително важни неща. Не се подложи нито на обсъждане, нито на гласуване този преразход за стотици хиляди левове, нито останалите въпроси, възникнали от ревизията, нито това защо сам Карамитрев си е издал заповед, според която той сам на себе си нарежда само той да разполага с финансовите средства на организацията... Дума не се спомена и за една мистерия - изчезването на 2 или 4 милиона облигации с доларово покритие от бежанския заем през 1928 г. от съюзната каса, не се потърси виновникът за тази кражба, както и ред други зулуми.

Конгресът два дни се занимава със засегнатия от критиките председател Карамитрев, без да обсъди нито неговата дейност, нито тази на ръководството, нито съдбата на Тракийския институт, вестника и т.н. Изобщо конгресът се превърна в средство за преизбиране на Карамитрев и останалите около него с помощта на редица нарушения на устава.

Връх на всичко бе виртуозното отклоняване от страна на ръководството на предложението на главния редактор на в. "Тракия” Димо Райков за финансова ревизия, но не вътрешна, а от Министерството на финансите.

Това окончателно ни накара да разберем, че председателят Карамитрев и останалото ръководство са гузни и негодни да бъдат ръководители на една обществена и родолюбива организация на доброволен принцип като тракийската.

Многобройни бяха нарушенията по време на конгреса и всичко това доведе до преизбирането на закрито заседание на същия председател и почти цялото предишно ръководство за още цели 4 години...

Веднага след преизбирането му Карамитрев издава заповед да се запечата и смени бравата на редакцията на в. "Тракия", един вестник, който още през първата година от възобновяването си не само се самоиздържаше, но и завърши 1991 г. с печалба от около 150 хиляди лева и 3500 абонати. Но дръзналият да критикува главен редактор е отстранен по най-груб живковистки начин, а другата журналистка напусна в знак на протест заради самоуправството на Карамитрев. Редколегията напускат и академик Ефрем Каранфилов и Спас Разбойников, също в знак на несъгласие със своеволията на самозабравилия се председател.

Всичко гореизброено, както и редицата публикации в печата като: "Новата масонска ложа на комунистите" (в. "Демокрация"), "Гордея се, че съм бил заместник на Григор Стоичков" (в. "Поглед"), "Внимание! Конгрес с двойно дъно!" (в. "Литературен форум"), "Музика за хамелеони" (в. "Диалог"), "Тракийски конник си разиграва коня, не му пука от публикации" (в. "Стършел"), "Къде изчезнаха 2 милиона облигации?" (в. "Подкрепа") и редица още други, в които са изнесени конкретни факти за злоупотреба с нашето доверие от страна на Карамитрев и обкръжението му, преляха чашата на търпението ни и ни дадоха основание да създадем Комитет за обновление на Тракийската организация, в който влизат представители на инициативните комитети от Стара Загора, Кърджали, Бургас, София, с. Ракитница (Старозагорско), Сливница и други населени места и който поставя следните искания:

1. Колективна оставка на централното ръководство на Тракийската организация, избрано на неотдавнашния конгрес, начело с К. Карамитрев.

2. Свикване на нов, извънреден конгрес.

3. Обстойна ревизия на дейността на сегашното ръководство от Министерството на финансите.

4. Връщане на работа на незаконно уволнения главен редактор на в. "Тракия" Димо Райков.

София, 10 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ТЪРГОВЦИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО КМЕТА НА СОФИЯ.


Съюзът на частните търговци и производители в България реши да маркира пътищата на корупцията при отдаването на петна за строежи на частни бизнесобекти в столицата, като за целта направи следния експеримент: бе изработен и монтиран търговски павилион за покупко-продажба на валута в района на Централни хали, където отсъства този вид дейност и която считаме за нужна и полезна. С писмо входящ N ПД 68 00 21/30 март 1992 г. беше поискано от ТОА "Оборище" узаконяване на обекта. Служителите на общината обаче направиха всичко необходимо да пресекат всички опити за узаконяване, въпреки че павилионът е идентичен с останалите, монтирани на тази площадка. Освен това въпреки всички забрани и мораториуми (заповед РД 09-159/18 март 1992 г. на г-н кмета) съвсем наскоро беше дадено разрешение и беше монтиран сглобяем метален ресторант.

Като имаме предвид гореизложеното, най-отговорно Ви заявяваме, че този начин на действие не може да се окачестви по друг начин освен като корупция. Подобни случаи в столицата са стотици, за които получаваме множество сигнали от наши членове и симпатизанти. По същия начин се процедира с всеки, който не е намерил собствените "пътеки".

Докога законите и разпоредбите ще важат за едни, а заобикаляни за други.

София, 7 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВО ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" - СЛИВЕН, КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗДЕЙСТВИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


Г-Н МИНИСТЪР,

Сливенската общественост е сериозно обезпокоена от престъпното бездействие на Районната дирекция на вътрешните работи (РДВР) - Сливен. Въпреки многократните бележки от страна на Координационния съвет на СДС за непоносимото състояние на реда в района, все още не са взети мерки за подобряването му. Общото мнение на гражданството е, че полицията нарочно саботира, за да може да се получи отрицателно мнение за демократичните промени и накрая да бъде спрян целият процес. Примерите са многобройни: пазарската улица е наситена с комарджии, корумпираните стопански ръководители развиват престъпната си дейност необезпокоявани, заплахите и обирите са ежедневни.

Тази сутрин се събудихме с новината, че е взривен павилион в двора на собственика и това става в центъра на града.

Спокойствие цари само в полицията.

Нашата организация е на мнение, че хора като директора на РДВР - Сливен г-н М. Манчев, който е обременен със службата си при предишния режим, нямат място в полицията.

Той е един от участниците във възродителния процес, а такива хора според нас не могат да бъдат полезни сега.

Време е в РДВР да застанат нови хора, за да се върне доверието на гражданите в тази институция.

От името на дружеството Християнски съюз "Спасение” Ви молим, г-н министър, да вземете мерки за смяната на г-н М. Манчев.

Сливен, 10 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ": инж. Г.Делев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА СДРУЖЕНИЕ "КНИЖОВНА ПАЛАТА".


Днес, 10 юни 1992 г. в София се събраха единомишленици от творческата интелигенция, издателски и търговско-разпространителски фирми в лицето на Йордан Василев, Радой Ралин, Кеворк Кеворкян, Борис Димовски, Иван Радоев, Георги Мишев, Тончо Жечев, Николай Вузев и Валентин Станков, за да образуват сдружение с идеална (нестопанска) цел, което осъществява своята дейност с приетия от него Устав и чрез спазване разпоредбите на чл. 134-148 от Закона за лицата и семейството и при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Сдружението е юридическо лице от момента на вписването му в регистъра при Софийски градски съд.

Сдружение "Книжовна палата" се създава като доброволна, обществена и независима организация.

Учредителите се споразумяха с образуването на настоящето сдружение да извършват съвместна дейност в съответствие със следните цели и принципи:

1. Подпомагане на лица и фирми, осъществяващи дейност в областта на книгоиздаването и книгообмена за утвърждаване на реални пазарни отношения, подчинени на принципите на лоялност, етичност и равнопоставеност.

2. Подпомагане и съдействие за координиране и балансиране на интересите на създателите, издателите, търговците и потребителите на българската книга.

3. Създаване на условия и възможности за отваряне на националния книжен пазар към световния и за сътрудничество със световноизвестни издателски и търговски фирми.

4. Съдействие и координиране усилията на книгоиздателите и книгоразпространителите за преодоляване на хаоса на книжния пазар, премахване на многобройните посреднически звена, монополизма и спекулативните действия.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


075. ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ (ДЗД)

Учредява се на 24 ноември 1989 г. във Върна по инициатива на група демократи, между които са и сегашният депутат Владислав Даскалов, секретар на СДС - Варна, Марин Маринов, председателят на партията Младен Енчев. ДЗД става инициатор за създаване на Конфедерацията "Обединени демократични сили" - Варна, която по-късно прие програмните документи на Съюза на демократичните сили и стана основата на организирането на Регионален СДС във Варна.

Партията е за смяна на системата по законов път, като тези закони да са демократични, формата на управление на държавата не е основен въпрос. Уважават частната, кооперативната и държавната собственост, като първите две са приоритетни за леката промишленост и за земеделието.

В изборите за Велико народно събрание участват с листата на СДС и имат един депутат. В Народното събрание имат двама парламентаристи, кандидатирали се също чрез СДС.

Ръководен орган е Управителният съвет, а председател на партията е Младен Енчев.

Адрес за контакти:
Варна - 9000, ул. "Княз Борис I" N 46, стая 4
тел.: 22-24-70

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:08:37    
12.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!