12 август 1994


София, 12 август 1994 година
Брой 157 /1102 [?]/ [1202]


София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС” ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ТРИСТРАННИЯ ДИАЛОГ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО И ЗА ПОСЛЕДНИТЕ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Управителният съвет на Националния свободен синдикат /УС на НСС/ "Бизнес” на свое заседание разгледа състоянието на тристранния диалог в страната И последните актове на Министерския съвет, като направи следните констатации и предложения:

Ръководството на НСС "Бизнес” счита, че тристранен социален диалог на практика не съществува и Националният съвет за тристранно сътрудничество
/НСТС/ реално не работи.

Така наречените "национални представителни" синдикати КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглиха от НСТС, заклеймиха с няколко декларации кабинета на проф. Беров и излязоха в лятна ваканция. Техните членове, а и всички работещи по силата на Кодекса на труда бяха оставени на произвола на съдбата, като им се даде единствен изход - да се оправят сами.

Ръководството на НСС "Бизнес" вече повече от година прави една и съща констатация, че централите на КНСБ и КТ "Подкрепа” са загрижени само да пазят статуквото си на единствени представители на всички синдикални членове в България, което успяват засега успешно по силата на сега действащия Кодекс на труда и ПМС N 7 от 1993 година.

След направени самостоятелни проучвания на централата на НСС "Бизнес” беше констатирано рязко увеличаване на броя на синдикалните членове, нечленуващи в т.нар. национални представителни синдикати - КНСБ и КТ "Подкрепа", както и липсата на нови идеи в техните концепции за бъдещето на социалното партньорство.

Дошло е време Министерският съвет да погледне в синдикалното пространство на страната, която управлява, и да види, че ролята на свободните независими синдикати, необвързани и непроизхождащи от КНСБ и КТ "Подкрепа”, един от които е Националният свободен синдикат ”Бизнес”, гръбнак на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/, е достатъчно голяма и перспективна и да направи необходимото, за да могат и други национални синдикални обединения да участват в националния тристранен диалог.

Ръководството на НСС "Бизнес" настоява пред правителството незабавно да поднови работата на НСТС, предвид предстоящите "горещи" есенни месеци.

Известно успокоение и регламентиране на правилата в синдикализма ще се осъществи, ако народните представители на своите първи заседания през есента приемат направените вече предложения за изменения в Кодекса на труда, които ще премахнат сега регламентираната с Кодекса на труда дискриминация на свободните синдикати.

УС на НСС "Бизнес" настоява оторизираните органи в държавната администрация да направят необходимото, за да гарантират навременното издължаване на неизплатените заплати на работещите в предстоящите за фалит фирми от държавния сектор, което с влезлия Закон за фалитите не е в интерес на работещите.

Относно дадената индексация с министерско разпореждане е една подигравка с работещите в материалната сфера предвид голямата регистрирана и отчетена от Националния статистически институт инфлация. Дошло е време да се променят коренно методиката и начините на определяне на жизнения и социален минимум, минималната работна заплата, както и всички добавки, произтичащи и свързани с нейното цифрово изражение. Необходима е нова политика на доходите, която да отразява вярно промените в потребностите на хората в страната.

Всички тези проблеми трябва да бъдат дискутирани на масата в НСТС, а не само въпросът за законността на сключени от фирмите търговски сделки.

Ръководството на НСС "Бизнес" повече от година настоява пред Министерския съвет за основна промяна в работата на НСТС, която ще даде възможност за по-голяма ефикасност на държавната администрация при решаване на сложните проблеми с работещите в страната. Но затова е необходима не само воля и желание, а и нови субекти в НСТС.

Новите неща се правят с нови хора!

София, 10 август 1994 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ХЛЯБА И ЗАКУСКИТЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ,

Обръщаме се към Вас с огромна тревога и загриженост за безконтролното нарастване на цените на суровините и на материалите за хлебопроизводството, което води до непрекъснато повишаване на цената на хляба. Това създава голямо социално напрежение сред българския народ, за който хлябът и закуските са основна храна.

По цялата верига - от зърното до производството и реализацията на хляба, цари хаос, спекула и беззаконие. Ето защо поставяме лично на Вашето внимание следните искания:

1. Под ръководството на Министерския съвет незабавно да се организира кръгла маса с всички заинтересувани страни за решаване на проблемите по веригата зърно - хляб и гарантиране на хляба на народа до новата реколта.

2. Спешно да се извърши проверка по качеството, цените и начина на разпределение на брашното в отделните региони на страната и да се вземат мерки за пресичане на спекулата и за нормалното осигуряване на хлебопроизводителите с основната суровина.

3. Да се назначи работна група за разработване на законова уредба за държавната политика по производството на зърно, брашно и хляб.

В по-конкретен план Управителният съвет на Съюза на частните хлебопроизводители в България смята за целесъобразно и крайно необходимо Министерският съвет да предложи на Народното събрание:
- брашното за производствени нужди да бъде освободено от ДДС за периода, за който е освободено производството на хляб;
- да се освободи от ДДС производството на закуски като основна храна на децата и на пенсионерите;
- да се направи промяна в митническите тарифи на вносните суровини и материали, машини и съоръжения за производство на хляб, закуски и сладкарски изделия, които нямат аналози или не достигат на българския пазар;
- да се дотират от държавата един вид хляб за социално слабите граждани;
- да се създадат преференциални условия за частните производители на хляб, закуски и сладкарски изделия при приватизацията на държавни и общински предприятия от бранша - складова база, мелници, хлебозаводи и търговска мрежа.

Уважаеми г-н Министър-председателю,
Цената на хляба е политика на правителствата на всяка цивилизована страна и е мерило за нейната социална насоченост. От 1992 г. до сега многократно с обръщения, декларации и писма поставяме нашите проблеми, но досега не бяха предприети никакви мерки, като браншова организация не получихме никакъв отговор на тях.

Настойчиво и категорично искаме в срок до 25 август 1994 г. да получим отговор на предложенията ни в настоящото писмо, след което ще информираме обществеността за бездействието на правителството.

София, 11 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: инж. Рангел Чолаков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА КЪМ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.


1. Действащият избирателен закон и неговите предимства и недостатъци:

Някои от предимствата и недостатъците на сега съществуващата избирателна система са присъщи на всички пропорционални системи, други са свързани с конкретни решения, съдържащи се в нашия избирателен закон.

а/ Към предимствата биха могли да се отнесат:

- Теоретична възможност за избягване на двуполюсния парламентарен модел.

Известно е, че пропорционалните избирателни системи по принцип стимулират раздробяването на политическото представителство. Този ефект се проявява по различен начин в зависимост от многобройни политически и други фактори. Това, което би могло да се подчертае по отношение на влиянието на действащата у нас избирателна система, е фактът, че тя не препятства оформянето на един относително пъстър политически спектър.

- Стимулиране на организационното укрепване на партиите.

Пропорционалните избирателни системи с твърди листи /още повече когато изборните резултати се изчисляват по метода на Д’Ондт/ поставят кандидатите за депутати в силна зависимост от партийните ръководства. Практически влизането в парламента се предопределя от броя на мандатите в съответния окръг и мястото, което кандидатът заема в листата. Това положение издига значението на партийните ръководства и практически блокира достъпа до парламента на независими кандидати.

- Относително точно възпроизвеждане на политическите настроения в обществото.

Не е тайна, че пропорционалните избирателни системи възпроизвеждат в парламента сравнително точно политическите настроения в обществото. Този ефект не е успял да се прояви с пълна сила у нас по различни причини. Би могло обаче да се предвиди, че при запазване на действащата избирателна система той ще се открои по-ясно. Основания за такова твърдение е, от една страна, сравнително малкият брой пропаднали гласове /без да се взема предвид броят на негласувалите/. От друга страна, фактори, действащи в тази посока, ще се окажат относително ниско поставената изборна бариера и изчисляването на изборните резултати по метода на Д’Ондт.

- Сравнително евтини избори.

Аргумент в подкрепа на това твърдение е фактът, че изборите протичат на един тур.

- Натрупан е известен опит от двукратното приложение на пропорционална избирателна система с твърди листи, четирипроцентова изборна бариера и изчисляване на изборните резултати по метода на Д’Ондт.

б/ Към недостатъците биха могли да се отнесат:

- Опасност от прекомерно раздробяване на политическото представителство.

Паралелно с положителната страна на разлагащия се политически спектър за българския политически живот /изоставяне на двуполюсното политическо мислене/ следва да се отчетат и някои неудобства. Най-основателното от тях опира до възможността за нестабилност на парламентарното мнозинство, а оттам и на изпълнителната власт, при това във време, когато страната се нуждае от волево ръководство.

- Възможно пренасяне на политическата тежест от държавните институции върху партийните ръководства.

По-голямата зависимост на всеки политик от неговата партия логично води и до по-силна партийна дисциплина сред депутатите. При един улегнал парламентарен режим ръководствата на партиите от парламентарното мнозинство в много голяма степен предопределят резултатите от парламентарния вот, състава на правителството и дори неговата политика по основните въпроси.

- Невъзможност за персонален избор и фактическо отдалечаване от връзката избирател-депутат.

Всяка избирателна система може да бъде разглеждана от две страни - от гледна точка на изчисляването на изборните резултати и от гледна точка на избирателя, т.е. за какво гласува - личност или партийна листа. Пропорционалните избирателни системи с твърди многомандатни листи, особено при изчисляване на изборните резултати по метода на Д’Ондт, не позволяват да се проследи къде отива гласът на избирателя.

- Стимулиране на партиите от класическия европейски тип.

Политическата практика показва известна зависимост между избирателната система и характера на политическите структури в обществото. Класическите пропорционални системи, действащи в условията на парламентарен режим, стимулират съществуването на политически организации с постоянно действащи структури, стремеж към членска маса и самоидентифициращи се на идеологически принцип.

2. Център за нова политика /ЦНП/ и избирателната система - изводи:

а/ Обективни интереси:

ЦНП е обективно заинтересован от избирателна система с пропорционално определяне на изборните резултати и тяхното изчисляване по системата на Д’Ондт. Интерес би представлявало включването на мажоритарни компоненти - подвижни листи, двойка бюлетини и т.н.

Съществуващата изборна бариера не е висока и ЦНП има интерес от запазване на нейното ниво.

Броят на избирателните райони и дължината на листите не са от съществено значение за изборните резултати, но по-малкият брой райони и наличието на несъразмерни листи би позволило по-точно предвиждане на вътрешното разпределение на мандатите.

От особено значение е цветът на бюлетините. Запазването на ограничен брой цветни бюлетини, предварително резервирани за следващите избори, поставя останалите участници /в това число и ЦНП/ в неравностойно положение. Този съществен недостатък на нашия избирателен закон следва да бъде отстранен от парламента или да бъде обмислена възможността за атакуването му пред Конституционния съд.

б/ Възможност за защита на тези интереси пред сегашния парламент:

- Съюзът на демократическите сили /СДС/ едва ли може да предложи на избирателите нещо ново - лица, идеи, прагматична програма, и е обективно най-заинтересован от мажоритарна избирателна система. По този начин за СДС се създава възможност за участие в бъдещи избори с избирателна платформа, построена върху отрицанието - идеологическо /на комунизма/ и на политиката на правителството /доминирано според СДС от Българската социалистическа партия /БСП/. Мажоритарният вот би позволил опит да се изтъргуват познатите лица в условията на лишаване на избирателя от няколко некомунистически алтернативи и обиране на гласовете "анти-БСП" на балотажа. Трайният интерес на СДС е запазване на двуполюсния политически модел и в следващия парламент и запазване на съюза на единствена сериозна алтернатива на БСП.

- В Българската социалистическа партия /БСП/ съществуват няколко противоречиви тенденции.

Едната тенденция /условно ще я наречем консервативна/ акцентира върху аритметичните резултати от изборите и вероятно би приела мажоритарна система.

Другата /условно ще я наречем радикална/ е по-заинтересована от разбиването на двуполюсния модел, постепенно забравяне на връзката БСП-БКП и вписването на БСП в политическия спектър като една голяма лява партия с реални претенции за участие в политическата власт.

Привържениците на тази тенденция биха били по-склонни към пропорционално изчисляване на резултатите, но тяхното окончателно становище ще зависи от влиянието им в ръководството на партията.

- Движението за права и свободи /ДПС/ - изборите през юни 1990 г. показаха, че спечелените мандати в мажоритарните и пропорционалните райони са от един и същи порядък поради особеното географско разпределение на неговия електорат. Все пак ДПС може да се опасява при евентуална мажоритарна система от прояви на избирателна география, насочена срещу движението. В същото време ДПС е твърде централизирана организация и пропорционалната система би била по-близка до тази нейна особеност поради посочените вече обстоятелства.

- Що се отнася до другите формации от Новия съюз за демокрация и извънпарламентарните политически формации, то техните интереси обективно се приближават до тези на ЦНП.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗА НАСОКИТЕ НА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ, ПРОЧЕТЕН НА 40-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БСДП СТЕФАН РАДОСЛАВОВ /17-19 ЮНИ 1994 Г./


III. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСДП

През отчетния период към съществуващите 141 местни /общински/ организации се прибавиха още 19 нови, с които общият броя на местните /общински/ организации на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ нарасна на 160 с над 150 селски секции.

В БСДП сега членуват около 15 000 - 16 000 души.

Организационното състояние на много наши местни партийни организации не е задоволително. Има организации, които не са провеждали събрания повече от една година. Обща практика е информацията, изпращана от Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСДП, да остава само в ръководствата на местните организации и с нея да не се запознават членовете на партията. Малко са организациите, които работят по свой план и които обхващат всички раздели на партийна дейност. Не се провеждат редовни срещи с ръководствата на други партии и с местни органи на държавната власт. В много случаи работата на ръководствата се свежда до обсъждане на "голямата политика", а на местните проблеми не се отделя внимание.

Положителни резултати имат организациите в Перник, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Пазарджик, Плевен, Русе, Благоевград. Не могат да се похвалят с особени резултати организациите във Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Шумен, Сливен, Ямбол, Кюстендил, Разград, Добрич, Силистра, Габрово /възстановена отскоро/.

Прави впечатление, че организациите в по-малките градове и в големите села са по-активни и по-организирани. Такива организации като тези в Севлиево, Ботевград, Кнежа, Съединение, Подвис и т.н. могат да служат за пример.

В Кърджали и Смолян организациите на БСДП още не са възстановени.

Основните слабости в работата на местните организации са:
- липса на ефективност в ръководството;
- подценяване на местните проблеми;
- липса на организационно-кадрова политика;
- липса на финансова политика и на участие в стопанския живот.

Необходим е коренен прелом в работата на местните комитети. Там, където има активни ръководства на местните организации, нашата партия се ползва с добър авторитет.

Особено бързи мерки трябва да бъдат взети за рязкото подобряване на работата на местните организации на БСДП в София.

Не може да бъде отчетена като удачна възстановената на 39-я конгрес тризвенна структура на БСДП - с учредявянето на регионалните обединения.

Практиката показва, че най-подходяща е двузвенната структура, съчетана с оперативни междинни звена - Висш съвет на Българската социалдемократическа партия, регионални съвети на основата на избирателните райони /бившите окръзи/ и зонални координатори.

Една такава организация е ефективна, защото запазва инициативата на всички равнища и увеличава гъвкавостта на действията.

Добра форма на организация се оказаха областните срещи на актива и националните съвещания на регионалните комитети на Българската социалдемократическа партия.


IV. ДЕЙНОСТ НА СЪПЪТСТВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


Федерация на социалдемократическите клубове на жените

Федерацията води собствен живот и проявява активност особено в международните си отношения.

Крупна изява беше Международната конференция, проведена във Варна през 1994 г.


Социалдемократически младежки съюз

Съюзът, създаден през 1993 г. след провала на стария ССДМ, бавно набира скорост. Необходима е по-голяма грижа за решаването на неговите проблеми и за активизацията му. Трябва да бъде оказана помощ от партията и на Социалдемократически студентски клуб "Вили Брандт", който има за задача да привлича към социалдемокрацията академичната младеж.


Фондация "Янко Сакъзов"

По вина на Управителния съвет и на изпълнителния директор, поради слабия контрол на Надзорния съвет и на учредителя - ИБ на Националния комитет /НК/ на БСДП, Фондация "Янко Сакъзов" не изпълни задачите, предвидени за 1992-1994 г., и на практика преустанови дейността си. Поради тази причина изследователската, образователната, просветната, издателската и пропагандната дейност на БСДП понесоха тежки загуби. На фондацията и на създадените с нейни капитали дружествени фирми се извършва цялостна ревизия. Очевидно фондацията трябва да се създава отначало.


Постоянни издания на БСДП


В-к "Свободен народ"

Значително подобри своето качество след избирането на г-н Теодор Дечев за главен редактор и консолидацията на един нов редакционен колектив. Положено е добро начало, което трябва бързо да се развива. Необходима е подкрепата на цялата партия - от описването да разпространението на вестника.


Сп. "Социалдемокрация"

Изданието е много добро, но няма възможност да излиза по-често. Интересът към него в БСДП не е голям, което свидетелства за ограничените интереси на нашите членове, особено към теоретичните и историческите проблеми на социалдемокрацията. Въпреки това списанието има своите читатели и бавно си пробива път.


Седмичен бюлетин "Инфофакс"

Осъществява изключително важна функция - дава нашата вътрешнопартийна информация по актуалната политика. Списва се много добре и се търси с нарастващо внимание. "Инфофакс" е постоянната вътрешноинформационна връзка в партията и неговата роля ще расте.


Стопански организации и институции на БСДП

Кооперативна централа "Напред-92"

Не осъществява стопанска дейност. Оказва организационна и методическа помощ на възстановяващите се стари и на създаващите се нови свободни кооперации. Издирени са много документи за собственост, подновени са необходимите проекти за корекции на Закона за кооперациите.

Възстановяването на кооперациите и изобщо развитието на кооперативното движение са незадоволителни. Различни обективни и субективни причини пречат на това. Въпреки трудностите вече са възстановени 7 кооперации.

Особен интерес представлява опитът на земеделската кооперация в Кнежа - най-силната в страната, създадена и ръководена от социалдемократи.


Съюз на популярните банки

Не е възстановен поради обективни причини - антикооперативната политика на 36-то Народно събрание /НС/ и на излъчените от него правителства. Липсва и законова уредба, въпреки че предложение е направено.

Възстановяването на популярните банки обаче започна. Води Първа приморска популярна банка - Варна, която създаде и свои филиали. Възстановяват се популярните банки в Габрово, Велико Търново, Пловдив, Казанлък, Търговище и т.н.

Необходимо е БСДП да разработи своя стратегия за развитие на кооперативното движение в България и да вземе мерки за активна стопанска политика. Тази задача има за нас първостепенно значение, защото създава икономическата основа на средната класа в България. Стопанската криза притиска трудовите хора в България и те трябва да бъдат обединени в борбата с "дивия” капитализъм.

От разрешаването на тази задача зависи бъдещето на социалдемокрацията.

Всяко подценяване е опасно.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР /ЧАСТ ПЕТА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", СЪЗДАДЕН ОТ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е подписан на 28 юли 1994 г.в София.


Чл.75. Парламентарният съюз разпределя участие в комисии, ръководство в комисии, участие в международни парламентарни структури и делегации на принципа на равнопоставеността на партньорите и по предложение на Политическия консултативен съвет.

Чл.76. Парламентарният съюз провежда законодателната политика на "Нов избор" в съответствие с предизборната програма и правителствената, ако съюзът участва в правителство.

Чл.77. Парламентарният съюз назначава експертен екип за подготовка на законодателната дейност и извън парламентарната дейност от името на "Нов избор", свързана с народните представители.

Чл.78. Допуска се самостоятелна парламентарна инициатива на групите на отделните партии, при условие, че предварително бъдат уведомени останалите партньори в съюза и действията не са в противоречие на настоящия договор и на предизборната програма на "Нов избор". Не се допуска внасянето на законопроекти с един и същи предмет от различни групи от парламентарния съюз.

Чл.79. Не се допуска изключване на отделни депутати или на групи от парламентарния съюз освен в случаите, предвидени в този договор, или при напускане на партията като цяло.

Чл.80. Народните представители на "Нов избор" са длъжни да спазват предизборната програма, но се ползват от правата им според Конституцията на България и се ползват от партийна защита при отстояване на лични мнения и предложения, както и по дейността на Парламентарния съюз. Не се преследва изразяването на лично мнение както в парламента, така и чрез средствата за масова информация. Парламентарният съюз е длъжен да пази и защитава достойнството на народните представители, членуващи в него.

Чл.81. Парламентарният съюз и Политическият консултативен съвет провеждат общи заседания за решения по важни политически действия на съюза по искане на един от двата органа. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от общия брой на народните представители и ПКС.


Г/ УЧАСТИЕ В ПРАВИТЕЛСТВО

Чл.82. Решение за участие в правителство се взема от Политическия консултативен съюз съвместно с Парламентарния съюз на общо заседание. Решението се взема както в случаите на чл.80.

Чл.83. Участие в коалиции с трети страни от Народното събрание става само при условие на коалиционен договор, който осигурява както достойно представителство на "Нов избор", така и осъществяване на програмата му във висока степен.

Чл.84. Политическият консултативен съюз съвместно с народните представители определя участието на конкретните лица както при формиране на правителство от името на "Нов избор", така и в коалиционно правителство. При определяне на конкретните лица за висши държавни постове се държи сметка за представителството на отделните партии от политическия съюз.


Д/ ФИНАНСИ

Чл.85. Дейността на "Нов избор" се финансира от вноски на страните по договора, дарения от физически и юридически лица, приходи от стопанска дейност в съответствие със Закона за политическите партии, заеми по Закона за избиране на народни представители, общински съветници и местна власт.

Чл.86. Всички средства и имущество, придобити на името на политическия съюз, се ръководят чрез Комитета за техническо и финансово осигуряване по утвърден бюджет от Политическия консултативен съвет или негови отделни решения.

Чл.87. Страните, подписали настоящия договор, внасят в едномесечен срок от регистрацията на политическия съюз равни вноски в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.

Чл.88. Присъединилите се по-късно партии внасят същия размер вноска, увеличено с лихва, съгласно средния лихвен процент за периода от подписването на договора до момента на присъединяване.


 Е/ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.89. Съюзът издига кандидатури за народни представители във всички избирателни райони.

Чл.90. Кандидати за народни представители в конкретния избирателен район издигат местните организации на партиите от съюза или местните организации, носещи името на съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
12.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!