12 февруари 1991

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                              БРОЙ 30 /305/

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА.


ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ИДЕИТЕ И ДУХА НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ОТ ДРУГИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА, И ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СМЯТА, ЧЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ Е ДОПУСТИМО ИЗУЧАВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ ЕЗИЦИ ПО УСТАНОВЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ТУРСКИ, ПРИ ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК - БЪЛГАРСКИ. ФАКУЛТАТИВНОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА СЛЕДВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА, ФИНАНСИРА И ОСИГУРЯВА ОТ ДЪРЖАВАТА, КАТО НЕ СЕ ПОСТАВЯТ НИТО ПРИОРИТЕТИ, НИТО ИЗКУСТВЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА КОЙТО И ДА Е ЕЗИК.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Е УБЕДЕН, ЧЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА НА НЯКОЯ ЕТНИЧЕСКА ГРУПА В БЪЛГАРСКОТО ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА ТАЗИ ГРУПА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ И КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ЖИВОТ. ПРОТИВНОТО - ИЗНАСЯНЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО В ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ - БИ ОЗНАЧАВАЛО ИЗЛИЗАНЕ ОТ КОНТРОЛА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ФАКТИЧЕСКИ БИ ДОПРИНЕСЛО ЗА НЕЖЕЛАНО ОБОСОБЯВАНЕ НА АВТОНОМНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА. ОСОБЕНО НЕДОПУСТИМО Е ВСЯВАНЕТО НА НЕУМЕСТНИ СТРАХОВЕ У ДЕЦАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ РАЗПРИ.

ЗАТОВА СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕПОРЪЧВА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА ВЗЕМАТ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ И ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА ДА ОСИГУРЯТ ФАКУЛТАТИВНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО ЧЛ.45, АЛ.7 ОТ  КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЕ ГАРАНТИРА СВОБОДНОТО ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ЖЕЛАНИЕ ИЛИ НЕЖЕЛАНИЕ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ, ЗАГРИЖЕНИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ЗА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ДА СЕ ОТНЕСАТ С РАЗБИРАНЕ И СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС: Ф. ДИМИТРОВ

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/, ОБЕДИНЯВАЩ ФОРУМ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.


НА 9 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ БЕШЕ СЪЗДАДЕН СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЛЕД ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ТРИ ФОРМАЦИИ: ФОРУМ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА И СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБШЕСТВО.

СЪЮЗЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ НЕ Е КОАЛИЦИЯ, А ДОБРОВОЛНО ДВИЖЕНИЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ, СИМПАТИЗАНТИ И ПОДДРЪЖНИЦИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, НЕОКОНСЕРВАТИЗМА И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА.

ПРИЕТА БЕШЕ ХАРТА НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ. В ТЯХ СЕ ОТХВЪРЛЯ НЕОМАРКСИСТКАТА ТЕОРИЯ ЗА МИРНИЯ ПРЕХОД ОТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ, БСП СЕ ПРИКАНВА В ИМЕТО НА ВИСШИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ДА СЕ ОТКАЖЕ ДОБРОВОЛНО ОТ УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ И СЕ ОТПРАВЯ ПРИЗИВ КЪМ ВСИЧКИ ДЯСНООРИЕНТИРАНИ ФОРМАЦИИ В СДС И ИЗВЪН НЕГО ДА СЕ ОБЕДИНЯТ В ИМЕТО НА ПЪЛНАТА И ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.

ЗА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, КОЙТО ИМА БЛИЗО СТО КЛУБА И ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЯЛАТА СТРАНА, БЯХА ИЗБРАНИ ДОЦ. ИВАН КАЛЧЕВ И ИНЖ. КИРИЛ ДУКОВ.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: ИВ.КАЛЧЕВ

СОФИЯ, 10 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" КЪМ ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОТП/, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ И МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /МПС/. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!

НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" ОСЪЖДА РЕШЕНИЕТО ВИ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТЮРКОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИША ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ОТНОВО СТЕ ПОДВЕДЕНИ ОТ БСП ДА ВНАСЯТЕ РАЗЦЕПЛЕНИЕ И НАПРЕЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ИЛИ ПОМАГАТЕ НА КОМУНИСТИТЕ СЪВЪРШЕНО СЪЗНАТЕЛНО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "ЛИТОВСКА ОБСТАНОВКА". И В ДВАТА СЛУЧАЯ ОБАЧЕ ВЪРВИТЕ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ИСКОННИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ БЪДАТ СТЕПЕНУВАНИ, А РАВНОПОСТАВЕНИ.

СЛАВЯНОБЪЛГАРСТВОТО НЕ Е БИЛО, НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕВРЪЩАНО В ЕТАЛОН, ЗАЩОТО ПОДОБНА ПРАКТИКА ДИСКРИМИНИРА ДОРИ САМИЯ ХАН АСПАРУХ. ТОЙ НЕ Е ГОВОРИЛ ДНЕШНИЯ НИ ЕЗИК, НЕ Е БИЛ ХРИСТИЯНИН И НЕ Е ИМАЛ НИШО СЛАВЯНСКО В КРЪВТА, НО Е БИЛ БЪЛГАРИН. НЕ ГОВОРЯТ КАТО НАС И ЧУВАШИТЕ, НО В 1920 Г. СЕ ВДИГНАХА С ИСКАНЕ ДО МОСКВА - ДА БЪДАТ НАРИЧАНИ БЪЛГАРИ, А РЕПУБЛИКАТА ИМ - БЪЛГАРСКА АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА. НА ТЮРКОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК ГОВОРЯТ ГАГАУЗИ, БАЛКАРЦИ И КАЗАНСКИ ТАТАРИ - С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ ПОРАДИ ДОБРОТО ИМ САМОПОЗНАВАНЕ. ЗНАЧИ ЛИ СПОРЕД ВАС, ЧЕ ВСИЧКИ ТЕ, ЗАЕДНО С ТЮРКОБЪЛГАРИТЕ У НАС, НЯМАТ ПРАВО ДА СЕ СЧИТАТ ЗА БЪЛГАРИ И ЧЕ ТАКИВА СТЕ САМО ВИЕ - С ПРАСЛАВЯНСКИТЕ СИ СХВАЩАНИЯ?

ЗНАЧИ ЛИ, ЧЕ ТОЧНО ВИЕ СТЕ ОБРАЗЕЦЪТ, ПО КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ МЕРЯТ ОСТАНАЛИТЕ? НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАШИТА" ДЪЛБОКО СЕ СЪМНЯВА. ТАКИВА СТРАСТИ НЕ СА ПАТРИОТИЧНИ, А РАСОВИ.

КАТО СЕ ВОДИМ ОТ МИСЪЛТА, ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВАШИ УБЕЖДЕНИЯ, НАСТОЯТЕЛНО ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА ПОДКРЕПИТЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТЮРКОБЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИМЕННО В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИША, ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА. ЗАЩОТО ПРИ ДРУГИ ФОРМИ ВЪЗМОЖНОСТТА ТОЗИ ЕЗИК ДА БЪДЕ ТУРЦИЗИРАН ЗАЕДНО С УНИЗЕНИТЕ НИ СЪНАРОДНИЦИ Е ИЗВЪНРЕДНО ГОЛЯМА. ГОТОВНОСТТА НА НЯКОИ ПРЕСТЪПНИ СИЛИ ДА ВКАРАТ У НАС УЧИТЕЛИ ОТ ТУРЦИЯ Е ПОЧТИ ГАРАНЦИЯ ЗА ТОВА. И ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ЗА СЪДЕСТВИЕ В ПРОЦЕСА СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И Г-Н АХМЕД ДОГАН ЗА АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ИМ ПРОЯВИ, КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕМ ВЕДНАГА СЛЕД РАЗПУСКАНЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!

НЕЗАВИСИМ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА"
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕО ДОНЕВ

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ 1991                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА МЛАДЕЖИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗГРАД - БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ, МЛАДЕЖКИ ПАРТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ВЪЗРАЖДАНЕ" И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ - ПО ПОВОД ЕВЕНТУАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА.


МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ В РАЗГРАД СА ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ РАСТЯЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ПОРОДЕНО ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА.

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ РЕДИЦА УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВИ И ГРУПИ УЧЕНИЦИ ОТ ГОРНИТЕ КЛАСОВЕ, КАКТО И МНОГО РОДИТЕЛИ ДЕКЛАРИРАХА, ЧЕ СА КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК И ЩЕ ПРИСТЪПЯТ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ.

НАСТОЯВАМЕ - С ЦЕЛ НОРМАЛНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА -РЕШЕНИЯТА ПО ТОЗИ ВЪПРОС ДА БЪДАТ ОТЛОЖЕНИ.

СОФИЯ, 8 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/ ПО ВЪПРОСА ЗА ВОЙНАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/, ЗАЩИТАВАЩ ИДЕИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗРАЗЛИЧЕН КЪМ ПОЗОРНИТЕ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО В КОЯ ТОЧКА НА НАШАТА ПЛАНЕТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ.

НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ КАТЕГОРИЧНО ВОЙНАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРНИ ВЪПРОСИ И ОСЪЖДАМЕ АГРЕСИЯТА НА ИРАКСКАТА АРМИЯ В КУВЕЙТ. СЪЩЕВРЕМЕННО ОПИТИТЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТА ПО ВОЕНЕН ПЪТ РАЗГЛЕЖДАМЕ КАТО АКТ НА ДУХОВНО БЕЗСИЛИЕ. В КРАЯ НА XX ВЕК, В УСЛОВИЯТА НА ТОТАЛНО НАТРУПВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ВЪЗБУЖДАНЕТО НА ВОЕНЕН КОНФЛИКТ Е НЕ САМО САМОУБИЙСТВО, НО И НЕщО МНОГО ПОВЕЧЕ - РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО. ОСВЕН ОГРОМНИТЕ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ ВСЕ ПО-НЕКОНТРОЛИРУЕМИ СТАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПАГУБНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВОЙНАТА В ЗАЛИВА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ЛЕГИТИМНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА У НАС, ДА НАМЕРЯТ НЕОБХОДИМАТА ФОРМА И ДА ОТПРАВЯТ ПРИЗИВ КЪМ ООН И СТРАНИТЕ, НЕПОСРЕДСТВЕНО ОБВЪРЗАНИ С ВОЙНАТА, ЗА НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ. НЕКА БЪЛГАРИЯ КАТО СТРАНА В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ТОЗИ РАЙОН И КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА ДА СТАНЕ ИНИЦИАТОР ЗА МИРНО УРЕЖДАНЕ НА НАТРУПАНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА", ВКЛЮЧВАЩА ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ, НАЦИОНАЛНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНИЯ СЪЮЗ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО РЕДАКЦИЯТА НА В."ДУМА", ДО БТА, ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДО ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ В БЪЛГАРИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В БРОЙ 37 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА ВЪВ ВЕСТНИК "ДУМА" СЕ ПОЯВИ ПОРЕДНОТО ПИСАНИЕ НА ГРАЖДАНИНА КОНСТАНТИН АДЖАРОВ "ГРАЖДАНИНЪТ СИМЕОН БОРИСОВ И ЗАВЕЩАНИЕТО НА ЛЕВСКИ", В КОЕТО МЕЖДУ "ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ МИСЛИ И ХИПОТЕЗИ" НА АВТОРА СЕ ПОЯВИ И ЕДИН АБЗАЦ, ОТНАСЯЩ СЕ ПРЯКО ДО КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА".

ПО ТОЗИ ПОВОД БИХМЕ ЖЕЛАЛИ В ДУХА НА РАВНОПОСТАВЕНИЯ ДИАЛОГ ДА СПОДЕЛИМ СЛЕДНИТЕ ФАКТИ:

1. КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" Е РЕЗУЛТАТ НА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ФОРМАЦИИТЕ ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ, НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ" И ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ.

ОБЕДИНИТЕЛЕН МОМЕНТ В ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОАЛИЦИЯТА СА ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА, ЗАЛОЖЕНИ В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, А КРАЙНАТА ЦЕЛ НА НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ Е ПЪЛНОТО РАЗГРАЖДАНЕ НА АНТИХУМАННАТА И АНТИНАРОДНА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, НЕДОПУСКАНЕТО НА КАКВАТО И ДА Е НОВА ФОРМА ИЛИ НОВ ТОТАЛИТАРИЗЪМ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧОВЕКОЛЮБИВО, СВОБОДНО ОБЩЕСТВО НА ОСНОВАТА НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ.

В НИТО ЕДИН ДОКУМЕНТ, ПИСМО, ИЗКАЗВАНЕ ИЛИ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА И ДЕЙНОСТ НА КОАЛИЦИЯТА НЕ Е ПРАВЕН НАМЕК ИЛИ СПОМЕНАВАНА "МОНАРХИСТКАТА КАРТА", АЛЮЗИЯ ЗА КОЯТО, И ТО ДОСТА ПРОЗРАЧНА, ПРАВИ ГРАЖДАНИНЪТ АДЖАРОВ, НАПРАЗНО ОПИТВАЩ СЕ ДА СЕ ВЖИВЕЕ В РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКА ПОЛИТИЧЕСКА КАСАНДРА.

2. В СПОМЕНАТОТО ПО-ГОРЕ ПИСАНИЕ ГРАЖДАНИНЪТ АДЖАРОВ СЕ ПРЕДСТАВЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ, А НЕ НА НЯКОИ ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ, КАКВАТО Е И САМАТА ИСТИНА.

ТАЗИ СВОЯ, ВЕЧЕ ДРУГА РОЛЯ ГРАЖДАНИНЪТ АДЖАРОВ СЕ ОПИТВА ДА ИГРАЕ И ОТ ЕКРАНА НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, КАКТО И ПРЕД ДРУГИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ЗА НЕГОВО УТЕШЕНИЕ НАКРАЯ ЩЕ СПОДЕЛИМ СЛЕДНОТО:

НИЕ КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯМЕ ИДЕЯТА, ЗАВЕЩАНА НИ ОТ ЛЕВСКИ, ЗА СЪГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ ОТ НРАВСТВЕНО ЗДРАВИ И СИЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ МЪЖЕ, НО ДЕЛИКАТНО ШЕ ДОБАВИМ - ПАЗИ БОЖЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИАЦИ И БОЛЕЗНЕНИ АМБИЦИИ...

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА"

                           ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ:
/ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ,
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА,
СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ/

               НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ":
/БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ,
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ,
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ/

                        ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ:
/БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ,
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ,
ПАРТИЯ НА ТРУДА,
ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ/


СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ - ПЕРНИК ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.


НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ КИРИЛ БОРИСОВ И СЕКРЕТАРЯТ МИЛАН ТОНЕВ ИЗЛОЖИХА ПРЕД УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СВОИТЕ МОТИВИ, С КОИТО ПРЕПОРЪЧАХА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДА РЕШИ ИЗЛИЗАНЕТО НА ПАРТИЯТА ОТ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ.

МОТИВИ: 1. ЗА ТОВА, ЧЕ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОДХОДЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА НОРМАЛНА РАБОТА НА СЪВЕТА И СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕ Е РЕДНО ДА ИЗВЪРШВАМЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.

        2. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НЕ Е НАПРАВЕНО АБСОЛЮТНО НИЩО, С КОЕТО ДА СЕ ВДИГНЕ АВТОРИТЕТЪТ МУ.

        3. ПОРАДИ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ПАРТИЯТА В СЪСТАВА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ.

ПРЕДВИД НА ПОСОЧЕНИТЕ МОТИВИ ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК, НАПУСКА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.

ПЕРНИК, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ -
                                                            ПЕРНИК: К.БОРИСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.


ЦЕНТРАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОННО-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/, КАТО ОТЧИТА НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ ЦЕЛИ В СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, СМЯТА ЗА НЕОБХОДИМО ДА ЗАЯВИ:

БОП Е РАДЕТЕЛ ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ, КАТО В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН С ТОЗИ СТРЕМЕЖ БЕШЕ ИЗГРАДЕН ТАКЪВ ПОДОБЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - ПЛОВДИВ, И МЛАДЕЖКИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ, НО ТОВА НЕ СТАНА В ГЛОБАЛЕН ПЛАН. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ТЯ ВИЖДА ТОВА БЛОКОВО ФОРМИРОВАНИЕ КАТО НАЙ-ПОДХОДЯЩО ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОТЕЧЕСТВОТО И ИЗЛИЗА ОТ СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.

В БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ВИЖДА ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАТРИОТИЧНИ СИЛИ И СЪЮЗ С БЛИЗЪК УКЛОН, ИЗВИСЯВАЩ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НАД ВСИЧКО ДРУГО, КАТО БЪРЗАМЕ ДА ДОБАВИМ, ЧЕ НЕ ОМАЛОВАЖАВАМЕ И ДРУГИТЕ АСПЕКТИ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ РАЗВИТИЕ.

СОФИЯ, 7 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА 
                                                          ПАРТИЯ: К.КУМАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X    X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА /ОСО/.


ОТ ИМЕТО НА ХИЛЯДИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АКТИВИСТИ, ДЕЙЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА /ОСО/ СЪМ УПЪЛНОМОЩЕН ДА ЗАЯВЯ, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, НАПРАВЕНО ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ГОСПОДИН ИВАН КОСТОВ ЗА РАЗФОРМИРОВАНЕТО НА НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОД ПРЕТЕКСТ, ЧЕ ТЯ Е СЪЗДАДЕНА ОТ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И СЕ Е "ПРИКАЧИЛА" КЪМ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, Е НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО. ПОДОБНО НЕОБМИСЛЕНО ДЕЙСТВИЕ БИ НАНЕСЛО НЕПОПРАВИМ УДАР ВЪРХУ ЕДНА МАСОВА, ПАТРИОТИЧНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ПОВЕЧЕ ОТ 80 ГОДИНИ ПОДГОТВЯ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ ЗА СЛУЖБА ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ЗА ЗАЩИТА НА ОТЕЧЕСТВОТО И РАЗВИВА ЕДНИ ОТ НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ СПОРТОВЕ, ОБЕДИНЕНИ В 14 ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ В СВЕТОВНОТО СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ.

ОСО В БЪЛГАРИЯ ИМА СТАРОДАВНИ ТРАДИЦИИ И НЕ Е РОЖБА НА ТОТАЛИТАРИЗМА. ОГРОМНАТА Й БАЗА ПО ВСИЧКИ ОБЩИНИ В НАШАТА СТРАНА Е СЪЗДАДЕНА И ПОСТРОЕНА ПРЕДИМНО С ДОБРОВОЛНИЯ ТРУД НА НЕЙНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ДЕЯТЕЛИ. В НЕЙНИТЕ КЛУБОВЕ И ЗВЕНА ОТ ДЕТСКА ДО ПРЕКЛОННА ВЪЗРАСТ СЕ ЗАНИМАВАТ И СПОРТУВАТ СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ВЪЗПИТАВАТ СЕ В ДУХ НА ПАТРИОТИЗЪМ И ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРИЯ. НЕ СЛУЧАЙНО ВСИЧКИ УВАЖАВАЩИ СЕБЕ СИ ДЕМОКРАТИЧНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ ДЪРЖАВИ ИМАТ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ФЕДЕРАЦИИ С ТАКЪВ ХАРАКТЕР, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА.

ПРИ НАС СЕ ПОДГОТВЯТ СЪЩО ВСИЧКИ ШОФЬОРИ И МНОЗИНСТВОТО МЕХАНИК-ВОДАЧИ, РАДИСТИ И ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЗНАЧИТЕЛНО УСЛОЖНЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА, СИЛНО НАМАЛЕНИЯТ СЪСТАВ НА БНА И СЪКРАТЕНИЯТ СРОК НА СЛУЖБАТА, КРАЙНО НЕРАЗУМНО Е ЛИКВИДИРАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА.

ПОРАДИ ТЕЗИ ПРИЧИНИ НАСТОЯВАМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕРАЗГЛЕДА ПОЗИЦИЯТА СИ И ДА ПРЕДВИДИ В БЮДЖЕТА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОСО, КАТО ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА ТЯ Е В СЪСТОЯНИЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ ДА ПРЕМИНЕ НА ПЪЛНА САМОИЗДРЪЖКА.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ЗДРАВИЯТ РАЗУМ ЩЕ НАДДЕЛЕЕ И ЩЕ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЖИВОТ НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОКАЗАЛА С ДОСЕГАШНАТА СИ ВИСОКОПАТРИОТИЧНА ДЕЙНОСТ СВОЕТО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X  X

СОФИЯ, 12 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "PAH-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРКА НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д.ТЕСТА.


РЕЗЮМЕ

БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКОНОВА, ОБЩЕСТВЕНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА, КОЯТО ДА НАСЪРЧАВА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС И КОНКРЕТНО РАЗВИТИЕТО НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС. СТИМУЛИРАНЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СЕ НУЖДАЕ НАЙ-ОБШО ОТ СЪЩАТА ПОЛИТИКА, КОЯТО Е НУЖНА НА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА, ЗА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРОСПЕРИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ТОЗИ ДОКЛАД АНАЛИЗИРА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС.

ЗАКОНОДАТЕЛНОТО УСТРОЙСТВО ТРЯБВА ДА СЕ УСТАНОВИ ПО НАЧИН, ПРИЗНАВАЩ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И ГАРАНТИРАЩ НЕГОВАТА СИГУРНОСТ /ТОВА ВКЛЮЧВА РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРАВОТО НА ПРОДАЖБА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ/. ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВАТ И ЗАКОНИ ЗА БАНКРУТА И РЕОРГАНИЗАЦИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИ ПО СЪДЕБЕН РЕД.

НЕОБХОДИМИ СА ПРОМЕНИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, УЛЕСНЯВАЩИ РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДЕЛОВИ ФИРМИ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ ЗА ПО-ДОБРО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ И РЕГИСТРИРАНЕ НА НОВИ ЧАСТНИ ФИРМИ:

/1/ ДА НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЧАСТЕН БИЗНЕС, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СА ЗАСЕГНАТИ ЗДРАВЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ;

/2/ ЗА ДА СЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА И УСКОРИ ПРОЦЕСЪТ НА РЕГИСТРАЦИЯ, ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАН ОТ ПОЩЕНСКИ ЧИНОВНИЦИ ИЛИ ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА, РАЗПОЛАГАЩА С КАНЦЕЛАРИИ НАВСЯКЪДЕ ИЗ СТРАНАТА;

/3/ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КРАЕН СРОК ОТ СЕДЕМ ДНИ ОТ ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВКАТА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ДО ОКОНЧАТЕЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ОТКАЗ. АКО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБИ НЕ ОТГОВОРЯТ В ТОЗИ СРОК, КАНДИДАТЪТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧ АВТОМАТИЧНО ДА ПОЛУЧИ ПРАВОТО ДА ОПЕРИРА В ОБЛАСТТА НА ЗАЯВЕНИЯ БИЗНЕС.

НЕДОСТИГЪТ НА ФИЗИЧЕСКИ РЕСУРСИ Е СЕГАШНИЯТ ОГРАНИЧИТЕЛЕН ФАКТОР ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА ДА СЕ КОРИГИРА ТАЗИ СИТУАЦИЯ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ СВОБОДНИТЕ УЧАСТЪЦИ ЗЕМЯ ВЪВ И ОКОЛО ГРАДОВЕТЕ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ И ПРОДАДЕНИ НА ТЪРГ С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛЕСНЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯТА НА ДРЕБНО И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ.

ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ДРЕБНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ НЕ СА РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ НА ДРУГИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙЦИ. КОНКРЕТНО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ТРЯБВА ДА:

/1/ БЛАГОПРИЯТСТВУВАТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИКОНОМИКА, ОРИЕНТИРАНА НАВЪН;

/2/ РАЗРЕШАТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА МЕХАНИЗМА НА ЦЕНИТЕ, КАТО СЕ ИЗБЯГВА КОНТРОЛЪТ НА ЦЕНИ, ЗАПЛАТИ И КРЕДИТИ;

/3/ СТАБИЛИЗИРАТ НАЦИОНАЛНАТА ВАЛУТА;

/4/ ОГРАНИЧАТ НАМЕСАТА НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СУБСИДИИТЕ И ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ;

/5/ ПОЗВОЛЯТ МОБИЛНОСТ НА РЕСУРСИТЕ, В ЧАСТНОСТ НА РАБОТНАТА
РЪКА;

/6/ ЗАПАЗЯТ НА НИСКО НИВО ДАНЪЧНИТЕ ТАРИФИ, ЗА ДА СТИМУЛИРАТ СПЕСТЯВАНИЯТА, ИНВЕСТИЦИИТЕ И ТРУДОВИТЕ УСИЛИЯ;

/7/ НАМАЛЯТ РЕГУЛИРАЩАТА РОЛЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ИКОНОМИКАТА.

КОНКРЕТНО ПРЕПОРЪЧВАМЕ БЪРЗО РАЗРЕШАВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ. ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАСЪРЧЕНИ КЪМ РАЗВИВАНЕ НА ПРОГРАМИ И УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ИКОНОМИКАТА.

ЦЕЛ НА ТЕЗИ РЕФОРМИ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДЕ ПОЕВТИНЯВАНЕ НА "ВХОДНИЯ БИЛЕТ" ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПАЗАРА. "ВХОДНИЯТ БИЛЕТ" ВКЛЮЧВА НЕ САМО ПАРИЧНАТА ЦЕНА ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, НО И РАЗХОДИТЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНОВОТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО, РЕГУЛАЦИОННОТО И ДАНЪЧНОТО БРЕМЕ ВЪРХУ ЧАСТНИЯ СЕКТОР.


ВЪВЕДЕНИЕ

ДРЕБНИЯТ БИЗНЕС Е ИГРАЛ ГЛАВНА РОЛЯ В ИЗРАСТВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПОВЕЧЕТО ИНДУСТРИАЛИЗИРАНИ СТРАНИ, А В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ И ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАЙ-УСПЕШНО ИНДУСТРИАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ДРЕБНИЯТ БИЗНЕС ОСИГУРЯВА ОКОЛО 20 МИЛИОНА РАБОТНИ МЕСТА ПО ДАННИ ЗА ИЗМИНАЛИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ. ЮЖНА КОРЕЯ И ТАЙВАН ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ УСПЕХИ В УСКОРЕНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И В ПОВИШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИШЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ. ВСЕ ПАК КОРЕЙСКАТА ИКОНОМИКА, ДОМИНИРАНА ОТ ГОЛЕМИ ИНДУСТРИАЛНИ КОМПАНИИ, СРЕЩА ТРУДНОСТИ, КАКВИТО ТАЙВАН, ЧИИТО КОМПАНИИ СА МАЛКИ И БАЗИРАНИ НА АКЦИИ БЕЗ ФИКСИРАН ДИВИДЕНТ, Е ИЗБЯГНАЛ ДО ГОЛЯМА СТЕПЕН.

ПРИ ПРЕХОДА СИ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТИМУЛИРА СЪЗДАВАНЕТО НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА ДА СЕ СВЕДЕ ДО МИНИМУМ БЕЗРАБОТИЦАТА, В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА Е НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДРУГИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА. ОСВЕН ТОВА, АКО БЪЛГАРИЯ ШЕ СЕ МОДЕРНИЗИРА, ТЯ ТРЯБВА ДА ПРЕМАХНЕ ПРЕГРАДИТЕ ПРЕД УМЕНИЯТА И ИЗОБРЕТАТЕЛНОСТТА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ. ИЗКАЗВАТ СЕ ОБАЧЕ СЕРИОЗНИ ОПАСЕНИЯ, ЧЕ НЕОБХОДИМАТА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ НЯМА ДА СЕ ИЗЯВИ СКОРО И ЧЕ МАЛКИТЕ ФИРМИ, КОИТО СЕГА СЕ УЧРЕДЯВАТ, НЕ СА ОТ ЖЕЛАНИЯ ТИП. И В ДВАТА СЛУЧАЯ ОПАСЕНИЯТА СА НЕУМЕСТНИ.

ПРЕЗ СЛЕДВОЕННИЯ ПЕРИОД ТЕОРИЯТА НА ИКОНОМИКАТА НА РАЗВИТИЕТО ПРЕДПОЛАГАШЕ, ЧЕ В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЩЕ СЕ ЧУВСТВА ЛИПСА НА ЧАСТНА ИНИЦИАТИВА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ИКОНОМИСТИТЕ ПОДДЪРЖАХА ТЕЗАТА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ И НАПРАВЛЯВАНЕ, КОЕТО ДА КОМПЕНСИРА ТАЗИ ЛИПСА. /1/. ПО ИРОНИЯ НА СЪДБАТА ПРИ ОТКАЗА НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПЛАНИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ИЗПЛУВАХА ОПАСЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ХОРАТА, ПРИВИКНАЛИ КЪМ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ. НЯКОИ АНАЛИТИЦИ СЕ ПРИТЕСНЯВАТ, В ЧАСТНОСТ, ЧЕ ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО МАСОВА БЕЗРАБОТИЦА И ЧЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ НЕ ПРИТЕЖАВАТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДВИГАТЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА В ЧАСТНИЯ СЕКТОР. ИЗТЪКВА СЕ, ЧЕ СЛЕД 40 ГОДИНИ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ БЪЛГАРИТЕ И ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИ СА ПРИДОБИЛИ НАВИЦИ, ПО СИЛАТА НА КОИТО ТЯХНАТА "СПОСОБНОСТ ЗА АДАПТАЦИЯ Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКА" ОТ ТАЗИ НА ЗАПАДНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРИ ЕДНИ И СЪЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. /2/ СПОРЕД АМИТАЙ ЕТЦИОНИ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ "ЖЕЛАЯТ ЗАПАДНИ БЛАГА И УСЛУГИ, НО ОТ ТОВА НЕ СЛЕДВА, ЧЕ ТЕ ЖЕЛАЯТ /ИЛИ СА СПОСОБНИ/ ДА РАБОТЯТ УСЪРДНО, ЗА ДА ГИ ЗАПЛАТЯТ" /3/. ПРИЧИНА ЗА ТОВА СА ЛОШИТЕ ТРУДОВИ НАВИЦИ, СЪЧЕТАНИ СЪС СТРАХА ОТ РИСК И ПРОМЯНА. В ДОПЪЛНЕНИЕ ЕТЦИОНИ ПОДЧЕРТАВА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ И МАНТАЛИТЕТА НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ ЗЛЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ИНТЕНЗИВЕН ТРУД ПО ЗАПАДЕН МАНИЕР. КАТО ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СЕГАШНОТО РАВНИЩЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УСПЕХИ НА ЗАПАДА СА БИЛИ НУЖНИ НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ, ТОЙ ЗАКЛЮЧАВА, ЧЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ДА СЕ НАМАЛЯТ НАДЕЖДИТЕ НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА ИМ ДОНЕСЕ ПАЗАРНАТА СИСТЕМА /4/.

КАКТО БЕ НАПЪЛНО ДОКАЗАНО В СЛУЧАЯ С ИНИЦИАТИВНОСТТА НА БЕДНИТЕ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, НАВИЦИТЕ И МАНТАЛИТЕТЪТ ИМ НЕ СА НИТО КУЛТУРНИ, НИТО ВРОДЕНИ, А СА ФОРМИРАНИ ОТ ЗАКОНОВАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА УРЕДБА, В КОЯТО ТЕ ЖИВЕЯТ. ЛИПСАТА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ ОТРАЗЯВА УСЛОВИЯТА И "ИНСТИТУЦИИТЕ, /КОИТО/ СА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗА МАТЕРИАЛЕН НАПРЕДЪК" /5/. ИМА, РАЗБИРА СЕ, МНОГО ПРИМЕРИ. ДОКАЗАТЕЛСТВО Е СПОСОБНОСТТА НА КИТАЙЦИТЕ ДА ПРЕУСПЯВАТ В ТАЙВАН, СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ И ХОНКОНГ, ДОКАТО ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ В КИТАЙ, ОСТАВАТ МНОГОКРАТНО ПО-БЕДНИ. СЪЩОТО Е ВЯРНО ЗА НЕМЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ; ЗА ЮЖНО- И СЕВЕРНОКОРЕИЦИТЕ; ЗА ТАЙЛАНДЦИТЕ И БИРМАНЦИТЕ; ЗА ВИЕТНАМЦИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ, И ЖИВЕЕЩИТЕ ВЪВ ВИЕТНАМ, ИНДУСИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В АФРИКА И КАРИБСКИЯ БАСЕЙН, И ЖИВЕЕЩИТЕ В ИНДИЯ. П.Т.БАУЕР ДЕМОНСТРИРА, ЧЕ В ДЪРЖАВИТЕ С НИСКИ ДОХОДИ НЕГРАМОТНИТЕ И НЕОБРАЗОВАНИТЕ ХОРА МОГАТ ВЕДНАГА ДА РАЗПОЗНАЯТ ВСЯКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ШАНСОВЕ, ТЕ МОГАТ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ДАЛИ ЕДНА ПРОМЯНА ЩЕ ПОДОБРИ, ИЛИ ВЛОШИ ТЯХНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И СЪС СИГУРНОСТ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ РАЗЛИКА МЕЖДУ ПОВЕЧЕ И ПО-МАЛКО. /6/

СЛЕД КАТО ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО С БЕДНИТЕ И НЕГРАМОТНИТЕ ЖИТЕЛИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, ИЗГЛЕЖДА, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪМНЯВАМЕ В СЪЩОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПО-ВИСОКО ОБРАЗОВАНИТЕ ОБИТАТЕЛИ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ОСОБЕНО ВАЖНО Е ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ УБЕЖДЕНИЕТО, ЧЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙЦИТЕ СА ЗЛЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ТЕЖЪК ТРУД И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ. ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАРАСНЕ ВЕДНАГА СЛЕД КАТО БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ПРЕЧКИТЕ ОТ ЗАКОНОВО, АДМИНИСТРАТИВНО, ДАНЪЧНО И РЕГУЛАЦИОННО ЕСТЕСТВО И НАВЛИЗАНЕТО В ПАЗАРА БЪДЕ ЕДНАКВО ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ.

НЯКОИ НАБЛЮДАТЕЛИ СЕ ОПАСЯВАТ, ЧЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, КОЯТО СЕГА СЕ РАЗГРЪЩА В БЪЛГАРИЯ, Е НЕПОДХОДЯЩА, КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, ЧЕ ЧАСТНИТЕ ФИРМИ СА ГЛАВНО ЕДНОЛИЧНИ И ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПЕРСОНАЛНИ УСЛУГИ. НА ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ГЛЕДА КАТО НА ПРОБЛЕМ, А ПО-СКОРО КАТО НА ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ СТИМУЛИ НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕД ЛИЦЕТО НА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС. ДЪРЖАВАТА ВСЕ ОЩЕ ДОМИНИРА НАД БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ПАЗАРИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ НЕ СА СВОБОДНИ; МАРКЕТИНГЪТ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ Е ОГРАНИЧЕН; ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНО Е ПОЛУЧАВАНЕТО НА КРЕДИТ; ТРУДНО СЕ ПОЛУЧАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ПРОЦЕСЪТ НА ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ СТРАДА ОТ МНОГО ГОЛЕМИ ЗАБАВЯНИЯ; ТРУДНОДОСТЪПНИ СА ВСЯКАКВИ ФИЗИЧЕСКИ УЛЕСНЕНИЯ. ВЪПРЕКИ ТЕЗИ ТРУДНОСТИ МНОГО БЪЛГАРИ ВЕЧЕ СА ЗАПОЧНАЛИ СОБСТВЕН БИЗНЕС, В ЧАСТНОСТ СЛЕД ПРЕМАХВАНЕТО НА НЯКОИ ЗАКОНОВИ ПРЕЧКИ ЗА БИЗНЕСА И ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА. ДОКАТО В КРАЯ НА 1989 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ 4000 ЧАСТНИ ФИРМИ, ТЕХНИЯТ БРОЙ СЕ УВЕЛИЧИ ДО 24 000 ПРЕЗ МАЙ 1990 И ДО 30 000 ПРЕЗ АВГУСТ 1990 Г. САМО ТОЗИ ФАКТ ГОВОРИ КРАСНОРЕЧИВО ЗА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕСА НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАМЕ, ЧЕ ЗАСЕГА ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА СЕ КОНЦЕНТРИРА В ОБЛАСТТА НА ОБСЛУЖВАНЕТО. ОБСЛУЖВАЩАТА ИНДУСТРИЯ ИМА РЕАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ, КАТО ЗАДОВОЛЯВА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА КОНСУМАТОРИТЕ И БИЗНЕСМЕНИТЕ, ИГРАЕ ГОЛЯМА РОЛЯ В ПОВШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА И УЛЕСНЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЕЛОВАТА АКТИВНОСТ. ОБСЛУЖВАЩИЯТ СЕКТОР НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА С РЕСТОРАНТИ И ПЕРАЛНИ, А ВКЛЮЧВА В СЕБЕ СИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА БИЗНЕСА, КАТО ПОПРАВКА И ПОДДРЪЖКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БИЗНЕСА, ПРЕВОДИ И ДРУГИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, БАНКОВО ДЕЛО, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ФИНАНСИ И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ. СВЕТОВНАТА БАНКА ОТБЕЛЯЗА, ЧЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ СА ТРАГИЧНО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ, ПОНЕЖЕ МОГАТ ДА СЕПОЛУЧАТ САМО ЧРЕЗ ДЪРЖАВАТА. ПОЯВЯВАНЕТО НА ЧАСТНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ МНОГО ЩЕ ОБЛЕКЧИ ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА И ЩЕ УЛЕСНИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА.

ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ СА ЛОГИЧНО ПЪРВОТО, КЪМ КОЕТО СЕ НАСОЧВАТ ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ ИНДИВИДИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС. РАЗБИРА СЕ, КВАЛИФИЦИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ, КОИТО СА СЕГА НАЕМНИ РАБОТНИЦИ НА ДЪРЖАВАТА - ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, УЧИТЕЛИ, РЕМОНТНИ РАБОТНИЦИ, ВОДОПРОВОДЧИЦИ, БОЯДЖИИ, ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ И ДР., - ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ РАЗРЕШЕНИЕ ДА ОБСЛУЖВАТ ЧАСТНИ КЛИЕНТИ ИЗВЪН ОСНОВНАТА ИМ МЕСТОРАБОТА. ТОЗИ ГЪВКАВ ПОДХОД ЩЕ ПОЗВОЛИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ БАВНО ДА СИ СЪЗДАДАТ КЛИЕНТЕЛА И НАКРАЯ ДА НАПУСНАТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖБИ И ДА ОТКРИЯТ СОБСТВЕНИ ФИРМИ, КЛИНИКИ, МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА. НЯКОИ ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЯПОНСКИ КОНГЛОМЕРАТИ СА ЗАПОЧНАЛИ КАТО ЕДНОЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ РЕДИЦА ПРЕУСПЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ КОМПАНИИ СА СТАРТИРАЛИ В ГАРАЖА НА НЯКОЙ ИНИЦИАТИВЕН СПЕЦИАЛИСТ. И В ЯПОНИЯ, И В ЩАТИТЕ АВТОМОБИЛНИТЕ ГИГАНТИ РАЗЧИТАТ НА СТОТИЦИ ДРЕБНИ ДОСТАВЧИЦИ ЗА КОМПОНЕНТИ НА КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ.

МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ СА ОБРЕЧЕНИ ДА ОСТАНАТ МАЛКИ ЗАВИНАГИ. В ПРОЦЕСА НА РАЗВИТИЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И НА РАЗРАСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ МНОГО ОТ ТЕЗИ, СЪЗДАДЕНИ КАТО ЕДНОЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЩЕ СЕ РАЗШИРЯВАТ, ЗА ДА ПОСРЕЩНАТ НАРАСТВАЩОТО ТЪРСЕНЕ, И ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА НАЕМАТ РАБОТНИЦИ. ПОСТЕПЕННО ТЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ НУЖДИТЕ СИ ОТ ДОСТАВКИ И ЩЕ ПРОВОКИРАТ СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА В ДЕЙНОСТИТЕ НА СВОИТЕ ДОСТАВЧИЦИ /И ДО СЪЗДАВАНЕ НА. НОВИ ДОСТАВЧИЦИ/. МЕЖДУВРЕМЕННО СТЪПИЛИТЕ НА КРАКАТА СИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ПРИДОБИВАТ ЦЕННИ ДЕЛОВИ УМЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ И В ДРУГИ СЕКТОРИ. МНОГО МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ СЕ РАЗРАСНАТ И ЩЕ СТАНАТ ПАРТНЬОРИ НА ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЙКИ КОНКУРЕНТНА ПРОДУКЦИЯ И НОВАТОРСКИ РЕШЕНИЯ НА ДЕЛОВИТЕ ПРОБЛЕМИ, КОЕТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СНИЖАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ПО ТОЗИ ПЪТ СЕ СЪЗДАДОХА МНОГО ДРЕБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДОМИНИРАЩИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЧАСТНИ ДОМОВЕ, ОБЛАСТ, КОЯТО ОСТАВА В РЪЦЕТЕ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИТЕ. ЧЕСТО ПЪТИ ТАЛАНТЛИВИ И АМБИЦИОЗНИ ДЪРВОДЕЛЦИ, ЕЛЕКТРОМОНТЬОРИ И ВОДОПРОВОДЧИЦИ СЪЗДАВАТ СОБСТВЕНИ РЕМОНТНИ ФИРМИ. АКО ИМАТ УСПЕХ, ТЕ СЕ РАЗРАСТВАТ И СЕ АНГАЖИРАТ С ПО-КОМПЛЕКСНИ ПРЕУСТРОЙСТВЕНИ ДОГОВОРИ, ОТКЪДЕТО НАВЛИЗАТ В ПАЗАРА НА ЖИЛИШНОТО И ГРАЖДАНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:13:36    12-02-1991