12 декември 1995


София, 12 декември 1995 година
Брой 243 /1544/

Редактор: Нина Гаврилова  
тел: 73-37 - 202 факс: 73-37 - 342


София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРОДУКЦИЯ, ОГЛАСЕНА ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 6 ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


И децата у нас знаят, че отиващата си година ни донесе най-богатата зърнена реколта от пет години насам.

Ала доживяхме и до това чудо - да няма зърно за хляб.

Доживяхме до чудото да няма фуражно зърно и за животните.

Очертава се недостиг и на слънчогледово зърно, което предвещава чудеса и с цената на олиото в близко време.

И министър-председателят г-н Жан Виденов, и неговият земеделски министър г-н Чичибаба направиха вече изявления, че цените на хляба нямало да растат.

Да, но вие добре знаете, че те растат неумолимо. На страната ни не достигат според някои изчисления около 500 хил. тона зърно. Просто го няма в складовете на "Житомел" и в складовете на мелниците и фуражните заводи.

Управляващите уверяват, че ако се наложело, щели да спасяват положението чрез държавния зърнен резерв. Той е обаче около 150 хил. тона. Необходими са още около 350 хил. тона, а може би и повече. Те трябва да се внесат от чужбина с милиони долари от скромния валутен резерв на бедната ни държава. Излишно е да гадаем на каква цена ще купуваме хляба, произведен от такова вносно зърно. Редно е всички при това положение да си зададем един простичък въпрос: Защо управляващата БСП допусна противонародна афера и далавера с мафиотския износ на храната в чужбина? И нека всеки си отговори по съвест на този въпрос в светлината на щедрите предизборни обещания на тази партия. Когато е допусната подобна катастрофа след такава богата реколта, управляващите трябва да поемат отговорност за своята, меко казано, некадърност. Правителството трябва само да поиска вот на доверие в парламента, ако има чувството за отговорност пред народа. Най-малкото, което може да направи министър-председателят, е просто да освободи от длъжност министрите на земеделието и търговията.

Основната причина за сегашната зърнена драма се корени в това, че правителството не се вслуша в предложенията на БЗНС да предложи справедливи изкупни цени на земеделските производители.

Не е редно за некадърната му и неморална политика сега да плащат и производители, и потребители. Те нямат вина.

БЗНС настоява Народното събрание да потърси отговорност от управляващия правителствен екип. Защото спрямо обществото ни е извършено престъпление. Прокуратурата също трябва да потърси отговорност.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. С ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН СТАНЧЕВ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Националното ръководство на Съюза на репресираните в България след 9 септември 1944 г., анализирайки резултатите от парламентарните избори - декември 1994 г., местните избори октомври, ноември 1995 г., както и резултата от президентските избори в Полша и политическата обстановка в страната, стигна до заключението, че за да могат демократичните сили да издигнат печеливша кандидатура за президент, необходимо е трите най-големи политически сили - Съюз на демократичните сили, Български земеделски народен съюз и Движението за права и свободи /СДС, БЗНС и ДПС/, внимателно да проучат мнението на своя електорат, след което заедно да издигнат обща кандидатура, приемлива за мнозинството от нашия народ.

Политическата сила, която изпреварващо самостоятелно издигне президентска кандидатура, поема тежка политическа отговорност!

София, 7 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО ПОВОД НА СТАЧКИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ. Документът е адресиран до генералния секретар на Френската комунистическа партия, до стачния комитет на синдикатите в Париж, до всички компартии в света и до всички средства за масово осведомяване.


На своето заседание на 5 декември 1995 г. в София Изпълнителният комитет на новия комунистически интернационал /ИК на НКИ/ обсъди положението на стачкуващия френски пролетариат и оцени високо неговите действия. Класовото съзнание на френския пролетариат служи за еталон на световния пролетариат още от времето на Парижката комуна. Френските другари и сега доказаха, че носят знамето на световното работническо движение с чест и достойнство.

Изпълнителният комитет на Новия комунистически интернационал призовава Френската комунистическа партия да оглави борбата на френския пролетариат в стачните действия и в цялостната му борба против антинародната политика на буржоазното френско правителство - един от бастионите на международния империализъм, на международната реакция.

Изпълнителният комитет на новия комунистически интернационал убедително призовава всички комунистически партии по света, всички синдикати, младежки и женски организации и движения, за които е близко и скъпо делото на световния комунизъм, да подкрепят според възможностите си борбата на френския пролетариат в единен строй със световния пролетариат.

Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

София, 5 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА АНАРХИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ. Федерацията е учредена на 23 юни 1990 г. в София и регистрирана по Закона за политическите партии през февруари 1991 г.


Движението за Федерация на анархистическата младеж /ФАМ/ е независима организация на граждани, изповядващи идеите на анархизма. Движението не е политическа партия. Като недържавна организация с нестопанска цел то осъществява дейност, при която си поставя следните цели:

- да противодейства активно и ефективно на властническите тенденции в обществото;

- да способства за бързото и мирно разграждане на тоталитарните формирования в обществото и едновременно с това да препятства всички форми на експлоатация;

- да подготви почвата за осъществяването на анархическия идеал за справедливо гражданско общество без държава и икономика, без експлоатация.

Движението за ФАМ възприема схващането, че безвластническото общество няма да се гради и да се развива по предварително подготвени модели.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ

Взаимоотношенията между членовете на движението се градят на:
- свобода, справедливост, нравственост,
- зачитане на личната свобода, независимост и човешко достойнство на базата на взаимното уважение,
- търпимост към различните мнения,
- равноправие на всички членове,
- солидарност и взаимопомощ,
- категорично отрицание на насилието.


ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Всеки член има следните права:
- да избира и да бъде избиран в комисиите на ФАМ и Координационно-информационен съвет /КИС/,
- да участва с право на глас при вземане на общи решения, които нямат обвързваща сила, в случай на несъгласие с тях,
- да бъде информиран и да взема участие във всички дейности на движението,
- да ползва имуществото на движението според определен ред,
- да предлага на събрания на членовете на движението разглеждане на нарушения, извършени от други членове.

Всеки член има следните отговорности:
- да спазва статута и да участва в реализацията на различни инициативи,
- отношение по въпроси, засягащи и обвързващи ФАМ, могат да имат само членове на движението,
- да полага грижи за имуществото на движението,
- възприемаме федеративния принцип на организации,
- осведоменост на всички членове по всички въпроси на движението,
- пълна отчетност на изборните органи пред членовете на движението.


ЧЛЕНСТВО В ДВИЖЕНИЕТО

- Член на движението може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 г., което споделя анархистическите виждания и приема статута на движението,

- членството се прекратява с доброволно напускане, за което е достатъчна свободната воля на напускащия, изявена пред движението,

- от движението се отстраняват хора, които компрометират основните идеи на анархизма и не спазват принципите, залегнали в този статут.

Членове на движението не могат да бъдат лица:
- с изразено властническо поведение,
- лица, извършили престъпления срещу личността и обществото, - убийци, насилници, измамници, садисти, извършили изнасилвания и пр.,
- лица, свързани с ръководните органи на държавната власт, МНО, МВР, службите за сигурност /с изключение на срочнослужещи/,
- членове на други партии и движения със статут на партии.


УСТРОЙСТВО

Представителен орган на движението е КИС, който се състои от трима души.

Мандатът на КИС е със срок от една година, като членовете на ФАМ имат право да отзовават и заменят лица от него в рамките на мандатния срок.

КИС има следните функции:
- да представлява движението за ФАМ,
- да формира комисии за осъществяването на текуща дейност на движението.


ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА

Цялата дейност на движението се основава на самофинансиране и стопанска сметка.

Средствата на движението се набират чрез:
- помощи, дарения, завещания,
- доброволен целеви внос.

За своята финансова дейност КИС се отчита периодично пред членовете на движението.

Начините за набиране и изразходване на средствата на движението се описват в правилник.

Движението в съответствие с правилника набавя свое имущество или поема такова, когато е необходимо за осъществяване на неговата дейност.

Движението може да прекрати дейността си само с решение на членовете му, постигнато чрез консенсус.


СИМВОЛИ

Символ на движението е черно-червено знаме по диагонал.

Емблема е печатна буква "А", вписана в кръг.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
12.12.1995 г.


Редактор: Лилия Томова
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


---------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


---------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук