11 юни 1992

София, 11 юни 1992 година
        Брой 113 (643)

                 

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ (НА 6 И 7 ЮНИ 1992 Г. В СОФИЯ).


I.

Вече трета година България изживява дълбока промяна. В началото бе възродената надежда - за живот, свободен от страха на тоталитарния контрол върху личността, за икономически напредък, основан върху стимулите на пазара, за култура без идеологически диктат, за достойно място на демократична България в новата европейска и световна общност.

Само националното съгласие бе и си остава гаранция за осъществяване на тази надежда. За него работеха искрените демократи, за него заложиха политическата и личната си съдба мнозина с различни политически убеждения. Без това съгласие днес нямаше да имаме новата конституция на Република България - конституция, подчинена преди всичко на защитата на човешките права на всеки български гражданин.

Съгласието позволи на България веднага след първите свободни избори през юни 1990 г. да получи статут на специално поканена страна за участие в работата на Съвета на Европа, а преди месец да бъде приета и за пълноправен негов член - безспорно признание, че българското общество, независимо от дълбокото си разделение, е в състояние да живее и се развива според нормите на плуралистичната демокрация.

Но промяната днес отново е под въпрос. Гражданинът отново се чувства заплашен и пренебрегнат от безсърдечната държавна машина. Икономическото оживление се отдалечава в неясното бъдеще. Духовният живот стремително деградира. Сериозна е тревогата за националната ни сигурност.

Застрашена е самата надежда за демократично обновление. Все повече българи и българки разочаровано се питат - това ли е обществото, което желаехме за децата си?

Ние, участниците в Националната конференция на Обединението за социална демокрация изразяваме тревогата си от задълбочаващата се криза на доверието във възможността промените да отговорят на нуждите и стремежите на българските граждани. Не по-малко е безпокойството ни от антисоциалния характер на част от законите, приети под парламентарен диктат, от безапелационното премахване на отдавна придобити права, станали вече привични за нас.

Причината за разочарованието е повече от ясна - политиката на управляващата сега групировка. Вместо укрепване на демократичните институции тя води до ново социално напрежение, заредено с риска от социален взрив. Вместо на съгласието, тази политика залага на абсурдната претенция за монопол върху демократичните процеси и ценности. СДС страда от мания за единственост - че сам и единствено може да "изгради" демокрацията в България.

Вярваме, че пагубната линия на поредно завъртане в омагьосания кръг на враждата и репресиите не е фатално неизбежна. За нас сега е най-важно да се създадат политически условия и формации, които да изразяват интересите на голямото мнозинство от гражданите на България, волята им за действителна промяна, за социално справедливо и демократично обществено и държавно устройство.

Тази необходимост поставя като извънредно важен въпроса за състоянието на основната опозиционна сила в страната - БСП, за това дали тя е готова да бъде алтернатива на политиката на СДС. До днес БСП не успя да създаде резултатно взаимодействие с други демократични политически и обществени сили. Част от причините се коренят в миналото. Но друга част произтича от забавилата се промяна на самата БСП, от мъчителното и бавното й откъсване не формално, а на практика от старите стереотипи на мислене и действие.

II.

Според нас Обединението за социална демокрация ще отговори на нуждата от ясна алтернатива за България само ако съумее да ангажира възможно най-широки слоеве от обществото за най-енергични действия в полза на демократичната и социално справедлива алтернатива на страната.

1. ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ще предложи на обществото платформа за национално съгласие, която да спре студената гражданска война, да пресече спиралата на насилието, за да се възстановят нормите на политически живот, които гарантираха мирния характер на прехода, а и постигнатото дотук.

Обществото вече разполага със солидна опора за такава платформа - новата конституция.

ОСД и в парламента, и в другите държавни органи, и в обществото е длъжно категорично да се противопостави на усилията на СДС (д) явно или мълчаливо да нарушава нейните норми, както и да стане инициатор на широка обществена политическа дейност за доизграждане на новите структури на гражданското общество. ОСД трябва също да направи всичко за най-скорошното ратифициране на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

2. ОСД трябва да отговори и на необходимостта от ясна алтернатива за формите на прехода към пазарно стопанство, които да съчетават интересите на основните слоеве на обществото - хората на труда от града и селото, собствениците на капитали и земя, предприемачите, стопанските ръководители и интелигенцията въз основа на нов социален договор. Вместо сегашната политика в интерес единствено на съвременното рентиерство за сметка на всички други слоеве, а и на обществото като цяло, такава алтернатива трябва да ангажира целия производствен, предприемачески и творчески потенциал на нацията. Само чрез подобна алтернатива може да се създаде ефективна и конкурентоспособна национална пазарна икономика, в която продуктивно да се включват и чуждестранни инвестиции.

Такава икономика е нужна и за да се гарантира онази степен на социална справедливост на новото общество, без която самият преход губи смисъла си за голямото мнозинство от хората. ОСД трябва да действа енергично България да се присъедини и към Европейската социална харта, която съдържа нормите за социална осигуреност на труда, отдиха, квалификацията и т.н., които съвременните пазарно-ориентирани общества приемат за задължителни. В съответствие с тези норми и с възможностите на икономиката ОСД следва да предлага и отстоява конкретни решения за облекчаване на тежестите на прехода за широките слоеве от населението.

3. ОСД смята, че духовната свобода за културно развитие не бива да бъде ограничавана от материалните условия за творчество. Затова ние сме за ново отношение на бюджета към културата, за модерна система на държавно и обществено финансиране на културата - шанс за изграждане и реализиране на таланта на българските творци.

4. Ние сме убедени, че за да успее БСП да предложи на обществото реална демократична алтернатива, необходимо е в самата нея да бъдат възприети истински - и от отделните й членове, и в организационния й строеж - нормите на съвременните социалдемократически партии. Това може да стане само чрез действителен диалог, въз основа на толерантността и доверието.

5. В обществото ОСД ще търси взаимодействие с левите и центристки сили, които желаят друга насока на промяната и могат да предложат алтернатива за управление на България.

6. ОСД ще се стреми да участва пряко в търсенията на международната социалдемокрация на лява алтернатива за развитие на съвременния свят. Ние естествено ще се стремим да участваме пряко и в дейността в рамките на Социалистическия интернационал.

7. За дейността на ОСД е необходимо да се учреди фондация, която да спомага за разработката и разпространението на позициите и предложенията на обединението, за поддържане на международни контакти.


*  *  *

Острото политическо противоборство днес се концентрира около властта в политическата и икономическата сфера.

Но не по-малко значение има и борбата за умовете и сърцата на хората, за тяхното доверие.

Убедени сме, че съдбовната повеля днес е да бъде формулирана и възприета действително демократична и социално справедлива алтернатива за България, за да бъде защитена надеждата на хората за по-добро бъдеще.

София, 7 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП) И БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ЦЕНТЪР (БХДП-ц) с тревога и възмущение посрещнаха поредната подигравка на парламентаристите и управляващите спрямо българските пенсионери, съставляващи една значителна част от българския народ: протакането на Закона за пенсиите и в крайна сметка мизерното увеличение на пенсиите, предложено от някои парламентаристи и "експерти".

Показателен е фактът, че над два милиона българи, с чийто труд десетилетия наред тоталитарната власт изгради своите дворци и вили и на гърба на които спечели милиарди, сега за пореден път през последните две години са подложени на гавра. Тези наши близки, които бяха ограбвани и въпреки всичко построиха заводи и магистрали, работеха срещу символично заплащане в селското стопанство от тъмно до тъмно, сега са подложени на незаслужен и нечуван геноцид.

Драстичното поскъпване на живота е несъразмерно с подаянията, които целят да замажат очите им, както и на цялата българска общественост.

БНРП и БХДП-ц обръщат внимание на председателството на Народното събрание, на министър-председателя, на ръководствата на трите парламентарни групи и на целия български народ, че пенсиите и заплатите трябва да бъдат съобразени с ръста на инфлацията. В противен случай рано или късно виновните ще носят отговорност за евентуалните масови протести и социалното напрежение, които ще последват и резултатът от които е непредвидим.

София, 8 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА АРХИЕРЕЙСКИЯ СОНМ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ОПИТИ ДА СЕ ВНЕСЕ РАЗКОЛ В ЦЪРКВАТА.


"Залягайте да запазвате единството на
духа чрез връзките на мира"
(Еф.4:3)


Възлюбени в Господа братя и сестри,

В духа на апостолския съвет и ние, архиереите на Българската православна църква во главе с българския патриарх Максим, се обръщаме към всички вас, на които е скъпо спасителното дело на светата ни Православна църква и вековното ни църковно-народно единство.

Отново с болка ви известяваме, че отделилите се митрополити - Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий и Врачански Калиник - въпреки доброжелателното отношение към тях и неколкократното приканване да възстановят единството си със Светия синод, продължават да упорстват, с което утежняват каноническото си положение. Дръзнали са да извършат и противоуставна епископска хиротония. Случаят с незаконното и брутално завземане на синодалната палата, неправомерният и неканоничен опит за извършване на света служба в патриаршеския катедрален ставропигиален храм-паметник "Св. Александър Невски" на празника Възнесение Господне, другите небратолюбезни постъпки и необосновани злохуления по отношение на Предстоятеля на светата ни Църква и събратята архиереи, говорят за задълбочаване на тяхното упорство и нежелание да послужат на Божия мир и единението в Църквата.

Това наложи Светият синод да вземе решение да им се заведе църковно-наказателно дело съгласно каноните на светата Православна църква.

Опитът да се обяви съставът на Светия синод за незаконен и да се утвърди самозван Синод от страна на Дирекцията по вероизповеданията е нарушение на каноните, Устава на светата ни Църква, Конституцията на Република България и изобщо на човешките права и представлява груба намеса на държавни органи в делата на Църквата, незачитане на действащите в страната закони и хвърля сянка върху демократичните промени в нашето общество.

Това принуди Светия синод да се обърне към отговорни държавни институции за прекратяване и обезсилване на досегашните неправомерни и противоконституционни действия на директора на Дирекцията по вероизповеданията като поделение на изпълнителната държавна власт, както и действията на други държавни органи, подхранващи църковния смут.

За да се избегнат всякакви недоумения и да се уталожат недоброжелателни страсти у мнозина, за станалото Светият синод уведоми обществеността чрез телевизията, радиото и печата.

С отрада и благодарност се посрещат многобройните послания, изложения, декларации, свидетелства, телеграми и други в поддръжка на каноничното ръководство на Българската православна църква - Светия синод, во главе с Българския патриарх, и осъждане действията на отделилите се.

Признателни сме за подкрепата на Предстоятелите и църковното изпълнение на сестрите Православни църкви, отделни църковни поделения, обществени организации, духовници и миряни за доброжелателната привързаност към единството на светата ни Църква.

Независимо от създадените затруднения, с ревност и последователност в изпълнение на своя дълг, Светият синод под председателството на Българския патриарх Максим, ведно с братята епископи продължава да устройва делата на църквата. Настъпилите благоприятни времена за светата Църква създават възможност за по-широка църковно-обществена изява и дейност. Българската православна църква започна още по-успешно да развива своя църковен, религиозен и богослужебен живот, духовно-просветната дейност с православни християнски братства, младежки християнски дружества и неделни училища, обогатява издателската си дейност, прави настоятелни постъпки за възстановяване преподаването на вероучение в училищата, умножава старанията си за поддържане на църковните светини и построяване на нови храмове. В ход е подготовката за свикване на Църковно-народен събор съгласно Устава на Българската православна църква.

С Божията помощ и пълноценното съдействие на клира и православния български народ да изпълним заръката на светия апостол: Братя, "бъдете бодри, стойте във вярата, бъдете мъжествени, бъдете крепки; всичко у вас да става с любов” (1 Кор. 16:13-14).

"Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин" (2 Кор. 13:13).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД † МАКСИМ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
† ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ
† СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ
† ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ АРСЕНИЙ
† ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДОМЕТИАН
† ВАРНЕНСКИ ПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ КИРИЛ
† АМЕРИКАНСКИ, КАНАДСКИ И АВСТРАЛИЙСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ † ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ МИТРОПОЛИТ СИМЕОН
† БИВШИЙ НЮЙОРКСКИ МИТРОПОЛИТ ГЕЛАСИЙ, АДМИНИСТРАТОР НА ДОРОСТОЛО-ЧЕРВЕНСКА ЕПАРХИЯ
† ТРАЯНОПОЛСКИ ЕПИСКОП ИЛАРИОН, АДМИНИСТРАТОР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ЕПАРХИЯ
† ДРАГОВИТИЙСКИ ЕПИСКОП ЙОАН
† БРАНИЦКИ ЕПИСКОП ГЕРАСИМ
† СМОЛЕНСКИ ЕПИСКОП НЕСТОР
† ЛЕВКИЙСКИ ЕПИСКОП НЕОФИТ
† КОНСТАНТИЙСКИ ЕПИСКОП ГРИГОРИЙ
† ЗНЕПОЛСКИ ЕПИСКОП ИГНАТИЙ
† КРУПНИШКИ ЕПИСКОП НАТАНАИЛ

НЕДЕЛЯ НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ОТ ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

София, 7 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ "НОВИЯ СИНОД" НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ПОДПИСАНО ОТ 500 ПРАВОСЛАВНИ ХРИСТИЯНИ ОТ СОФИЯ.
Документът е предаден заедно с подписката в Президентството, Народното събрание и Министерския съвет.


Ние, православни християни от София, сме силно разтревожени от трагичния предел, който достига унищожението на Българската православна църква, представено като обновление. Именно защото всеки от нас е отдал на православната вяра "най-чистите си чувства и духовни стремления" (както се казва в писмо N 92/25 май 1992 г. на Министерския съвет (МС) до Светия синод на Българската православна църква), ние не можем да мълчим.

Нашата православна църковна съвест отхвърля категорично цялата позиция на Дирекцията по вероизповеданията, която с посоченото горе писмо доказва, че не разбира ЩО Е ЦЪРКВА!

Преди всичко, несъстоятелно и цинично е изискването за църковен живот в пълно съгласие с каноните и устава, когато това е било невъзможно по политически причини, независещи от БПЦ. Пропуска се най-важното - Църквата Христова е БОГОЧОВЕШКИ ОРГАНИЗЪМ. Човешката воля, изявена в него, е НЕСЪИЗМЕРИМА С ВОЛЯТА НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, който е създател и глава на Църквата. Божията воля се е проявявала в нея ВЪПРЕКИ комунистическия терор. Нашият личен религиозен опит свидетелства за присъствието на Божията благодат в българската православна църква.

Архиереи и отци, обявили и подкрепили "новия синод", ние ви молим - В ИМЕТО НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС, отговорете:

- Регистрацията на Методи Спасов по-важна ли е от легитимността на Патриарха и Църквата ни пред Бога? Знаете ли, че само спазването на принципа СЪБОРНОСТ позволява проявата на Божията воля в Църквата и легитимността на ръководството й?

- Вие бяхте ли досега приемници и проводници на Светия Дух, на Божията благодат? Нали вашият опит също доказва Божието присъствие в Църквата ни? Би трябвало да знаете, че вашите безцеремонни действия имат само един замисъл: РАЗКОЛ - греха на непослушанието и гордостта, който превърна първия ангел в Сатана и отдели Адам и Ева от Бога.

- Как помирявате своята съвест с разколническите си действия, като знаете, че няма да измиете този грях дори с кръвта си, защото сте заблудили други души (правило 15 на двукратния църковен събор)?

- Господа ли лъгахте, себе си или нас, когато "ръкополагахте" или маскирахте Христофор като епископ? Дори невярващи хора виждат, че той е всичко друго, но не и духовник. А вие? Обещания за земни блага ли ви ослепиха?

- Защо именно сега, във времето на свободата и демокрацията, спазвате комунистическия закон, а не работите съгласно канона и устава на Църквата? Защо като разбойници потвърждавате евангелските думи:

"Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на овчата кошара, а прескача отдругаде, той е крадец и разбойник" (Йоан.10:1)?

- Разбирате ли, че ставате изпълнители на чужда воля, целяща пълното унищожение на Светата православна църква в съгласие със зидарите на антихриста?

Ние не можем да мълчим пред този АПОКАЛИПСИС!

В дните на радост от възгласа "Христос воскресе!", пред празника Петдесятница ние не можем да гледаме как предавате на разпятие Църквата!

Ние не защищаваме личности, ние браним принципа: ЕДНА СВЯТА СЪБОРНА И АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА!

Ние горещо молим всеки православен християнин да отговори пред себе си и пред Бога: кой различава истинското злато от неговата имитация? Дошло е време да се преброим, но "не бой се, малко стадо!" (Лук. 12:32).

Ние горещо молим, защото Православната църква е "стълб и крепило на истината" (I Тим.3:15). Истината, за която свидетелства Иисус Христос. Благодарение на Църквата Му България оцеля през вековете. "На Светата Троица ви предавам, сега и вовеки" - завеща ни св. Евтимий, патриарх Търновски, преди 600 години. Ние молим всеки българин, вярващ или не, поне с разума си да разбере и да защити тази истина. Защото преди пътя към Европа ние трябва да проправим пътя към съвестта.

Братя и сестри, портите адови няма да надделеят на Църквата Христова - молете се да бъдем достойни участници в изпълнението на това обещание на Господа Иисуса Христа!

АМИН!

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА ХРИСТОФОР СЪБЕВ ПО БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО.


По повод изявлението по радиото на 9 юни 1992 г. срещу президента на Република България д-р Желю Желев от атомния поп Христофор Събев и отправената от него унизителна покана до Симеон да спаси самозвания Синод на Събев, Висшият духовен съвет на мюслюманите и главният мюфтия д-р Недим Генджев категорично заявяват:

Мюслюманите в България са твърдо за република и ще защитават нейните демократични институции. За монархия бленуват недостойни хора, които искат да скрият от народа духовната си нищета и безогледния си кариеризъм.

София, 9 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НОВИЯ СВЕТИ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ЗАВЕЖДАНЕТО НА ДУХОВНО-НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО.


Чрез средствата за масова информация Светият синод на Българската православна църква под председателството на Наместник-председателя Негово високопреосвещенство Неврокопския митрополит Пимен узна със съжаление за необмислено решение на нелегитимен състав с бившия патриарх Максим за завеждане на духовно-наказателно дело срещу митрополити и епископи, членове на законния Свети синод.

Действията и решенията на нелегитимния състав са антиканонични и невалидни и целят разкол в Българската православна църква.

Светият синод продължава своята работа в духа на каноните на светата Православна църква, Устава на Българската православна църква, законността в страната, за обнова на православния църковен живот и доброто на Отечеството ни.

Всички действия на Светия синод са в хармония с каноните, Устава на Българската православна църква и законите в страната. Насочени са към активизиране и обновление на църковния живот, за опазване на светото православие на родна земя.

Светият синод, продължавайки своята работа, отечески призовава духовниците и православните християни да запазят спокойствие и всеки с усърдна молитва да допринася за запазване на църковното единство.

София, 9 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ВТОРА) ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, ПРИЕТ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (30 - 31 МАЙ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА).


ІІ. ХОД НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

Със стартирането на икономическата реформа през февруари 1991 г. бяха направени няколко решителни и жизнено необходими за създаване на пазарното стопанство крачки: въвеждането на свободно ценообразуване, използването на парични и кредитни механизми за постигане на относително финансово равновесие, създаване на валутен пазар и постигане на висока степен на вътрешна конвертируемост, премахване на опасността от възникване на двойна валутна система.

От лятото на 1992 г. ходът на реформата силно се забави и тя не се разпростря върху най-важния елемент на смяната на икономическата система: промяната на структурата на собствеността у нас.

Великото народно събрание блокира приемането на Закона за приватизация, а настоящето Народно събрание значително се забави с това приемане, за което определена вина носи и правителството със своята неконструктивна позиция по отношение на законовата регламентация на процесите на приватизация.

За забавянето на Закона за приватизацията допринесе и даването на приоритет на реституицонните закони, които сами по себе си допринесоха за решаването на важни в морално отношение въпроси и разшириха местния сектор в някои области на икономиката. Същевременно обаче реституцията в реални размери може да създаде проблеми при приватизацията на индустриалните предприятия.

Измененията и допълненията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи допринасят за ускоряването на процеса за връщане на земята на законните й собственици. Ясно очертана политика за стимулиране на частното земеделско производство обаче все още не се провежда.

Усилията на правителството от септември 1991 г. бяха насочени главно към организационно преструктуриране на икономиката чрез преобразуването на държавни фирми в търговски дружества, еднолична собственост на държавата. За съжаление в много случаи преобразуването се извърши без сериозен анализ на възможностите за пазарно, финансово и технологично развитие на новосъздадените стопански субекти и без обвързаност с възможностите за тяхната приватизация.

Все още няма ясна и реалистична концепция за решаването на проблема с външния дълг и преориентацията на българската външна търговия.

Законодателната дейност в икономическата област не е организирана и подчинена на някакъв единен замисъл и последователност. Основна вина за това има правителството, което през последните шест месеца прояви изключително слаба активност по отношение на законодателната инициатива и обвързването й с водената икономическа политика. Все още не са внесени в парламента законопроекти, касаещи реформата на данъчната система и системата за социалното осигуряване.

Ходът на икономическата реформа и резултатите от нея не отговарят в достатъчна степен на целите, залегнали в предизборната програма на СДС.


III. СТАНОВИЩЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (АСП) ПО ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ НА НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Отрицателните резултати вследствие на провежданата през последната година едностранчива макроикономическа политика налагат известна реорганизация в приоритетите й. Поддържането на относителна финансова стабилност трябва да се съпровожда с дозирани, но достатъчно активни мерки, които да създадат предпоставките за стопанско оживление. Известно намаляване на основния лихвен процент и умереното поощряване на вътрешното потребление могат да се окажат благоприятни по отношение общия тонус на стопанската активност.

На приватизацията следва да се придаде особено значение като ключов фактор в преструктурирането на икономиката. При наличието на добра нормативна уредба на процеса от решаващо значение сега е изграждането на ефективни институции и поемането на отговорността за хода на приватизацията от хора, професионално подготвени и с висок политически авторитет. Едва ли има партия в СДС, която е в състояние да предложи по-подходящи кандидатури от АСП. Не е реалистично да се очаква, че още в близките месеци приватизацията ще обхване голям брой предприятия. За съжаление подготовката на началото на процеса не бе извършена на добро равнище от правителството и Министерството на индустрията и търговията. Затова и способността на Агенцията по приватизацията да заработи активно е толкова решаваща за успешното начало на процеса.

Необходимо е да се наложат процедури, които да изключат възможността от прекомерно бюрократизиране на процеса на приватизация, без при това да отстъпва от принципите на прозрачност и действен контрол.

Привличането на персонала и ръководствата на предприятията в процеса на подготовката на приватизацията в съответните предприятия може да има съществено значение както за успеха на самия акт на приватизацията, така и в създаването на необходимата организация и климат за бъдеща по-ефективна дейност на новите частни предприятия.

Създаването на конкурентоспособен частен сектор е свързано и с активното поощряване от страна на държавата на новосъздадените български частни фирми. Абсурдният негативизъм към частните предприемачи, който, колкото и да е парадоксално, се засили през месеците, през които СДС управлява, трябва да бъде решително прекратен. За малките и средните частни фирми трябва да се създадат редица благоприятни условия, като се започне от данъчни и кредитни облекчения (чрез инструментите на държавното кредитиране) и се свърши с предоставянето яа безплатни услуги от звената на местната администрация.

Утвърждаването на ценностите на либерализма в българската икономика е свързано с провеждането на последователна политика на развитие на конкуренцията. Тя трябва да се изразява както в активни действия срещу злоупотребите с монополно положение, така и в поощряването на конкурентни производства и предприятия, недопускане на прекомерен протекционизъм за вътрешния пазар.

Политиката на доходи трябва да бъде съобразена както с изискванията на антиинфлационните мерки, така и с необходимостта от запазване на реалните доходи и което е особено важно - с развитието на свободния пазар на труда. В този смисъл не подкрепяме административните мерки за замразяване на работната заплата, които неминуемо ше окажат отрицателно влияние върху реалните доходи и ефективност на трудовия пазар.

АСП стои твърдо зад предизборната програма на СДС и ще се ръководи единствено от нея и от интересите на българското общество при определяне своето отношение към законодателната дейност на парламента и икономическата политика на изпълнителната власт.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


074. ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ (ОЗС)


Идеята се заражда в края на декември 1989 г. сред група ветерани и членове на БЗНС "Врабча 1", БЗНС и БЗНС - Никола Петков. Съюзът е учреден на 31 октомври 1990 г. в София. Официално е регистриран от Софийски градски съд на 28 ноември 1990 г. по Закона за политическите партии. От 29 декември 1990 г. участва в многопартийната Коалиция за Търновска конституция "Свобода".

ОЗС е за обединяване на всички земеделски структури. Той е за земеделско единство без поставяне на условия и без унижения. Бори се за пълно ликвидиране на тоталитарната власт и иска да бъде потърсена персонална отговорност от лицата, довели страната до национална катастрофа, но е против искания за мъст и разплата.

В настоящия момент съюзът е замразил дейността си.

Ръководен орган на ОЗС е Управителният съвет, оглавяван от трима съпредседатели - Йордан Дупаринов, Георги Андреев и Йордан Садовски.

Адрес за контакти:
София-1606, п.к. 184.

/Пресслужба "Куриер”/


10:55:36    
11.06.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!