11 март 1994


София, 11 март 1994 година
Брой 48 /1093/

 

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПАРТИЯТА.


Уведомяваме българската и международната политическа общественост, политическите партии, организации и движения в България и всички наши съмишленици и симпатизанти, че огласените в някои средства за масова информация /Българска телевизия, частни радиостанции/ и публикувани в печата /в. "Дума", бр.28 от 3 февруари 1994 г./ съобщения относно участие на БЗНС "Врача 1" в образуването на предизборна коалиция заедно със "земеделските формации" БЗНС "Н.Петков" със секретар М.Дренчев, БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/ и Обединения земеделски съюз /ОЗС/ са неверни и недействителни. Тези съобщения представляват поредната спекулация с името и с престижа на БЗНС "Врабча 1", предназначена да дезинформира и заблуди българския народ.

Първоизточник и главен фактор за появата на това и други подобни съобщения е лицето Йордан Дупаринов, чието име в конкретния случай се цитира като "лидер" на БЗНС "Врабча 1". В тази връзка трябва да се знае, че:

1. След 10 ноември 1989 г. в България съществува само един и единствен Български земеделски народен съюз "Врабча 1", възстановен на 10 декември 1989 г. от Страхил Гичев - син на великия земеделски водач и обединител на земеделското движение Димитър Гичев, под името Обединителен център на земеделското движение в България, впоследствие регистриран под историческото си име - БЗНС "Врабча 1", на 3 май 1990 г. с решение на Софийски градски съд по фирмено дело N 2562/1990 г. и вписан в специалния регистър на политическите партии при Софийски градски съд - Фирмено отделение, под N 55.

2. Лицето Йордан Дупаринов не е секретар, нито пък лидер на БЗНС "Врабча 1", както той твърди, и няма никакво право да представя БЗНС "Врабча 1", още по-малко да участва от негово име в разни коалиции или други политически формирования. За да не се заблуждава българската общественост, следва да се каже, че същият имаше нещо общо с БЗНС "Врабча 1" преди повече от три години, когато се прокрадна сред учредителите на Обединителния център и въз основа на това премина в Управителния съвет и Постоянния състав на съюза, откъдето впоследствие изпълняваше временно функциите /след смъртта на Страхил Гичев/ на секретар, когато впрочем се видя и неговата истинска същност. След това Й. Дупаринов беше изключен и напусна БЗНС "Врабча 1" заедно с лъжеврабчевистите около него - един от тях Н.Куртоклиев, който създаде БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/, - като участва с някои от тях в образуването на Обединения земеделски съюз - ОЗС /регистриран с решение на Софийски градски съд N 1 от 28 ноември 1990 г. и вписан в регистъра на политическите партии под N 75/, където изпълнява/ше/ функциите на съпредседател заедно с Г.Андреев и Й. Садовски. Колкото до продължилите и след това негови жалби и искове да бъде признат за секретар на БЗНС "Врабча 1", то Върховният съд на Република България се произнесе - с решение N 165/20 август 1991 г., решение N 28/16 март 1992 г. и решение N 297/ 17 септември 1992 г., че ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА и се оставя без последствия.

Понастоящем Й.Дупаринов се "подвизава" в Съюза за Търновска конституция, където е приет като "представляващ" БЗНС "Врабча 1" неизвестно на какви основания, вероятно известни само на определен кръг посветени.

3. БЗНС "Врабча 1" се представя от законно избрания  /на 11 май 1991 г. на заседание на Управителния съвет на БЗНС "Врабча 1"/ и съдебно утвърден - с решение на Софийски градски съд от 29 ноември 1991 г., секретар на БЗНС "Врабча 1" Цанко Георгиев Станоев. Всяко съобщение, становище и въобще документ, който не носи неговия подпис и /или/ подписите на членовете на Постоянния състав на БЗНС "Врабча 1", или подписите на упълномощени от него лица, нямат нищо общо с БЗНС "Врабча 1" и следва да се смята за провокация и използване името на БЗНС "Врабча 1" за чужди на земеделското движение, за демокрацията и за България цели и интереси.

София, 3 март 1994 г.

СЕКРЕТАР НА БЗНС "ВРАБЧА 1": Ц.Станоев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА.


Конструктивната позиция на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ за увеличението на цените на електроенергията - съответно с 29 на сто за населението и с 39,2 на сто за промишлеността и с 90 на сто за топлоенергията, бе приета от социалните партньори на заседанието на НСТС. Всички, вкл. и Комитетът по енергетика, признаха гъвкавия подход на конфедерацията и като специалисти застанаха зад предложението на КНСБ.

От 600 до 1000 лв по-малко средномесечно ще плаща семейство, след като бе приета експертната позиция на конфедерацията. Така на населението е спестен огромният шоков удар, който щеше да понесе, ако бе прието правителственото предложение за увеличение от 42,07 на сто на тока за населението и от 152 на сто за парното.

Новите цени ще влязат в сила от 1 април 1994 г., каквато е и позицията на КНСБ. За промишлените предприятия те ще важат от 15 март 1994 г.

София, 10 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ /5 И 6 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/, ПРИЕТА НА ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА, ПО ПОВОД НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.


Делегатите на Десетия конгрес на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ отхвърлят като дискриминационен данъка върху добавената стойност за печата, радиото и телевизията. По същество той се превръща в посегателство срещу свободата на словото и печата, както и срещу свободата на всеки гражданин за пълна и обективна информация. Неговата икономическа тежест ще смаже безпощадно стотици издания и предварително ще задуши зараждащите се нови вестници, телевизионни и радиостанции. Ето защо Десетият конгрес на СБЖ се обръща към парламента и правителството с категоричното искане за спешна    поправка в Закона за данъка върху добавената стойност, чрез която медиите в България ще бъдат освободени от данъчните окови. Вярваме, че разумът ще надделее и тази поправка ще стане в най-скоро време.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва пред оста веният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, ПРИЕТ НА ДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /5 И 6 МАРТ 1994 Г., СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА ЧЛЕН 328, БУКВИ "А" И "Б" ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА.


Десетият конгрес на Съюза на българските журналисти /СБЖ/ остро протестира срещу вандалския член 328 /букви "а” и "б"/ от Кодекса на труда, който е антиконституционен, антисиндикален и разрешава пълен волунтаристичен произвол срещу дейците на българското изкуство и култура, българската интелигенция, в това число и българските журналисти.

Крайно време е депутатите от Тридесет и шестото народно събрание да гласуват изменение и допълнение на Кодекса на труда в тази му част, за да се осигури минималната защита на наемния труд на журналистите. Въпросът не търпи отлагане.

София, 6 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Движението за деца "Рицари на познанието" е независимо, политически необвързано и новоучредено сдружение с идеална цел на възрастни, които работят за приобщаване на децата от 5 до 13 години към познанието, съвременната наука и култура, откривателството и детското творчество.

Чл.2. Движението за деца "Рицари на познанието" /наричано по-нататък движението/ има статут на юридическо лице със седалище в гр.София. Движението има кръгъл печат с надпис "Движение за деца "Рицари на познанието" и се създава за неопределен срок.

Чл.3. Дейността на движението се осъществява в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за лицата и семейството /чл.134 - 148/, Закона за задълженията и договорите /гл.ХV, чл.357-360/ и настоящия устав.

Чл.4. Движението организира дейността си върху принципите на автономност, самоуправление, изборност, мандатност, колективност, отчетност на изборните органи.

Чл.5. Движението сътрудничи с неправителствени и правителствени организации у нас и в чужбина, които имат отношение към творчеството, изобретателството и дейностите, осъществявани от деца и за деца.


II. ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

Чл.6. Движението си поставя следните цели:

1. Да отстоява основните принципи на Декларацията за правата на детето /приета от Генералната асамблея на ООН на 20 ноември 1959 г./ и Конвенцията за правата на детето /приета от 44 сесия на Генералната асамблея на ООН през 1989 г./ за развитие на личността, талантите, умствените и физическите способности на детето в техния най-пълен обем чрез обезпечаване на възможности за игри и развлечения, които са насочени към целите, преследвани от образованието.

2. Да съдейства за търсене на оптимални условия за поощряване на детската активност и изяви в детската градина, училише и през свободното време.

3. Да гарантира на децата равни възможности за изява на творческите им умения, въображение и фантазия.

Чл.7. За реализиране на тези цели движението ще работи по следните основни задачи:

1. Създаване на условия за изява и развитие на детската активност.

2. Организиране на игри, конкурси, празници и състезания на детското творчество.

3. Приобщаване на децата от всички области на страната към съвременните форми на наука и култура /равенство на шансовете/ за реализиране на идеята за екология на душата и средата.

4. Повишаване на квалификацията на учители и ръководители за извънурочна работа по интереси.

5. Популяризиране на опита и постиженията на български и чужди педагогически школи, образователни системи и иновации за създаване на "училище без стени”.

6. Издаване на бюлетини, методически материали, брошури и дипляни за осъществяване на целите и популяризиране на дейността на движението.

7. Установяване на контакти между обществени, научни и културни среди, учебни заведения, родители, производители, книгоиздатели, масмедии, детски движения у нас и в чужбина и международни организации за приобщаване на децата към техния нов ритъм на ученически живот.

Чл.8. За постигане на своите цели и задачи движението се застъпва пред всички държавни и обществени органи и организации по въпроси, отнасящи се до неговите членове и децата, за които те работят; обнародва декларации и апели по актуални проблеми на децата и на техните дейности; подпомага професионалните контакти между своите членове, симпатизанти, консултанти; съдейства за реализирането на лични и групови инициативи и творчески изяви на членовете на движението и участниците в детските клубове по интереси; разпространява идеите на движението; популяризира инициативите на международни детски организации и движения.


III. ЧЛЕНСТВО

Чл.9/1/ В движението могат да членуват само пълнолетни физически и юридически лица, които работят за развитие и изява на детското творчество, образованието и културата на свободното време на децата, споделят целите на движението и приемат неговия устав.

/2/ Членуването в движението е доброволно и индивидуално.

/3/ Нови членове се приемат по покана на Управителния съвет на движението.

/4/ Кандидатите за членове подават писмена молба до Управителния съвет, който взема решение за тяхното приемане на първото си заседание след подаване на молбата с консенсус. При отказ на членство лицето може да подаде нова молба най-рано след една година.

/5/ Основателите на движението стават членове по право.

Чл.10/1/ Всички членове на движението имат равни права и задължения.

/2/ Всеки член на движението има право да участва с право на глас в работата на Общото събрание, да избира и да бъде избиран в ръководните органи на движението, да внася и отстоява предложения за работата му, да получава всякаква информация за дейността на движението и на отделни негови членове във връзка с изпълнението на целите на движението.

/3/ Членовете на движението са длъжни да спазват устава, да съдействат за постигане на целите и задачите на движението, да изпълняват решенията на Общото събрание и на Управителния съвет, да внесат встъпителна вноска и да плащат редовно членския си внос.

Чл.11/1/ Член на движението, който: е осъден за умишлено деяние; изповядва фашистка или друга тоталитаристка идеология; с поведението си уронва престижа на движението; нарушава устава и системно не изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет, се изключва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

/2/ Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание.

Чл.12/1/ Напускането на движението става по молба на желаещия член до Управителния съвет на движението.

/2/ Членовете на движението не могат да прехвърлят своите права на участие в движението.

Чл.13. Управителният съвет снабдява членовете на движението с членски карти, а членовете на детските клубове по интереси - с карти за участник в движението.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
11.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатваие или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!