11 април 1990

СОФИЯ, 11 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 72 /90/

СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА /ПЪРВА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, УТВЪРДЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /30 МАРТ 1990 Г. - СОФИЯ/.


     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/ Е ИЗРАЗИТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ДУХ И СВОБОДОЛЮБИВИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НЕГОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИДЕАЛИ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНОТО ПРЕМАХВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ И ФОРМИТЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИШНОТО ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ.
     ТЯ РАТУВА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, В КОЯТО НАД ВСИЧКО ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРИ ПЪЛНО ГАРАНТИРАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ЧОВЕШКИ СВОБОДИ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДУХОВНИЯ ИМУНИТЕТ И ПОЛИТИЧЕСКАТА САМОЛИЧНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВА С НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И СЪДЪРЖАНИЕ.
     НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОРАЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НЕГОВОТО ПОСЛОВИЧНО ТРУДОЛЮБИЕ, ДОКАЗАНАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО И РОДОВАТА ОБЩНОСТ СА ОСНОВНИТЕ ГАРАНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СОЦИАЛНОСПРАВЕДЛИВО И ПРОСПЕРИРАЩО ОБЩЕСТВО, ДВИЖЕНО ОТ СВОБОДНАТА ВОЛЯ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ЧОВЕКА.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ОБЪРНАТА С ЛИЦЕ КЪМ ОСНОВНИТЕ, ДОКАЗАНИ И ПРОВЕРЕНИ ЦЕННОСТИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СЧИТА, ЧЕ ПО ТОЗИ ПЪТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ ДОСТОЕН И РАВНОПРАВЕН ЧЛЕН НА ИЗГРАЖДАЩИЯ СЕ ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ НА СВОБОДНИТЕ НАЦИИ.
     НА ТАЗИ ОСНОВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛИА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
     1. В ОБЛАСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ:
     А/ НЕЗАБАВНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЯВНИ И СКРИТИ ФОРМИ НА ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО. ОСНОВЕН НОСИТЕЛ И ПРОВОДНИК НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е НОМЕНКЛАТУРНАТА СИСТЕМА. ПРЕМАХВАНЕТО НА ТАЗИ СИСТЕМА НА ПОДБОР И ИЗДИГАНЕ НА КАДРИ ПО ПАРТИЙНА ЛИНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА СЛЕДВА ДА СТАНЕ ЧРЕЗ:
     - ШИРОКО ВЪВЕЖДАНЕ ПРИНЦИПИТЕ НА ИЗБОРНОСТТА;
     - МАНДАТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ;
     - КОНКУРСНОТО НАЧАЛО;
     - ПРИНЦИП НА КОМПЕТЕНТНОСТТА;
     - ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ЦЕНЗОВЕТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ;
     - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАБРАНА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЧИНОВНИЦИ ДА УЧАСТВУВАТ В ПАРТИЙНИТЕ РЪКОВОДСТВА, КАКТО И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В ТЯХ.
     Б/ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРОКАРВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ.
     В/ ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ДА ПРИЕМЕ НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДА ПОЛОЖИ ОСНОВИТЕ НА НОВАТА, ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА, ВТОРА РЕПУБЛИКА - РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
     Г/ БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПАРЛАМЕНТАРНА ПО ХАРАКТЕР И ПРЕЗИДЕНТСКА ПО ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ РЕПУБЛИКА.
     Д/ ПРЕЗИДЕНТЪТ ДА CЕ ИЗБИРА ПРЯКО ОТ НАРОДА. МАНДАТНО ОГРАНИЧЕН И НЕЗАВИСИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТТА ПРЯКО ДА РЪКОВОДИ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДА УЧАСТВУВА В ЗАЩИТАТА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.
     Е/ ПАРЛАМЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ДВУКАМАРЕН:
     - ДОЛНА КАМАРА, КОЯТО ДА СЕ ИЗБИРА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА;
     - ГОРНА КАМАРА. КОЯТО ДА СЕ ИЗБИРА ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА,
     - ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА И ДЕЙНОСТ НА ДВЕТЕ КАМАРИ И РЕШАВА ПРИНЦИПНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА.
     Ж/ ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННИ ПРОМЕНИ ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕЗАВИСИМИ И СТАБИЛНИ ПРАВОСЪДНИ ОРГАНИ:
     - ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗБОРНОСТТА НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ,
     - СЪЗДАВАНЕ НА ВЪРХОВЕН СЪД ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ,
     - УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪД ЗА СЪДЕНЕ НА МИНИСТРИ,
     - ОБОСОБЯВАНЕТО НА ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД И ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ПЪРВА ЧАСТ/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ПА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.


     ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ В НАШАТА СТРАНА БЕ СЛОЖЕН КРАЙ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТРАДИЦИИ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ И БЯХА ПРЕКЪСНАТИ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО СДРУЖАВАНЕ. СТАЛИНИСТКИЯТ МОДЕЛ НА СОЦИАЛИЗМА, КОЙТО БЕ УСТАНОВЕН И У НАС, ПРЕВЪРНА ПРОФСЪЮЗИТЕ ОТ ЗАЩИТНИЦИ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ В ПОДДРЪЖНИЦИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И КРЕПИТЕЛИ НА
АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНИТЕ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОБЩЕСТВОТО. ТОВА СЕ ОТРАЗИ ПАГУБНО НЕ САМО ВЪРХУ ТЯХ, НО И ВЪРХУ ЦЯЛОСТНОТО ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.
     СЕГА, КОГАТО СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ДЪЛБОКА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, СЕ ЧУВСТВА ОСТРА НУЖДА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ, КОИТО ДА НЕ БЪДАТ ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ, ДА БЪДАТ ИСТИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И ДА МОГАТ ДА ОТСТОЯВАТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ ПРЕД РАБОТОДАТЕЛИТЕ. НЕВЪЗМОЖНО Е СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОФСЪЮЗИ БЕЗ ПРАВОТО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ САМИ, ПО СВОЯ ИНИЦИАТИВА ДА ОРГАНИЗИРАТ СДРУЖЕНИЯ И СЪЩО ТАКА ПО СВОЙ ИЗБОР ДА ЧЛЕНУВАТ В ТЯХ. САМО ПРОФСЪЮЗИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, МОГАТ ДА ЗАЩИЩАВАТ ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ЕТО ЗАЩО НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", РЕШЕНИ ДА ВЪЗРОДИМ НЕЗАВИСИМОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ КАТО ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, БЕЗ КОЯТО СА НЕВЪЗМОЖНИ ПЛУРАЛИЗМЪТ И ДЕМОКРАЦИЯТА,

                              ЗАЯВЯВАМЕ:

     СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, СВОБОДАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ ОРГАНИЗАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, КУЛТУРНИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ, НАУЧНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, ЗАПИСАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, МОГАТ ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ НА ДЕЛО ЕДИНСТВЕНО ОТ ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, НЕЗАВИСИМИ ОТ ДЪРЖАВАТА.
     КАТО ПРИЕМА ПЪРВОСТЕПЕННОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА И СВОБОДИ И КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА СЪС СВОЯТА СПЕЦИФИКА НА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КТ "ПОДКРЕПА" НЕОТКЛОННО ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА:

                  СТОПАНСКА СИГУРНОСТ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА
                   ВСИЧКИ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ДОСТОЙНСТВО ЗА ВСЕКИ,
                                ХЛЯБ, МИР И СВОБОДА

                                 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" Е ОБЩЕСТВЕНА, САМОДЕЙНА, НЕПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, ПРОМИШЛЕНИТЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ, СЛУЖЕЩИТЕ И АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ, КОИТО ВИЖДАТ В ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИЯТА И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС СРЕДСТВО ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА СВОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ.
     В ДЕЙНОСТТА СИ КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ, ВЪЗПРИЕТИ ОТ НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФСЪЮЗИ ПО СВЕТА:

     СВОБОДНИ - ЗАЩОТО ДЕЙНОСТТА ИМ Е НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ТЕ СА СВОБОДНИ КАКТО ДА ПОДКРЕПЯТ, ТАКА И ДА КРИТИКУВАТ ТЯХНАТА ПОЛИТИКА, СВЪРЗАНА ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ;

     ПРЕДСТАВИТЕЛНИ - ЗАЩОТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ЗАЩИЩАВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРЕД ДЪРЖАВНИТЕ, СТОПАНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, БИТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ОТДИХА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. ТЕ САМИ УСТАНОВЯВАТ ВРЪЗКИ И КОНТАКТИ С ПРОФСЪЮЗИ ВЪН ОТ СТРАНАТА И РЕШАВАТ ВЪПРОСИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;

     ДЕМОКРАТИЧНИ - ЗАЩОТО СЕ ОСНОВАВАТ НА ПЛУРАЛИЗМА И ПРОФСЪЮЗИАТА ДЕМОКРАЦИЯ И НЕ СЕ ОБВЪРЗВАТ С ПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ПРИНЦИПИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ПРОКЛАМИРАНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. ТЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКЪВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КОЙТО Е ИЗГРАДЕН ВЪРХУ ОСНОВИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА И НЕ ЗАЧИТА ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА.
     В ДУХА НА РАННОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ У НАС КТ "ПОДКРЕПА" ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НЕ САМО ЗАЩИТНА, НО И ШИРОКА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪЗНАНИЕ И ЩЕ ПОДПОМАГА СЪЗДАВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ И ТЯХНОТО ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ. В ОСНОВАТА НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ ЩЕ СТОИ ИДЕЯТА ЗА СВОБОДНО АСОЦИИРАНЕ И ФЕДЕРИРАНЕ НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ.
     В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТАКА ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИНЦИПИ КТ "ПОДКРЕПА" ИЗДИГА СЛЕДНИТЕ

                                  ПРОГРАМНИ ИСКАНИЯ

     І. СИНДИКАЛНА ПРОГРАМА
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ ВЪЗЛОВ МОМЕНТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРАВНА РЕФОРМА Е УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА ТРУДОВОТО И СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ. ПРЕДИ ВСИЧКО Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ДАДЕНИ СЛЕДНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ:
     - ПРАВО НА ВСЯКО ЛИЦЕ ДА ОБРАЗУВА ПРОФСЪЮЗИ, ДА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ, ДА ЧЛЕНУВА В ПРОФСЪЮЗ ПО СВОЙ ИЗБОР;
     - ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗБИРАН ПО ХАРАКТЕР И МЯСТО ТРУД;
     - ПРАВО НА ЗАДОВОЛИТЕЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ;
     - ПРАВО НА ЗДРАВОСЛОВНА ЖИЗНЕНА СРЕДА;
     - ПРАВО НА    ЖИЛИЩЕ;
     - ПРАВО НА    СВОБОДНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТРАНАТА И    ЗАВРЪЩАНЕ В НЕЯ;
     - ПРАВО НА    СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ И ИЗБИРАНЕ    НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО В ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА.
     ГАРАНТИРАНЕТО НА ТЕЗИ ПРАВА И ПО-НАТАТЪШНОТО ИМ УРЕЖДАНЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС, ЗА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЗА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ОСИГУРЕНОСТ.
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЧИТА, ЧЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ, РАЗГЛАСЕНИ И ПРИЕТИ СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ СИНДИКАЛНИТЕ ПРАВА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ:

     ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЪЮЗИ, В КОЙТО ДА НАМЕРЯТ МЯСТО СЛЕДНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
     А/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФСЪЮЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДАДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ФИРМА, УЧРЕЖДЕНИЕ, КУЛТУРЕН, НАУЧЕН ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ;
     Б/ ПРАВО НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ДА ОСНОВАВАТ НАЦИОНАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВО НА ПОСЛЕДНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ ИЛИ ДА ВЛИЗАТ В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ;
     В/ ПРАВО НА ВСЕКИ ПРОФСЪЮЗ ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯ ДА РАЗПОЛАГАТ СЪС ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА;
     Г/ ПPABO НА ПРОФСЪЮЗИТЕ ДА УЧАСТВУВАТ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОРГАНИ НА МЕСТНАТА И ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ, КАКТО И ДА ИЗДИГАТ СВОИ КАНДИДАТУРИ;
     Д/ ПРАВО НА АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ ДА ОБРАЗУВА СВОИ СДРУЖЕНИЯ И СЪЮЗИ;
     Е/ ПРАВО НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ЧАСТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АРЕНДАТОРИ ИЛИ АКОРДАНТИ, НА К ООПЕРАТОРИТЕ, КАКТО И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ-ЗАНАЯТЧИИ ДА СЕ СЪЮЗЯВАТ ЗА ЗАЩИТА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ.

     ЗАКОН ЗА СТАЧКИТЕ, В КОЙТО ДА БЪДАТ УРЕДЕНИ ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ТАЗИ КРАЙНА МЯРКА, В КОЙТО ДА БЪДАТ РЕГЛАМЕНТИРАНИ УСЛОВИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ КОНФЛИКТИ, КАКТО И КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ.

                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТЧЕТЕН ДОКЛАД /ПЪРВА ЧАСТ/ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ИЗНЕСЕН ПРЕД НАЦИОНАЛИАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 26-27 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ.


     ДАМИ И ГОСПОДА, ПРИЯТЕЛИ!

     ДНЕС, 26 МАРТ 1990 ГОДИНА, ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПРОВЕЖДА ПЪРВАТА СИ КОНФЕРЕНЦИЯ, НАРЕЧЕНА УЧРЕДИТЕЛНА.
     ФОРМАЛНО ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е УЧРЕДЕНО НА 4 ЯНУАРИ 1990 Г. В ГР. ВАРНА. НА ТОВА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ В ГР.ВАРНА ПРИСЪСТВУВАХА 33 ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА СТРАНАТА. ТУК СЕ ПРИЕХА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И УСТАВА НА ДПС. СЪЩЕСТВЕН МОМЕНТ НА ТОВА ПЪРВО СЪВЕЩАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО БЕШЕ ИЗБОРЪТ НА ВРЕМЕННОТО ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАТОРИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ.
     ПРОТОКОЛЪТ НА ТОВА УЧРЕДИТЕЛНО СЪВЕЩАНИЕ В ГР.ВАРНА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЖЕЛАЕЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С НЕГО.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е УЧРЕДЕНО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ КАТО ИМЕ, ЕЗИК, ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ, РЕЛИГИЯ, КУЛТУРА И РАВНОПРАВНОТО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.
     В ТАЗИ ВРЪЗКА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЕ ИЗГРАДИ КАТО ГАРАНТ ЗА ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ХЕЛЗИНКСКИЯ ПРОЦЕС - ПРЕДИ ВСИЧКО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ НА ВИЕНСКАТА СРЕЩА, КАКТО И В САМАТА КОНСТИТУЦИЯ НА НРБ. НЯМА СЪМНЕНИЕ, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА НАЛИЦЕ НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ ЗА ПЪЛНОТО ЛИКВИДИРАНЕ НА СТАЛИНСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ.
     НАИВНО Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ НАЦИОНАЛИЗМЪТ И ШОВИНИЗМЪТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПОД ФОРМАТА НА ПАНТЮРКИЗЪМ, ИЛИ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ ШОВИНИЗЪМ, ЗАСТРАШАВАТ САМО БЕЗОПАСНОСТТА НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ, КЪДЕТО ТЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ. В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕАЛНОСТИ ПОДОБНИ ФЕНОМЕНИ КАТО ШОВИНИЗЪМ И НАЦИОНАЛИЗЪМ ЗАСТРАШАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА САМАТА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ. ОТ ТАЗИ ГЛЕДНА ТОЧКА ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ Е БОРБАТА ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ПРОЯВЛЕНИЯ. ЗАЩОТО САМО НА ТАЗИ ОСНОВА МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА, СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И МИРА В ЕВРОПА.
     ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОЩЕ НА ЕТАПА НА НЕГОВОТО УЧРЕДЯВАНЕ ОТ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ В ГР. ВАРНА БЕШЕ ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.
     ПЪРВОТО ИЗЛИЗАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА Е ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕН В СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 8/13 ЯНУАРИ 1990 Г. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕ МОГА ДА ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ ОЩЕ ОТ САМОТО НАЧАЛО ИМАШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПЛАТФОРМАТА НА ДПС ОТ МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА ДПС В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НИЕ БЯХМЕ ПОКАНЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЦИОНАЛИЗМА В ПАРИЖ. ТАМ БЯХА ЛИДЕРИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ИЗТОЧНИТЕ И ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ. СЛЕД ТОВА ДПС УСТАНОВИ КОНТАКТИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЗАПОЧНА ДА СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО АВТОРИТЕТНА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА В СЪВРЕМЕННИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
     В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИДЕЙНАТА ПЛАТФОРМА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СМЕ ИЗХОЖДАЛИ ОТ ПРИНЦИПНОТО РАЗБИРАНЕ, ЧЕ СЪБЛЮДАВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА ОБЕЗПЕЧАВА И ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА НАРОДИТЕ, ПО-СПЕЦИАЛНО - СОЦИАЛНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕКА КАТО ГРАЖДАНИН НА ОТДЕЛНА СТРАНА, ГАРАНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА НА НАЦИЯТА, КЪМ КОЯТО ТОЙ ПРИНАДЛЕЖИ.
     БОРБАТА ЗА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА Е БОРБА ЗА СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И МИРА В СТРАНАТА И В СВЕТА.
     ЗА ЕДИН ПЕРИОД ОТ ДВА МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА ОГРОМНА ОРГАНИЗАЦИОННА РАБОТА ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА МЕСТНИ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. НА ТОЗИ ЕТАП ДПС ИМА НАД 100 ХИЛЯДИ ЧЛЕНСКА МАСА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В БЛАГОЕВГРАДСКО, ПАЗАРДЖИШКО, СМОЛЯНСКО, ПЛОВДИВСКО, ХАСКОВСКО, КЪРДЖАЛИЙСКО, БУРГАСКО, ВАРНЕНСКО, ТОЛБУХИНСКО, СИЛИСТРЕНСКО, РУСЕНСКО, РАЗГРАДСКО, ТЪРГОВИЩКО, ПЛЕВЕНСКО, ЛОВЕШКО И ГР. СОФИЯ. НА СРАВНИТЕЛНО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО НИВО СА МЕСТНИТЕ НИ КОМИТЕТИ В РУСЕНСКО, РАЗГРАДСКО, ТЪРГОВИЩКО, БУРГАСКО И В ПЛЕВЕНСКО-ЛОВЕШКИЯ РЕГИОН.
     ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ИЗОСТАВАНЕТО НА ТЕЗИ РЕГИОНИ Е ЛИПСАТА НА НЕОБХОДИМАТА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ ЦЕНТЪРА И ОКРЪЖНИТЕ ОПЕРАТИВНИ БЮРА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, В ЧАСТНОСТ - ВСЕ ОЩЕ Я НЯМА НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИОННА ВРЪЗКА МЕЖДУ ОКРЪЖНИТЕ БЮРА И МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ.
     ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ДА ПОДДРЪЖАТ ДИРЕКТНА ВРЪЗКА С ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ, БЕЗ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОКРЪЖНИ БЮРА. ИМА И СЛУЧАИ, КОГАТО ОКРЪЖНИТЕ ОПЕРАТИВНИ БЮРА НА ДПС НЕ ФУНКЦИОНИРАТ ИЛИ НЕ СА НАПЪЛНО ИЗГРАДЕНИ. ИМА ТЕНДЕНЦИИ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ ДА НЕ ПРИЗНАВАТ ИЛИ ДА СЕ СЪМНЯВАТ В КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ОКРЪЖНИТЕ ЦЕНТРОВЕ. ПОДОБНА СИТУАЦИЯ НАТОВАРВАШЕ ЦЕНТЪРА ДО СТЕПЕН, В КОЯТО ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА ДЕЙСТВУВА, ДА РАБОТИ АДЕКВАТНО.

                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪШЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАШИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ.

     ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!

     БРАТЯ И СЕСТРИ,

     ПРАЗНИЧНОТО ВЕЛИКДЕНСКО ЧЕСТВАНЕ ЗАПОЧВА НА 14 АПРИЛ /СЪБОТА/ ОТ 23,30 ЧАСА НА ПЛОЩАД "ДЕМОКРАЦИЯ" /ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ/. ПОКАНЕНИ СА И ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СДС ОТ СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА. ОРГАНИЗИРАНО Е ОТ ХРИСТИЯНСКИЯ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" КЪМ КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ С УЧАСТИЕТО НА ЦЪРКОВНО-СЛАВЯНСКИЯ ХОР "ОТКРОВЕНИЕ".
     КАНИМ ВИ НА ПЛОЩАДА НА ПЪРВИЯ СВОБОДЕН ВЕЛИКДЕН.

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1990 Г.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          Х   Х   Х

     СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /СЕДАЛИЩЕ В ГР.СЕПТЕМВРИ/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН НА УЧРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЛОК ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 4 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В НАРОДНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА В СОФИЯ.

     НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ОБРАЗУВА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД. ОБВИНЯЕМИЯТ НА ПРОЦЕСА Б БКП, ОБВИНЕНИЕТО Е МОРАЛЕН И ФИЗИЧЕСКИ ГЕНОЦИД СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ГЕНОЦИДЪТ Е ИЗВЪРШЕН ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА УПРАВЛЕНИЕ НА БКП.
     ОБВИНЯВАМЕ БКП В ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ: НАМЕСАТА В УНГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЗ 1956 ГОДИНА И НАМЕСАТА В ЧЕХОСЛОВАКИЯ - ПРАЖКА ПРОЛЕТ 1968 ГОДИНА.
     ОБВИНЯЕМИ ЩЕ БЪДАТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ, ВЗЕЛИ СОЛИДАРНО УЧАСТИЕ В ПОВДИГНАТИТЕ ОБВИНЕНИЯ.
     ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪД Е ОТКРИТ ЗА УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И СДРУЖЕНИЯ, БЕЗУСЛОВНО.
     ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, РЕПРЕСИРАНИ, ОНЕПРАВДАНИ, СОЦИАЛНО СЛАБИ ЗА СНЕМАНЕ НА ПОКАЗАНИЯ.

СОФИЯ, 28 МАРТ 1990 ГОД.                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     СОФИЯ, 11 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДВЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.


     В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕН НА 5 И 6 ЯНУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ, И НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ.5, БУКВА "Е" ОТ СЪЮЗНИЯ УСТАВ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ НА 5 АПРИЛ 1990 ГОД. ВЪЗСТАНОВИ МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, С ВРЕМЕННО РЪКОВОДСТВО: ПРОФ.Д-Р ШАПКАРОВ, ДОЦ. ДИМИТЪР ГОЦЕВ И АНГЕЛ АНГЕЛОВ.

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 ГОД.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                          X   X   X

     ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА В."МАКЕДОНИЯ" КАТО ОРГАН НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" НИЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ЗАЯВИМ:
     СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ НАЙ-КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРА ПРОТИВ НЕЗАКОННИЯ АКТ НА ИЗДАВАНЕТО НА В."МАКЕДОНИЯ" КАТО ОРГАН НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ". ТОЗИ АКТ Е НЕЗАКОНЕН, ЗАЩОТО ОЩЕ НА 15 МАРТ 1990 ГОД. ТСО "БЪЛГАРСКА КНИГА И ПЕЧАТ" ДАДЕ ПОД НОМЕР ПП-132 ОФИЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА В."МАКЕДОНИЯ" КАТО ОРГАН НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА. ТОЗИ АКТ Е И НЕМОРАЛЕН, ЗАЩОТО ДО ОТПЕЧАТВАНЕТО НА "НОВИЯ" В."МАКЕДОНИЯ" БЯХА ИЗДАДЕНИ ВЕЧЕ ПЕТ БРОЯ ПОД СЪЩОТО ЗАГЛАВИЕ ОТ СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - "МАТЕРИАЛИТЕ ЗА БРОЯ, ОБЯВЕН ОТ ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ЗА ПЪРВИ, СЪЩО БЯХА ПОДГОТВЕНИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА НА СЪЮЗНИЯ НИ ОРГАН, НО ПРИСВОЕНИ ОТ ИВАН КОЕВ И ОГНЯН ДОБРЕВ.
     ЕТО ЗАЩО НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА ТОВА ДЕЯНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА СЪЮЗНА, МОРАЛНА И СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ.

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 ГОД.                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/