11 август 1994


София, 11 август 1994 година
Брой 156 /1101[?]/ [1201]


София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МЛАДЕЖКАТА БАЛКАНСКА СРЕЩА "БАЛКАНСКИЯТ ПОЛУОСТРОВ ЗА МИР" /3-7 АВГУСТ 1994 Г., СОЛУН/. Документът е подписан и от представители на Българската демократична младеж - делегати на форума.


В тази епоха, която е много важна за Балканите, за целия свят, ние, младите хора, поемаме отговорността да се противопоставим срещу днешната реалност и да акцентуваме върху идеите за живота, обществото и света.

На тази среща на балканската младеж, организирана в Солун на 3-7 август 1994 г., ние - младежите на балканските държави, декларираме, че уважаваме историята и културата на всеки народ от Балканския полуостров. Подкрепяме идеята за дружба и разбирателство между народите, сътрудничество от политическа, социална и икономическа гледна точка. Подкрепяме идеята за мир в нашия регион. Вярваме, че единственият политически път за реализиране на тези идеи е осъществяване на единна младежка политика, в центъра на която стоят общочовешките проблеми - уважаване на правата на всеки човек, разрешаване на проблемите на неравнопоставеността и експлоатацията както между гражданите, така и между отделните народи.

За сътрудничеството и дружбата между нас смятаме, че е потребно взаимно уважение на националното самочувствие на всеки народ, суверенитета на държавните ни граници и териториалната цялост.

Вярваме, че народите на Балканите имат общо минало и е нужно да имат общо бъдеще.

Ако съществуват особености и различия между нас, то те трябва да се разрешават единствено по мирен път.

Ще сътрудничим с младежите на Балканите и от цяла Европа - желаем да живеем в един демократично развит свят.

Вярваме, че можем да изградим център за единно движение на младежите от Балканския полуостров, движение за мир, демокрация, екология и култура.

Ние, младежите, които участваме в тази среща, решихме да подпомагаме изграждането на единен форум на балканските младежи, който ще има център в град Солун и ще се занимава с проблемите на младежта от балканските страни. Както и ще подпомага осъществяването на трайна връзка между нас, която е необходима за мира и развитието на района.

Солун, 7 август 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ЗА НАСОКИТЕ НА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ, ПРОЧЕТЕН НА 40-Я КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БСДП СТЕФАН РАДОСЛАВОВ /17-19 ЮНИ 1994 Г./


I. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА БСДП ПРЕЗ 1992-1994 Г.

Развитието на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ след нейния 39-и конгрес, през 1992-1994 г., се характеризира с бавно, но възходящо укрепване на идейно-политическото, емоционално-психологическото и организационно-кадровото състояние на местните организации и на партията като цяло.

Редица обективни и субективни причини определят това бавно и противоречиво развитие.

Първо. Изграждането на новата политическа философия и програмна насоченост на социалдемокрацията в условията на преход към демократично гражданско общество и всеобща криза, след една продължителна и тежка диктатура е изключително труден процес.

Този процес вече приключва на национално, но едва сега се разгръща на локално равнище. Членовете на БСДП усвояват и осмислят през своя личен опит стратегията и тактиката на партията. Пълната стабилизация на ядрото на БСДП около нейната нова идеология ще даде мощен тласък на цялостното идейно-политическо укрепване на партията, което може да се очаква в близките една-две години.

Второ. Вътрешната емоционално-психологическа криза, породена от отстраняването на БСДП от Съюза на демократичните сили /СДС/, от разцеплението на партията и особено от загубата на изборите на 13 октомври 1991 г., която все още оказва отрицателно въздействие върху партията.

Време е БСДП да се изтръгне от своята затвореност и да осъзнае новата си отговорност пред обществото.

Трето. Липсата на собствен организационен опит и на обмислено планиране и ръководство на политическата дейност и работата с кадрите.

Трудно се организира партия от хора, които все още се опознават помежду си.

Четвърто. Положението на БСДП на извънпарламентарна и опозиционна партия е крайно неблагоприятно за нейния образ в обществото. Това се използва от парламентарните сили, за да й нанасят удари чрез информационна "завеса”.

Пето. Тежката глобална и преди всичко икономическа криза, която принуждава хората да се борят за оцеляване и им пречи да се занимават свободно с политическа и друга дейност.

Въпреки тежките удари, които понесе, нашата партия успя да се самосъхрани и да се подготви за ново развитие.

Българската социалдемократическа партия, за разлика от почти всички други политически партии у нас, вече е една духовна общност от хора, които са свързани и идейно, и морално, и психологически.

Партията се сви и затвори в себе си, за да оцелее. Сега нейната задача е да се отвори към обществото - да стане партия за всички.


ІІ. ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БСДП И НА НЕГОВОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

В периода между двата конгреса БСДП проведе две национални конференции - V и VI, които взеха важни политически и организационни решения.

Завърши процесът на идейно-политическата и програмната обезпеченост на партията. БСДП е единствената политическа партия в България, която разполага с цялостна и разгърната програма за действие във всички области на живота. След приемането на генералната стратегическа програма "Социалдемокрацията и пътят на България към XXI век” от 38-я конгрес през 1990 г. и на средносрочната програма "Третият път”, приета от 39-я конгрес през 1992 г., на VI Национална конференция, март 1994 г., БСДП прие своите краткосрочни Дванадесет програми за социалдемократическо бъдеще на България.

Достатъчно е да припомним, че СДС няма и не може да има комплексна програма, а БКП/БСП създава вече пет години своята програма само доколкото съумява да открадне нашите постановки.

На двете национални конференции имаше широко представителство на местните организации въпреки финансовите затруднения. За съжаление и на двете конференции отсъстваха около 30% от членовете на Националния комитет, а на VI национална конференция и членове на Изпълнителното бюро /ИБ/. Не е нормално да се съберат представители на БСДП от цяла България, а да не присъстват членове на Националния комитет /НК/ и на Изпълнителното бюро.

През отчетния период се проведоха седем заседания на Националния комитет, от които две извън София. Националният комитет в своята дейност продължи политическата линия на БСДП, приета на 39-я конгрес.

Около 20-30 членове на Националния комитет не благоволиха да присъстват на заседанията му, а някои от тях не се явиха изобщо на нито едно заседание. Това наложи VI национална конференция да вземе решение за изваждане от състава на Националния комитет на 14 негови членове поради системно отсъствие от заседанията му без уважителни причини.

Междувременно трима членове на Националния комитет починаха /Стою Маев, Паскалев, Велинов/, а един си подаде оставката /Калчев/. Националният комитет беше попълнен с всички резерви. Необходимо е местните организации да предлагат в бъдеще сериозни кандидатури за членове на Националния комитет, а и самият механизъм на предлагане и за подбор на ръководни дейци, заложен в устава, трябва да се промени. Само Националният комитет, неговото Изпълнително бюро, председателят и главният секретар на БСДП трябва да имат право да предлагат кандидатури за ръководни длъжности, защото по силата на своето положение те имат възможност за оценка на кадрите и опит в организацията на политиката.

Трябва да заявим още веднъж, че да си член на Националния комитет на БСДП е отговорност, а не почетно звание.

Най-напрегната беше работата на Изпълнителното бюро.

На първото заседание на НК на БСДП след 39-я конгрес беше избрано Изпълнително бюро в състав:
1. Председател: д-р Петър Дертлиев
2. Главен секретар: Стефан Радославов
3. Заместник-председател на ИБ на БСДП: Петър Корнажев
4. Членове: Стефан Златев, Петър Коев, Григор Шишков, Николай Кацарски, Захари Карамфилов, Иван Саздов, Вълкана Тодорова, Янко Станев, Йордан Нихризов, Ангел Ахрянов, Диян Димитров, Димитрин Вичев.

Йордан Йорданов, който също беше предложен за член на ИБ, получи най-малко гласове и не беше избран, а остана в резерв. Още на първото заседание на ИБ проф. Захари Карамфилов предложи да не бъде считан за официален член на ИБ във връзка с качеството му на председател на Националния статистически институт, на който СДС иска оставката, защото е член на БСДП. Това наложи привличането на Йордан Йорданов за член на ИБ.

След избирането на Петър Корнажев за министър на правосъдието Националният комитет избра за нов член на ИБ проф. Кирил Боев и закри длъжността заместник-председател на ИБ на БСДП от своята структура.

Изпълнителното бюро на БСДП е провело през отчетния период до 3 май 1994 г. 48 заседания.

Основните проблеми в работата на ИБ на БСДП са:

Първо. Необходимост от вземане на бързи политически решения поради ускореното и противоречиво развитие на политическите процеси у нас. Но тези решения, съгласно устава, са от компетентност на Националния комитет, който не може да се свиква почти всяка седмица.

Второ. Невъзможност всички членове на Изпълнителното бюро да бъдат назначени на щатна работа в партията поради ниските възнаграждения и професионалната обвързаност на повечето от тях, както и поради това, че някои не живеят в София.

Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия прие Вътрешни правила за своята работа и на два пъти - разпределение на задачите между членовете си, структура и щат на експертните и служебни органи.

При тези обстоятелства Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия съсредоточи своята работа главно върху текущите политически въпроси и отделяше малко внимание на всички други направления от дейността на партията. Слаба е посещаемостта на местните организации.

С малки изключения порочната практика ръководствата на нашата партия да се занимават с текущата политика, а да задгърбват всички други проблеми, продължава и нанася непоправима вреда върху цялостната ни дейност.

Общо взето, Изпълнителното бюро на БСДП изпълни задачите си като ръководство на една извънпарламентарна партия, за което твърде много спомогнаха и неговите помощни служебни и експертни органи - изпълнителните секретариати и отдели. Качеството на неговата работа вече не ни удовлетворява. Необходими са компетентност и решимост в действията на бъдещото Изпълнително бюро.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОГОВОР /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР", СЪЗДАДЕН ОТ ЦЕНТЪР НОВА ПОЛИТИКА И СБОР ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. Документът е подписан на 28 юли 1994 г. в София.


5. ЕКСПЕРТЕН ЕКИП

Чл.55. Разработва вариантни решения по въпроси и проблеми, зададени от ПКС.

Чл.56. Съставя предизборна програма на съюза и при необходимост регионални предизборни програми.

Чл.57. Може да предлага на ПКС и на ЦПА отделни политически действия, свързани с предизборната програма, по които решение взема ПКС.

Чл.58. Партиите и организациите от съюза предлагат участници в Експертния екип.

Чл.59. При необходимост предлага за назначение технически персонал към щата на Комитета за техническо осигуряване.

Чл.60. Експертният екип избира измежду състава си свое ръководство и определя правила за своята работа.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ


А/ ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА "НОВ ИЗБОР"

Чл.61. Страните се задължават да участват в подготовката и изработването на обща предизборна програма.

Чл.62. В срок от една седмица от подписването на настоящия договор председателите на партиите представят на Политическия консултативен съвет списък на експертите, които ще участват в екипите за разработването на предизборната програма.

Чл.63. Експертният екип се съставя от не по-малко от двама представители на партия, но не повече от четири.

Чл.64. Политическият консултативен съвет изработва рамковата структура на предизборната програма и срокове за нейното изработване от Експертния екип.

Чл.65. В предизборната програма задължително се включват елементи от програмите на подписалите настоящия договор партии, които са най-характерни за тях, като не се допуска противоречие в общата програма.

Чл.66. След утвърждаване на общата програма същата не се променя в случай на присъединяване на нов участник в политическия съюз.

Чл.67. Програмата се изработва с максимално възможна конкретност и с яснота по отделните й части.


Б/ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.68. Политическият съюз "Нов избор” се представлява от председателстващия Политическия консултативен съвет председател на партия, в рамките на неговия мандат или писмено упълномощени от него лица, членове на съвета.

Чл.69. Страните по договора поемат взаимното задължение да представят партньорите си по този договор при осъществяване на контакти с чуждестранни представители на политически и други физически и юридически лица.

Чл.70. Политическият консултативен съвет осигурява равнопоставеност на партньорите по договора на ротационен принцип по азбучен ред на имената на партиите при участие в международни прояви от името на Политическия съюз "Нов избор". Допуска се промяна на реда при писмен отказ или преотстъпване на ред от страна на правоимащата организация.

Чл.71. Страните по договора запазват правото си на самостоятелна външнополитическа дейност и контакти от името само и единствено на своите партии, което не задължава политическия съюз, освен с изричното съгласие на партиите, които са негови членове.


В/ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

Чл.72. Страните по този договор осъществяват общо координирана парламентарна дейност.

Чл.73. Народните представители от отделните партии от политическия съюз се обединяват и регистрират в Народното събрание като парламентарен съюз с името "Нов избор".

Чл.74. В ръководството на парламентарния съюз се осигурява представителство на всички партньори или се регламентира ротационен принцип с мандатност от 6 /шест/ месеца. За цялостната дейност се приема правилник.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
10.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!