11 януари 1993

София, 11 януари 1993 година    
        Брой 6 /793/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


Глава пета
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 25 /1/ Българският земеделски народен съюз набира средства за дейността си от членски внос, от дарения на физически и юридически лица, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, разрешени от закона.
/2/ Членският внос е половин процент от чистия месечен доход на всеки член, включително и на пенсионерите. Членският внос на безработните и получаващите социална помощ е два лева месечно.
/3/ Събраният членски внос се разпределя така:
1. 25 на сто за местната дружба;
2. 20 на сто за общинската дружба;
3. 15 на сто за окръжната дружба;
4. 40 на сто за Постоянното присъствие.

Чл.26./1/ Единен собственик на имуществото на БЗНС е съюзът като юридическа личност.
/2/ Окръжните, общинските и местните дружби могат да се разпореждат по своя преценка с полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехварлят по какъвто и да е способ собствеността на недвижими имоти, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях.


Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. /1/ Българският земеделски нареден съюз е юридическа личност със седалище в гр.София.
/2/ Представителни права спрямо други физически и юридически лица при учредяване, изменяне или прекратяване на правоотношения имат членовете на ръководните органи, посочени в този устав. Доколкото в него няма разпоредби, представителите се определят от съответния ръководен орган и задължително трябва да бъдат най-малко двама.

Чл. 28. Доколкото няма други разпоредби в този устав, събранията и заседанията могат да се провеждат, ако присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. При тайно гласуване не се изисква избраните да имат повече от половината от гласовете.

Чл. 29. /1/ Избирането на ръководни органи и делегати става с тайно гласуване. Местните дружби могат да провеждат избори и с явно гласуване.
/2/ Всички останали решения се взимат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.

Чл. 30. Не се допуска в петгодишен срок от приемането им в БЗНС да заемат ръководни длъжности лица, които са заемали платени изборни длъжности до 10 ноември 1989 година в Българската комунистическа партия, както и в нейни сателитни политически организации.

Чл. 31. Щатна длъжност в съюза може да се заема, ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в съюза или извън него. Съюзни членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно освобождават първата.

Чл. 32. Съюзните цветове са зеленият и оранжевият.

Чл. 33. Символът на съюза е четирилистна детелина.

Чл. 34. Знамето на съюза е зелено и оранжево. От двете му страни е образът на Александър Стамболийски. Около образа има надпис в кръг "Мир, хляб, свобода, народовластие", а отдолу има надпис "БЗНС". При дружбените знамена се прибавя и наименованието на съответната дружба.

Чл. 35 /1/ Всеки съюзен член има право на членска книжка.
/2/ Членската книжка е със зелени корици и с оранжеви вътрешни листове. Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.

Чл. 36. Дружбите и общосъюзните органи имат кръгъл печат с изображения на четирилистна детелина в средата. Околовръст на изображението се изписват наименованието и местонахождението на дружбата или на общосъюзния орган.

Чл. 37. Официален печатен орган на БЗНС е вестник "Земеделско знаме".

Чл. 38. /1/ Младежите, които споделят Програмата на БЗНС, могат да се организират в Земеделски младежки съюз /ЗМС/. Той е юридическа личност, регистрирана по Закона за лицата и семейството, и има свой устав.
/2/ Членовете на ЗМС на възраст над 18 години могат да членуват и в дружбите на БЗНС.
/3/ Ръководните органи на БЗНС поддържат връзки и организират сътрудничество със съответните ръководни органи на ЗМС, включително чрез оказване на идеологическа и финансова помощ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА СИМЕОН ВТОРИ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ /9 И 10 ЯНУАРИ 1993 ГОДИНА, ВАРНА/.


По случай Втория национален конгрес на Българския конституционен съюз изпращам на всички присъстващи сърдечните си благопожелания, като ви насърчавам с всички сили да работите за заздравяването на демокрацията и добруването на нашия народ.

Личният пример, морал и поведение на членовете на вашата организация, огромната просветителска дейност, която извършвате в името на България, са най-сигурният път за популяризирането на монархическото движение, за привличане на нови членове и за попълване на редовете му със свежи сили.

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/, ПРОВЕДЕНА НА 26 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


1. Националната партийна конференция одобрява дейността на Изпълнителния съвет на Централния комитет на Българската комунистическа партия /марксисти/ ИС на ЦК на БКП-м/ и препоръчва на същите да проявяват по-голяма активност по създаване на нови структури на партията в страната.

2. Членовете на ИС на ЦК на БКП /марксисти/, участващи в работата на Съвета на представителите на БКП, БКП /марксисти/ и ОБКП, да активизират дейността си по ускоряване процеса на обединението на комунистите в България.

3. Членовете на ИС на ЦК на БКП /марксисти/, участващи в Съвета на представителите на БКП, БКП /м/ и ОБКП, да се включат активно в разработването на проекти за политическа платформа, програма и устав на единната БКП. Същите да бъдат публикувани във в. "Трибуна" за общопартийно обсъждане.

4. Конференцията препоръчва на ЦК и ИС на БКП/м/ при възникване на изборна ситуация да се положат всички усилия за изграждане на обединена марксистка левица.

5. Конференцията обсъжда фракционната и разколническата дейност на членовете на ЦК Георги Божилов. Георги Митев и Пенка Бетовска и ги изважда от състава на ЦК на БКП /марксисти/ за грубо нарушение на чл.4, раздел II и чл.4 раздел I от Устава на БКП /марксисти/, като препоръчва на основаните партийни организации, в които членуват, да бъдат изключени от партията.

6. Конференцията констатира, че поради нарушение на чл.12, раздел III и чл. 15 и 16, раздел IV за неотчитане на членския внос повече от 3 месеца от състава на ЦК на БКП /марксисти/ са отпаднали: Милан Кирилов Димитров, Стоян Стоянов, Владимир Георгиев и Александър Алексиев, както и основните организации, в които същите членуват.

7. Конференцията обявява за нелегитимни проведените пленуми на 14 ноември 1992, 21 ноември 1992, 14 декември и 26 декември 1992 година, тъй като същите са организирани в грубо нарушение на чл.25 и чл.28 от Устава на партията.

8. Обявява за нелегитимен и като груба провокация свикания на 9 и 10 януари 1993 г. "конгрес” на БКП /м/ поради нарушение на чл.25 и чл.29 от Устава на партията. Снемат се пълномощията на избраните делегати за т.нар. конгрес и се призовават всички партийни членове да не се поддават на никакви провокации от нелегитимни лица и групи в бъдеще, опитващи се да игнорират законно избраното ръководство на БКП /м/, както и Съвета на представителите на трите партии.

9. Конференцията задължава ИС на ЦК на БКП /м/ да изпрати ОКРЪЖНО номер 1, което да бъде публикувано във в. "Трибуна", за да се доведат до знанието на всички членове на партията Решенията на конференцията.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОКРЪЖНО N1 "ДА ТЛАСНЕМ ИДЕЙНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪЮЗА ПРИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ” НА ИДЕЙНО-ПРОСВЕТНИЯ ОТДЕЛ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. Документът е адресиран до настоятелствата на всички местни, общински и окръжни дружби на БЗНС в страната.


УВАЖЕМИ ГОСПОДА,

След възстановителния конгрес пред съюзните ръководства на всички равнища възникват отговорни и неотложни задачи. Една от най-важните е свързана с идейно-просветната и пропагандна работа, чрез която ще спомогнем за възраждането силата и мощта на съюза и ще тласнем неговото идейно развитие напред при новите условия на обществения живот. Съюзните настоятелства имат отговорната задача да изведат БЗНС на челна позиция в обществено-политическия живот на страната. За да стане това, е необходимо да се извърши следното:

1. Към окръжните, общинските и местни дружби и настоятелства без отлагане да се определят от членовете на същите отговорници по идейно-просветната работа. Където е възможно, особено в общините и окръзите, към завеждащите тази дейност е желателно да се изградят и комисии по идейно-просветната работа, чиито членове да поемат отговорности в различните сектори на работата - лекционна пропаганда, разпространение на съюзния печат, културно-масови прояви и т.н. Желателно е при определянето на отговорниците, където и доколкото това е възможно, да се разчита на идейно добре подготвени съюзни активисти.

2. Особено актуална задача в настоящия момент е изграждането на дискусионни клубове в онези населени места, общински и окръжни центрове, където съществуват условия за тяхното ефективно функциониране. Дискусионните клубове са свободни съюзни и обществени формирования за обсъждане на актуални проблеми на съюзната идеология и програма.

Необходимо е да се определят отговорници, да се разработи актуална тематична програма, да се издигат добре подготвени лектори, рефератчици, докладчици. Една от първите цели на дискусиите желателно е да бъде обсъждане на съюзните Устав и Програма.

3. С не по-малка актуалност се откроява и задачата около изграждането на лекторските групи. Окръжните и общинските настоятелства трябва да изграждат постоянно действащ апарат от лектори за съответния регион /окръг, община/. Съответно инстуктирани лектори трябва да изнасят беседи, доклади и лекции в местните дружби, в дискусионните клубове, при различни срещи, конференции, чествания и т.н.

4. На дневен ред изпъква потребността от бързо учредяване, организационно укрепване и интензивно включване в съюзния и обществения живот на съюзните професионални секции от специалисти в различни области на науката, културата. Идейно-просветният отдел ще съдейства за изграждането и функционирането на онези секции, които са профилирани в идейно-просветната област - научно-педогогическа, писателска, на културните дейци. Задачата е да се подпомогнат професионално членовете, да се развие научна, конферентна, лекционна и просветна дейност, да се отстояват социални и професионални интереси. Желателно е в секциите да се привличат и несъюзни членове, за да придобие дейността им широко обществено значение.

5. Във връзка с необходимостта от подновяване на съюзната книгоиздателска дейност без отлагане е необходимо да се изгради собствен апарат от книгоразпространители. Всяка селска, квартална и общинска дружба трябва да определи по един книгоразпространител, чиято задача на първо време ще бъде да разпространява между съюзните членове и гражданството новоиздавани книги и периодични издания. Финансовите отстъпки в полза на книгоразпространителите ще са значителни. Общинските настоятелства да съставят списъци с личните подписи на определените за тази дейност лица, които, събрани в окръжните настоятелства, трябва да се представят в Идейно-просветния отдел на Постоянното присъствие.

6. Идейно-просветният отдел се заема да подготви един албум на загиналите съюзни дейци през годините на комунистическото господство. За неговото издаване е необходимо отговорниците по идейно-просветната работа да осигурят списъци на загиналите след 9 септември 1944 година земеделски дейци с кратка биографична справка и по една снимка. Събраните материали да се изпращат в Идейно-просветния отдел на Постоянното присъствие в София.

7. Належащо е да се започне изграждане на съюзните библиотеки. Всяка дружба трябва да притежава своя библиотека. В непродължително време библиотеките трябва да се превърнат в един от най-важните фактори за идейно, професионално и обществено възпитание. Набирането на фондовете от книги ще става чрез закупуване и дарения от съюзните членове. За библиотечните фондове трябва да отговарят специално определени членове на идейно-просветните комисии /библиотекари/.

8. Окръжните и общинските идейно-просветни отговорници и комисиите следва да предприемат сериозни мерки за съхраняването на архиви и исторически ценности с оглед разкриване музейни и архивни сбирки от материали и документи по съюзната история. Със съхраняването на същите да се заемат грижовни съюзни членове.

9. В календара на съюзната 1993 година се очертават редица кръгли годишнини от рождението или смъртта на съюзни водачи и дейци, на земеделски периодични издания, на събития, свързани със съюзната история. Това налага окръжните, общинските и местните ръководства да организират подходящи за тези годишнини чествания.

10. Необходимо е да се възродят традиционните религиозни народни празници, срещи, събори, организирано участие в траурни, сватбени и други тържества. Чрез тези прояви и дейности Земеделският съюз трябва да се открои като първостепенна политическа сила с водеща роля на обществения живот в съответното селище и регион.

11. Традиция в съюза е месеците декември, януари и февруари да се обявяват за агитационни месеци за разгръщане на идейно-просветна и организационна дейност, за събиране абонати за съюзния орган и т.н. Вярно на тази традиция, съюзното ръководство обявява периода 15 януари 1993 година - 15 март 1993 година за период на усилена организационна, идейно-просветна и агитационна дейност между дружбите в цялата страна. Изявилите се дружби и настоятелства ще бъдат възнаградени по съответния начин.

Идейно-просветната работа е част от сърцевината на цялата съюзна дейност. Към нея всички трябва да се отнесат с разбиране и отговорност.

Идейно-просветният отдел пожелава на активистите и на всички членове на дружбите през Новата 1993 година да засилят организационната и идейно-просветна работа.

Всеки на работа!

СЕКРЕТАР НА ПП НА БЗНС:
        Тодор Кавалджиев

София, 6 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ НА "ПИРИН-МРАМОР" - ООД, СКЛЮЧЕНО МЕЖДУ КМЕТСТВО ИЛИНДЕНЦИ И МИНИСТЕРСТВО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА.


Днес, 7 януари 1993 г., в Министерството на промишлеността се проведе среща за обсъждане на поставеното искане от кметство Илинденци за организационно-структурни промени на "Пирин-мрамор” - ООД.

Участваха: М.Матеев - зам.министър; Л.Пранджев - областен управител на Софийска област; П.Станоев - председател на СДС - с.Струмяни; В.Хаджиева - кмет на с.Илинденци; В.Маламов - управител на "Пирин-мрамор" - ООД; К.Петров - ръководител на производствено звено; И.Проданов - СМФ "Подкрепа"; П.Котов - ФНСМ към КНСБ; К.Ангов - председател на секция "Подкрепа" към "Пирин-мрамор" - ООД, и А. Атанасова - председател на секция на ФНСМ към КНСБ.

В резултат на обсъждането се постигна следното споразумение:

1. Министерството на промишлеността задължава управителя на "Пирин-мрамор" - ООД в срок до 31 януари 1993 г. да обособи като самостоятелна производствено-стопанска единица "Илинденци-мрамор", включваща следните поделения на територията на община Струмяни:
- рудник "Илинденци", включващ мраморните кариери;
- рудник "Струмяни", включващ преработвателните цехове, като им предоставя следните права:
- самостоятелна организационно-управленска структура и самостоятелен баланс;
- собствена банкова сметка във валута и лева;
- право за сключване на договори.

2. "Илинденци-мрамор", представлявано от Кирил Петров, се задължава в срок до 28 февруари 1993 г. да разработи и представи в Министерството на промишлеността бизнеспрограма за 1993 г., в която да бъде заложено следното:
- да се осигури нормален ритъм на производството;
- да се запазят съществуващите работни места, работници и служители;
- да не се намаляват постигнатите през 1992 г. трудови възнаграждения;
- да се гарантира изпълнението на всички договорни задължения, отнасящи се за "Пирин-мрамор"- ООД;
- да не се предприемат никакви действия, нарушаващи интересите на "Пирин-мрамор" като цяло и неговите досегашни поделения.

3. Одобреният бизнеспроект да се реализира в срок до края на октомври 1993 г. и при доказване на предвидените показатели Министерството на промишлеността да извърши преструктурирането.

4. Нанесените щети в периода от 15 септември 1992 г. до 7 януари 1993 г. се компенсират за 6 месеца на базата на средностатистически дневен обем продукция от производствено звено "Илинденци-мрамор" спрямо предходния месец.

5. Трудовите възнаграждения на принудително неработилите да се изплатят съгласно Кодекса на труда, действащ през 1992 г. на базата на кредит, възстановим заедно с лихвите от производствено звено "Илинденци-мрамор".

Считано от 8 януари 1993 г., да започне нормална производствена дейност.

6. Работниците и служителите на производственото звено "Илинденци-мрамор" няма да предприемат до 30 октомври 1993 г. никакви стачни и други действия съгласно ЗУКТС при условие, че се изпълнява стриктно бизнеспроекта.

София, 7 януари 1993 г.

/Пресслужба" Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


091. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - ПЛОВДИВ


Според устава на Конституционния съюз досегашното ръководство подаде оставка след двегодишна работа и през първата седмица на първия месец на годината Вторият редовен конгрес избра ново ръководстзо: председател на Експертния съвет и председател на партията е Маргарит Мицев - депутат от СДС; председател на Управителния съвет е инж. Филип Вучков; председател на Контролно-ревизионната комисия е Александър Долев. Говорител на съюза и член на Управителния съвет със специални пълномощия е инж. Николай Бучков.

Конгресът прие програма, според която политическата цел на Конституционния съюз е възстановяване на Търновската конституция по парламентарен път, осъвременяването й; създаването на политическа коалиция, заставаща зад тази цел, с други политически организации; избиране на контактни групи за водене на преговори с политически сили; ”въоръжен” неутралитет спрямо всички основни политически сили до насрочване на нови парламентарни избори.

Адресът за контакти:
Пловдив 4003
бул. "България” номер 140, ет.4; ап.10
тел. 55-61-35

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00
11.01.1993 година

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тошева    
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!