11 октомври 1994


София, 11 октомври 1994 година
Брой 199 /1244/


София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ОФИЦЕРСКИ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО", ПРИЕТА ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 8 ОКТОМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


ВЪВЕДЕНИЕ

Вече пет години Българската армия /БА/ е подложена на мирновременен разгром. С оскъден бюджет и слабо ръководство армията агонизира, а проблемите й старателно се скриват от общественото внимание зад завесата на мнима секретност.

Стотици офицери доброволно или принудително се разделиха с професията си, други престанаха да се интересуват от хода на "военната реформа", в която толкова правителства и министри се клеха.

България изостава трагично от съседите си и от повечето бивши социалистически страни в осъществяването на икономически, законодателни, политически и административни мерки, насочени към укрепване на отбранителната й способност.

Политическите сили, представени в парламента, държавните институции, президентството, Народното събрание нехаят и не направиха почти нищо за приемането на: Доктрина за национална сигурност, Военна доктрина, Закон за отбраната и въоръжените сили.

Офицерски патриотичен съюз /ОПС/ "Чест и достойнство" е доброволна, професионална, съсловна, непартийна и независима организация на действащи и запасни офицери.

Съюзът си поставя за цел да работи за обединяване на българското офицерство на основата на патриотизма, професионализма, личната чест и достойнство в името на изграждането на силна, надпартийна, социално защитена, нравствено извисена армия - приемник на славните традиции на храбрата българска войска.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪЮЗА

1. Защита на престижа и професионализма на офицерското съсловие.

Офицерският патриотичен съюз ще отстоява свободата на сдружаване на професионална основа, на словото и на съвестта на всички свои членове; ще се противопоставя с всички законни средства срещу опитите професионалните проблеми в армията да се решават от непрофесионалисти или с незаконни средства; ще отстоява името офицер от БА да бъде символ на безкористна служба на народ и на Родина.

Съюзът ще работи за издигане на престижа на офицерската професия сред младежта и сред целия народ, за очистването й от негативните наслоения, натрупали се върху нея през годините на тоталитаризма и особено през последните години, за статута на българския офицер.

2. Утвърждаване на традициите и приемствеността в БА.

Офицерският патриотичен съюз ще работи за: утвърждаване на всички здрави традиции, примери и личности, дали своя принос за издигане на авторитета на Българската армия, на нейната боеспособност и бойна готовност, на духа на българския воин.

Съюзът ще се стреми да изчисти военната ни история от белите полета или от наслоените лъжи по време на тоталитаризма; да извади от забвение славни имена и дати, свързани с българската войска, като по този начин даде духовна сила, нравствен пример за подражание и поука на идващите поколения млади хора и бъдещи професионалисти.

3. Борба с негативните явления в БА.

Съюзът смята, че армейският организъм боледува остро, както цялото ни общество. На него са му присъщи такива характерни заболявания като корупцията, връзкарството, използване на служебното положение за лично облагодетелстване, безпринципната кадрова политика, отстраняване от професията на способни и достойни офицери.

Съюзът ще огласява пред обществеността всички случаи на административен произвол, на кражби и злоупотреби, на разправа с неугодни, честни и почтени офицери.

Съюзът не признава мнимата секретност и измислената военна тайна, зад които овластени негодници вършеха безобразия в течение на десетилетия. Наши съюзници ще бъдат независимите средства за масова информация, организации и съюзи, които милеят за българщината, за името и каузата на българското офицерство.

4. Защита на своите членове.

Офицерският патриотичен съюз се задължава посредством всички законни средства да защитава правата на своите членове, гарантирани от конституцията, законите в Република България и международните спогодби, ратифицирани от нея.

Съюзът ще защитава статут на българския офицер на "гражданин в униформа", както и в целия цивилизован свят, използвайки правото си на законодателна инициатива за усъвършенстване на действащото законодателство.

Съюзът ще отстоява правото на труд на офицера и след преминаване в запаса, без oграничения в неговите доходи.

Съюзът ще помага на своите членове да получат компетентна и квалифицирана помощ и правна защита чрез привличане на най-добрите професионалисти юристи.

5. Социална и стопанска дейност.

ОПС ще организира професионалното ориентиране и адаптация на своите членове при преминаване в запаса; ще съдейства за създаване на социални фондове за кредитиране, жилищно строителство, допълнително пенсионно осигуряване, подпомагане на семействата на загинали офицери; финансиране на учебни програми за повишаване на квалификацията и преквалификацията на действащи и запасни офицери.

Съюзът ще организира чествания на бележити военни дейци, ще отбелязва юбилеи на свои членове.

ОПС ще издава свой печатен орган, ще развива рекламио-издателска, посредническа, консултантска, експертна и друга дейност, осигуряваща издръжката му.

6. Съвместна дейност със сродни организации.

ОПС ще установява връзки, ще извършва съвместна дейност и сключва споразумения с организации у нас и в чужбина със сходни цели, като използва техния опит и подкрепа.

ОПС "Чест и достойнство" ще развива и други дейности според обстоятелствата и възможностите си в съответствие с приетия устав.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПРИ МЕДОДОБИВНИЯ КОМБИНАТ - АД ВПИРДОП ПО ПОВОД НА СМЯНА НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до КТ "Подкрепа", до АДС, до Висшия съвет ка Българската социалистическа партия, до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до Националния съвет на Движението за права и свободи, до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ И ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СИНДИКАЛИСТИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАСМЕДИИ,
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

Вече пет години сме свидетели на политическите и икономическите промени, които се извършват в Република България. Всички ние с надежда дадохме своя вот за тях. Участници сме в провежданите социални и икономически реформи, доколкото има такива.

Нашите надежди за нормална държава с всеки изминат ден помръкват. Превръщаме се в потърпевши електорални единици от псевдометодите на провежданата икономическа реформа от правителството в оставка. Красноречиво потвърждение за това е безотговорното и безскрупулно решение за смяна на борда на директорите на МДК - АД от министъра в оставка господин Биков, с цел удовлетворяване на користни интереси.

Господа,
Давате ли си сметка до какво води вашата пасивност към кадровите промени от правителството в оставка в този момент?

Вероятно не сте се замисляли, че по този начин ставате убийци на националната икономика и изхвърляте на улицата стотици хиляди трудови хора.

За да не бъдем голословни, ви представяме следното изложение:

Биковият борд на директорите се изпраща в МДК - АД Пирдоп да помогне в просперитета на семейните му фирми /”Парис-4 + " и др./ и с цел ускоряване на процесите по ликвидацията на МДК - АД като стопанска структура.

Механизмите на ликвидация са следните:

1/ Износ само на полупродукта черна мед, т.е. държавата се лишава от милиарди левове постъпления в държавния бюджет от непроизведени и непродадени: електролитна мед, злато, сребро, паладий, селен, телур.

Гореизброените продукти са изходни материали за заводи, произвеждащи:
- листов и сортов прокат от цветни метали /ОЦК и "Връбница" - София/;
- кабели и проводници /"Кабел" - Бургас, заводите за проводници в Севлиево и Смолян/;
- всички предприятия от електропромишлеността;
- предприятията от електрониката;
- предприятията от машиностроенето.

Банковите активи на държавата ще бъдат ощетени!

Резултатът ще бъде:

Поставяне на всички гореизброени предприятия и банкови институции в икономическа невъзможност да продължат и развиват дейността си!

Закриване на стотици хиляди работни места!

2/ Подготовка на МДК - АД чрез изкуствен фалит за икономически неизгодна за държавата приватизация от определени икономически групировки.

Резултатът ще бъде:

Обезсмисляне на милиарди лева държавни капиталовложения!

Превръщане на региона Пирдоп-Златипа в екологично сметище на чужди интереси!

Спрете това безумие днес!

Утре ще бъде късно!

Пирдоп, 6 октомври 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: Л. Карамихов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СС: "ПОДКРЕПА": М. Харалампиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДС: Г. Бонев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 36-ТОНАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В СТРАНАТА.


УВАЖАЕМИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Нашата политическа организация неведнъж е обръщала вниманието на всички нива, че вече пет години в нито една област на живота ни не се използва честно националният ни кадрово-професионален потенциал и явните последици от това са налице.

Особено тревожен и опасен е фактът, че България се оказа единствената страна в Европа с неспирно нарастваща кръвожадна организирана престъпност. Въпреки укриваните от статистическа отчетност престъпления в поделенията на Министерство на вътрешните работи /МВР/ официално обявените цифри ни отреждат място в световната негативна десятка по криминогенност. Нима за малка България са "малко" над половин милион неразкрити престъпления в давностния им срок, определен от закона? Убийства, изнасилвания, грабежи, рекет, измами, кражби, взривявания на коли, магазини, дори и държавни предприятия и пр., и пр. Трябва ли да чакаме само след полугодие да достигнат един милион неразкрити престъпления?

Господин президентът на Републиката подписва указите на отговорните висши служители в МВР, платени от данъкоплатците, за да им осигурят ред и сигурност. Д-р Желю Желев през 1992 г. не прие оставката на тогавашния директор на Националната полиция полковник Виктор Михайлов. Последният излъга цялата нация, че е болен, и половин година не работеше, като всъщност полицията беше обезглавена. Вижте неговите изявления на т.нар. генералска пресконференция, проведена от президентския съветник ген. Стоян Андреев като увертюра към събарянето на правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/. И естествено бе разочарованието на целия български народ, когато Виктор Михайлов беше наложен в Беровия кабинет за министър на вътрешните работи. Политическите метаморфози на тази личност доведоха до нов подем престъпността и тя завладя дори улицата. През този период полицията и сигурността водеха невиждано ленива борба с възпроизвеждащата се организирана престъпност в съответната своя синдикалност.

Ето защо в този период на равносметка, след оставката на правителството на Беров, ние издигаме следното искане: Да бъде назначен на поста директор на националната полиция Богдан Тонев Кръстев, юрист, криминалист и журналист. Същият е с над 20 години трудов стаж като полицейски служител, завършил с отличие академия, точно по тази специалност и не е в пенсионна възраст. През 1992 г. беше директор на полицията в Ловешкия регион. Завоюва си честното име на безкомпромисен борец срещу престъпността и вътрешноведомствената корупция в МВР. Понастоящем ръководи на обществени начала фондацията "Свети Архангел Михаил - Помощ за борба с престъпността". Безпартиен, автор на две книги.

В заключение на настоящото искане ще съобщим, че то е продиктувано от неспирните искания на наши съмишленици в дружеството от цялата страна, както и взетото мнение на гражданството.

София, 15 септември 1994 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НДЗПЧ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стефан Вълков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 36-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Ние, подписалите това писмо-обръщение, като депутати и ръководители на Партията на демократичните промени високо ценим работата и борбите на Независимото дружество за защита на правата на човека в България, което първо бе организирано в тоталитарните условия за алтернативна политическа формация!

Ето защо най-внимателно разгледахме тяхното обръщение от 15 септември 1994 г. до гореспоменатите адресати с искането:

- Да бъде назначен на поста директор на националната полиция Богдан Тонев Кръстев - юрист, криминалист, журналист.

Поддържаме кандидатурата и считаме за напълно точни и верни изводите на дружеството за престъпността, взела застрашителни размери и всекидневно унищожаваща държавния ред и сигурност.

От своя страна добавяме, че в нашата страна трябва час по-скоро да започне използването във всички направления на професионално-кадровия ни потенциал, и то без политически пристрастия.

Нека да поставим началото с издигането за отговорния пост на г-н Богдан Кръстев,  познат вече на цялата ни общественост като грамотен и безкомпромисен радетел за върховенство на закона! Същият като автор на две книги за проблемите на полицейския труд и неговата успеваемост синтезира извода: Всенародно не на престъпността, достоен за предизборен лозунг на всяка политическа сила.

Заключавайки, ние призоваваме към здрав разум и практически отпор на вече синдикализиралата се престъпност в майка България.

София, 4 октомври 1994 г.

РЪКОВОДСТВО НА ПАРТИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ:
Исмаил Мехмед Исмаил,
Мехмед Осман Ходжа,
Димитър А. Сепетлиев,
Реджеб Мехмед Али Чинар

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МОНАРХИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ ЗА СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПОДПИСАНО ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОРОНОВАНА ДЕМОКРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


Чл.1. Споразумението урежда взаимните отношения между монархическите формации, регистрирани по Закона за политическите партии и Закона за лицата и семейството /ЗПП и ЗЛС/, в структурен, финансов и кадрови аспект.

Чл.2. Монархическите формации, подписали настоящото споразумение, запазват своята политическа, юридическа, организационна и финансова самостоятелност.

Чл.3. Основната цел на споразумението е участие с една бюлетина на Обединена монархическа формация в предстоящите избори за Народно събрание.

Чл.4. Всяка монархическа формация има следните права:
1. Да създава условия за интегриране на структурите на всички монархически формации в избирателните райони, за които е пряко отговорна.
2. Да набира парични средства от членски внос, стопанска дейност, дарения, доброволни вноски и други законосъобразни източници за предизборната кампания в избирателните райони, за които е пряко отговорна.
3. Да предлага списъци от кандидат-депутати в избирателните райони, за които е пряко отговорна.
4. Да създава структури, да подпомага финансово и да предлага кандидат-депутати в избирателните райони, за които не е пряко отговорна.

Чл.5. Всяка монархическа формация има следните общи задължения:
1. Да осигури структурното, финансовото и кадровото обезпечаване на избирателните райони, за които е пряко отговорна.
2. Да осигури необходимата материална база /клуб, офис, складове и др./ за провеждане на предизборната кампания в избирателните райони, за които е пряко отговорна.
3. Да привлича и други формации с монархическа ориентация в избирателните райони, за които е пряко отговорна, с цел пълно интегриране на структурите на монархическите формации в тези райони.
4. Да осигури финансова издръжха на избирателните райони, за които е пряко отговорна.
5. Да издигне кадри с висок обществен престиж, чисто минало, морал и професионализъм за кандидат-депутати, като гарантира за лоялността им към основните цели на обединението и посочените критерии.

Чл.6. Монархическа формация, която отговаря самостоятелно за конкретен избирателен район, има следните специфични задължения:
1. Да осигури регионален монархически клуб и други допълнителни помещения за предизборната кампания в регионалния център на съответния избирателен район.
2. Да изгради надеждна комуннкационна мрежа между регионалния център и всички останали структурни единици /общини, кметства/ в съответния избирателен район.
3. Да организира мероприятия на територията на целия избирателен район /митинги, пресконференции, срещи с избирателите и др./.
4. Да осигури финансови средства в предизборната кампания за:
поддръжка на клубната материална база; наеми на зали за пресконференции, срещи с избирателите и др.; командировки; изработване и разлепяне на агитационни материали; ксероксни услуги; факс и телефон; реклами; организиране на митинги и други мероприятия.
5. Да изработи списък от кандидат-депутати в съответния избирателен район на основата на чл.5, т.5.
6. Да предостави за целите на предизборната кампания собствената си материална база в регионалния център и на останалите монархически формации на територията на същия избирателен район, подписали настоящото споразумение.
7. Да изиска финансова подкрепа и от останалите монархичесхи формации на територията на същия избирателен район, подписали настоящото споразумение.

Чл.7. Монархически формации, които отговарят съвместно за конкретен избирателен район, имат следните специфични задължения:
1. Да осигурят общ регионален монархически клуб и други допълнителни помещения за предизборната кампания в регионалния център на съответния избирателен район.
2. Да осигурят общи финансови средства, които могат да бъдат изразходвани само по взаимно споразумение и по пера, отразени в чл.6, т.4.
3. Да изработят съвместно списък от кандидат-депутати в съответния избирателен район на основата на чл.5, т.5.
4. Да изпълняват задълженията на чл.6, т.2, 3, 6 и 7.

Чл.8. Ръководствата на монархическите формации, подписали настоящото споразумение, се задължават да осигурят национален монархически клуб със седалище в гр. София за национален предизборен щаб на Обединената монархическа формация.

Чл.9. Националният монархически клуб имат право да ползват за целите на предизборната кампания само монархическите формации, подписали настоящото споразумение.

Чл.10. Националният съвет за коронована демокрация /НСКД/ е върховен ръководен орган на Обединената монархическа формация и се състои от председателите на монархическите формации, подписали настоящото споразумение, или упълномощени техни представители, и провежда решенията на Националната конференция.

Чл.11. Всяко заседание на НСКД започва при кворум 2/3 /две трети/от представителите на монархическите формации, подписали настоящето споразумение. При липса на кворум в определеното за започване време заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма предвидения кворум, се допуска намален кворум, но не по-малко от 1/2 /една втора/. При неспазване и на намаления кворум заседанието се насрочва за нова дата.

Чл.12. Всяка организация на Обединената монархическа формация има право ка един глас в НСКД.

Чл.13. НСКД взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Обединената монархическа формация, с квалифицирано мнозинство 2/3 /две трети/ от присъстващите представители на монархическите формации, подписали настоящото споразумение, при спазване на изискванията на чл.11.

Чл.14. Решенията на НСКД се протоколират и подписват от председателите на монархическите формации, подписали настоящото споразумение, или упълномощени техни представители.

Чл.15. НСКД заседава най-малко един път месечно. Той може да се свика и извънредно по искане най-малко на 1/3 /една трета/ от монархическите формации, подписали настоящото споразумение.

Чл.16. НСКД организира и свиква национални конференции на Обединената монархическа формация в зависимост от конкретната обстановка, но не по-малко от една годишно.

Чл.17. Националната конференция е върховен представителен орган на Обединената монархическа формация.

Чл.18. НСКД трябва да реши следните въпроси до официалното обявяване на датата на предстоящите избори за Обикновено народно събрание:
1. Да избере Национален предизборен щаб и да определи прерогативите на председателя, заместник-председателите и главния секретар на щаба с правилник.
2. Да определи името, с което Обединената монархическа формация ще излезе на предстоящите избори.
3. Да определи партиите, които ще регистрират пред Централната избирателна комисия една бюлетина под това име.
4. Да утвърди списъците от кандидат-депутатите за всички избирателни райони. Списъците, предложени от регионалните центрове, могат да се коригират само в случай, когато в съответния избирателен район е пропусната неоспорима личност с доказан авторитет и престиж или е допуснат кандидат, който не отговаря на изискванията, посочени в чл.5, т.5.

Чл.19. Националният предизборен щаб се състои от председател, заместник-председатели /не повече от петима/ и главен секретар.

Чл.20. Националният предизборен щаб организира и управлява предизборната работа на Обединената монархическа формация в национален мащаб в зависимост от решенията на НСКД.

Чл.21. Националният предизборен щаб набира, съхранява и изразходва финансовите средства за предизборната кампания в национален мащаб по пера, отразени в чл.6, т.4, като за всички свои действия се отчита своевременно пред НСКД.

Чл.22. До провеждане на Националната конференция и избор на представителство съгласно статута Обединената монархическа формация ще се представлява пред държавните институции, обществените организации и масмедиите от оторизирани от НСКД негови членове за всеки конкретен случай.

Чл.23. Членовете на Националния предизборен щаб могат да бъдат избирани или освобождавани от заеманите длъжности само на официално насрочено заседание на НСКД при спазване на изискванията за кворум въз основа на чл.11.

Чл.24. Регионалният монархически клуб в съответен избирателен район имат право да ползват само монархическите формации, подписали настоящото споразумение.

Чл.25. Регионалният монархически клуб е седалище на регионалното ръководство и на регионалния предизборен щаб в съответния избирателен район.

Чл.26. Общото събрание от членовете на всички монархически формации, подписали настоящото споразумение, в съответния избирателен район избира регионално ръководство и регионален предизборен щаб.

Чл.27. Регионалният предизборен щаб във всеки избирателен район се състои от председател, заместник-председатели /не повече от трима/ и секретар, а регионалното ръководство от съпредседатели по 1 /един/ от всяка формация в региона, член на обединението.

Чл.28. Регионалният предизборен щаб организира и управлява предизборната работа на Обединената монархическа формация в регионален мащаб.

Чл.29. Регионалният предизборен щаб набира, съхранява и изразходва финансовите средства в регионален мащаб по пера, отразени в чл.6, т.4, и се отчита пред регионалното ръководство.

Чл.30. Регионалното ръководство представлява Обединената монархическа формация в съответния избирателен район пред държавните институции, обществените организации и масмедиите, като за всички свои действия се отчита ежемесечно пред Общото събрание.

Чл.31. Членовете на Регионалното ръководство и на Регионалния предизборен щаб могат да бъдат избирани или освобождавани от заеманите длъжности само от Общото събрание с кворум повече от 1/2 /една втора/ от членовете на всички монархически формации, подписали настоящото споразумение. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

Чл.32. Настоящото споразумение следва да бъде подписано от монархическите формации преди разпределяне на избирателните райони между тях.

Чл.33. Само монархически формации, подписали настоящото споразумение, имат право да участват в разпределянето на избирателните райони.

Чл.34. Настоящото споразумение подлежи на актуализация в зависимост от промени в законодателството, при утвърждаване на статута и приемане на програмата на Обединената монархическа формация на предстоящата Национална конференция.

Чл.35 Настоящото споразумение е отворено за присъединяване и на други монархически и патриотични формации, споделящи основните цели на обединението. Решението за приемане на други формации се взима с консенсус при спазване условията за пълен кворум, съгласно чл.11 от настоящото споразумение.

София, 17 септември 1994 г.

1. ЗА РУСЕНСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" - Росен Минев
2. ЗА МОНАРХИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" - Враца - Елена Ребърковска
3. ЗА ПАРТИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Димитър Тодоров
4. ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - Кирил Дуков
5. ЗА ЦАРСКИ КЛУБ "ГОРНА ДЖУМАЯ" - Сталю Сталев
6. ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - Филип Бучков
7. ЗА РОЯЛИСТКИ КЛУБ "АНТИМ I" - Елена Кръстева
8. ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" - Емил Соколов
9. ЗА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ’92" - Райка Саздова
10. ЗА СЪЮЗ "ЦАР БОРИС III" - Елена Димитрова
11. ЗА ФОНДАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" - Анелия Атанасова
12. ЗА ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" - Варна - Анелия Атанасова
13. ЗА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Венцислав Янев
14. ЗА ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ - Петко Вълчков
15. ЗА НАЦИОНАЛХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ - Асен Иванов
16. ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - Димитър Бранков
17. ЗА ФОРУМ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - Антоанета Запрянова
18. ЗА ДВИЖЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II - Владимир Никифоров
19. ЗА РЕГИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - ПЛЕВЕН - Георги Савов
20. ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - Иван Едисонов
21. ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - Иван Георгиев
22. ЗА ГОРНООРЯХОВСКИ СЪЮЗ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ - СИМЕОН II" - Димитър Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ, ПРИЕТ НА ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ В БАЛЧИК НА 1 ФЕВРУАРИ 1992 Г., ДОПЪЛНЕН НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СИНДИКАТА НА 1 И 2 ЮНИ 1994 Г.


Чл.28. Правомощията и съставът на контролната комисия се определят от общото събрание на дружеството.

Чл.29. За осъществяване на демократичност и на независимост на дейността на синдиката от служебните ръководства на всички равнища в системата на Министерство на вътрешните работи /МВР/ в ръководните органи на НПС, РПС и ПСД не могат да бъдат избирани началниците на съответните поделения и техните заместници.

Чл.30. Членовете на ръководните органи на организацията и нейните формирования се избират за срок от 3 /три/ години.


IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.31. /1/ Колективен член на Националния професионален съюз /НПС/ може да бъде всяко полицейско дружество, което приема този устав и е подало писмено заявление до Изпълнителното бюро на Националния синдикален съюз /ИБ на НСС/.
/2/ Заявлението трябва да бъде подписано от председателя на дружеството и да съдържа датата на основаването, седалището, броя на членовете и името на нейния председател. Към заявлението се прилага и копие от учредителния протокол и решение за членуване в НПС.
/3/ Заявлението се разглежда от ИБ на НСС в едномесечен срок. Решението за приемане се взема с явно гласуване с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете му. Отказът за приемане се мотивира писмено.
/4/ Дружеството може да кандидатства повторно за член на НПС след отстраняване на причината за отказа.
/5/ При два последователни отказа за приемане на дружеството за член на НПС решението може да се обжалва пред Националната контролна комисия /НКК/ или конгреса.

Чл.32. Членството на дружеството в НПС се прекратява:
1. По решение на общото събрание на дружеството.
2. По решение на ИБ и НСС, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете му. Решението може да се обжалва пред НКК или конгреса.
3. Когато в продължение на три месеца без уважителни причини дружеството не плаща вноски по установения ред.

Чл.33. Полицейските синдикални дружества /ПСД/, членуващи в НПС, са длъжни:
1. Да провеждат дейността си в съответствие с устава на НПС и решенията на висшите колективни ръководни органи.
2. Да се ръководят в дейността си от взетите по демократичен начин решения на общите събрания на дружествата; да не предприемат действия, ангажиращи целия НПС, които не са съгласувани с ИБ на НПС.
3. Да защитават правата и интересите на членовете си пред ръководните органи на НПС и служебните ръководства на МВР.
4. Да поддържат чистотата на своите редици, като своевременно се освобождават от компрометираните членове и извършителите на умишлени закононарушения и престъпления. Да правят предложения пред съответните служебни ръководства за снемане доверието от компрометирали се служители.
5. Да превеждат по сметката на НПС отчисленията от членския внос.

Чл.34. /1/ ПСД, членуващи в НПС, имат право:
     1. Да представляват и да защитават индивидуалните си членове.
     2. Да избират делегати за Национална конференция и конгрес по норми за представителство, определени от съответните ръководни органи.
     3. Да отзовават своите представители от ръководните органи на синдиката.
     4. Да прекратят членството си в НПС, когато 2/3 от членовете им са гласували за това решение.
     5. Да осъществят диалог чрез упълномощени представители с ръководствата на служби и звена от системата на МВР и институции и организации извън нея.
     6. Да поставят въпроса за гласуване на вот на недоверие на ръководни органи пред съответните форуми, които ги избират.
     7. Да развиват пропагандно-агитационна дейност.
     8. Да провеждат в съответствие с нормативните актове социална, просветна, консултативна, финансова, стопанска и други дейности.
/2/ ПСД могат да приемат и изключват индивидуални членове.

Чл.35. Кандидатът за член на НПС няма право да извършва пропаганда на възгледи, идеи и убеждения на политически партии, сдружения и движения в дейността на организацията и на трудовия колектив.

Чл.36. Кандидатът за член на организацията подава писмено заявление до ИБ на ПСД. Приемането му се извършва от ИБ с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Чл.37. Индивидуалните членове на НПС са равни и имат следните права:
1. Да участват в обсъждането на всички въпроси, които се отнасят до работата на организацията, да изразяват свое мнение и правят предложения.
2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на синдиката.
3. Да участват лично във всички случаи, когато се вземат решения за тяхното организационно положение.
4. Да получават трудовоправна и социална помощ и защита.
5. Да се обръщат с въпроси, предложения, жалби и молби до всички органи на синдиката и да получават отговор в едномесечен срок.
6. Да се организират в клубове на основата на специфичните си интереси, които не са организационни формирования.

/Пресслужба "Куриер"/


12:55:00    
11.10.1994 г.    


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!