10 юли 1995


София, 10 юли 1995 година
Брой 132 /1433/


София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ИДЕЙНО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩАТА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА.


На 18 декември 1994 г. чрез своя вот народът върна Българската социалистическа партия /БСП/ във властта. Той ясно изрази очакванията си за сериозни икономически и социални промени в обществото.

През изминалия шестмесечен период правителството с подкрепата на нашата парламентарна група успя да спре спада на производството. Въпреки това в икономическия и политическия живот в страната зреят явления, на които трябва да се обърне изключително сериозно внимание. В обществото се натрупват противоречия, които водят към опасна контрареволюционна обстановка.

На този фон трябва да бъде оценено организационното, идейното, политическото и психологическото състояние на БСП. А то е сериозно - започва да става все по-тревожна липсата на идейна яснота, организационна стабилност и политическа определеност на нашата партия. Ръководството на БСП все още не е дало ясен отговор на въпроса: към какъв обществен ред вървим - към реставрация на капитализма или към възраждане на социализма?

Вълна на разочарование обхваща селяните, след като Конституционният съд фактически анулира Закона за земята. Селото се чувства беззащитно. Още по-трудно е положението на БСП в градовете, сред промишлените работници. Новият фабрично-заводски пролетариат продължава да е отчужден от БСП, продължава и тя да бъде отчуждена от него. Сега с поемането на опасния курс към ускорена и широкомащабна приватизация много скоро и фабрично-заводското работничество ще се почувства изоставено, беззащитно и безпомощно.

Идейно обединение /ИО/ "Марксистка платформа" изрази неколкократно своето несъгласие с провеждането на приватизация сега, когато обществото се намира в състояние на повсеместна криминализация. Определено смятаме, че приватизацията в града ще има същите /ако не и по-катастрофални/ последствия, както дейността на ликвидационните съвети на село. За нас приватизацията е ликвидация на държавната собственост, която в сегашните условия неминуемо ще доведе до подкопаване на държавата, а в перспектива и до ликвидация на българската държавност изобщо.

Ние настояваме за незабавно спиране на приватизацията и проверка на перфектността на досега извършените сделки до доказване произхода на капитала. Известно е, че днес по същество контролът върху икономиката се осъществява от големите, незнайно как забогатели икономически групировки. Те обсаждат изпълнителната власт и с помощта на съдебната фактически парализират дейността на държавата.

Новите форсирани милионери не могат да изведат страната от кризата. Те нямат нито обективните възможности, нито субективните способности, нито желание за това. Само на трудовите хора на България може да се разчита да изведат собствената си страна от бедственото положение. Неразбирането на този факт тласка ръководството на партията към вземане на неправилни решения, а това води БСП до дълбоко разочарование сред членовете и откъсване от нейните избиратели.

Националната партийна конференция, на която ще се разисква политиката на правителството, на парламентарната група и Висшия съвет /ВС/ - изобщо политиката на партията във властта, ще е от особено значение за бъдещето на България. Тя ще определи тактиката за предстоящите избори, а не бива да се забравя, че избраните през есента нови органи на местната власт ще подготвят и проведат както изборите за президент, така и за следващия парламент.

Левите сили в нашата партия винаги всеотдайно са работили за спечелване на победата. Те ще работят и сега за това. В такива моменти сред тях винаги са задействали мощни фактори, които са обединявали техните усилия. Така ще бъде и сега.

Навлизаме в изключително важен период от общественото развитие на страната. Предстоят важни политически събития, които ще определят съдбата на родината за години напред.

От деловото протичане и от решенията на Националната партийна конференция ще зависи дали ще продължи прикритата реставрация на капитализма, или ще се тръгне вече уверено към един съвременен динамичен социализъм.

От осъзнатата необходимост на цялата партия за победа над реставраторите зависи съдбата на родината ни.

София, 6 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "В БЪЛГАРИЯ ИМА САМО ЕДНА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ОГЛАСЕНА НА ПОВТОРНО ПРОВЕДЕНИЯ 27-И КОНГРЕС НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ /1-2 ЮЛИ 1995 Г./. Документът е адресиран до представителите на българските и чуждестранните средства за масово осведомяване.


Днес в България има само една Радикалдемократическа партия /РДП/: тя е юридически призната и е пълноправен участник в политическия живот на страната.

РДП в България е парламентарно представена партия. Във Великото народно събрание /ВНС/ РДП има 7 народни представители, в 36-то Обикновено народно събрание /ОНС/ е представена от 16 народни представители и в 37-то ОНС - от 9 народни представители.

През този период, от възстановяването на партията през 1989 г. до днес, РДП е член на коалицията Съюз на демократичните сили /СДС/ и нейните народни представители участват в Парламентарната група /ПГ/ на СДС във ВНС, 36-то Народно събрание /НС/ и 37-то НС.

През този период членове на РДП бяха министри, председатели на комисии в Народното събрание, кметове и общински съветници в десетки градове и села на страната.

Председателят на РДП г-н Александър Йорданов бе и председател на 36-то Народно събрание.

РДП в България е член на Либералния интернационал.

От известно време някои средства за информация в България представят позициите на т.нар. от тях РДП извън СДС. Такава партия не съществува в демократичното и правно пространство.

Безспорен факт е, че членове на РДП направиха опит през април 1995 г. противоуставно да манипулират политическия форум на партията - Конгреса, започнал и недовършил по тяхна вина своята работа.

Днес отделни лица, представящи се за РДП извън СДС, без да са регистрирани според законите на страната, продължават да сипят хули и клевети срещу РДП и нейното легитимно ръководство.

Отново обръщаме внимание, че става дума за юридически нелегитимни действия, представяни като РДП извън СДС.

Обръщаме се към средствата за масова информация в България, както и към акредитираните у нас издания с надеждата, че те ще отразяват вярно както наименованието на единствената Радикалдемократическа партия в България, така и обективните факти, свързани с дейността й. Като либерална партия ние изказваме съжаление за действията на хора, които стоят далеч от принципите на демокрацията и либерализма.

Ние не приемаме водената от т.нар. РДП извън СДС агресивна кампания на хули и клевети срещу РДП в България и нейното ръководство. В този смисъл обективната и точна информация е важна за демократичния процес в България и за утвърждаването на ценностите на либерализма и демокрацията.

След проведения 27-и конгрес на РДП, свикан извънредно съгласно чл.ЗО от Устава на РДП, за председател на РДП в България бе избран отново г-н Александър Йорданов. Заместник-председатели на РДП са: д-р Георги Карев, народен представител, доц. Георги Панев, народен представител, Цоньо Ботев, народен представител, които бяха и в ръководството на партията до 27-я конгрес. Организационен секретар на РДП е г-н Емил Капудалиев, народен представител, досегашен организационен секретар. Политически секретар е г-н Лазар Георгиев - досегашен член на Изпълнителния комитет на РДП.

София, 2 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ РУСИ КАРАПЕТРОВ ЗА РАБОТАТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПАРТИЯТА, ОГЛАСЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ /1-2 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. Документът е адресиран до членовете на Управителния съвет, до Постоянното присъствие и до народните представители от БЗНС.


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с нарастващата необходимост от все по-пълното разгръщане на интелектуалния потенциал на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ и предвид обстоятелството, че след 18 декември 1994 г. нашият съюз отново разполага с парламентарна трибуна и има възможности за по-пълноценна изява на позициите си е необходимо по точка 2 от проекта за дневен ред да се направи равносметка на дейността на Експертния съвет към Постоянното присъствие /ПП/ на БЗНС, работил от XXVIII Възстановителен конгрес до XXIX редовен конгрес на БЗНС.

Тъй като Управителният съвет /УС/ е оторизираният орган, който избира и делегира права на председателя на Експертния съвет, редно е УС да разгледа и оцени дейността Експертния съвет и неговите отдели. Разглеждането на цялостната дейност на досегашния Експертен съвет се налага и от необходимостта ПП на БЗНС, главният секретар, Парламентарната група на БЗНС и окръжните ръководства да разполагат с разработки на национално ниво за цялостната политика на съюза и програмните намерения в разгърнат, конкретизиран, ясен и завършен вид. А така също да се даде ясна представа за подготовката и окончателното оформление на представените в програмата на съюза, както и в предизборната платформа на Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия, законодателни инициативи.

БЗНС като общонародна политическа организация, изградена върху основите на хуманистични ценности и демократични идеали на българския народ, има своя обща концепция и всяко решение, действие и позиция трябва да изхождат от обосновани теоретични разработки.

Усложнената в политически и социален аспект обстановка в навечерието на така важните за Земеделския съюз местни избори изисква от всички нас да предприемем конкретни действия, носещи на организацията реални резултати.

Експертният съвет към ПП на БЗНС като единствената компетентна в това отношение национални структура трябва да даде на съюза общи насоки и детайлни разработки, на базата на които ще се строят проектозакони, политически решения и цялостни управленска алтернатива за страната.

Във връзка с гореизложеното и с цел поставянето на обективна основа, върху която трябва да изграждаме експертната дейност за БЗНС, предлагам:

1. Председателят на Експертния съвет да даде отчет за дейността на структурата, която ръководи.

2. Да се изслуша становището на окръжните председатели относно непосредствените им контакти и впечатления за работата на Експертния съвет.

3. Да се даде думата както на главния секретар, така и на членове на ПП на БЗНС за становище по ефективността на досегашната дейност на Експертния съвет.

4. Парламентарната група да изложи чрез свой представител оценка за постъпилите до този момент конкретни разработки.

След което предлагам на вниманието на уважаемите членове на УС да разгледат следния проект за решение:


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА УС НА БЗНС

УС РЕШИ:

1. С цел поставянето на обективна основа на структурата и персоналния състав на Експертния съвет към ПП на БЗНС обявява конкурс по документи за председател на Експертния съвет на БЗНС, чл.20, ал./7/ от устава.

2. Конкурсът да се проведе в срок до 30 дни след обявяването му във вестник "Земеделско знаме".

3. Документите по конкурса се представят пред комисия, избрана от ПП на БЗНС.

4. Комисията да изготви критерии за оценка на документите при обявяването на конкурса.

5. В едноседмичен срок от провеждането на конкурса пред УС да бъдат представени трите най-добри кандидатури за окончателен избор.

6. На заседанието, което одобри председател на Експертния съвет, да се защити бюджет, необходим за цялостната дейност на Експертния съвет на ПП на БЗНС, който да бъде подложен на гласуване.

7. Възлага на инж. Г. Каркъмов, отговарящ за експертната дейност към ПП на БЗНС, в едноседмичен срок след заседанието на УС да даде в писмен вид общите условия и рамките, в които ще трябва да разгърне дейността си Експертният съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРИ В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ЧЕПЕЛАРЕ ДО 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД 89-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КООПЕРАТИВНОТО ГОРОВЛАДЕЛСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. Обръщението е подкрепено с подписи на представители на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили и Народния съюз в района.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Добро утро от Съюза на собствениците на гори в България!

Добро утро със свежия дъх на омайната Родопа планина!

Добро утро с пожелание за здраве и живот!

Като поднасяме почитанията си към вас, нашите избраници, ние се надяваме, че макар и регионален, проблемът за гората, който за родопското население е съдбовен, ще намери отклик в тази зала.

Днес, 6 юли 1995 г., се навършват 89 години от раждането на Кооперативното горовладелско движение в България. С учредяването на първата горовладелска кооперация "Съгласие" по идея на чепеларския учител и по-късно депутат в Народното събрание Георги Чичовски се постави началото на революционен подем в икономиката на района.

Разностранните дейности - дърводобив, дървообработване, търговия, млекопреработване и други, които по-късно кооперациите развиват и превръщат в стабилни икономически структури, с помощта на които се променя качеството на живот на местното население: построяват се първите гатери, предприятия за дограми и мебели, варници, мандри, модерни за времето си парни дъскорезници. През 1922 г. чепеларските кооперации електрифицират града, строят читалище и пътища, стойченци водоснабдяват селото си, финансират изграждането на църкви, раздават помощи за бедни, болни, за образование, за раждане. Мощното разкрепостяване на духа и разгръщането на творческата инициатива превръщат кооперативното движение в епоха - светла и обнадеждаваща за родопското население.

Уважаеми дами и господа,
Днес ние изживяваме време "разделно". Кризата, която ни задушава, добива тревожни измерения. От непродуктивната земя, която е едва 20 % от територията на Средните Родопи, не може да се гарантира поминък на населението. Част от нея е самозалесена и трябва да се стопанисва по закон за горите. Нормативна уредба за това няма. Промишлените предприятия, затваряйки своите врати, изхвърлиха на трудовата борса предимно младите, квалифицирани кадри със средно и висше образование. В малкото останали печеливши звена на порутената ни икономика се врязват мощните структури на групировките.

Вие, дами и господа, обявихте гората - нашата земя, за национално богатство и апелирахте за нейната неприкосновеност.

А какво сме ние - жителите на Орфеевата планина? Питаме се дали нашата съдба и съществуване имат стойност?

Днес ние не раждаме, защото няма с какво да отглеждаме децата си, не ги изпращаме да учат - по същата причина. От какво да живеят старците ни, как да изхранват семействата си хората в активна трудова възраст при ръст на реалната безработица 75 %? Опустяват селата ни, градските трикатни къщи помръкнаха без младите. Все по-често получаваме писма от Америка и от Канада и по вечерно време пеем "Я кажи ми, облаче ле бяло...". Обезлюдява границата ни като стратегически важна територия за съхраняване на националните ни интереси. Като всички останали чеда на Майка България ние имаме свещеното право на живот, на труд, на собственост.

Днес, празнувайки светлата дата - юбилея на кооперативната идея в Родопите, се надяваме, че следващата, 90-та годишнина на това ярко в нашата история събитие ще празнуват възстановените горовладелски кооперации.

Нашето доверие, надежда, вяра и любов са във вашите ръце!

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Караиванов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УТВЪРДЕНА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Практическата насоченост на политиката на Гражданско обединение за републиката /ГОР/ е основна и в тази област. В условията на реално управление на социалистическата партия, което в тези две области, без съмнение, не може да бъде теснопартийно, е необходимо максимален брой наши членове и симпатизанти да участват активно в изграждането на местната, регионалната и централната образователна политика. По този начин заедно с усъвършенстването на цялата просветна система те получават отлични възможности за утвърждаване на своя авторитет и политиката на ГОР. На местно ниво усилията е добре да бъдат съсредоточени в следните направления:

- Учителите в училищата и детските градини, директорите са от социалната група на интелигенцията, представляваща най-големият процент от наши симпатизанти. Ето защо вниманието към техните ежедневни проблеми трябва да е централно за всяка организация на ГОР. Необходимо е наши членове да участват активно в дейността на Съюза на българските учители, най-авторитетната профсъюзна учителска организация, а там, където Учителският синдикат "Подкрепа" има сериозно влияние, е препоръчително нашето участие в неговите структури. Присъствието на ГОР в образователната система трябва да е стабилно, авторитетно и насочено към сериозните цели на образованието. Не е необходимо да се поддържат меркантилни интереси заради евтина популярност. Напротив, на подобни прояви на други политически сили трябва решително да се противопостяваме.

- Особено ефективно за нашата работа е участието, а там, където няма - инициативата за създаването, в обществени организации /училищни настоятелства, училищни фондации и др./ на селско, градско и регионално ниво, които да подпомагат училищата и детските градини както в тяхната дейност, така и в набирането на средства. Тук трябва да се използват най-авторитетните, инициативни и с материални възможности наши членове. Разбира се, подходът в едно село и голям окръжен град трябва да бъде различен и съобразен с мащабите на извършваната работа. Общественото участие в образователната политика е съвършено незаета ниша в нашата образователна система, а от гледна точка на влиянието му в обществото и извършваната полезна работа е забележително както по отношение на обществената видимост, така и като лост за усъвършенстване на дейността на училищата в условията на пазарната икономика.

- Особено важна е ролята на нашите общински съветници в подкрепа на по-високото общинско финансиране на образователната система и укрепването и разширяването на материалната й база. Тук ние трябва да заемем настоятелна и решителна позиция. Необходимо е да защитим с действия тезата, че всеки общински съвет трябва да гласува правото на общинските училища да бъдат юридически лица, което им дава възможност да извършват икономическа и финансова дейност съгласно Наредба N 6 на МОНТ и да използват изцяло набраните средства за подпомагане на своята дейност.

На централно равнище трябва да продължим активната си позиция по оформяне концепцията за развитието на българското образование, по усъвършенстване на законовата и нормативна уредба /изменения в Закона за народната просвета, нов Закон за професионалното образование, в който да се уредят нерешените въпроси особено за взаимоотношенията между новите икономически субекти на потребителите на кадри и професионалните и занаятчийските училища - техни производители/.

Необходимо е откритото ни публично участие в цялостната дискусия за бъдещето на образованието на прага и в началото на XXI век. Смятаме, че ще бъде важно и определящото ни участие в една или две национални фондации, свързани с проблемите на образованието и науката. Позицията ни в националната образователна стратегия трябва да се определя от няколко основни принципа:

а/ укрепване на българската национална просветна традиция и отварянето на образователната система към европейските образователни стандарти на базата на постепенното въвеждане на обективни методи за оценка на нейното състояние и ефективност;

б/ еволюционното й реформиране с целта на изхода децата да са подготвени за успешна реализация в новите икономически условия, включително и тези, които завършват образованието си в най-ранния предвиден от конституцията срок - 16 години. Това означава, че училищата трябва да бъдат променени постепенно така, че да отговарят преди всичко на местните условия за реализация на младежите, а не на кабинетните представи на някои министерски чиновници;

в/ запазването и усъвършенстването на националната образователна мрежа, включително и малките селски и общински училища;

г/ запазването на достъпността на образователната система за всички, както и масовизирането на нейните елитни форми за езиково обучение и профилирано образование на високо равнище;

д/ по-активно използване на електронните медии за образователни цели.

За всички развити държави отдавна е отминало времето, когато съдбата им се е определяла от изобилието на естествени ресурси. На нашата страна такива до голяма степен липсват. Най-важен ресурс все повече ще стават уменията, знанията, информацията и решимостта за успех. Това е, което образователната система дължи на България. ГОР стои твърдо зад тази позиция и ще я отстоява и за в бъдеще.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
10.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!