10 юли 1991

София, 10 юли 1991 година                        

        Брой 133 (408)


София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНО ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ - ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПОДПИСАНО НА 9 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Настоящото споразумение продължава политическото споразумение от 23 април 1990 г. То има за цел запазването на единството на СДС и съгласуване на политическите действия между членовете на съюза и други опозиционни сили до провеждането на изборите.

1. Договарящите се страни приемат следните основни принципи:

а) Безусловно отричане на тоталитарната система. Привързаност към идеята за мирен преход към демокрация и отричане на насилието и заплахата с насилие като форма за решаване на политическите проблеми.

б) Зачитане на народната воля, изразена чрез свободни и демократични избори. Убеденост, че само по пътя на парламентарната демокрация могат да бъдат решени проблемите на страната.

в) Признаване на върховенството на Конституцията, законите и породения от тях ред като регулатори на обществените отношения.

г) Търсене на отговорност от виновните за националната катастрофа и за извършени в миналото престъпления с всички законни средства и с цялата строгост на закона.

д) Отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество на БСП и сателитните й организации по съдебен и законов път.

з) Придържане към Учредителната декларация на СДС от 7 декември 1989г. и Политическото споразумение от 23 април 1990 г.

2. Страните по споразумението се задължават:

а) Да зачитат правото на всяка от организациите да запази и развива своята идейна и организационна идентичност.

б) Да приемат важни политически решения, ангажиращи всички страни, само при постигане на общо съгласие.

в) Да се информират за важни политически решения и при възможност да изразяват в подходяща форма своята взаимна подкрепа.

г) Да проявяват толерантност и уважение в своите взаимоотношения.

д) Всяка организация, прокламирайки общите цели на СДС, запазва правото си в рамките на общата предизборна кампания да разяснява своите виждания за постигане на целите, посочени в предизборната си платформа. Кампанията да премине преди всичко с подчертаване на новото и положителното в платформата, а не под знака на отрицанието. Спечелилите изборите кандидати се задължават да действат за реализация на общите цели на СДС.

е) След изборите за парламент между представените в парламента политически сили се подписва ново споразумение.

3. До прекратяване работата на Великото народно събрание страните, които имат представителство в него, ще действат съгласно Споразумението от 23 април 1990 г.

4. Отношение към други опозиционни организации:

а) Страните ще поддържат коректни отношения с всички опозиционни организации и ще сътрудничат с тези, чиито цели съвпадат с целите на СДС.

б) Към страни от настоящото споразумение могат да се привличат и други опозиционни организации, с които се сключва отделно споразумение, което не може да противоречи на този документ. Страните се информират взаимно за осъществените договорености.

5. Във връзка с процедурните въпроси на предстоящите избори страните се споразумяват за следното:

а) Страните по споразумението отстояват приемането на пропорционална избирателна система с преференциални листи.

б) Отделни страни по споразумението могат да се изявяват самостоятелно или чрез общи листи. В последния случай въпросът за състава на избирателната листа се решава със споразумение между организациите, участващи в нея.

в) След приемането на нов Избирателен закон страните ще уточнят конкретните договорености за издигане на кандидатурите и провеждането на обща избирателна кампания.

6. Влизане на споразумението в сила:

а) Споразумението е отворено за всички партии и организации от СДС, които ще участват в изборите и приемат условията на това споразумение.

б) На 20 юли 1991 г. настоящото споразумение влиза в сила за страните, които са го подписали към тази дата, и остава отворено за допълнително присъединяване.

София, 9 юли 1991 г.

Подписали:

За Политически клуб "Екогласност”: Петър Слабаков
За Федерация на клубовете за демокрация: Петко Симеонов
За Българска социалдемократическа партия: д-р Петър Дертлиев
За Демократическа партия /рег. в Пловдив/: Венцеслав Бъчваров
За Клуб на репресираните след 1945 година: Димитър Баталов

/Документът е парафиран и от представител на Зелената партия, но ще бъде подписан официално от председателя на партията Александър Каракачанов./

/Пресслужба "Куриер”/


Х   Х   Х

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 8 ЮЛИ 1991 ГОДИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНАТА ЗА 27 ЮЛИ НАЦИОНАЛНА ОБЕДИНИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ.


Като се основава на изконното желание на всички сдружени земеделци и на организацията като цяло, Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз не един път е декларирало своята подкрепа на обединението с БЗНС-Никола Петков. На своето вчерашно заседание то се опита да направи равносметка на досегашните резултати от необратимия вече процес на единение между земеделските дружби от двата съюза. На заседанието бе поканено и ръководството на парламентарната група БЗНС-единен и в съвместно направения анализ на подготовката на насрочената за 27 юли 1991 г. Национална обединителна конференция бе констатирано, че становищата на двете ръководства по този жизненоважен въпрос се покриват.

Независимо от това, че стремежът към обединение е всеобщ, Постоянното присъствие прие, че за да бъде легитимен пътят на БЗНС към паметното историческо събитие, каквото несъмнено ще бъде обединителната конференция, той трябва да бъде обсъден от Върховния съюзен съвет. Решено бе този висш орган да бъде свикан в най-скоро време, като датата на неговото заседание ще бъде определена допълнително.

София, 9 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА", ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 8 ЮЛИ 1991 ГОДИНА. КОАЛИЦИЯТА ВКЛЮЧВА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ, КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРИТИЯ, ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА И СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.


ПО ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА И ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯ

България е все още на прага на демокрацията! До този момент не е публикуван докладът на Мандатната комисия за изборите през юни 1990 г. В последно време в средствата за информация от неофициални източници се изнасят фрапиращи факти за нарушения, доказващи, че в изборите са "гласували" и около 500 000 мъртви души! И до този момент няма опровержение. В резултат на цялата тази фалшификация в днешния така наречен "Велик" парламент се настаниха с мнозинство депутати от бившата комунистическа, преименувана в социалистическа партия. Отново е образуван прокомунистически вариант на бившия Отечествен фронт и отново сме свидетели на съглашателство между депутатите "опозиционери" и депутатите соцкомунисти, които единодушно и монолитно гласуват антинародни закони и галопират към приемането на неокомунистическа конституция.

Достойните, избрани със синя бюлетина, напуснаха парламента, в който измамата продължава. Разбира се, тази конституция няма нищо общо с Търновската, но тревожното е, че тя, или по-точно приемащите я, "забравят" да я почистят от комунистическите метастази. Някои доказателства:
 
На фона на аморфната декларативност за равнопоставеност на собствеността на гражданите, чл. 17/4 предвижда особено, т.е. привилегировано отношение към държавната и общинската собственост. Членове 16 и 46 третират "правото на труд". Пак "държавата /т.е. не закона, а чиновника/ закриля труда като източник на лично и обществено благополучие". Но тъй и не става ясно, че трудът е не само физически. И още по-абстрактното /чл. 46, ал.1/ "Гражданите имат право на труд". А изхвърлените на улицата без работа? Съгласно конституцията те ще предявяват това си право, но пред кого? Отново демагогия?!

В проекта за нова конституция отново гражданската свобода е в кафез. Църковният брак не се признава за законен! Отново е включена съпружеската верига чрез общност на имуществата. Или запрещението за законодателна инициатива на синидкатите. Професионалната зашита е подчинена на партийната, т.е. дискриминирана!

Парламент, сформиран чрез фалшификации, с мнозинство от соцкомунистически депутати, се подготвя за приемане на нова конституция! Това е в пълно противоречие и с духа, и с буквата на Международната харта за правата на човека. Ето защо:

- Не признаваме за законен настоящия парламент, поради което той трябва веднага да се саморазтури;
- Парламентът няма нито юридическо, нито морално право да приема нова конституция. Евентуалното й обявяване трябва да се счита за нелегален акт;
- Временната президентска институция да насрочи дата за провеждане на парламентарни избори след консултации и с политическите сили извън парламента;
- Настоящото правителство да приеме временен служебен статут до провеждане на парламентарните избори.

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Коалицията прокламира за основни принципи на външната политика на България:

- националния суверенитет;
- териториалната цялост;
- неутралитета;
- духовното единство, културната идентичност и националното съзнание на всички български граждани и българи във и извън пределите на Отечеството;
- международното сътрудничество и мирното разрешаване на всички спорни въпроси, в това число защита на националните малцинства извън страната, в съответствие с международните договорености;
- участие в европейските интеграционни процеси;
- участие в международните политически, икономически, социални и културни структури и организации;
- участие и принос в дейността на Организацията на обединените нации.

Коалицията е против едностранното политическо, икономическо, военно и културно обвързване на страната с която и да е велика сила или друга страна.

Коалицията изхожда от убеждението, че едностранното обвързване на България я изолира неизбежно от другите страни и народи и води до ограничаване на нейния суверенитет, а с това на свободата на политическите, икономическите, културните и другите й връзки и отношения.

Коалиицята изразява силната си привързаност към принципите на Хартата и Устава на ООН, към международните документи за човешките права и към европейския мирен процес. Тя приема правото за всеки народ на самоопределение и за всяка страна на независимост за свещено и неприкосновено.

ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

Принципите, от които се ръководим, са:

- необратимост на прехода към пазарна икономика;
- ускорена приватизация, насочена към създаване на солиден национален капитал и гаранции за чуждите инвестиции;
- създаване на интерес сред широки слоеве от инициативното население и националния капитал към икономическа активност и инвестиции;
- либерализация на икономическия живот за създаване на условия и гаранции за действителна икономическа свобода;
- премахване на ограничителните бариери и бюрократично-административните пречки за развитие на бизнеса;
- държавно стимулиране на най-печелившите и перспективни производства, за нови конкурентоспособни технологии, за ефективен мениджмънт, за създаване на нови работни места и за ограничаване на инфлацията, за новите и малките фирми;
- въвеждане на стимулиращ лихвен процент за всички категории бизнес;
- насърчаване на чуждите инвестиции чрез финансови, юридически и политически гаранции;
- разработване на цялостна стратегия на развитието, на приоритетите викономиката, на управление на външния дълг;
- разработване на програма за приспособяване, на основата на която ще се разработи ясна и конкретна икономическа програма за следващите няколко години;
- развитие на отношенията с Международния валутен фонд /МВФ/, Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската общност и други международни организации, както и по двустранна линия;
- за прилагане на международния опит, за привличане на инвестиции и капитали, за развитие на външнотърговския и технологичния обмен;
- ще отворим широко вратите на международния финансов и производствен капитал, ще създадем максимални данъчни облекчения за дейността му, ще стимулираме сътрудничеството му с националния капитал.

Ние не одобряваме предприеманите досега мерки от правителството, като:

- възразяваме срещу предприетия подход към реформата, която сама по себе си не е дефинирана;
- възразяваме либерализацията на цените на стоките да се обявява изцяло за инфлация, забавяйки освобождаването на цената на стоката работна сила, довела до масово обедняване на населението, блокирала възможностите на българина да участва широко в приватизацията и в процеса на преход към пазарна икономика;
- възразяваме против централизма, наложен от правителството, и прехвърляне на реформата изцяло в рамките на централистични и нестабилни мерки, които създават постоянна несигурност и зависимост за бизнеса;
- възразяваме против чисто монетарния подход без съответна икономическа програма, без критерий за развитието, без анализ на бъдещите източници на приходи;
- възразяваме против забавянето на приватизацията, демонополизацията и реструктурирането на предприятията;
- възразяваме против подхода на правителството и на неговия икономически екип да взема решения без предварително обсъждане и информиране по поетите ангажименти към МВФ и без предварителна програма по тези преговори;
- възразяваме против ограничаване свободата на бизнеса, както и против забраната за редица категории служители да създават фирми, несвързани с характера на тяхната служебна дейност;
- възразяваме против фискално-бюджетния подход към реформата, без да са създадени нормални условия за икономическа активност, инвестиции и неспекулативни печалби;
- подкрепяме усилията на международните финансови организации и на демократичния свят да оказват съдействие на реформата в България;
- ще създадем условия за адекватна икономическа среда, която да дава нужните гаранции за стабилност, просперитет и икономическа свобода.

Коалицията се обявява за категорична необратимост и стабилност на прехода към пазарна икономика, за свобода на частната инициатива във всички сфери, за либерализация на икономическия живот, за гаранции и стабилност на всеки български или чуждестранен участник в икономикатана страната.

ПО ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА

Коалиция "Свобода” е против приемането в такъв вид на Закона за земята и Правилника за неговото приложение, като изхожда от следните по-важни съображения:

- в целия Закон за земята умишлено е прокарана една основна тенденция, свързана с обстоятелството, че само законните собственици на земи трябва да доказват своите права на собственост, а държавата, общините и ТКЗС имат своето право, без да го доказват;

- Законът за земята в този вид има ограничено действие, тъй като в него не се разглеждат въпросите, свързани с предоставянето на незаконно придобитите от държавата горски и пасищни земи;

- в Закона за земята и Правилника за неговото прилагане никъде не е отразено обстоятелството, че при определяне имуществото на ТКЗС трябва да се приспадне сумата, получена вследствие на продадените от тях земи /чл.48 от правилника/;

- в параграф 4/1/ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за земята се защитават правата на гражданите, които към 17 август 1990 год. притежават право на ползване върху земеделски земи, предоставени им по силата на действащите по това време актове. На основата на този параграф пустеещите или непустеещите земи, върху които е построила вили бившата номенклатура, не могат да бъдат предоставени на техните законни собственици. Това показва, че Законът за земята и Правилникът за неговото прилагане са разработени във вреда на частните стопани и в полза на местната и централната номенклатура;

- в Закона за земята е необходимо да се направи и следната корекция - собствениците на земи да бъдат освободени от данъци за пет години от момента, в който си получат земята, а не от приемането на закона.

Според Коалиция "Свобода" Законът за земята и Правилникът за неговото прилагане се нуждаят от своевременна съществена преработка, тъй като аграрната реформа е жизненоважна за икономиката на страната и трябва да предшества всички други реформи.

София, 8 юли 1991 г.

Българска народна партия
Български демократически форум
Български съюз за европейска федерация
Консервативна партия
Либерално-демократическа партия
Обединен земеделски съюз
Партия на свободата и прогреса
Съюз на свободните демократи

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: ПРИЗИВ-ПОКАНА ОТ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/ ДО ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА 19 ЮЛИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПРИЯТЕЛИ - ЕДИНОМИШЛЕНИЦИ

В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ, отново предстоят избори. Необходима е смяна на системата. Длъжни сме да я постигнем по демократичен и ненасилствен път.

Това може да стане единствено чрез единодействие на опозиционните сили. Нека се обединим в името на общата цел - задължението да отнемем парламентарното мнозинство на партията, довела държавата и народа ни до днешната катастрофа.

Българският бизнес блок намира, че решенията на Третата национална конференция на Съюза на демократичните сили са първа и особено важна стъпка към постигането на тази цел. Сега е ред на втората! За общата кауза каним опозиционните партии, движения и групировки, на които ще пишем допълнително, да вземат участие в организираната от нас национална среща. Ние желаем да се роди единно опозиционно движение, което да доведе предизборната борба до успешен край.

Националното съвещание на опозиционните сили ще се състои на 19 юли 1991 г., петък от 10 до 16 часа в Народния театър "Иван Вазов". Участвайте в него - за сигурна победа на българската демокрация, за благоденствието на България.

ДОСКОРОШНА СРЕЩА, ПРИЯТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ!

За допълнителна информация се обръщайте към:

БББ,
ул. "6 септември" нр.1,
тел. 87-55-18 или 44-52-80
ЖОРЖ ГАНЧЕВ - председател на БББ

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ГЛАСУВАНО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС НА 8 ЮЛИ 1991 ГОДИНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ.


Приемането на нова конституция представлява акт с изключително значение в живота на една нация. Този акт сам по себе си задължава политическите сили да имат ясно и категорично становище.

СДС като демократична коалиция от партии и организации, обединяващи стремежите на милиони български граждани, оценява проектоконституцията като съдържаща редица недемократични разпоредби, които ограничават основни права и свободи на гражданите и препятстват смяната на политическата и икономическата система.

СДС няма да участва в гласуването и подписването на тази конституция. Партиите и организациите в СДС имат правото да изявят своето отношение към конституцията. Онези партии и организации, които подпишат тази конституция, НАПУСКАТ Съюза на демократичните сили.

"ЗА” становището гласуват: Радикалдемократическа партия, Демократическа партия, Движение "Гражданска инициатива", Християндемократическа общност, Християндемократичен фронт, ОДЦ, Независимо дружество за защита на правата на човека, Клуб на репресираните и "Екогласност" /с особено мнение/.

"ПРОТИВ" гласуват: БСДП, Федерация на клубовете за демокрация и Зелена партия.

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - БЗНС - Никола Петков. ФНСД не присъства на заседанието.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ПЛОВДИВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ.


Братя и сестри,

Обръщаме се към вас с тревогата, че с акта на приемане на конституцията се извършва предателство към националните интереси на България. Сега подготвеният обществен договор, какъвто е всяка една конституция, има реална опасност да раздели нацията, а това води до непредвидими последици в бъдеще.

Освен спорната легитимност на Седмото Велико народно събрание считаме, че в него вече няма и морален кворум за приемане на нова, демократична конституция.

Призоваваме към обществен протест във всички законни форми, за да предотвратим разделянето на нацията от този недостоен акт.

Пловдив, 9 юли 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


Х   Х   Х

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ И ОПАСНОСТТА ОТ ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА НА БАЛКАНИТЕ.


Независимият обществен комитет по националните проблеми, обединяващ български научни работници, представители на църквата, обществени и политически дейци, изразява сериозна загриженост за:

- използването на въоръжена сила за решаване на междунационалните проблеми в Югославия, нанасящо сериозен удар върху осъществяването на общоевропейския процес, с който всички европейски народи, включително и българският, свързват своето бъдещо развитие;

- агресивните действия на ретроградни, шовинистични и милитаристични кръгове, довели до грубо и масово погазване на човешките права, проливане на кръв и невинни жертви;

- опасността от ескалация на кризата върху територията на цяла Югославия, а оттам и до сериозно дестабилизиране на Балканите и Европа;

- съдбата на българите в Република Македония и в Западните покрайнини от разрастване на конфликтите и междуособиците между републиките, от натиска и заплахите на великосръбските шовинисти.

Като изхождаме от всичко това, настояваме:

- Незабавно и окончателно да спрат военните действия срещу народите, обявили по законен път своята независимост;

- Решаването на вътрешноюгославските конфликти и проблеми да става по мирен начин в съответствие с принципите на Парижката харта;

- Република България активно да сътрудничи със страните-участнички в общоевропейския процес за мирно и демократично решаване на югославската криза при последователно отстояване интересите на нашата страна.

София, 8 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ГРУПА ЧЛЕНОВЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ГЛАСНОСТ, АДРЕСИРАНО ДО ПЕТКО СИМЕОНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.


От средствата за масово осведомяване узнахме, че председателят на нашата организация Федерацията на клубовете за демокрация /ФКГ/ Петко Симеонов е заявил, че ще подпише конституцията, въпреки че тя е "калпава и социалистическа по дух".

Според нас това злепоставя Клубовете за демокрация и нас самите като техни учредители и активни дейци. Изразяваме публично недоверието си към Петко Симеонов заради цяла поредица от негови недостойни политически действия: участие в нощния опит за преврат в СДС след предишната Национална конференция, опити за разцепление на СДС чрез преговори за вътрешна коалиция, без да има пълномощия за това, и др. Последното му изявление е ново потвърждение за безпринципните му постъпки, които нанасят обществена вреда.

Призоваваме всички членове на ФКД от страната, които мислят като нас, да изпратят до 20 юли своето становище по въпроса на адрес: София 1618, пощенска кутия 203, като посочат име, адрес, длъжност.

Известяваме, че продължението на Националната конференция на ФКД ще стане в Шумен на 3 август т.г. и приканваме всички клубове да изпратят там свои делегати, които да изразят обсъдени предварително гледища и да участвуват в избора на ново ръководство, след като бъде приет изцяло устройственият правилник на ФКД.

СОФИЯ, 5 юли 1991 г.

акад. Алексей Шелудко, Ани Серафимова, Богдан Глишев, Блага Димитрова, проф. Димитър Несторов, Ева Димчева, проф. Иван Захариев, проф. Панайот Панайотов, Гичка Филипова, Иван Радоев, Едвин Сугарев, ст.н.с .д-р Людмил Ценов, ст.н.с.д-р Надежда Петрова,ст.н.с. д-р Стефан Кожухаров, ст.н.с. Вера Михайлова, Йордан Василев, Илка Зафирова, Гина Табакова, Димитър Коруджиев, Георги Тутев, Росица Аркова, Евелина Първанова, Веолета Караиванова, Борис Седмаков, Христо Писков, Ирина Акташева, проф. Ангел Димитров, д-р Петър Райчев, проф. Розалия Ликова.

/Пресслужба "Куриер"/


X   X   X

София, 10 юли - Следва предоставеният за разпространетие пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ - ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ /БНС/ ЗА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДО ПОСЛАНИЦИТЕ, АКРЕДИТИРАНИ В БЪЛГАРИЯ, ДО ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКО И НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


Като отчита последните събития в Югославия, в контекст с направения анализ в исторически план, Съветът на председателите на Българския национален съюз /БНС/ изрази своето становище на заседанието си от 27 юни 1991 г. и заявява следното: Централното ръководство на БНС е обезпокоено от последните събития, които стават в Югославия. БНС добре разбира, че това са вътрешни работи на федерацията, но не може да стои безучастен пред незачитането на правата на човека като проблем в личностен аспект, както пред незачитането и на федеративната конституция, която гласи, че всяка една от членките може да се отдели от съюза, когато намери за необходимо.

Безпокойството и загрижеността ни произтичат и от факта, че над два милиона сънародници от Вардарска Македония и Нишка Моравия са в границите на тази федерация, а комунистическата "демокрация" в нея досега не позволяваше на населението от тези провинции да се идентифицира и самоопредели като българско национално малцинство.

За проявената смелост за самоизява българи от Моравия и Вардарско първо бяха наказани от великите сили, след което и от Сръбския кралски режим след Първата световна война и от комунистическия режим след Втората световна война с нечуван геноцид и безброй заплахи. В тази връзка бяха дадени 25-30 000 свидни човешки жертви, 150-200 000 българи са репресирани във концентрационните лагери на комунистическа Титова Югославия /Сърбославия/.

Безпокои ни и фактът, че от година и половина в Република Македония има дислоцирани допълнителни части към поделенията на армията, коятоот само себе си е с повишена численост, като освен редовните служещи и доброволци има и 2-3000 сръбски четници, "защитаващи правата на българите във Вардарско" /Южна Сърбия/.

Българският национален съюз многократно е критикувал продажната политика на бившето българско комунистическо правителство, а също така и нихилизма на сегашното правителство, президентството и парламента за отношението им към българите както в страната, така и извън нея - за защита на българщината.

Деликатното отношение, което се проявява към демократичните процеси и събития в Хърватско и в Словения от българските управници, не се покрива с отношението от страна на Югославия към България и към Пиринска Македония, където флиртува с една противозаконна организация.

БНС е само една политическа формация - коалиция от седем партии и движения в България, и с това становище осъжда правителствата и позициите на западните страни, най-вече световния империализъм в лицето на американския монополизъм ведно със съветския тоталитаризъм за проявената от тях "деликатност" и за развръзването на ръцете на югославската "народна" армия за агресия и окупация в Словения.

БНС апелира към премиера на СФРЮ г-н Анте Маркович и към военния министър г-н Велко Кадиевич за проява на разумни действия и толерантност в Словения и в Хърватско. Въпросите могат да се решат помирен път, на масата на преговорите. А с бруталността на военните операции се вземат невинни човешки жертви по мостове и магистрали, втова число и на български граждани. Всяко насилие ражда ново насилие; това още повече усложнява и без това сложната нестабилна обстановка и състоянието на федерацията.

Време е да се зачете от Сърбия и от Черна гора правото на представителя на Хърватско г-н Степан Месич и той да заеме полагаемото му се място за държавен глава.

БНС намира за необходимо да сподели, че досега в югославската федерация не е показана толерантност от страна на Република Сърбия в отношенията й към другите съюзни членки.

Ние призоваваме да се прекрати сръбската окупация над Словения и Хърватско чрез югославската армия. Този акт може да се окачестви единствено като незачитане на човешките права, затова е нужно да се намеси Съвещанието за сигурност и сътрудничество на страните в Европа. Пътят към обединена Европа, така желана от Де Гол, трябва да се осъществи не чрез съюзи и федерации, а чрез вливането в нея на самоопределили се и самоидентифицирали се народи и малцинства, защото федерацията е каторга за малките народи.

БНС подкрепя парламентарните решения на Хърватско и на Словения за провъзгласяването им за свободни и суверенни държави. Тази необходимост е породена от вътрешни обстоятелства и от потребността да се спазват личностните човешки права и свободи, или според българската поговорка: "Насила хубост не става"!

Както навсякъде в Източна Европа, така и в Югославия вече задуха вятърът на обновлението, демокрацията и плурализма, доскоро задушавани от сръбския комунистически титовизъм, който ще трябва да си отиде, защото хората, както навсякъде по света, така и тук не го желаят.

БНС и всички национални патриотични и християнски сили в България сме за Обединена Европа. Мотото на Българската отечествена партия е станало девиз на БНС: "Ние сме за обединена Европа. С възраждането на българщината, защитаваща от чуждо посегателство нашето национално културно-историческо наследство в откъснатите със съдействието на великите сили и ООН български територии, със силата на историческата истина, с автентични доказателства сега и никой друг път е нашият исторически момент за единение на всички сънародници в лоното на българската нация в съединени европейски щати. Без повече кръв и насилие, изключително по мирен път, път, избран от самите нас, защото той е в нас, а ние сме в Европа!"

Да живее свободното самоопределение на народите по света!

Край на империалистическите амбиции за доминат над малките народи!

София, 28 юни 1991 г.

Подписали за Български национален съюз:

1. За Българска отечествена партия - председател: К.Куманов
2. За Българска национално-радикална партия - председател: д-р Ив.Георгиев
3. За Български национален съюз "Нова демокрация" - председател:
Ив.Лазаров
4. За Съвет за стратегически проучвания - председател: Р.Анатков
5. За Движение за социална защита и демокрация със статут "наблюдатели":
1. За Българска Християндемократическа партия /център/ - председател:
Г. Гелеменов
2. За Християнрадикалдемократическа партия - председател: Л. Петкова

/Пресслужба "Куриер"/

 

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!