10 април 1990


СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 71 /89/    

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЕКТОПРОГРАМА /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/.

                               ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

     96. БСДП Е ЗА ГАРАНТИРАНО, ДОСТЪПНО НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗ КАКВИТО И ДА СА ПРИВИЛЕГИИ.
     97. ЦЕЛТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО Е КВАЛИФИКАЦИЯ, ГАРАНТИРАЩА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ, И НАПРЕДЪК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА.
     98. ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА ЧОВЕКА КРИТИЧНО ДА СЕ ОТНАСЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО И СВЕТА, ДА СЕ СПРАВЯ С ГОЛЕМИЯ ОБЕМ ИНФОРМАЦИЯ, ДА ПОМАГА НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА ОТСТОЯВАТ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРИНЦИПИ И ДА РАСТАТ С ТЯХ.
     99. ЖЕЛАЕМ ТАКИВА УЧИЛИША, КОИТО ДАВАТ РАЗНОСТРАННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ОТЧИТАТ РАЗЛИЧНИТЕ СКЛОННОСТИ И КАЧЕСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ.
     100. ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ЗА СОЦИАЛНА, КУЛТУРНА И ПОЛИТИЧЕСКА СЪПРИЧАСТНОСТ.
     101. НИЕ СМЕ ЗА ПЪЛНА АВТОНОМНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ, ФОРМИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКО ТЯЛО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА ЗА НАБИРАНЕ И БРОЯ НА ОБУЧАВАНИТЕ СТУДЕНТИ.
     102. НИЕ СМЕ ЗА ПОЛИТИКА ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ДА ГАРАНТИРА КАЧЕСТВОТО НА НАУКАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИТЕ КРИТЕРИИ.
     103. ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА СВОБОДАТА НА НАУКАТА И НА ОТДЕЛНИТЕ Й ПРЕДСТАВИТЕЛИ СПРЯМО ВЛАСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ИКОНОМИКАТА.
     СВОБОДАТА И ОТГОВОРНОСТТА В НАУКАТА ВЗАИМНО СЕ ОБУСЛАВЯТ.
     НИЕ СМЕ ЗА ЗАЩИТА КА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ ФОРМИ.

                        ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНА КУЛТУРА, СПОРТ

     104. БСДП Е ЗА ГАРАНТИРАНО ПРАВО НА БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОСИГУРЕНИ ОТ 0БЩЕСТВОТО.
     105. НАРЕД С ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА СЪЩЕСТВУВАТ СЪЩО КООПЕРАТИВНИ И ЧАСТНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
     106. ДА СЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ГРИЖИ ПРИ РАЗШИРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ.
     107. БСДП Е ЗА ПРЕДИМСТВОТО НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, А СЛЕД НЕГО ИДВА РАЗВИТИЕТО НА ЛЕЧЕНИЕТО.
     108. НАШИЯТ ПРИНЦИП Е "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ". СЛЕДОВАТЕЛНО ОСНОВНИЯТ НИ СТРЕМЕЖ Е КЪМ РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА МАСОВА ФИЗКУЛТУРА, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА.

                        КУЛТУРА И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

     109. БСДП ЖЕЛАЕ ДА ОСИГУРИ СЪПРИЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ В БОГАТСТВОТО НА КУЛТУРАТА.
     110. КУЛТУРАТА Е НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ЛИТЕРАТУРА, МУЗИКА, ИЗКУСТВО И НАУКА. В КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НИЕ СЕ ОРИЕНТИРАМЕ КЪМ ВСЕОБХВАТНАТА КУЛТУРА НА БАЗАТА НА ОСНОВНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ.
     111. КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА Е ДЪЛГ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ, А ДЪРЖАВАТА - ГАРАНТ ЗА КУЛТУРНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.
     112. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК И ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, КАТО СЕ ГАРАНТИРА ТЯХНАТА АВТОНОМНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ.

                                   РАЗДЕЛ ПЕТИ
                             
                              МИР В ОБЩА СИГУРНОСТ

     113. ВСИЧКИ НАРОДИ ЖЕЛАЯТ МИР, СВОБОДА, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРОГРЕС. МИРЪТ Е ОСНОВА НА НАШИТЕ НАДЕЖДИ. ТОЙ Е ОСНОВНА ЦЕННОСТ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И Е НЕОБХОДИМ ЗА ЧОВЕШКОТО ОБЩЕСТВО.
     114. МИРЪТ Е НЕШО ПОВЕЧЕ ОТ ОТСЪСТВИЕ НА ВОЙНА. ГЛОБАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ ИНСТИТУЦИИ ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ЦЕЛИЯ СВЯТ ШЕ ПРЕМАХНАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНФЛИКТИ.
     115. БСДП Е ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ, ГАРАНТИРАЩИ ДОВЕРИЕ И РАЗОРЪЖАВАНЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ И ЗАШИТА НА БИОСФЕРАТА НА ПЛАНЕТАТА. ТЯ ШЕ УЧАСТВА В МИРНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПОВИШАВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО, СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И СОЛИДАРНОСТТА.
     116. БСДП Е ЗА ЧЕСТЕН, ОТКРИТ ОБМЕН НА МНЕНИЯ, ОСОБЕНО КОГАТО НА КАРТА СА ПОСТАВЕНИ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И МИРЪТ.
     117. НАЦИОНАЛИАТА АРМИЯ НА БЪЛГАРИЯ ИМА СВОЕ МЯСТО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ. ТЯ ТРЯБВА ДА СЛУЖИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА.
     118. ОБЩОЕВРОПЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ.
     119. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ОБЕДИНЯВА СИЛИТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ, ИЗГРАЖДА ПЪТИЩАТА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНОТО СВЕТОВНО ОБЩЕСТВО НА ПРИНЦИПА НА СОЛИДАРНОСТ, НАСОЧЕНА КЪМ ВСИЧКИ НАРОДИ НА СВЕТА.

СОФИЯ, МАРТ 1990 Г.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, АДРЕСИРАНА ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, И НА ИНФОРМАЦИЯ НА НДП ЗА УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В ПЛОВДИВ /9-11 МАРТ 1990 Г./.


                                 Д Е К Л А Р А Ц И Я

     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - НДП /ЕН-ДЕ-ПЕ/ ОБЯВЯВА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА И НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ,ЧЕ ДНЕС, 09 МАРТ 1990 Г. В ГР.ПЛОВДИВ БЕ ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ НОМЕР 1 ЗА НЕЗАВИСИМО В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ И РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ПОБ /ПЕ-О-БЕ/, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ ШЕСТ ПАРТИИ С БЛИЗКИ, ЦЕНТРИСТКИ ПОЛИТИЧЕСКН ЛИНИИ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ЩЕ ОТСТОЯВАТ ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ:
     1. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР.СОФИЯ
     2. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР.СОФИЯ
     3. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - ГР.СОФИЯ
     4. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ГР.СТ.ЗАГОРА
     5. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - ГР.СОФИЯ
     6. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - ГР.ПЛОВДИВ

     НА ПРОВЕДЕНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ В ГР.ПЛОВДИВ /09-11 МАРТ 1990 Г./, КОЯТО БЕ ОРГАНИЗИРАНА ОТ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ШЕСТ ПАРТИИ. СЕ РЕШИ И ОБЯВИ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК НЕ Е ПРОТИВОСТОЯЩО ОТ ПАРТИИ ОБЕДИНЕНИЕ НА СДС, А ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ ОТ ОПОЗИЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ, КОИТО ЩЕ РАЗВИВАТ ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ УСПОРЕДНО СЪС СДС, КАТО ПАРТИИ С ЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИКА - БЕЗ ЛЕВИ И ДЕСНИ ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ.
     БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ФОРМУЛИРОВКА: НЕ ПРОТИВ И В СДС, А ЗАЕДНО С НЕГО ДА СПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, ЗА ДА УСПЕЕМ ДА ИЗГРАДИМ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИ ТИП ДЕМОКРАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВОТО НИ, КАТО СПРЕМ ФОРМИРАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕТО НА НЕОКОМУНИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ.
     НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ У НАС, ЗА ПОЛИТИЧЕСКА НЕЗАВИСИМОСТ И САМОСТОЯТЕЛНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА, АКО ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЗАПАДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПОЖЕЛАЯТ ДА УВАЖАТ И ПОМОГНАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОИТО ЗАЕДНО С НАРОДИТЕ ОТ ЕВРОПА ИМА СЪЩЕСТВЕНИ, ВЕКОВНИ ДУХОВНИ ПРИНОСИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

СОФИЯ, 9 МАРТ ]990 ГОДИНА
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                  И Н Ф О Р М А Ц И Я

     ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ПОБ /ПЕ-О-БЕ/:
     1. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ГР.СОФИЯ
     2. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ -ГР.СОФИЯ
     3. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ - ГР.СОФИЯ
     4. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ГР.СТ.ЗАГОРА
     5. ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - ГР.СОФИЯ
     6. ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - ГР.ПЛОВДИВ
     ПРИЕХА ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ ЗА ПАРТИИТЕ И ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ БКП.

     ПАРТИИТЕ, ПОДПИСАЛИ ДВЕТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, СЧИТАТ, ЧЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДВАТА ЗАКОНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ ОТ ОСОБЕНО ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И ПОДПИСАЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИИТЕ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, НЕЧЛЕНУВАЩИ В ПОБ /ПЕ-О-БЕ/, КОНСТАТИРАХА,ЧЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДО 10 МАРТ 1990 Г. ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ-КОМУНИСТИ СТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ УМИШЛЕНО ЗАБАВИХА ОБСЪЖДАНЕТО И ПРИЕМАНETО НА ДВАТА ЗАКОНА. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ДВАТА ЗАКОНОПРОЕКТА, ИЗГОТВЕНИ БКП, НЕ СТАНАХА ДОСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И НА НОВИТЕ ПАРТИИ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, А СЕ ПРЕДОСТАВИХА САМО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ, КОЕТО Е НЕДОПУСТИМ И АНТИДЕМОКРАТИЧЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АКТ. ПО ТОЗИ НАЧИН БКП СЪЗДАДЕ ПРЕДНАМЕРЕНО УСЛОВИЯ НОВИТЕ ПАРТИИ ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ КЪСНО И СКЪСИ ПО ВРЕМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ДА ПОДГОТВЯТ И РАЗГЪРНАТ ПРЕДИЗБОРНИТЕ СИ КАМПАНИИ.
     ДЕЙСТВИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗА ЗАБАВЯНЕ ПРИЕМАНЕТО НА ДВАТА ЗАКОНА /ЗА ПАРТИИТЕ И ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ/ ДОВЕДОХА ДО НАСТЪПВАНЕТО НА РЕДИЦА НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 10.12.1989 Г.- 10.03.1990 Г. В ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ НА СТРАНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И:
     - ДО ПОЛУЛЕГАЛНИ ФОРМИ /ВСЪЩНОСТ НЕЗАКОННИ/ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА НОВИТЕ ПАРТИИ ПРЕЗ ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД;
     - ДО ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕИСТВИЯ НА РЕПРЕСИВНТЕ ОРГАНИ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕ НА НЯКОИ ОТ НОВИТЕ ПАРТИИ ПРИ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ИМ И ДО РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ФАЛШИВА ИНФОРМАЦИЯ
И СЛУХОВЕ ЗА НОВИТЕ ПАРТИИ И ЛИДЕРИТЕ ИМ;
     - ДО НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА НОВИТЕ ПАРТИИ, СОБСТВЕНИЯТ ИМ ПЕЧАТ И ПАРТИЙНИТЕ ИМ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА;
     НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО С ПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАДЪРЖАТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ПЛАНИРАНАТА И НАПРАВЛЯВАНА ОТ БКП И МВР ПЛАН-ПРОГРАМА "ДОМИНО" И ЧРЕЗ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ /ДЕПУТАТИТЕ-КОМУНИСТИ/. ПО ТОЗИ НАЧИН ТЕ ПРОВОКИРАТ И ЗАДЪРЖАТ РАВНОПРАВНОТО И ДЕМОКРАТИЧНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА УЧАСТВАЩИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО СРЕД БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ИМ.
     ФАКТОЛОГИЧЕСКП БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО Е ОТНОВО ОБЕКТ НА ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ И ШАНТАЖ ОТ СЪЩОТО ЕСТЕСТВО, С КОИТО БКП УНИЖОЩИ ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРЯ ПРЕДИ 45 Г. В ИМЕТО НА КОМУНИЗМА,
А ДНЕС Я УНИЩОЖАВА В ИМЕТО НА "ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" - НЕОКОМУНИЗМА!...КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е ПРЕДСТАВИЛА ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА СИ, КОИТО ДА ДОКАЗВАТ ЛЕГАЛНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНАТА ОТ НЕЯ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, КОИТО ДА Я ЛЕГАЛИЗИРАТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, А НЕ КАТО УЗУРПАТОР НА ВЛАСТТА.

СОФИЯ, 12 МАРТ 1900 Г.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                    х   х   х

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /ЗМС/ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


РЕПУБЛИКАНСКИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПУБЛИКУВАНИЯТ ПРИЗИВ-ОБРЪЩЕНИЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗМС-НИКОЛА ПЕТКОВ СЪС ЗМС /КАЗИОНЕН/ ОТ 06 АПРИЛ 1990 Г. ВЪВ В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" Е ГРУБА ПРОВОКАЦИЯ! Г-ЖА ГЕРВАЗОВА И Г-Н ЛУЧЕВ СА ПОДПИСАЛИ ПРИЗИВА КАТО ЧЛЕНОВЕ НА РКЦ НА ЗМС - НИКОЛА ПЕТКОВ.
     ДЪЛЖИМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ОЩЕ НА 03 АПРИЛ 1990 Г. ТЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ РЕДИЦИТЕ НА ЗМС - НИКОЛА ПЕТКОВ    СЪС СПЕЦИАЛНО РЕШЕНИЕ НА РКЦ, ОТРАЗЕНО В ОКРЪЖНО НОМЕР 3.
     ОСВЕН ТОВА ПОСОЧЕНАТА В ПРИЗИВА ПОЩЕНСКА КУТИЯ НОМЕР 42 - СОФИЯ-3 Е ЛИЧНО ПРИТЕЖАНИЕ НА Г-ЖА ГЕРВАЗОВА, А НЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.
     ВСИЧКИ СВОИ РЕШЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ РКЦ ПУБЛИКУВА В ПЕЧАТНИЯ ОРГАН НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ В. "НАРОДНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", А НЕ В КАЗИОННИЯ ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ”.
     СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОСОЧЕНИЯТ ПРИЗИВ ПОСТАВЯ ПОД СЪМНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОРАЛ И ДОСТОЙНСТВО НЕ САМО НА ТЕЗИ, КОИТО СА ГО ПОДПИСАЛИ, НО И НА ВЕСТНИКА, ПРЕДЛОЖИЛ СТРАНИЦИТЕ СИ ЗА ТАЗИ ГНУСНА ПРОВОКАЦИЯ!

СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1990 Г.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДНИЯ CЪЮЗ "ЗВЕНО".

     НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ПРИЕ ПОКАНАТА ДА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И СДРУЖЕНИЯ, ЗАПОЧНАЛА НА 4 АПРИЛ 1990 Г. ОТ 14 ЧАСА В НДК.
     ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЯКОИ ОТ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ НАПРАВИХА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРИЕТО РЕШЕНИЕ, С КОЕТО ДА СЕ ОБЯВЯТ ЗА НЕЗАКОННИ АКТЪТ ЗА ЗАВЗЕМАНЕТО НА ВЛАСТТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. И ВСИЧКИ ИЗДАДЕНИ ЗАКОНИ ОТ ТОГАВА ДО СЕГА В Т.Ч. И РЕФЕРЕНДУМЪТ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРОВЕДЕН ПРЕЗ 1946 ГОДИНА.
     ПРОТИВ ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЛАСУВА ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО”. КАТО СЕ РАЗГРАНИЧИ КАТЕГОРИЧНО И РЕШИТЕЛНО ОТ ТОВА БЕЗПОЧВЕНО РЕШЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО" ОТКАЗА ДА УЧАСТВА ПО-НАТАТЪК В ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ И Я НАПУСНА.
     В ДУХА НА СВОИТЕ ТРАДИЦИИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО” Е ЗА РЕАЛИСТИЧНА, КОНСТРУКТИВНА И ОТГОВОРНА ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯТА НА СТАБИЛНОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА И ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 Г.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.


     НА ЗАСЕДАНИЕ ОТ 4 АПРИЛ 1990 Г. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ АНАЛИЗИРА РЕАЛНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА, КАКТО И МЯСТОТО НА ЗАКОННОСТТА В ЗАДАВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ФОРМИ НА ЖИВОТ НА HP БЪЛГАРИЯ. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ КОНСТАТИРА, ЧЕ:
     1. УМИШЛЕНО СЕ ПРОТАКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ДОРИ ПРЕИНАЧАВАНЕТО НА СЪЩНОСТТА НА ЗАКОНА ПО МЕСТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРАКТИКА;
     2. ТЕНДЕНЦИОЗНО СЕ ПОДДЪРЖА ИЛИ СЕ СЪЗДАВА ИЗКУСТВЕНА БЕЗРАБОТИЦА СРЕД ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА;
     3. ВЪПРОСЪТ ЗА БЕЗДОМНИТЕ ВСЕ ОЩЕ СТОИ ОТКРИТ. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАСТОЯВА ДА СЕ АНУЛИРАТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ УКАЗ СЪОТВЕТНИТЕ АКТОВЕ ОТ 1989 Г. И ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ОЩЕТЕНИТЕ ДА СЕ НАСТАНЯТ В СЪОТВЕТНИТЕ СИ ЖИЛИША;
     4. ДА СЕ АМНИСТИРАТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОНЕЗИ, КОИТО СА ОСЪДЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С Т.НАР. ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС.
     В ЗНАК НА ПРОТЕСТ ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ РЕШИ:
     1. ОТ 9.04.1990 Г. ОТ 9.00 Ч. СУТРИНТА ДА ОБЯВИ ЩАФЕТНИ ГЛАДНИ СТАЧКИ С ДЕНОНОЩНО МЪЛЧАЛИВО ПРИСЪСТВИЕ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ КМЕТСТВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ, СЪДИЛИЩА И ПАРТИЙНИ КОМИТЕТИ В ЦЯЛАТА СТРАНА;
     2. НА 14.04.1990 Г. ДА ОРГАНИЗИРА МИТИНГ В ЮЖНИЯ ПАРК НА ГР. СОФИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ПОД НАДСЛОВ: "ЗАКОННОСТ, ДЕМОКРАЦИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРЕС!"

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 Г.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X    X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛНИ ТЕКСТОВЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ "НЕЗАВИСИМ МЛАДЕЖКИ ПЕЧАТ” И НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ ДО КОЛЕКТИВА НА В. "НАРОДНА МЛАДЕЖ".

                                        ДЕКЛАРАЦИЯ

     ДНЕС, 5 АПРИЛ 1990 Г. В ЗАЛА 41 НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БЕ УЧРЕДЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ "НЕЗАВИСИМ МЛАДЕЖКИ ПЕЧАТ" ПО ИНИЦИАТИВА НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. УЧАСТНИЦИТЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ БЯХА РЪКОВОДЕНИ ОТ ИДЕЯТА ЗА НАЗРЯЛАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИСТИНСКИ НЕЗАВИСИМ МЛАДЕЖКИ ПЕЧАТ.
     СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ, КАТО МОНОПОЛИЗИРА ОРГАНИТЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ПЕЧАТ, НЯМА ДА МОЖЕ ДА ДАДЕ ПОЛЕ ЗА ИЗЯВА И ЗА ОБЕКТИВНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА КАРТИНА НА МЛАДЕЖКИТЕ ПРОБЛЕМИ В НАШАТА СТРАНА.
     НЕПОСРЕДСТВЕН ПОВОД ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОМИТЕТА БЕ РЕШЕНИЕТО НА КОЛЕКТИВА НА ВЕСТНИК "НАРОДНА МЛАДЕЖ" ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ОБЩОМЛАДЕЖКИ ВСЕКИДНЕВНИК И НЕДОПУСТИМАТА НАМЕСА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/.
     КОМИТЕТЪТ "НЕЗАВИСИМ МЛАДЕЖКИ ПЕЧАТ" СЧИТА, ЧЕ ДЕЙСТВИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БДМ ПРЕДСТАВЛЯВАТ РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ПРЕХОДА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ОБЯВЕН КАТО ЦЕЛ В ПРОГРАМАТА НА БДМ, ПОРАДИ КОЕТО НАСТОЯВАМЕ ЗА КОЛЕКТИВНАТА ОСТАВКА НА ТЯСНОТО РЪКОВОДСТВО НА БДМ. НА СЪБРАНИЕТО БЕ СЧЕТЕНО ЗА НЕОБХОДИМО КОРЕННОТО ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ СТАТУТ НА БДМ, КОЙТО Е В ОСНОВАТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ СПОРОВЕ.

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1990 Г.
                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    ОТВОРЕНО ПИСМО

     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
     ДАМИ И ГОСПОДА,
     С РАДОСТ И СЪЧУВСТВИЕ СЛЕДИМ ВАШАТА БОРБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА В. "НАРОДНА МЛАДЕЖ" ОТ ОПЕКАТА НА ДКМС /СЕГА БДМ/. С ОГОРЧЕНИЕ РАЗБРАХМЕ, ЧЕ В ПОРЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ ОТНОВО Е НАДДЕЛЯЛА ТОТАЛИТАРНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИЛА. УВИ, ХРАНЕНИЦИТЕ НА БКП /СЕГА БСП/ СИ ПРОМЕНИХА ИМЕТО, НО НЕ И НРАВИТЕ.
     ВАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, ВАШАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ИЗДАНИЕТО, ВАШИТЕ БЛАГОРОДНИ СТРЕМЕЖИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА, МАКАР И БАВНО, СИ ПРОБИВА ПЪТ И В ЦЕНТЪРА НА БАЛКАНИТЕ.
     ВАШАТА БОРБА Е И НАША БОРБА. НИЕ СМЕ С ВАС.

                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЕСПЕРАНТСКО ДВИЖЕНИЕ, ПРИЕТА ОТ 31 ЧЛЕНОВЕ НА УЧРЕДЕНИЯ ВЪВ ВРАЦА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВТОРИЯТ ВЕК НА ЕСПЕРАНТО И НИЕ".


     БЪЛГАРСКОТО ЕСПЕРАНТСКО ДВИЖЕНИЕ НАВЛЕЗЕ В СВОЯ ВТОРИ ВЕК. ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ СТО ГОДИНИ ТО БЕШЕ НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНО СЪС СТРЕМЛЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗБИРАТЕЛСТВО, СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ. ЕСПЕРАНТИСТИТЕ БЯХА ИСТИНСКИ ВЕСТИТЕЛИ НА ПРАВДАТА. ДОРИ В НАЙ-ТРУДНИТЕ ГОДИНИ ТЕ НЕ ПРЕСТАВАХА ДА РАБОТЯТ АКТИВНО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ НАРОДИТЕ.
     НЯКОЛКО ПОКОЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ИДЕИТЕ НА Д-Р Л.Л.ЗАМЕНХОФ ИЗГРАДИХА АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ В СВЕТА И ОПРЕДЕЛИХА РОЛЯТА МУ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС.
     ВТОРИЯТ ВЕК Е ЗРЯЛАТА ВЪЗРАСТ НА БЪЛГАРСКОТО ЕСПЕРАНТСКО ДВИЖЕНИЕ. И КАКТО ЧОВЕК ИМА НЕОБХОДИМОСТТА ДА РАЗЛИСТИ ОТНОВО ОТДАВНА ПРОЧЕТЕНИ КНИГИ, ТАКА ДНЕС ИЗНИКВА НУЖДАТА ДА СЕ ВЪРНЕМ ОТНОВО КЪМ ЦЕННОСТИТЕ И ИДЕИТЕ, ЗАВЕЩАНИ НИ ОТ ПИОНЕРИТЕ НА ЕСПЕРАНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ - ЧРЕЗ ЕДИН ОБНОВЕН ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ.
     ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ТОВА, ЧЕ ОСНОВНА ЗАДАЧА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ Е СЪЗДАВАНЕТО И ВЪЗПИТАВАНЕТО НА ЕСПЕРАНТИСТИ, ГОВОРЕЩИ И ПРАКТИКУВАЩИ ЕЗИКА В БИТА, ПРОФЕСИЯТА И ИНТЕРЕСИТЕ, РАБОТЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И НАУКА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕЗИК, ДИСКУСИОННИЯТ КЛУБ ПРЕДЛАГА СЛЕДНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕСПЕРАНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ В НАШАТА СТРАНА:

     КАКЪВ БЪЛГАРСКИ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ Е НЕОБХОДИМ?

     1. НЕЗАВИСИМ.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ Е НЕЗАВИСИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ.

     2. НЕУТРАЛЕН.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ Е НЕУТРАЛЕН ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗЛИЧИЯ, ОСНОВАНИ НА РАСА, ЦВЯТ НА КОЖАТА, ПОЛ, РЕЛИГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ, НАЦИОНАЛЕН ИЛИ СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ ЩЕ ЧЛЕНУВА И В БЪДЕЩЕ В СВЕТОВНИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ, ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ЕСПЕРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА.

     3. МОРАЛНО АНГАЖИРАН.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА НАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА КАКТО В СТРАНАТА НИ, ТАКА И В ЧУЖБИНА.

     4. ДЕМОКРАТИЧЕН.
     ДЕМОКРАТИЧНОСТТА СЕ ИЗРАЗЯВА В ИЗБОРНОСТ, МАНДАТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ, ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ.
     ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В БЪДЕЩЕ ЩЕ ОЗНАЧАВА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНО СДРУЖЕНИ И РАВНОПРАВНИ ЕСПЕРАНТСКИ ДРУЖЕСТВА.

     5. ФИНАНСОВО СТАБИЛЕН.
     БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ СЕ САМОФИНАНСИРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВАЛУТНО, ЧРЕЗ СВОИТЕ ФИРМИ. ТОВА ОСИГУРЯВА ОБОГАТЯВАНЕТО НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И НА ЦЯЛАТА ЕСПЕРАНТСКА ДЕЙНОСТ.
ЗА ПОСТИГАНЕТО Е НЕОБХОДИМО:
     - ПРИЕМАНЕТО НА НОВ УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ, СЪОБРАЗЕН СЪС СТАТУТА НА СВЕТОВНИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ /UEA/;
     - СЪЗДАВАНЕТО НА ОПРОСТЕНА И ГЪВКАВА СТРУКТУРА НА СЪЮЗА;
     - УСТАВЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ ДА НЕ ДОПУСКА СЪЗДАВАНЕТО И СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ЗВЕНА С ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ;
     - ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ В СВЕТОВНИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕСПЕРАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН НА UEA;
     - ДА СЕ ОБЪРНЕ ПО-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА ЗВЕНАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНА, КУЛТУРНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ;
     - ГРИЖА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА НОВИ, МЛАДИ И НАДЕЖДНИ КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ЕСПЕРАНТСКАТА ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА, НАУКА, ПЕДАГОГИКА;
     - ИЗДИГАНЕ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА НА АВТОРИТЕТНИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ ЛИЧНОСТИ, ВЛАДЕЕЩИ МНОГО ДОБРЕ ЕСПЕРАНТО;
     - ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЕМЧИВИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА ФИРМИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ;
     - ОБОСОБЯВАНЕ НА СЪЮЗНАТА КАНЦЕЛАРИЯ КАТО ЗВЕНО БЕЗ РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ, ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ; СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ С КОНКУРС, ПРИ ПОКАЗАНИ МНОГО ДОБРИ ДЕЛОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И ЕЗИКОВИ КАЧЕСТВА; ДА ИМ СЕ ОСИГУРЯТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА И ЗАПЛАТИ, РЕАЛНО ОТРАЗЯВАЩИ НАРАСНАЛИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ.

     КАКВО ТРЯБВА ДА ДАДЕ СЪЮЗЪТ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ?

     1. НА ПРИЯТЕЛЯ И СЪМИШЛЕНИКА:
     ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА МНОГОЕЗИЧИЕТО В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ И РЕШАВАНЕТО ИМ ЧРЕЗ ЕСПЕРАНТО, ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ТОЙ ПРЕДЛАГА ЗА КОНТАКТИ МЕЖДУ ХОРАТА.

     2. НА НАЧИНАЕЩИЯ ЕСПЕРАНТИСТ:
     ОСНОВАТА НА ЕЗИКА ЕСПЕРАНТО И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕСПЕРАНТСКИ МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНАТА.

     3. НА ГОВОРЕЩИЯ ЕСПЕРАНТО:
     ЕЗИКОВО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В МЕЖДУНАРОДНА СРЕДА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНТАКТИ С ЕСПЕРАНТИСТИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ.

     4. НА ПРАКТИКУВАЩИЯ ЕСПЕРАНТО:
     ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИТЕ И НАУЧНИ ЦЕННОСТИ, СЪЗДАДЕНИ ИЛИ ПРЕВЕДЕНИ НА ЕСПЕРАНТО, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИКА В ПРОФЕСИЯТА И ИНТЕРЕСИТЕ.

     ЗА ПОСТИГАНЕТО Е НЕОБХОДИМО:

     - БЪЛГАРСКИЯТ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ ДА ДАВА ЕДНАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСЕКИ, КОЙТО ЧЛЕНУВА В НЕГО;
     - ИНФОРМИРАНЕ ЗА ЕСПЕРАНТО НА НАУЧНО И СЪВРЕМЕННО НИВО, С МОДЕРНИ СРЕДСТВА;
     - ПРОМЯНА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ, УЧЕБНИЦИ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ЕСПЕРАНТО; ПОЛЗВАНЕ КАКТО НА УТВЪРДИЛИ СЕ, ТАКА И НА НОВИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ;
     - ПО-ГОЛЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И КНИГИ НА ЕСПЕРАНТО, ОСОБЕНО ДО ИЗДАНИЯТА НА СВЕТОВНИЯ ЕСПЕРАНТСКИ СЪЮЗ /UEA/, НАДНАЦИОНАЛНАТА ЕСПЕРАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ /SAT/, "LITERATURA FOIRO" И ДР.;
     - СЪЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ЗВЕНА ЗА ЕСПЕРАНТОЛОГИЯ И ОБРАБОТКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ;
     - РАЗВИТИЕ НА ЕСПЕРАНТСКИЯ ТУРИЗЪМ;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕСПЕРАНТО КАТО РАБОТЕН ЕЗИК НА МЕЖДУНАРОДНИ КУЛТУРНИ И НАУЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ У НАС;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГОВОРИМО ПРАКТИКУВАНЕ НА ЕСПЕРАНТО.

     С КАКВО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛЕЗНИ ЕСПЕРАНТИСТИТЕ НА СВОЯ СЪЮЗ?

     1. СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ.
     ЕСПЕРАНТО Е КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН С ИЗГРАДЕНА СОБСТВЕНА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА. ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА КУЛТУРА СЕ ДОПРИНАСЯ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЦЕННОСТИТЕ. КУЛТУРАТА НА ЕСПЕРАНТО Е МОСТ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ, НАРОДИТЕ И ХОРАТА.

     2. СЪЗДАВАНЕ НА НАУКА.
     НАУКАТА ЗА ЕСПЕРАНТО СПОМАГА ЗА НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И ПЪЛНОТО МУ ПРИЗНАВАНЕ КАТО РАВНОПРАВЕН ЕЗИК.
     НАУКАТА НА ЕСПЕРАНТО ДОПРИНАСЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБМЕН НА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

     3. ВЪВЕЖДАНЕ В ПРОФЕСИИТЕ.
     ЧОВЕК СЕ РЕАЛИЗИРА В ПРОФЕСИЯТА СИ И ЕСПЕРАНТО МОЖЕ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА ТОВА. НА ЕСПЕРАНТО СА НЕОБХОДИМИ ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ.

     4. ИЗПОЛЗВАНЕ В ИНТЕРЕСИТЕ.
     ПРИ ЛЮБИМИ ЗАНИМАНИЯ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЕЗИК Е ЕДНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ.

     5. ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВСЕКИДНЕВИЕТО.
     ЕСПЕРАНТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ХОРАТА НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА.

     ЗА ПОСТИГАНЕТО Е НЕОБХОДИМО:

     - ПРАКТИКА И ЕЗИКОВО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ - ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ!
     - ТАЛАНТЛИВИТЕ ДА СЪЗДАВАТ ЛИТЕРАТУРА, ТЕАТЪР, МУЗИКА, КИНО НА ЕСПЕРАНТО;
     - СПОСОБНИТЕ ДА ТВОРЯТ НАУКА ЗА И НА ЕСПЕРАНТО; ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ НА ЕСПЕРАНТИСТА ДА СЕ МЕРИ И С ТОВА, ДОКОЛКО ТОЙ ИЗПОЛЗВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕЗИК В СВОЯТА ДЕЙНОСТ;
     - ПРИВЛИЧАНЕТО НА ХОРА С РАЗНОСТРАННИ ИНТЕРЕСИ;
     - ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕТИЧНОСТ В ОТНОШЕНИЯТА С ДРУГИТЕ ЕСПЕРАНТИСТИ.
     - ПРОПАГАНДИРАНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ НА ЕСПЕРАНТО.

                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.


     РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БХДП/ - ЦЕНТЪР УВЕДОМЯВА, ЧЕ ИЗЛИЗА ОТ БЛОКА НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА И ОБРАЗУВА КОАЛИЦИОНЕН БЛОК С КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЧИТАНО ОТ 29 МАРТ 1990 Г. ИМЕТО НА НОВИЯ БЛОК Е "КОНСЕРВАТИВЕН БЛОК".
     ПЛАТФОРМАТА И ПРОГРАМАТА НА БЛОКА ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.
     КОНСЕРВАТИВНИЯТ БЛОК ДЕКЛАРИРА, ЧЕ НЯМА ДА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯ С ДРУГИ ПАРТИИ.
     ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА БЛОКА ИМА ПРАВО ДА ПРАВИ НЕГОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЕКРЕТАР НА БЛОКА ПЕТКО КАМЕНАРСКИ.
     БХДП /ЦЕНТЪР/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ПОДИСВАТ ПРОТОКОЛИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ С ДРУГИТЕ ПАРТИИ СА:
     ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БХДП /ЦЕНТЪР/ - ГЕОРГИ ЦЕНОВ,
     ПЪРВИЯТ СЕКРЕТАР НА БХДП /ЦЕНТЪР/ - ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ И ВТОРИЯТ СЕКРЕТАР НА БХДП /ЦЕНТЪР/ - ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ЛИЦА СА В СИЛА ОТ МОМЕНТА НА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА. ДРУГИ ЛИЦА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НЕ МОГАТ ДА Я ПРЕДСТАВЛЯВАТ.

СОФИЯ, 6 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/