10 януари 1992

София, 10 януари 1992 година
        Брой 7 (537)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 10 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ АСЕН СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ И ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА. КАНДИДАТУРАТА Е ИЗДИГНАТА ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ТРИ ЧЕРВЕНИ ИВИЦИ.

Следват биографиите на кандидатите и извадки от предизборната им платформа.


 АСЕН СТОЙКОВ МЛАДЕНОВ

Роден е на 13 април 1930 г. в с. Малоградец, Разградска област. Произхожда от средно селско многодетно семейство. Има четири братя, от които двама са били членове на РМС преди 9 септември 1944 г., а най-големият му брат е бил ятак на партизаните от тузлушката чета на Омуртагския партизански отряд. Женен, има едно дете.

Началното си образование е завършил в родното си село, а гимназия през 1947-48 г. в гр. Омуртаг. До 9 септември 1944 г. не е членувал в никакви организации, а след това е приет за член на РМС в гимназията. През 1948 г. е бил бригадир в Околийската младежка строителна бригада. През 1949 г. е бил две смени бригадир на национален обект. Бил е инструктор по местните младежки бригади в ОК на ДСНМ в Омуртаг. През 1948-49 г. е работил като нередовен първоначален учител в с. Яребична, Разградска област, бил е дружинен учител и член на Околийския пленум на ДСНМ. От 1949 до 1953 г. е бил студент в СД Университет "Кл. Охридски" по философия. Военната си служба е отбил по линия на КНИК, където е получил военно звание ст.лейтенант. Работил е две години като инструктор в III РК на ДКМС, директор на гимназия в Нови Пазар. Там е приет за член на БКП. През 1957-58 год. е назначен за преподавател във ВНВАУ "Г. Димитров" в Шумен, след съкращаване на армията е назначен за директор на гимназията в Каварна, а през 1959-60 учебна година е ст.окръжен инспектор в Толбухински окръжен народен съвет. От 1961 г. е хоноруван асистент във ВИИ "К. Маркс" и ВПШ "Ст. Димитров" при ЦК на БКП, а след това асистент във ВИАС - София. Бил е хоноруван преподавател във ВМИ "Ленин" и във ВХТИ. От 1966 год. е бил член на Националната лекторска група. От 1967 год. е зачислен на аспирантура. От 1969 г. е научен сътрудник и преподавател в НИИПП "Г. Димитров" при ЦС на БПС. Бил е ръководител на катедра по марксизъм-ленинизъм. През 1971 г. е защитил дисертация. През 1975 г. е избран за доцент по философия. Автор е на над 200 публикации, между които десетки учебници. Защитил е и докторска дисертация.

Член е на ЦК на БКП, член на Политбюро и е секретар на ЦК на БКП.

Награден е с орден "Кирил и Методий" - I степен (златен), сре бърна почетна значка на ЦС на БПС и златна почетна значка на PC на дружество "Г. Кирков".

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ИВАН ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ

Роден е на 23 юли 1936 г. в София. Произхожда от работническо семейство. Родителите му са взели активно участие в антифашистката борба.

Женен е за Веселинка Георгиева, една от основателките на Партията на трудовия народ (ПТН). Дъщеря им е завършила руска филология, а синът им - електроника в Ленинград - СССР.

Началното си образование завършва в София. На 16-годишна възраст започва работа като монтьор. Образованието си продължава във вечерна гимназия. Работил е като шлосер и монтьор в Мароко, Франция, Монголия и СССР. Има 33 рационализаторски внедрения и три изобретения. Бил е три години секретар на ДКМС, бил е член на партиен комитет и председател на съвета на партийните секретари.

На 25 април 1990 год. е един от учредителите на Партията на трудовия народ и е избран за говорител на партията и за член на Изпълнителното бюро.

На 21 април 1990 г. взима участие в работата на пленума на ЦК на ПТН,когато ПТН беше преименувана в БКП. Избран е за член на ЦК на БКП, за член на ИБ и секретар на ЦК на БКП.

Делегат е на XV конгрес на БКП. Преизбран е за член на ЦК на БКП, член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА (СЪКРАТЕН ВАРИАНТ) НА КАНДИДАТСКИЯ ЕКИП

Българската комунистическа партия (БКП) остро критикува и отрича възгледите на БСП за демократичния социализъм и на СДС - за демокрация. Те не посочват дали този социализъм и демокрацията е на работническата класа и трудещите се, или пък се гради съвместно в съюз с буржоазията и други частнособственически класи. Проповядването на класов мир и съюз между противоположни класи в капиталистическото общество, към което ни тласкат СДС и БСП, е стопроцентов ревизионизъм и реформизъм. БКП е за обновление на социализма на демократична основа съгласно марксизма-ленинизма.

Възгледите на БКП за социализма са ясни и са изразени в нейната програма. Те се опират изцяло върху теорията на марксизма-ленинизма и научния комунизъм.

В предизборната кампания БКП се бори за правилно оценяване на досегашното социално-икономическо развитие на страната. Като се отнася критично към редицата неуспехи, отрицателни явления и грешки на бившата комунистическа партия и държавата, партията не отрича, че засега все още основите на социализма са запазени и трябва да се укрепват и запазват неговите ценности. Ние се обявяваме против президентските изявления на Желю Желев, че "България вече не е комунистическа страна". Това са демагогски твърдения! Защото комунизмът не е съществувал никъде досега. Теорията за комунизма разглежда историческия прогрес и твърди, че сега сме първата фаза на изграждане на безкласовото комунистическо общество - социализма. Ние сме конституцията на страната да бъде конституция народно-демократическа и социалистическа. Партията не възприема призивите и западните модели за демокрация и социализъм независимо дали са американски, шведски, френски, швейцарски, австрийски и пр. Тя се бори против попълзновенията на неофашизма и монархията, както и за съхраняването и развитие на политическите, икономическите и духовните отношения със СССР.

БКП настоява най-строго да се спазват световните конвенции за правата и свободите на човека. Необходимо е да се обърне най-голямо внимание на неприкосновеността на личността, на семейството и жилището на човека, правото на труд, защита по съдебен ред, закрила от епидемии и замърсяване на екологичната среда, правото на свободно пътуване из страната и в чужбина, без каквито и да са административни и други ограничения. Да се спазват най-строго кодексните права на жената майка, децата, учащите се, пострадалите от войните, пенсионерите и други определени от закона категории граждани.

БКП ще се бори за пълно освобождане на човека от каквито и да са политически и административни ограничения, като се спазват най-строго свободата на сдружения, включително по месторабота, на словото, разгласяването на информации от всякакъв характер, публична изява на личността в различни социални и духовни поприща, патентното право и правото на автора да публикува и да използва полагащите се придобивки. Партията ще защитава осигуряването на получените социални придобивки, както и утвърждаването на сигурен правов ред и хуманно правораздаване на съдебните органи. Ние искаме да се създаде обществена институция (конституционен съд) от всички политически сили, която да има правото на контрол, осигурявайки спазването на законите на страната.

БКП е против всякакви политически привилегии. Тя настоява да се търси отговорност с народен съд от бившите ръководители на партията и държавата, които са изпълнявали управлението на страната на най-високо равнище - Политбюро, Секретариата на ЦК на БКП, Държавния и Министерския съвет, Върховната прокуратура и Върховния съд, които са нарушавали основните програмни партийни документи, конституцията и законите. Наред с прокуратурата и съда е необходимо да се устроят обществени съдилища за всяка област и всяка община, които да издирват конкретните виновници и да установяват тяхната вина. Партията е за разграничаване на колективната от личната отговорност на виновниците.
Партията решително се обявява за пълното възстановяване от нарушителите на финансовата дисциплина и на финансовия ред. На връщане подлежи и заграбеното имущество и едра градска собственост. Настоява се партията да направи пълен анализ на виновниците за неправилната стопанска политика на държавата и вземаните погрешни икономически и стопански решения.

Особеност на съвременното общество е това, че то вече се развива на качествено нова основа, без да се противопоставят двете световни системи - социалистическата и капиталистическата. Натрупването намного оръжия за масово унищожение доведе до разумни преговори за тяхното постепенно ограничаване и намаляване, което позволява да се изгради нова система на международните отношения и укрепването на световния мир, за създаването на по-съвършено международно разделение на труда. За целта се налага да изменим цялата икономическа структура на страната и да извършим социално преустройство. Трябва да се решат няколко основни задачи.

- В икономическата област - да се повиши и постигне необходимото икономическо равнище на страната, за да участва в международното разделение на труда. За целта трябва да се разширяват всестранните международни контакти и да се преодолее международната ни изолация.

- В социалната област - да се изградим като социална държава чрез преодоляване на процеса на дехуманизиране на отношенията между хората.

- В политическата област - да се насочи правилно цялостният политически живот на страната към сближаването й с всички развити страни.

БКП е против безкритичното и необосновано възстановяване на частната собственост на средствата за производство в града и в селото, тъй като се опира на световното марксово положение, че частната собственост е историческата и главната причина за появата на социално-икономическото неравенство между хората, за класите и антагонизма между тях.  Решаващата роля следва да се отдаде на обществената собственост, защото тя е най-производителната и най-прогресивната. Пример за това е нашата страна, която почти три десетилетия след 9 септември 1944 г. се развиваше с най-високи темпове. Този факт сега се пренебрегва и премълчава от идеолозите на СДС, не се споменава дори и от БСП.

В икономическата област днес изпъква проблемът за разпределението на натрупаното национално богатство. БКП е продуктът изцяло да принадлежи на този, който го произвежда. Усъвършенстването и модернизирането на производството, на неговата материално-техническа база, използвайки съвременните постижения на научно-техническия прогрес, ще допринесе да се измени отношението на българина към съвременното производство, ликвидирайки паразитизма.

Що се отнася за земята, нашият програмен принцип е "земята на тези, които я обработват". Това бе и мечтата на Ал. Стамболийски и тя е най-правилната. Превръщането на земята в стока, която се продава и купува, ще доведе до непредвидени последици и ще върне действителността с години назад - ще възцари обстановката при капитализма от най-примитивен вид. Още по-неправилно е да се връща собствеността на бившите едри собственици, които са я придобили чрез експлоатация на човешки труд на работниците и малоимотните селяни. Тази реформа тегли България назад към регресивен капитализъм, което е пагубно, катастрофално за бъдещето ни.

БКП остро реагира против приетите сега драстични мерки от правителството за извършване на икономическа и финансова реформа в страната под диктата на МВФ и на ЕО. Доказва се, че програмата на правителството с дръзкото увеличаване на цените и лихвите облагодетелства само държавата и спекулантите, но не и трудовите хора.Възприетият от правителството подход - ниски заплати, високи данъци, високи лихви, убива всякаква инициативност и загриженост на трудещите се. С нищо не може да се обясни бездействието на правителството цели месеци през студените есенни и зимни дни за хората, като не прояви никаква инициатива да достави от внос хранителни подукти за задоволяване на острите нужди на населението.

Пазарът трябва да се регулира рационално и научнообосновано на основата на обективните икономически закони. Партията се бори за социалистически пазар, който да отразява интересите на свободните самоуправляващи се трудови колективи. Тя е за въвеждане на строг обществен контрол върху развитието и стопанисването на социалистическата собственост и всички фондове, предназначени за стопанската дейност на държавата.

БКП изпитва особено тревога от съществуващата тенденция у нас за засилване поляризацията между бедни и богати и недостатъчните благоприятни условия за възпрепятстване процъфтяването на спекулата. От друга страна, нараства делът на хората, доходите на които са под екзистенц минимума.

Компенсациите на инфлацията и повишаването на цените партията смята, че е необходимо да се отнасят най-малко 2:3, а на заплатите, пенсиите и стипендиите да се увеличават с 0,5, или един път, а цените - от 4 до 12 пъти. Налице е безконтролно и поголовно ограбване на населението и от държавата, и от спекулантите. За да има някакъв контрол от страна на държавата, предлагаме да се определят тавани на цените на стоките, който търговецът да няма право да надвишава. Ние протестираме за безконтролното понижаване на жизненото равнище на населението, хаоса, безредието, като същевременно не одобряваме и разпродажбата на земя и предприятия на чужденци.

Не е необходимо и не трябва да се приватизират всички средства за производство, особено тези от решаващите отрасли и подотрасли на народното стопанство. Допусне ли се това, икономическите устои на страната ще бъдат подкопани, ще се забави преструктурирането на икономиката и повишаването на благосъстоянието на населението. Приватизацията и раздържавяването трябва да се изпълняват постепенно. БКП отчита, че на този етап личното стопанство е безсилно да осъществява развитието на научно-техническия прогрес, особено поради невъзможността му да осигурява необходимите средства за инвестиции.
Ето защо държавата трябва да има първостепенна роля.

БКП е за повсеместна борба за ограничаване и преодоляване на безработицата, в това число и чрез постепенно преливане на част от безработните трудещи се към обезлюдените села и райони. Това ще допринесе и за подобряване на селското стопанство. Държавата трябва да заделя повече средства за разкриване на нови работни места, както и за намаление данъците за производство. Държавата и фирмите са длъжни да осигуряват безработните трудещи се, като компенсират средните им месечни възнаграждения за времето, през което са без работа. Особено е необходимо да се развие и усъвършенства система за преквалификация на трудещите се и за регистриране и назначаване на работа на безработните. По-голяма трябва да бъде инициативата и за износ на работна сила. Могат да се подобрят възможностите за участие на пенсионерите с труда си във всички отрасли на народното стопанство.

БКП е за запазването на безплатното медицинско обслужване и лечение на населението. За целта трябва да се подобри материално-техническата база на здравните заведения, да се стимулира повишаването на квалификацията на медицинския персонал, да се разшири частната медицинска практика, да се разнообразят и поевтинеят лекарствата и изцяло да се усвои прогресивният опит на здравеопазването в развитите страни. Пледираме и за създаването на обществен здравен фонд при активното участие на фирмите и другите институции.

Според БКП образователното дело изостава спрямо потребностите на обществото. Необходимо е да се увеличи материално-техническата база на училищата и университетите, да се облекчат и съкратят програмите за учащите се, да се внесе повече практицизъм и професионализъм в образованието. Партията е за безплатното образование във всички степени на обучението.

Партията е за усъвършенстване системата на общественото осигуряване. Пенсиите да бъдат привеждани към измененията на цените на стоките. Към тях трябва да бъдат привеждани размерите на стипендиите, помощите и отпуските на гражданите.

Важна социална задача е поевтиняването на обществения транспорт. Искаме той да стане безплатен, като се намалят значително цените на билетите за пътуване в населените места. Транспортните предприятия трябва да работят със задоволителни дотации от държавата.

Партията ще се бори за окончателното решаване на жилищния проблем, като рязко нарасне жилищното строителство, да се поевтини, да намалеят лихвите за жилищните кредити.

В допълнение на горното партията ще се бори за признаване обучението в полувисшите и висшите учебни заведения като за трудов стаж.

Учащите се и пенсионерите да ползват извънградския транспорт с 50 на сто намаление.

Почивното дело да бъде на цени, достъпни за трудовите хора, за да могат с една работна заплата да прекарват почивките си в почивните домове, така както беше до 10 ноември 1989 година.

Основен принцип на партията е "Всеки според способностите, всекиму според труда", а също и принципа "За равен труд, равна заплата". Смятаме и нашата държава да премине към безданъчна стопанска политика, като в заплатата (трудовото възнаграждение) се включва само чистият доход, а необходимите досегашни отчисления, средствата за обществено осигуряване и другите такси се включват в общия доход и печалбата на предприятията. Това ще облекчи счетоводната отчетност и ще поевтини издръжката им, ще улесни механизма на разпределение на обществените богатства.

Заплатите, пенсиите, стипендиите и помощите за социално слабите хора трябва да се коригират и привеждат на тримесечия в пълно съответствие с инфлацията. Ние сме за борсата на труда.

Ние сме за месечна заплата по 1500 лв. и по 500 лв. за всяко дете. Решително сме против уравниловката при заплащането на труда. Заплатите на квалифицираните работници и ръководителите да бъдат в съотношение 2:1 спрямо заплатите на неквалифицираните. Поддържаме конкурсното начало за всички специалности и ръководители и за изборност на издържалите изпитите. Партията е за забрана на нощния труд за жените и непълнолетните, както и за доустрояване на загубилите трудоспособността си работници и ръководители.

БКП решително е за по-лекия труд на жените майки, чийто работен ден да се намали наполовина. За многодетните майки с три и повече деца да се въведе със закон правото на пенсиониране за 15-годишен трудов стаж. Детският труд да бъде забранен. Майките следва да имат право на платен отпуск до навършване на 5-годишната възраст на децата.

Партията е за обосновано и равностойно на работническото заплащане това на селскостопанските работници.

БКП призовава цялата ни народна интелигенция да се мобилизира в помощ на отечеството за преодоляване на кризата и издигане на ново по-високо равнище на научно-техническия прогрес, здравеопазването, образователното дело, културата и изкуствата в страната. Призоваваме трудовата интелигенция да укрепи демократичните форми и методи на предприятията, да съдейства за правилна оценка на стойността на определените за приватизация предприятия. Тя следва да подпомага тружениците за повишаване на квалификацията и професионалната им подготовка.

Партията се бори за патриотичното възпитание на младежта в духа на идеите на Паисий, Раковски, Ботев и Левски и за интернационалното възпитание, както и за почит и уважение към жертвите в антифашистката борба. Противопоставяме се на политическото манипулиране на учащите се и децата. Да се укрепва РМС, да се изграждат младежки организации в селищата. Решително сме против проституцията, публичните домове и гаврата с човешкото достойнство.

Партията е против религиозната пропаганда по радиото и телевизията и изучаването на религията в училищата, както и против намесата на църквата при обучението и възпитанието на децата.

БКП се бори за нормализирането на отношенията между националностите от българското население и за радикално решаване на възникналите проблеми. По така наречения "турски въпрос" партията е за равноправието на всички етнически групи от населението ни, както и за самоопределението им. Партията е да се осигурят възможности и условия за изучаване и говорене на своя майчин език от всички народностни групи, но официалният език бе и си остава българският.

Исторически факт е, че България се състои от Мизия, Тракия, Македония и Добруджа.

БКП не признава антибългарския характер на Берлинския конгрес от 1878 г. и на Ньойския договор от 1919 г., по силата на които Северна Добруджа, Тракия, Вардарска Македония, Моравско и Западните покрайнини на България са под чуждо робство. Партията не може да се откаже от 1300-годишната героична история.

Тя е всеки българин да има право на име, което желаят неговите родители. Ние сме против партиите и движенията, създавани на етническа основа.

БКП е за зачитане и най-строго спазване на неприкосновеността на жилището, тайната на кореспонденцията, паричните влогове и телефонните разговори. Против сме на цензурата и дискриминациите от властимащите над трудовите хора.

БКП последователно ще се бори за оздравяване природната среда на България. Ще бъде безкомпромисна в борбата си за развиване на онази промишленост и друга дейност, които са екологично допустими. Същевременно решително сме за спиране на онези производства и дейности, които замърсяват въздуха, водата и почвата.

Партията преценява досегашната дейност и на трите синдиката - КНСБ, "Подкрепа" и "Единство" като недемократични и неполезни за трудещите се. Тя не одобрява опитите да се манипулират трудовите колективи и да се принуждават да извършват антиобществени действия чрез стачкуване, окупации, неподчинение и други, имащи користни политически цели.

Договарянето на социално-защитните мероприятия между синдикатите, правителството и работодателите се извършва зад гърба и мимо волята на трудовите колективи, без да се отчитат спецификата на труда и конкретните условия на работа. Необходимо е да се създаде общ трудов професионален съюз, който да стане истински защитник на интересите на трудещите се.

Партията се бори за премахване на тоталитарните ограничения в развитието на народната култура и за нейното творческо развитие, за превръщането й в достояние на всички слоеве на населението. Особено внимание се отделя на възраждането на народните читалища.

БКП се бори за укрепването на световния мир посредством засилване взаимодействието и сътрудничеството между прогресивните партии и организации и отделните националности, за създаването на нов икономически и правов ред в света. Полага усилия за укрепване на вътрешния и на международния пазар, защита на националния икономически суверенитет, справедливо международно разделение на труда и неговата по-нататъшна интернационализация.

Ние сме за външна политика на България, с която приоритетно внимание ще се отдели на дружбата и сътрудничеството ни със СССР, КНДР, Куба и другите социалистически и развиващи се страни.

БКП призовава всички леви политически партии и движения да се обединят в единен ляв народен фронт, който решително да се противопоставя на десните сили в страната, целящ премахването на социализма и реставрирането на капитализма.

Българската комунистическа партия призовава работническата класа, трудещите се селяни и прогресивната народна интелигенция да гласуват за нейните кандидати.

Безпартийни, БКП ви кани да проявите разбиране и хуманност, грижи и старание за подобряване живота на народа ни, избирайки представителите на народния фронт.

Работници, техници и инженери, не допускайте вашите фабрики и заводи да бъдат продавани на наши и чужди капиталисти и спекуланти, а вие да бъдете използвани като евтина работна ръка.

Селяни кооператори, не допускайте да се раздробява българската плодородна земя чрез разтуряне на ТКЗС, която е изпитана форма за ефективно стопанисване на земята. Борете се за подобряване и усъвършенстване заплащането на труда ви!

Защитници на реда и сигурността на страната, не се поддавайте на никакви провокации. Стойте твърдо на поста си за благото на родината! Призоваваме всички комунисти, които не са сред нас, да се влеят в редовете на БКП, за да се борим заедно за щастието и благоденствието на нашия народ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ МУ ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР ПРИ ГЛАСУВАНЕТО В ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


В тези последни дни от кампанията за избор на президент и вицепрезидент на Републиката се появиха някои спекулации с името и влиянието на Национален профсъюз "Бизнес", които задължават Управителния съвет да уведоми обществеността и своите членове чрез средствата за масова информация за следното:

1/ Национален профсъюз "Бизнес" е синдикална организация, необвързана и неангажирана с платформата и позициите както на Българския бизнес блок с лидер Жорж Ганчев и Българската бизнес партия с лидер Ал.Черпоков, така и с която и да е политическа партия или коалиция.

2/ Профсъюз "Бизнес" няма право да издига кандидати за президент и вицепрезидент по силата на чл.З от Закона за избиране на президент и вицепрезидент, но в изборите ще участват чпеновете на профсъюза като гласоподаватели, които могат свободно да изразят своите предпочитания към една от кандидатските двойки.

В този смисъл УС на профсъюза апелира към своите членове да гласуват за тези кандидати, които се ангажират със:

- запазване на социалния мир в страната и водене на миролюбива външна политика.
- провеждане на балансирана политика по националния въпрос.
- създаване условия за интензивно земеделие.
- създаване благоприятни условия за българските бизнесмени за инвестиции в туризма, промишлеността и селското стопанство чрез провеждане умерена данъчна политика и други механизми.
- защита на националните производствени мощности и защита на чуждестранните инвестиции.
- разкриване на нови работни места и чувствително намаляване на безработицата.
- стабилност в правната регламентация на икономиката и собствеността.

Още веднъж подчертаваме, че настоящето обръщение няма характер на политическа декларация. С него изясняваме становището на синдикалното ръководство в предстоящите избори към платформите на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България.

София, 6 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" И ЧРЕЗ НЕГО ДО Г-Н АСЕН МИЧКОВСКИ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН РЕДАКТОР,

Осмелявам се да предложа свое открито писмо за публикуване в ръководения от Вас вестник. Причините за тази плаха молба са две:

Първата е чувството на неудобство, което изпитвам от растящото внимание към моята особа. Не минава ден, без да публикувате на централно, скъпо платено място статии за мен, придружени със снимки (засега само анфас). Това ме прави незаслужено популярен (ненапразно американски специалисти по паблик рилейшънз казват: за добро или лошо един политик по-често трябва да е на екрана на телевизията и по страниците на вестниците). Разбира се, аз съм лошото момче (бед бой нот гуд бой). За сметка на това съм постоянно на страниците на единствения (като изключим синдикалния му братовчед в. "Подкрепа") официоз у нас.

Безпокоя се обаче, че увлечени в негативното популяризиране на моята личност, изоставяте на заден план важни теми от нашето всекидневие (пардон - светло настояще). Като например кампанията за президентските избори (остават само 14 дни до деня, който очевидно ще влезе триумфално в най-новата история на демокрацията). Пак заради мен подценявате страхотното възмущение, обхванало честните труженици по повод обявената от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) обща стачка. Не остава място и за хилядите единодушно гласуваниот тях протестни телеграми (до стачната дата има само 10 дни).

Втората причина да се обърна към Вас, господин Главен редактор, е моето нетърпение. И за да персонифицирам веднага нещата, ще посоча лицето, което ме изкара от търпение. То се казва Асен Мичковски. Вчера тъкмо от негово име излезе във в. "Демокрация" статията "Стачката на 8 януари - прикритие на далавери и политически крах".

Бях решил въобще да не отговарям на ругатните и хулите (пардон - на колегиалната критика) или да изчакам, докато пуснете в ход тежката артилерия. Но лицето Мичковски (него, както ще стане ясно по-долу, познавам не от вчера) направо ме изтръгна от "съзерцанието". По презумпция той не е от калибъра на тежката артилерия. Но същевременно е голям човек и по-пулярна личност. Наскоро в гримьорната на БТ, докато чакахме подредения (пардон - поредния) "Отзвук", имах честта да засвидетелствам своето възхищение и преклонение пред Него. Рекох му: "Асене, ти си като Господ-Бог, превъплащаващ се в три лица: Бог-Отец, Бог-Син и Свети дух. Ти си, първо, депутат (и председател на Икономическата комисия на Народното събрание), второ - експерт на КТ "Подкрепа" (пред екрана той уточни: "нещатен", което приемам с известни резерви, защото в края на "Отзвук"-а обяви за нелегитимен Консултативния съвет на "Подкрепа", което пък нещатните експерти обичайно не правят); трето - главен стачник (в казанлъшкия "Арсенал", където се е явил заедно с г-н Р. Ненов и е изрекъл благосклонно пред събралото се синдикално паство: "Вземайте по-високите заплати (1850 лв.), изяжте ги. изпийте ги". Което пък съвсем не бива да прави един депутат и председател на Икономическата комисия в парламента).

На такъв многолик, всезнаещ и знатен човек не мога да не отговоря, господин Главен редактор. Затова чрез Вас изпращам до него моето открито писмо. Все пак Вие и Вашият вестник сте институция на властта, а властта най-добре знае и какъв е всъщност Асен Мичковски: депутат, експерт-подкрепаджия или стачник. Ако наистина е и трите едновременно, моля тиражирайте писмото ми в три екземпляра.

ВАШ РЕДОВЕН ЧИТАТЕЛ:

КРЪСТЬО ПЕТКОВ


А сега, втората част - писмото до Асен Мичковски.

ДРАГИ АСЕНЕ,

Днес е най-лесно да седнеш и да отговориш някому. (По-лесно, разбира се, е да го наклепаш). И много трудно, почти невъзможно е да намериш кой да публикува отговора ти. Затова избрах тази форма "открито писмо". Ако не го публикуват в "Демокрация", ще го изпратя до БТА, "Труд" и други вестници. А един екземпляр в папка - лично до теб. Зная, че напоследък много си падаш по разни видове папки.

Освен това много се колебаех в какъв стил да напиша отговора си. Научният не върви, защото в статията ти липсват научни аргументи. Жълтият стил нещо не ми пасва - понамирисва на низък морал. Да изредя само факти - пак не става, защото емпиричната част на твоето писание първо не е твоя (заимствал си я от... знаеш от кого), второ, повтаряш за кой ли път неща, на които беше отговорено публично, на пресконференция. Затова ти предлагам да се откажеш от хонорара (за да не бъдеш обвинен в плагиатство или в повторно вземане на пари). Не е лош и вариантът да дариш с хонорара си бедните. Гради си новата биография, Асене! И я пази!

Затова предпочетох един по-различен стил - публицистиката на абсурда. В редовете по-долу ще се смесват факти с антифакти, ирония със самоирония, бял хумор с черен, оптимизъм с песимизъм и т.н. Получава се нещо средно между парадокса и нелепостта. Но ти си умно момче, ще разбереш подтекста. А абсурдната публицистика изобщо е стил, достоен за нашето време!

Сега преминавам към съдържателната част на писмото.

Кая се! Наистина съм готов да се покая публично, Асене. Заради заблудата, в която вкарах преди година и половина три милиона синдикални членове и техните семейства. Тогава им обещавах: "Нека да създадем независим синдикат. Независим политически и икономически. Първото зависи от нас, дали ще съумеем винаги да поставяме социалния и синдикалния интеpec пред партийния. Второто зависи не само от нас, но и от обществото, в което живеем. За да скъсаме с казионното минало, за да не станем пак държавни послушници, трябва да се самоиздържаме. И не само това - добре е да подпомагаме своите членове и техните семейства, изпаднали в нужда - болни, инвалиди, безработни, самотни майки и други.”

Приблизително такава беше философията на доклада, който изнесох на Учредителния конгрес на КНСБ, на платформата и решенията, които одобрихме. Но аз сбърках, Асене! Сгрешиха и тези, които ми помагаха тогава, само че тяхната вина е по-малка!

Разбрах, че грешката ми е огромна, почти непоправима преди три седмици, когато проведох серия от разговори, за да се опитам да убедя видни политици от парламента и правителството, че конфискацията на синдикалното имущество е антиконституционен акт, който позори страната ни пред света. Тогава един от депутатите ми заяви: "Виж какво, няма да ви позволим да правите фирми, защото печелите пари и купувате членове. Освен това нашият електорат беше осигурен главно от "Подкрепа". Длъжни сме да им благодарим, като ви накараме да започнете от нулата." Друг, не депутат, но виден лидер на КТ "Подкрепа" ми каза: "Контролираме 65 депутати. Качи се на втория етаж в парламента. Лесно ще познаеш кои са наши. По гласуването!"

Разбираш ли, Асене, каква била хватката. Първият ми обясни заради какво ще ни конфискуват, а вторият - как ще стане. Причините са чисто политически и цинични, а ти се трепеш да докажеш колко сме мръсни и нелегитимни.

Затова се кая! Не предвидих, че за по-малко от две години у нас ще има държава, но не и държавност, ще има и население, но не и общество. Още по-малко - нормално! Нормалните общества са полицентрични, в тях не само държавата и правителството, но и църквата, синдикатите, благотворителните организации, банките, бизнесмените и много други се грижат за материално притеснените и ги подпомагат.

Не съм в състояние да се покая обаче за това, че съм чопнал акции за 500 милиона лева от синдикалното имущество, предадено за управление от АД "Софис". И да искам - не мога, разбери! Уставният фонд на фирмата е само 200 милиона лева - добросъвестно внесени от всички акционери. Впрочем, сещам се, бих могъл. Ако всички акции се накъсат на 5 парчета и всяко от тях запази номиналната си стойност. Знаеш ли, така можем да спасим и икономиката на България. Обявете в синдикалната газета "Подкрепа" почин: "Всяка акция - с петкратна мултипликация".

А що се отнася до оперативното управление на "Софис" и на другите фирми, ти по-добре знаеш от мен - бизнесът си е бизнес. Ако някой е "сгазил лука", ще отговаря. По закон!

* * *
Недоумявам. Почти като мъдрият старец Айнщайн. На въпроса какво прави, той отговарял: "Живея и недоумявам". Но великият Айнщайн е недоумявал поради свои си, велики причини. А аз недоумявам заради тебе, Асене. Не мога да се начудя на бързата ти еволюция и многократните ти превъплъщения.

Преди 7-8 години като недооценен асистент по политикономия (демек - дисидент) от катедра "Марксизъм-ленинизъм" на ВИАС ти намери изследователско поприще в Профсъюзния институт. Като негов бивш директор си спомням, че в института се разработваха много ретроградни теми като например "Социалдемокрацията и профсъюзите", "Методика за изчисляване на потребителската кошница", "История на трудовите отношения", "Технологичните промени и заетостта" и т.н. Ти също участваше старателно в някои от тях и имаше принос. Радвахме ти се като на надежден млад учен. И хонорари ти плащахме. Само дето не сме разбрали своевременно, че ти скрито и предвидливо си изследвал още един проблем - как функционират сателитните организации и техните институции. А хонорарите, които си взел, не са били възнаграждения за труда ти, а отмъстителна конфискация. Ти просто си прилагал още тогава репресивни мерки. И си се готвел за днешния ден, когато пръв се нахвърли върху КНСБ.

Бях напуснал Профсъюзния институт, но ти продължаваше да му сътрудничиш, включително до края на 1989 г. (Тук е мястото да коригирам един от твоите братя по перо - в КНСБ дойдох от Института по социология, а преди това за кратко бях в Софийския университет и още преди това - в Профсъюзния институт). Затова ми се видя естествено, когато създадохме конфедерацията, да те привлечем за експерт. Заедно сдруги твои колеги. Днес те са във висшите ешелони на властта, в националната администрация или зад граница. Но ти специално се отличаваше - един от основателите на АСО, делегат на 14 конгрес на БКП (от радикалните новатори), имаш принос и за програмата на бившата партия. Изобщо - работлив човек. Такива ги тачат в синдикатите. Ти поработи нелошо като експерт на същата тази КНСБ, която днес конфискуваш. И в Полша те изпратихме през 1990 година, да се учиш на посттоталитарен синдикализъм. Но ти май си го сбъркал с посттоталитарния авторитаризъм, защото само за една година взе няколко страхотни завоя - кандидат за депутат във Великото народно събрание от АСО (съперник тогава, а сега събрат ти е Борис Попянков), член на АСП, сътрудник на в. "Начало", експерт на КТ "Подкрепа" (хардлайнер тренчевист), депутат от СДС (д).

Тези невероятни метаморфози ме карат да недоумявам, Асене! А може би за теб са естествени?

* * *

Съзнавам, че съм нищожен. За по-малко от един месец ми се случва за втори път. Първият път, когато парламентът по твоя инициатива и по тренчева команда обяви синдикалното имущество за незаконно, а документите за придобито право на собственост - за нищожни.

Втория път беше вчера, когато от твоята статия разбрах, че не съм никакъв професор по социология, ами съм се самообявил за такъв. Нещо като самозванец. И ти, кандидатът на науките, социалистическият политикономист, получил учената си степен при тоталитарната система, ме заклейми и отлъчи от българската социологическа общност.

Като съзнателен гражданин на нашата правова държава веднага си правя желаните изводи и обещавам:

Първо, още утре ще напиша до всички издания в демократичния Запад, където са публикували мои научни статии и доклади (през 1974 г. в Женева - за професионалната мобилност на работната сила; 1976 г. - в САЩ, Мичиган - за йерархията и властта в организациите; 1979 г. в Югославия - за самоуправлението; 1984 г. в Германия - за индустриалната социология в България; 1987 г. и 1988 г. в СССР и САЩ - за отчуждението от труда и собствеността при социализма; 1989 г. - в Женева, за вторичната заетост и жизнения стандарт на пенсионерите и т.н., и т.н.) В писмата ще се разкая като самозванец и ще помоля съответните институции да ме изтрият от каталозите на своите библиотеки;

Второ, ще се откажа от авторските си права върху книгата "Трудовите отношения в Източна Европа. Организационно проектиране и динамика", написана през периода 1985-1989 г. и публикувана на английски език от влиятелното издание "Рътлидж енд Кигън Пол". Правата си прехвърлям на моя съавтор проф. Джон Търкъл, който продължава да смята, че направихме едно добро историко-социологическо изследване на зараждането на съветския (болшевишкия) модел на трудови отношения, на неговия насилствен трансфер в Източна Европа (вкл. и у нас) и на началото на неговата ерозия. Впрочем, както научавам, излезлите на Запад рецензии не се отличават много от самооценката на моя съавтор.

Трето, ще се откажа от две престижни научни позиции. Едната е "почетен доцент" в Кентския университет, Кентърбъри, дадена ми през 1986 г.; втората получих съвсем наскоро в Холандия. Бях избран за член на Международния научен съвет на новосъздадения Център за интердисциплинарни изследвания на труда и организациите. Центърът е към Католическия университет в Тилбърг.

Представяш ли си какво безумие е това, Асене. Пълен демократичен хаос цари в Холандия. Университетът е католически, пък се занимават със светски проблеми. Отгоре на всичко ме канят да сътруднича за три години (единствен от Източна Европа). Изнесох и лекция на тема "Трудовите отношения в периода на прехода. България в контекста на промените в Източна Европа". И всичко това, без да се вземе разрешение или свидетелство за благонадеждност, издадено от теб и другите новоизлюпени властници.

Но аз ще поправя досадния пропуск на моите холандски и европейски колеги. Още утре ще ги информирам, че и в областта на науката (а не само за собствеността) европейските стандарти и критерии вече не важат пред нашенските, българските. Голям смях ще падне!

Освен това обещавам да изчета всичките ти статии. Ще започна от политикономическите и ше свърша с макроикономическите (неолибералните). И тук ме принуждаваш да тръгна от нулата. Следващата цифра е единицата. Ти Асене. Но каква единица!

От вестниците научих, че вечи си подготвил Закон за забрана на професиите. Не други депутати, а ти - бившият комунист. Казваш, че ще забраниш само на 25 000 бивши номенклатурчици да работят в държавната система. Лъжеш (се), Асене. Не е добре за имиджа на един депутат. Ще бъдат засегнати 10 пъти повече хора. И техните семейства. Общо над 1 милион. Лишени от право на труд и избор на работа. МКСП е против такива репресии. Съобщавам ти го, да го знаеш - докато все още те държат в "Подкрепа".

Новата ти инициатива дава на КНСБ още един шанс. Сега вече ще бъдат репресирани други. После идва ред на следващите. Докато остане само кастата на дантелените. Тогава и на теб няма да простят, Асене!

* * *
Безпокоя се, Асенчо! За теб главно. Бъхтиш се да докажеш колко съм мръсен и идеологически вреден, усърдно се трудиш в полза на новия си господар Тренчев, но не достигаш същността на нещата, т.е. до дъното на моето падение.

Някои вече те изпреварват. За мен се готвят нови пасквили, филмчета и видеоклипове, за да ме изкарат до 8 януари по-черен от дявола. Вярващите ще повярват, скептиците - едва ли. А те са много повече.

Побързай, Асене! Папката ти остава все същата, не надебелява и вече се окъсва! Ще стане на парцали от много търкане и прекомерна употреба - в телевизията, радиото, на пресконференции, парламентарни заседания и повтарящи се вестникарски изяви. А и около теб се завърта вече една неприятна история. Някой е пуснал слуха, че ти си подхвърлил на КНСБ идеята за стачката. И указанието - непременно да е политическа. Защото ти се размина с министерското кресло и със стола на директор на най-важната агенция. Пък и ти сглупи - минала не минала една седмица, побърза да заявиш, че новият парламент няма да го бъде. Което значи и правителството. Така че нашият крах, който пророкуваш, ще бъде и твой крах.

Чуй и моето пророкуване. Задават се три страшни вълни на протести: на пенсионерите, на безработните и на изхвърлените от фалиралите предприятия. Очертава се жестока зима, зимата на тяхното недоволство. Дори да допуснем, че я няма КНСБ, крахът ще е общ и пълен. Стачката е и заради това - като опит да се предотврати стихийният взрив на недоволните. Ду ю фолоу ми?

Но думата ми беше за безпокойството, че изоставаш и вече досадно се повтаряш в старанието си да ме разобличиш. Подхвърлям ти нова сламка, хвани се за нея. Именно - на теб, а не на другите оплювачи, искам да разкрия дълбоката тайна на моята личност. Всъщност аз живея в два паралелни свята. Единият е светлият, прозрачният, а другият - тъмният. Ти само си се плъзнал по неговата повърхност. Има много скрити факти.

Например аз фактически бях внедрен в профсъюзите. Затова се договорихме на 27 октомври 1989 г. в мазето на Института по социология, където беше гласувана първата протестна декларация до ЦК на БКП по повод на побоя над участниците в шествието на "Екогласност". Тогава неколцина колеги решихме да се инфилтрираме в тоталитарните (или посттоталитарните) структури. Хвърлихме чоп и на мен се паднаха скапаните профсъюзи. Късметът си е късмет.

Осъществих успешно първата част на операция "Клин - Игрек - Зет". Но попаднах на корумпирани сътрудници и лоши съветници. Продадох се, Асене. Продадох сградата на КНСБ, билдинга, който толкова много те привлича. И знаеш ли на кого? Пак на проклетия Робърт Максуел. Така че побързайте с Бистрица, после претупайте набързо АОНСУ, Стопанска банка, БНБ и другите набелязани обекти. Синдикалният небостъргач просто плаче за окупация. Там ще намерите компрометиращите ме документи от далаверата с Макси - агента на КГБ. А парите, които получих - част изядох и изпих, част изпрах, а другите са при наследниците на Максуел.

Освен това, Асене, за една година съумях да стана агент на четири разузнавания - две западни и две източни. Успях да скарам и да противопоставя две от тях - на синдикална основа. Периферно се занимавам с покупко-продажба на оръжие, наркотици и т.н. От това се печели много, макар да е рисковано.

Тези факти са сензационни и достойни за твоето безпощадно перо, а не пършивите извадки от разни доклади, коментари, решения и други листовки, откраднати от КНСБ.

Имам и една молба към теб, Асене. Напоследък "Демокрация" ме нарече Юда! Приблизително по същото време преди една година около 2 хиляди "червени бабички" и пенсионери крещяха пред сградата на КНСБ "Поп Кръстьо!" По принцип нямам нищо против цветовете, включително и тъмните нюанси. Стига да си стоят в партийните здания, да не крещят и ругаят. Че съм предал и Левски, и Исус Христос, това вече го разбирам (не е важно за колко сребърника - при тази инфлация и един е достатъчен). Не мога само да се досетя кой е тъмночервеният Левски и тъмносиният Исус Христос! Направих исторически справки от ранното християнство, през Априлското въстание до късния антисемитизъм и не открих предсказания по този въпрос. Ти вече не си в БКП, премина при тъмносините, поразпитай кой е съвременният Христос на българската демокрация - Георги Марков, Константин Тренчев. Или може би ти, Асене!

Ако е така - давам ти небостъргача. Даром! По дяволите Максуел. Натроши го на парчета и нахрани гладните. Също както Христос. Побързай, гладните са вече много и броят им расте всеки ден!

Проф. Кръстьо Петков

П.П. Извинявай за обръщението на "ти". Все пак се познавахме, пътищата ни се кръстосваха и се разминаха. Следващият път ще използвам учтивото "Вие". А по-следващият - "Ваше превъзходителство". Ако сме вече монархия и ти си заслужил ливреята. И ако я има България!

София, 29 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ’92

София, 10 януари - ПРЕДСТАВЯМЕ КАНДИДАТА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА КУЗМАН КУЗМАНОВ, РЕГИСТРИРАН ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА ОТ ИМЕТО НА СЪЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ - ДЕСЕН ДЕМОКРАТИЧЕН АЛИАНС (СДС - ДДА). ИЗБОРНА БЮЛЕТИНА - БЯЛА С ТРИ СИНИ ИВИЦИ.


Роден е на 11 август 1940 г. в Казанлък в семейство на бежанци от Македония. Дядо му е бил свещеник и участник в Илинденското въстание, а баща му - в Отечествената война, където е награден орден за храброст. Като дете е живял последователно в Стара Загора и Пловдив, а от 1950 г. - в София. Завършва Художествената гимназия, ВИИИ "Николай Павлович" - специалност живопис през 1966 год., както и втори факултет - специалност стенопис през 1968 г. От дипломирането си до сега е преподавател в ССХУ за изящни изкуства "Илия Петров", има първи клас квалификация и е удостоен със звание "Главен учител". Работата му в областта на декоративно-монументалните изкуства е предимно в училища, културни домове и детски лагери.

Безпартиен е, семеен, с една дъщеря.

През последните двадесет години наред с професионалните си задължения както на всеки, човек му се е налагало ежедневно да се бори с бюрокрацията на най-различни нива и по най-различни поводи. В тези сибитки, за щастие успешни, което се дължи на неизтощимата му енергия и силна воля, проумява, че разграждането на цялата административно-бюрократична тоталитарна система с обединени усилия на всички потърпевши е значително по-лесно и смислено от това всеки от нас да погубва живота си в непрекъснати принудителни и унизителни дуели с различни инстанции или номенклатурчици.

За тази цел на 25 ноември 1989 г. основава Клуб на независимите безпартийни, който на 13 януари 1990 г. в Южния парк на град София прераства в Движение "Безпартийни за демокрация".

Като участник и Председател на Движението преследва и ще се бори за неговите идеи: зачитане на вродените човешки права и превръщане на България в съвременна и цивилизована многопартийна демократична и правова държава с пазарна икономика.

Девиз: Бъди верен на себе си, защитавай справедливостта и човешкото достойнство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ОБРЪЩЕНИЕ - ПРИЗИВ КЪМ НАЦИЯТА

СВОБОДНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ,
Президентът остава президент.

Политиците, които не показват, че разбират това, показват, че или не им достигат качества за политици, или си играят възложената им роля в политическата ни приказчица за Червената шапчица.

Очевиден е новият опит да се придаде характер на едно назначение на президент, като един изборен фарс се представя за свободни и демократични избори.

Президентът остава президент. Остава президент политик с безспорни качества и доказани заслуги пред нацията. Този факт е естествено да не ни безпокои и да го приемем за нормален.

Освен това нападките, на които е подложена президентската институция, в по-голямата си част са неоснователни и некоректни поради това, че тя е със силно ограничени от конституцията прерогативи.

Не може да не ни безпокои обаче и да приемем за нормално, че се унизяват честта и достойнството на милиони български граждани, че се унизяват тъкмо толкова, колкото са унизявани десетилетия наред с пародии на избори.

Отново ни се показва как милиони избиратели могат да се третират като сбор от ненормални хора или като покорни граждани, лишени на практика от право на избор с възможност да изберат.

Дали властимащите наистина не знаят, че на света няма народ, който да е чак толкова ку-ку, та да си повери съдбата и то в критичен момент - при това за цели пет години - на хора, видяни за кратко време на телевизионния екран.

На всеки нормален човек е ясно, че е необходимо редовно да се осигурява на всички политически ангажирани личности и организации свободен достъп до националните ни радио и телевизия.

Вярно е, че живеем в ненормално устроена държава - страна на абсурдите, в която при наличието на десетки вестници чрез режисирана манипулация е удавена и липсва свободата на словото.

Страна, в която цензорът е многолик, многорък, но е един.

И все пак, с изключение на управляващите, като цяло ние съвсем не сме ненормален народ.

По тази причина е естествено да се очаква от нас да се ориентираме към тези, които познаваме добре, като предпочетем врабче в ръката вместо орел в небето.

Наистина не липсват между кандидатите и до болка познати личности.

Реалността сочи, че между тях няма такива, които да се ползват с доверието на дори една пета избиратели.

Единствено сега действащите президент и вицепрезидент биха могли да получат гласовете на повече от половината от всички избиратели. Те обаче не участват заедно в изборите.

По-голямото доверие към тях се дължи на факта, че в критичния момент, който преживяваме, те съумяват да съхранят гражданския мир.

Освен това външната политика, която водят е балансирана.

При така изяснената ситуация, в която се намираме, не може да не си припомним и едно старо моряшко правило, което гласи: По време на буря не се сменят капитанът и помощник-капитанът на кораба.

Ние също не можем да постъпим по друг начин, ако искаме да бъдем разумни и да не рискуваме. Всичко друго е равносилно да поставим на карта не само нашата съдба, но и тази на децата си.

Ето защо нашето участие беше необходимо единствено за да успеем да изразим гражданската си позиция. Сега се оттегляме.

Убедени сме, че никой не може да ни отнеме свободата и достойнството, ако сами не си ги дадем.

За да не си ги дадем на 12 януари 1992 г., е достатъчно да не си дадем гласа. Достатъчно е да не участваме в комедията, наречена избори запрезидент и вицепрезидент’92.

Да не се гласува изобщо - това е най-разумното решение според нас - най-достойното предвид недостойния характер на изборите.

Ние предлагаме вместо да бъде преназначен за пет години сегашният президент чрез гласуване, да преназначим президента и вицепрезидента временно - чрез негласуване.

Нека отказвайки да гласуваме, докажем, че сме свободни граждани!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯТА НА ОФИЦЕРИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ МВР. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на Вътрешните работи, до дружествата и секциите на ФНПО-МВР и клубовете на БОЛ "РАКОВСКИ" и средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изпълнителният комитет на Федерацията на независимите професионални организации на ИК на ФНПО на служителите от МВР и ръководството на Българската офицерска легия "Раковски" изразяват загриженост и несъгласие по повод масовите уволнения на офицерите и служителите от МВР, "новия" кабинетно-административен подход и копирането на болшевишки методи при подбора на кадрите в министерството.

Подкрепяме декларацията на ИК на Независимата професионална организация на полицаите в България. Изразяваме учудване от смехотворно некомпетентния отговор на пресцентъра на МВР, който неточно цитира Резолюция N 690 на Съвета на Европа и дезинформира българската общественост.

Ние сме за реформи, за освобождаване на компрометираните служители от МВР. Но не приемаме немотивираните уволнения да станат трайна практика при промените. Изразяваме тревога от безотговорното обезглавяване на регионални дирекции, когато зад границите ни се водят военни действия когато социалното напрежение в страната расте, когато завършва предизборната президентска кампания.

Не приемаме сегашната политика "на свършените факти", игнорирането на ФНПО и на Легия "Раковски", опитите те да бъдат поставени извън закона, незачитането на споразуменията, подписани между тях и ръководството на МВР.

Работата "на тъмно", опитът тихомълком да се промени наскоро приетият Устройствен закон на МВР с аргументите за "по-нататъшно демократизиране" набързо да се прокарват антидемократични поправки тревожат хилядите наши членове.

Настояваме за незабавна среща с Комисията по националната сигурност на Народното събрание, с представители на президентството, на Министерския съвет, с министър Соколов и с неговите заместници.

Настояваме да не бъде приемано в този си вид допълнението към Закона за МВР, което лишава служителите от министерството от основни човешки права, присъщи на всяка демократична държава.

Настояваме да се спазват документите, подписани между ръководството на МВР, ФНПО и Легия "Раковски".

Ако исканията ни за срещи и конструктивен диалог бъдат оставени без отговор, обявяваме протестна готовност за всички дружества и секции на ФНПО и за клубовете на Легия "Раковски", считано от 14 януари 1992 г.

Призоваваме членовете на ФНПО и на Легия "Раковски" да изпълняват образцово задълженията си по време на президентските избори.

Призоваваме членовете на ФНПО и на легията да направят подписка в подкрепа на съвместната ни декларация. Очакваме подкрепа от всеки български гражданин, който е пряко заинтересуван от борбата срещу престъпността, от опазването на обществения ред и на вътрешната сигурност на страната.

София, 7 януари 1992 г

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


На 12 януари 1992 година ще се произведат у нас избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Българската демократическа партия за европейски и световни щати няма да участва в тези избори по простата причина, че е поддържала, поддържа и ще поддържа Търновската конституция.

Поради това на всички свои членове, симпатизанти и приятели е предоставена пълната свобода да гласуват или да не гласуват, по свой избор и съвест.

Да живее Търновската конституция - източник на демокрация, законност и ред, на нормално развитие на България и на напредък, просперитет и благосъстояние на българските граждани!

София, 8 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЕКИПИ ОТ ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ (БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ И ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ), ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З", ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМИ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА КАНДИДАТСКИТЕ ДВОЙКИ И СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНОСТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


Младата българска демокрация е в опасност!

Първите свободни и преки президентски избори се провеждат в условия на неравнопоставеност на кандидатпрезидентските двойки и привилегированост на двойката Желев - Димитрова.

Огласената на специална пресконференция на 28 декември 1991 г. протестна декларация на 12 кандидатпрезидентски двойки е отмината с пълно мълчание от Народното събрание, правителството и президентството.

Поредицата допуснати грешки от президента Желю Желев, невъзможността му да съдейства за нормализиране на икономиката на страната, реалната опасност от установяване на нова диктатура и от съсредоточаване на всички власти в една-единствена политическа сила доведоха до естественото желание на извънпарламентарните партии и организации да издигнат свои опоненти, за да могат българските граждани да изберат една по-мобилизираща, по-действена и по-обединяваща президентска двойка!

Приетият от Народното събрание Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката е в нарушение на член 57, ал. 1, 2-ра от първия закон на България - конституцията и от позиция на силата накърнява правата и достойнството на българските граждани в следните позиции.

1. Лишава от правото да се кандидатират граждани под 40 години и български граждани, неживяли в страната през последните 5 години.

2. Не определя горна възрастова граница.

3. Не изисква при кандидатиране за втори мандат действащият президент да бъде поставен в условия, еднакви с тези на останалите кандидати, като излезе в отпуск.

4. Не определя еднозначно условията за провеждане на предизборните кампании чрез средствата за масова информация и условията за отпускане на паричните средства и по този начин оставя вратички за допълнително приемане на разпоредби отново от позиция на силата и отново насочени към създаване на препятствия пред опонентите.

Народното събрание гласува две недемократични разпоредби - за отпуснатите по държавното радио и телевизия 10 минути и за диференцирано разпределение на паричните средства, които, съчетани с нежеланието да се гласува излизането на сегашният президент в отпуск, доведоха до неравнопоставеност на тандемите.

Правителството, чрез определения от него начин на отпускане на паричните средства, изигра огромна роля за забавяне получаването на кредити и за ограничаване възможностите на кандидатите да проведат нормална предизборна кампания.

Действащият президент, чиято първа и най-отговорна задача е да съдейства за спазване на конституцията, мълчи по всички посочени нарушения и приема привилегированото положение, в което го поставя управляващата партия чрез своето правителство и своите народни представители. По този начин като кандидатпрезидент нарушава избирателния закон.

В създадената от нас "синя" книга вече са записани следните нарушения в предизборната кампания:

1. Вместо да излезе в отпуск и да се изравни с опонентите си, кандидатпрезидентът Желев постъпва недемократично, като ползва привилегиите си на действащ президент, не зачита правата на опонентите си и не съдейства за равностойност на предизборната кампания.

2. Въпреки че се кандидатира със синята бюлетина на СДС, на плакатите си кандидатпрезидентът Желев излиза с българския трибагреник, което е незаконно.

3. Злоупотребявайки със служебното си положение, действащият президент в ролята си на кандидатпрезидент ползва в широки мащаби държавни средства: мерцедеси, друг транспорт, радиоколи, мегафони, охрана, телевизионно и радио време.

За всички изяви на президента кандидатпрезидент всяка вечер се отделя телевизионно време, превишаващо допустимите 7+3 минути на опонентите и краткотрайното недобросъвестно отразяване на техните прояви. Телевизионните и партийни шефове се надпреварват да сипят хвалебствия по отношение на вътрешната и външната политика на властимащия кандидатпрезидент.

4. Многократно обявяваните покани за публични диспути властимащият кандидатпрезидент отхвърля абсолютно неоснователно и от позиция на действащ президент.

5. Използва за предизборната си агитация популярността на вестника на издигналата го политическа партия, докато останалите кандидати и издигналите ги политически организации са лишени от възможността да издават и ползват в предизборните си борби свои собствени ежедневници.

Днес, 8 януари 1992 г., ние, подписалите първата Протестна декларация  от 28 декември 1991 г., констатираме, че неравнопоставеността на кандидатпрезидентските двойки в предизборната кампания не само не е ликвидирана, но е задълбочена до крайност.

Въпреки това ние считаме, че бойкотът е твърде крайна мярка за нашата прохождаща демокрация и вземаме решение да участваме в изборите на 12 януари 1992 г. в знак на уважение към нашите избиратели и към целия български народ!

София, 9 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА СТУДЕНТИТЕ МЕДИЦИ - ДОБРИЧ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


Дружеството на студентите медици при Медицински университет - Варна, филиал Добрич, изразява подкрепата си на кандидатите за президент д-р Желю Желев и за вицепрезидент г-жа Блага Димитрова.

Вярваме, че всички студенти и млади хора в страната, които неведнъж доказаха, че са един от главните фактори за възраждане на България и не са безразлични към бъдещето си, ще съумеят да се ориентират в изкуствено размазаната президентска кампания и в хаоса от кандидат-президенти и ще дадат своя глас за единствените достойни кандидатури на д-р Желю Желев и Блага Димитрова, в чийто гражданска отговорност, международен престиж и морални ценности имахме възможност да се убедим.

Считаме, че Желю Желев и Блага Димитрова ще продължат успешно това, което е постижение на цялата нация, а именно мирния преход към демокрация (само в България от всички посткомунистически балкански държави) и утвърждаването на нов образ на страната ни пред света.

Надяваме се, че те ще обединят и достойно ще защитят надеждите на нацията за свобода на личността и по-добро бъдеще.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ - ОБРЪЩЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИЯ КЛУБ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" - РУСЕ ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ,

Д-р Желю Желев не един път доказа своите способности да управлява страната ни и достойно да защитава нейните интереси. Със своите лични качества той ни убеди, че е личност, способна да обедини нацията, а именно от такъв човек се нуждае в момента страната ни. Пред нас стои реалната възможност да докажем пред целия свят, че комунизмът в България безвъзвратно си е отишъл. Това е шансът да върнем хилядите млади хора, прокудени в чужбина.

Призоваваме всички да гласуват за младата ни демокрация, за общия просперитет със синята бюлетина за д-р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ и г-жа БЛАГА ДИМИТРОВА.

Русе, 8 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ (БСС) КЪМ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ В ИЗБОРИТЕ НА 12 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Във връзка с предстоящите президентски избори Съюзният съвет на Българския Студентски Съюз (БСС) призовава вички свои членове и цялата академична общност да дадат своя глас за независимите кандидати. За суверенна, просперираща и демократична България - колеги, гласувайте с белите бюлетини!

София, 8 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:25:37
10.01.1992 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!