10 август 1990

СОФИЯ, 10 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                 БРОЙ 157 /175/

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ ДЕВЕТМЕСЕЦА СЛЕД 11 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА", НАПРАВЕНО НА 8 АВГУСТ 1990 Г. НА ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.


ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ СПРЕМ САМО НА НЕРЕШЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ, А НЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНОТО В РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.

ИНФОРМАЦИЯТА НИ СЕ ОСНОВАВА ГЛАВНО НА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ. ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СА СЪЩИТЕ ПО СЪСТАВ, СТРУКТУРИРАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТ ТЯХ ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ОБЕКТИВНО ИЗЯСНЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА.

1. ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ СЪЗДАДЕ ДОСТАТЪЧНИ ГАРАНЦИИ ЗА СВОБОДНО УПРАЖНЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ. ТОВА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОПУСКАНЕ НА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ В ХОДА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ, ПРИ САМОТО ГЛАСУВАНЕ И ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. НЕОБХОДИМО Е ЗАКОНЪТ, ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ, ДА БЪДЕ ПО-РАНО ИЗРАБОТЕН, ОБСЪДЕН И ПРИЕТ. ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ПРИЛАГАНЕТО МУ.

2. НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО Е СЪСТОЯНИЕТО С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ В БЪЛГАРИЯ. БЯХА ОСВОБОДЕНИ ОСЪДЕНИТЕ САМО ПО ЧЛ. 108 И 109 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС. САМИЯТ ЧЛ. 108 НЕ БЕ ОТМЕНЕН, А ТЕКСТЪТ МУ БЕ ИЗМЕНЕН ТАКА, ЧЕ НЕГОВАТА РЕПРЕСИВНА СЪЩНОСТ ОСТАВА. ТУРСКОЕЗИЧНИ МЮСЮЛМАНИ, СЪДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СМЯНАТА НА ИМЕНАТА ПО ИЗФАБРИКУВАНИ ДЕЛА ЗА ШПИОНАЖ И ВРЕДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, И ДО МОМЕНТА НЕ СА ОСВОБОДЕНИ. СРЕЩУ СЛЕДОВАТЕЛИТЕ, ДОПУСНАЛИ ГРУБИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЛА, НЕ СА ПРЕДПРИЕТИ САНКЦИИ. ДРУЖЕСТВОТО РАЗПОЛАГА С ПЪЛЕН СПИСЪК НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ, ИЗТЪРПЯВАЩИ НАКАЗАНИЯТА СИ В СТАРОЗАГОРСКИЯ ЗАТВОР.

3. АДМИНИСТРАЦИИТЕ НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ УПОРИТО ОТКАЗВАТ ДА ДАВАТ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ, ЗА КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИМА СВЕДЕНИЯ И ОПЛАКВАНИЯ, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ЗЛОУПОТРЕБА.

ЗАКОНЪТ ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО МУ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ТАКИВА ЗЛОУПОТРЕБИ И БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДАТ ИЗМЕНЕНИ.

4. НАПРАВЕНИТЕ ПОДОБРЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА БЯХА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОТЕСТИТЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА, ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИИ, СРВД КОИТО И НДЗПЧ. ЗАТВОРИТЕ СЕ ТРЕТИРАТ КАТО ГОЛЕМИ СТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТУВА ФЕОДАЛНАТА ПРАКТИКА НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД. ДОСЕГА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ НАМЕРИ ВРЕМЕ ДА ИЗМЕНИ ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА, КОЙТО В СЕГАШНИЯ СИ ВИД Е ПРЕЧКА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЗАТВОРНОТО ДЕЛО. НЕОБХОДИМО Е НОВО НОРМАТИВНО УРЕЖДАНЕ НА ПРАВНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ ПОД СТРАЖА, СЛЕДСТВЕНИ И ПОДСЪДИМИ, КОЕТО ДА ОТГОВАРЯ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА НЕОСЪДЕНИ ЛИЦА, КАКТО ИЗИСКВА ЧЛ. 10 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА. ВЪПРЕКИ ДАДЕНИТЕ ОБЕЩАНИЯ ПРИЗНАТИТЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И МВР СЛУЧАИ НА ПОДСЛУШВАНЕ НА ТРЛЕФОНИ В МИНАЛОТО НЕ СА ИЗЯСНЕНИ ИЛИ НЕ СА ДОВЕДЕНИ ДО ЗНАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА. НЕ СА СЪЗДАДЕНИ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ПОДСЛУШВАНЕТО ПОНАСТОЯЩЕМ. ИМАМЕ СВЕДЕНИЯ, ЧЕ ТО ПРОДЪЛЖАВА И СЕГА, НО ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ ИЗБЯГВАТ СЕРИОЗНОТО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС. ДО МОМЕНТА ПРОДЪЛЖАВА СИСТЕМНОТО ПОДСЛУШВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ И БЛОКИРАНЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА ТЕЛЕФОНА В НЕГОВАТА КАНЦЕЛАРИЯ. НЕ БЕ ОПОВЕСТЕНА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ СЛУЧАИТЕ НА НАРУШЕНИЯ В ТАЙНАТА НА ТЕЛЕФОННИТЕ РАЗГОВОРИ. СЪЩОТО ВАЖИ И ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА. ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ АВТОМАТИЧНИТЕ ВРЪЗКИ С ЧУЖБИНА БЯХА БЛОКИРАНИ.

5. ПО ОТНОШЕНИЕ СВОБОДАТА НА ПРИДВИЖВАНЕ И ИЗБОР НА МЕСТОЖИТЕЛСТВО Е НЕОБХОДИМО ПРЕМАХВАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ЗОНИ И НА ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЖИТЕЛСТВО. ПРИЕТИЯТ ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ, ПРИЕТ ОТ СТАРОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НЕ РЕГЛАМЕНТИРА ДОСТАТЪЧНО ЯСНО И ДЕМОКРАТИЧНО ПРАВОТО НА МИРНИ СЪБРАНИЯ.

6. ЗА СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА. СПОРЕД ТЕКСТОВЕТЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ПAKT ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА Е НАЛОЖИТЕЛНО ПРИЕМАНЕТО НА НОВ ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, КОЙТО ДА ЗАМЕНИ ОСТАРЕЛИЯ ОТ 1949 Г. НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ РЕШИТЕЛНО ИДЕЯТА НА Г-Н ЖЕЛЕВ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО. НАСТОЯВАМЕ ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ МУ ДЕЙНОСТИ ДА БЪДЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ И СМЕ ГОТОВИ ДА ОКАЖЕМ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ.

В ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ ОЧЕРТАЯТ ДВА ПЕРИОДА - ПРЕДИ И СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. СЕГА МНОГО ОТ ПРЕЧКИТЕ ОТ СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ ОТПАДНАХА И БИ СЛЕДВАЛО ДА НАСТЪПИ ПРЕЛОM В ПРАВОЗАЩИТНАТА МУ РАБОТА. ОТ БИВШИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ БЯХА ДОПУСКАНИ ГРУБИ ГРЕШКИ - ДИКТАТОРСКИ МЕТОДИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С КОЛЕКТИВНИЯ ОРГАН /УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ/, ВЗИМАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРАЦИИ, ИЗЯВЛЕНИЯ И ДР., ДОВЕЛИ ДО ПОЛИТИЧЕСКИ ГРЕШКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО. МНОГО ИДЕИ НА ЧЛЕНОВЕ И АКТИВИСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ НЕ НАМЕРИХА ПОДКРЕПА ИЛИ НЕ БЯХА РЕАЛИЗИРАНИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО, А ОТ МЕСЕЦ МАЙ ПОД ПРЕТЕКСТ, ЧЕ ЩЕ ИМА ИЗБОРИ, ФАКТИЧЕСКИ БЕ СПРЯНА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ДО СМЯНАТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА 28 ЮЛИ 1990 Г. ТАКА И НЕ БЕ ВЪЗСТАНОВЕНА.

НЯКОИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НА БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ, КАКТО И ВЗЕТОТО ОТ ЧАСТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НЕЗАКОННО РЕШЕНИЕ ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ ЧЛЕНСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО В СДС, С КОЕТО ТОЙ ГРУБО НАРУШИ ВОЛЯТА НА СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, СВИКАНО ПО НЕГОВО ЛИЧНО ЖЕЛАНИЕ НА 7 ЮЛИ, ДОВЕДОХА ДО КОМПРОМЕТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

В РЕДИЦА ИЗЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ Г-Н ВОДЕНИЧАРОВ ОТПРАВИ НАПАДКИ СРЕЩУ ИЗТЪКНАТИ ПРАВОЗАЩИТНИЦИ КАТО Г-Н И. МИНЕВ, ОТЕЦ АМБАРЕВ, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ, ДРАГОМИР ЦЕКОВ, КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ И ДР., С КОЕТО НАНЕСЕ МОРАЛНИ ПОРАЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО.

ОПИТИТЕ ДА СЕ РЕШАТ НАТРУПАНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СЪБРАНИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, СВИКАНО ОТ БИВШИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА 7 ЮЛИ, СЕ ПРОВАЛИХА. ПОД ВЛИЯНИЕ НА ОТПРАВЕНИТЕ ОСНОВАТЕЛНИ КРИТИКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ НА СЪБРАНИЕТО КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЧАСТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ НАПУСНАХА ЗАЛАТА И ВЪЗПРЕПЯТСТВАХА НЕГОВОТО ЗАВЪРШВАНЕ. ЗА ДА СЕ РЕШАТ НЕОТЛОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ПО ИНИЦИАТИВА НА ГРУПАТА ОТ ОБЩИНА ПОДУЕНЕ, ПОДКРЕПЕНА ПИСМЕНО ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА /42 ОТ 71/ ТЕРИТОРИАЛНИ ГРУПИ НА ДРУЖЕСТВОТО, БЕ ОРГАНИЗИРАНО НОВО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И ТО СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА УСТАВА ОСВОБОДИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ГЛАСУВА И ПРИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА И ИЗБРА НОВО РЪКОВОДСТВО. ЗА ТОВА ИМА ДОКУМЕНТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ НА ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ В МОМЕНТА ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО АЛ. КАЦАРСКИ.

ЦЕЛТА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА И НА НАШИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ Е ДА ИНФОРМИРАМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ И ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДА ЗАПОЗНАЕМ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ С ПРОЧЕТЕНИТЕ ПРЕД ВАС НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАВОЗАЩИТНАТА ДЕЙНОСТ, ВЪРХУ КОИТО ЩЕ СЪСРЕДОТОЧИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА НЕЗАВИСИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПЕТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СОФИЯ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР В ЦЕНТРАЛНИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ /ФНПО/ ПОСТЪПИ ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ОТ НЕЗАВИСИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПЕТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СОФИЯ. В ОБРЪЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯТ ИСКАНИЯ ЗА:

- НЕЗАБАВНО ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ ПРОМЯНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА МВР, СЪОБРАЗНО СЪС СЪОТВЕТНАТА ПРАВНА УРЕДБА В СТРАНИТЕ С РАЗВИТА ДЕМОКРАЦИЯ;

- ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАДИКАЛНИТЕ СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННИ И КАДРОВИ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСТВОТО;

- ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД И НЕГОВОТО ЗАПЛАЩАНЕ, ТЕХНИЧЕСКАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И РЕШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОВАЖНИ СОЦИАЛНИ, БИТОВИ И ТРУДОВО-ПРАВНИ ВЪПРОСИ;

- ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР И ПОДЧИНЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА ИМ ЕДИНСТВЕНО НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ ИСКАНИЯ ДРУЖЕСТВОТО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В СИМВОЛИЧНА ПРОТЕСТНА АКЦИЯ, КОЯТО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 АВГУСТ 1990 Г. ОТ 8 ДО 18 ЧАСА.

НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР РАЗГЛЕДА ОБРЪЩЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПЕТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СОФИЯ. ОТЧЕТЕНО БЕ, ЧЕ ТО Е РЕЗУЛТАТ ОТ НАТРУПАНОТО ГОЛЯМО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО. ЗА ТОВА ДОПРИНЕСЕ ПОДЦЕНЯВАНЕТО ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТТА, ЗАЩИТАТА НА ЖИВОТА, ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

ПОКАЗАТЕЛНА В ТАЗИ НАСОКА Е ЛИПСАТА НА ОТГОВОР ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА НРБ НА ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕЩУ ОТНЕМАНЕТО НА ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ В СТРЕЛЧА И ДОЛНА БАНЯ И ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА РАЙОННАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ТЪРГОВИЩЕ, КОЯТО БЕШЕ ПОДКРЕПЕНА С ПОДПИСИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 15 000 СЛУЖИТЕЛИ.

БЕЗПОКОЙСТВО ПРЕДИЗВИКВА И НЕОГЛАСЯВАНЕТО ПРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

КАТО ОТЧЕТЕ СЕРИОЗНАТА ОБЩЕСТВЕНА ОПАСНОСТ ОТ ПО-НАТАТЪШНОТО ЗАБАВЯНЕ РЕШАВАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА МВР, ИК НА ФНПО РЕШИ:

1. ПОДКРЕПЯ ОБРЪЩЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПРИ ПЕТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СОФИЯ.

2. ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНА СИМВОЛИЧНА ПРОТЕСТНА АКЦИЯ СРЕЩУ:

- РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ПОЧТИ ТРИМЕСЕЧНОТО МУ НЕРЕАГИРАНЕ ПО НАПРАВЕНИТЕ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ;
- ИНФОРМАЦИОННОТО ЗАТЪМНЕНИЕ, ОСЪЩЕСТВЕНО ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, И НЕОГЛАСЯВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ИМ ОТ БТ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФНПО ОТ 24 ЮЛИ 1990 Г. ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
- МУДНОСТТА, КОЯТО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОЯВЯВА КЪМ РЕШАВАНЕТО НА ОТПРАВЕНИТЕ ДО НЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЕЩИ СТАТУТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР.

3. ПРИЗОВАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРОТЕСТНАТА АКЦИЯ И ПРИКАНВА ОСТАНАЛИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НЕЯ.

4. НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА, ДА ИМАТ ГОТОВНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, В СЛУЧАЙ ЧЕ СИМВОЛИЧНАТА ПРОТЕСТНА АКЦИЯ НЕ ДОВЕДЕ ДО ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

ПРОТЕСТНАТА АКЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13 АВГУСТ 1990 Г. ОТ 8 ДО 18 Ч. УЧАСТНИЦИТЕ В НЕЯ ДА НОСЯТ ТРИКОЛЬОРНА ЛЕНТИЧКА.

ПРИКАНВАМЕ УЧАСТНИЦИТЕ В АКЦИЯТА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА АКЦИЯТА ДА СЕ УВЕДОМЯТ СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖЕБНИ РЪКОВОДСТВА, ДРУЖЕСТВАТА В ОБЩИНСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА МВР И МЕСТНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

СОФИЯ, АВГУСТ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИК НА ФНПО: А.КУЗМАНОВ
СЕКРЕТАР НА ИК НА ФНПО: М.ЖИВКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗАРАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/.


СВИДЕТЕЛИ СМЕ НА ПОРЕДНИЯ ОПИТ ЗА ПОДЧИНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОТЕСТ ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА ПРИНЦИПА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ЦЕНТРАЛИЗЪМ, ЗА ТОВА СВИДЕТЕЛСТВА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В ИМЕТО НА ИСТИНАТА ОТ 6 АВГУСТ 1990 Г., КОЕТО ПРИСТЪПВА КЪМ Т.НАР. "ГРАЖДАНСКО ПРИСЪСТВИЕ".  НИЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ПРИЗИВА КЪМ НЕНАСИЛИЕ И НЕУПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ.

НО СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ ОЦЕНЯВА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПЪЛНО ПОЛИТИЧЕСКО ПОДЧИНЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ГАРАНТНОТО ПРИСЪСТВИЕ" КАТО ОПИТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СПОНТАННИЯ И БЕЗКОРИСТЕН ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ В ИНТЕРЕС НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛУКАЗИОННИ СИЛИ.

НИЕ, СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ-НЕМАРКСИСТИ, ЗАЯВЯВАМЕ: ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ НЯМА. НИЕ, КОИТО ПОДКРЕПИХМЕ ПОРИВА КЪМ ИСТИНА, СЕ ОТТЕГЛЯМЕ С ОГОРЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЙКИ ТОВА, КОЕТО СТАВА В ГРАДА НА ИСТИНАТА, КАТО ПРИКРИТА МАНИПУЛАЦИЯ И СПИРАЧКА СПРЯМО СВОБОДНОТО ГРАЖДАНСКО МНЕНИЕ.

ПРИЯТЕЛИ, НОВ МИРЕН И НЕМАНИПУЛИРАН ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ ЩЕ ИМА СКОРО И ТОГАВА БЕЗ ПЪЛНОМОЩИЯ И ГАРАНЦИИ НА НЯКАКВО РЪКОВОДСТВО ВСИЧКИ НИЕ ЩЕ КАЖЕМ СВОЯТА ИСТИНА.

ВПРОЧЕМ ИСТИНАТА НИКОГА НЯМА РЪКОВОДСТВО!

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 Г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДПН: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: ЮЛИАН КОЦЕВ
ЖИТЕЛИ НА ГРАДА НА ИСТИНАТА: ЮЛИАН ВЕЛЧЕВ, КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/.


ВСЯКА ПАРТИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР, ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕН СОЦИАЛЕН СЛОЙ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. НИЕ НЯМАМЕ ПРЕТЕНЦИИ ДА СМЕ ОБЩОНАРОДНА ПАРТИЯ И ДА СИ ПРИСВОЯВАМЕ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ. НАШАТА ПОЛИТИЧЕСКА ФУНКЦИЯ Е ДА ОБЕДИНИМ ВСИЧКИ ПРЕДПРИЕМЧИВИ ЛЮДЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ОПИТАТ ВКУСА НА ЧАСТНАТА,
ИНДИВИДУАЛНАТА ИЛИ ГРУПОВАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ИЗПРОБВАТ СИЛАТА НА СВОИТЕ ЗНАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНО УМЕНИЕ. НИЕ ЗНАЕМ, ЧЕ ДЕЙНОСТТА НА ТЕЗИ ХОРА СЕ НУЖДАЕ ОТ СЪОТВЕТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ГАРАНЦИИ, ОТ МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ДА ГИ ПРЕДПАЗВА И ПОДПОМАГА ПРИ РИСКОВАНИ СИТУАЦИИ И Т.Н. ЗАТОВА НАШATА ПАРТИЯ, КОЯТО ЩЕ СТИМУЛИРАТ, Е ГОТОВА ДА ПОЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО БРЕМЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ПРОСЛОЙКА С ЯСНОТО СЪЗНАНИЕ, ЧЕ ТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НЕЯ. ТЯ ЩЕ ГИ ЗАЩИТАВА В ПАРЛАМЕНТА, ЩЕ УКРЕПВА ТЯХНОТО ЕДИНСТВО И ЩЕ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО МЕЖДУ ИЗБОРИТЕ И ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ.

ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР НЯМА ПЪРВОСТЕПЕННИ И ВТОРОСТЕПЕННИ СФЕРИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ЦЯЛАТА ТЯХНА ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЩЕ БЪДЕ РЪКОВОДЕНА ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

ПЪРВО - В ПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА И ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО:

1. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСТИТУЦИОННОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ.
2. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ, КОЯТО ЩЕ ПРЕГРАДИ ПЪТЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪДЕЩЕ.
3. ДЪРЖАВАТА ДА СЛУЖИ НА НАРОДА, А НЕ ДА ГО ПОТИСКА. НЕИН ВЪРХОВЕН ОРГАН ДА БЪДЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, В КОЕТО СВОБОДНО ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ИМАТ ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАЩИТАВАТ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.
4. НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА ДА СТОИ ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАН ОТ НАРОДА ЧРЕЗ ПРЕКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ.
5. ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРАТ АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА И СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ.
6. ГАРАНТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО ДА БЪДЕ КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД, КОЙТО Е ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВА НЕУТРАЛИТЕТ.
7. ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЕФЕРЕНДУМЪТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
8. ДЪРЖАВАТА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ МИНИМУМ ЗАКОНИ С МАКСИМУМ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

ВТОРО - В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА:

1. ДА БЪДАТ НЕПРИКОСНОВЕНИ И РАВНОПРАВНИ ПРЕД ЗАКОНА ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ - ДЪРЖАВНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА, ПРИ НАМАЛЯВАЩО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА.
2. ДА СЕ ПРИЕМЕ СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА.
3. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА, ДЕМОНОПОЛИЗИРАНА И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА, СВЪРЗАНА СЪС СВОБОДНИЯ ПАЗАР, В КОЯТО РЕШАВАЩА РОЛЯ ИГРАЕ ЗАКОНЪТ ЗА СТОЙНОСТТА.
4. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО С МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ.
5. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛИТЕ.
6. ДА СЪЗДАВАМЕ САМО ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕНЕРГЕТИКА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
7. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДА ФУНКЦИОНИРА НА РАВНОПРАВНИ НАЧАЛА С ЧАСТНИТЕ БАНКИ.


Х   Х   Х

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ,

СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ПОДКРЕПЯ АПЕЛА НА Г-Н КРЪСТЬО ПЕТКОВ, ИЗЛЪЧЕН ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 6 АВГУСТ Т.Г., И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ЗА НЕЗАБАВНО ИНДЕКСИРАНЕ ДОХОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, КОЕТО ДА ПРЕДШЕСТВУВА ГАЛОПИРАЩОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЖИВОТА В БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТЧЕТЪТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Г-Н АНДРЕЙ ЛУКАНОВ ДА БЪДЕ ПРИЕТ СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА НА КОНКРЕТНИ И НЕОТЛОЖНИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ТОЗИ ВЪПРОС В ПОЛЗА НА НАСЕЛЕНИЕТО.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВСИЧКИ НИЕ, ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ЩЕ СЕ ОКАЖЕМ В СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРНА БЕЗКОНТРОЛНОСТ И ХАОС В ЕЖЕДНЕВИЕТО С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ, В ЕДНА БЕЗИЗХОДНОСТ ОТ КРИЗАТА, ГРАБЕЖ И СПЕКУЛА, КОИТО СЕ РАЗРАСТВАТ И ТЪРЖЕСТВУВАТ ДНЕС НАВСЯКЪДЕ В СТРАНАТА.

СОФИЯ, 7 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН ВЕЛКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   Х   Х

СОФИЯ, 10 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯТА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/.


НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ /НПС/ Е ПАРТИЯ НА ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПА "ВИСОК ПАТРИОТИЗЪМ И ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ". ПАРТИЯТА ИМА ЗА ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СИЛНО ИКОНОМИЧЕСКО, БОГАТО ФИНАНСОВО, ОСИГУРЕНО СОЦИАЛНО, ЗАЩИТЕНО ЦЯЛОСТНО ЧРЕЗ ЗАКОНИ, НАПЪЛНО ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

В ПАРТИЯТА НПС МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВУВАТ БЪЛГАРИ И ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НЯМА ДА СПЕСТЯТ НИЩО ОТ ЧУВСТВАТА СИ И СИЛИТЕ СИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВЕКОВНАТА МЕЧТА ЗА ОБЕДИНЕНА НАЦИОНАЛНО, МОГЪЩА ИКОНОМИЧЕСКИ, БОГАТА ФИНАНСОВО, ОСИГУРЕНА СОЦИАЛНО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ДЪРЖАВНО ЗАЩИТЕНА, НАУЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО МОГЪЩА, КУЛТУРНА И МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ.

ПАРТИЯТА ЩЕ РАБОТИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ КАТО ОСНОВЕН ЗАКОН НА РЕПУБЛИКАТА.

ПАРТИЯТА ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАКОНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ, СОЦИАЛНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ.

СПОРЕД НПС СУВЕРЕНИТЕТ ВЪРХУ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИМА ЕДИНСТВЕНО НАРОДЪТ ЧРЕЗ СВОИТЕ ИЗБРАНИЦИ В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ.

НАЦИОНАЛНИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ Е САМОСТОЯТЕЛНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, ИЗРАЗЯВАЩА ЧРЕЗ СВОЯТА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА ЕДИНСТВЕНО И САМО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, НАЦИОНАЛНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НПС СИ ПОСТАВЯ КАТО КРАЙНА ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕТО НА МОДЕРНА ВЪВ ВСЯКО ЕДНО ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ.

НПС ЩЕ ЗАЩИТАВА С ВСИЧКИ СИЛИ И СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ.

НПС ЩЕ РАБОТИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНИ В ДЪРЖАВНИЯ ПАРЛАМЕНТ, КОИТО ЩЕ ГАРАНТИРАТ НАЙ-ВЕЧНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ЦЕННОСТИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО:

- ЛИЧНО ДОСТОЙНСТВО НА ЧОВЕКА И СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА;
- ДЕМОКРАТИЧНИ ПРАВА НА ГРАЖДАНИНА;
- ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИНА;
- СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И СОЛИДАРНОСТ;
- ТОПЛОТА И УВАЖЕНИЕ В ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, ДОБРОТА;
- СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ОТ РАЖДАНЕТО ДО СМЪРТТА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН;
- ЕКОЛОГИЧЕСКА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА;
- БОГАТСТВО И ФИНАНСОВО СПОКОЙСТВИЕ НА БЪЛГАРИНА.

С ЦЯЛАТА СИ ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА, СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА НПС ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМОТО ДОВЕРИЕ НА ИЗМЪЧЕНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ДА ВЪЗРОДИ ВЕКОВНИТЕ МУ МЕЧТИ ДА ЖИВЕЕ В БОГАТА, КУЛТУРНА, ОСИГУРЕНА, СПОКОЙНА, ЗАЩИТЕНА, МОДЕРНА БЪЛГАРИЯ.

НПС ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ГРУПИ, СЪЮЗИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЯЛОСТНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ИДЕИТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА МОДЕРНОТО БЪДЕЩЕ НА ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА.

ПЪРВО - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА НПС

1. НПС СЕ ИЗГРАЖДА НА ОСНОВАТА НА НАЙ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ
ПРИНЦИП:

- ДОБРОВОЛНОСТТА, КАТО ЕДИННА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ОБЩИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2. В НПС НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ЕДНОЛИЧНО РЪКОВОДСТВО, АВТОРИТАРЕН СТИЛ И МЕТОД НА ДЕЙСТВИЕ.

- НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА СЛЕДИ НАЙ-СТРОГО СРЕЩУ ПОЯВЯВАНЕТО НА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ В НПС;
- НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА ПРОТИВОДЕЙСТВУВА СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИ РЕШЕНИЯ;
- НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА ПРОВЕЖДА ИЗБОР НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО ЧРЕЗ ПРЕКИ ТАЙНИ ИЗБОРИ ЕДИН ПЪТ НА 5 ГОДИНИ, КАТО СЕ СПАЗВА ИЗИСКВАНЕТО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ;
- НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРОВЕЖДА ПРЕКИ И ТАЙНИ ИЗБОРИ ЕДИН ПЪТ НА 5 ГОДИНИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР И КАСИЕР НА ПАРТИЯТА;
- НЕДОПУСКАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 2 МАНДАТА ЗА ИЗБОРНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ;
- ТРЕТИ МАНДАТ СЕ ДОПУСКА САМО С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ;
- ЕЖЕГОДНА ОТЧЕТНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС НА ЕЖЕГОДНАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ.

3. ОТНОШЕНИЯТА В НПС СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ОСНОВАТА НА ПЪЛНАТА ДЕМОКРАТИЧНОСТ:
- НИКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ;
- НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ;
- РАВЕНСТВО В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА;
- ВЗАИМОПОМОЩ;
- ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ;
- ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ;
- ДИСЦИПЛИНА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ;
- ПЪЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ;
- АВТОНОМНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ - ФИНАНСОВА И ПРОПАГАНДНА;
- ПЪЛНА ОПОРА И ВЗЕМАНЕ ПРЕДВИД НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ;
- НЕПРЕМЕННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ ПРИ ВЗЕМАНЕ НАВСЯКО РЕШЕНИЕ;
- НЕПРЕМЕННО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРЕНТНИ КАНДИДАТУРИ ПРИ ИЗБИРАНЕ НА РЪКОВОДСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

4. ОСНОВНА ЗАДАЧА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА НПС ПО МЕСТА Е ВОДЕНЕТО НА ПРОПАГАНДНА РАБОТА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОЛИТИКАТА НА ПАРТИЯТА.

5. ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НПС СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО НА ОСНОВАТА НА:

- ОБСЪЖДАНЕ НА СЪБИРАНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ИЛИ ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНА ЛИСТА /РЕФЕРЕНДУМ/ ОТ СЪРАТНИЦИТЕ НА ПАРТИЯТА;
- ПЪЛНА СВОБОДА НА ИНИЦИАТИВИТЕ, ПЛАТФОРМИТЕ И УБЕЖДЕНИЯТА НА СЪРАТНИЦИТЕ НА НПС СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПАЗВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ЕДИНСТВО;
- ПЪЛНА ГЛАСНОСТ И ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ;
- ПРИЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ МНОЗИНСТВО ИЛИ ОБЩО СЪГЛАСИЕ СЛЕД ЗАПОЗНАВАНЕ С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ВАРИАНТИ;
- ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ С МНОЗИНСТВО СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НПС;
- МАЛЦИНСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПЕЧАТА    И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФМАЦИЯ ИЛИ СЪДЕЙСТВИЕТО НА ГЛАВНОТО РЪКОВОДСТВО НА НПС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/