10 ноември 1994


София, 10 ноември 1994 година
Брой 221 /1266/


София, 10 ноември - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА - ОБРЪЩЕНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - /1994 Г. - 1998 Г./


НИЕ ПОЗНАВАМЕ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ

НИЕ СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ОПАСЕНИЯ И ТРЕВОГИ

НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА ВИ ПО-ДОБЪР И ПО-СИГУРЕН

СДС СЕ НУЖДАЕ ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА БЪЛГАРИЯ
 
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА СДС


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

България е красива и плодородна страна, народът ни е трудолюбив и с вековни културни традиции.

Защо тогава продължаваме да живеем бедно и несигурно? Защо позволяваме да ни грабят, изнудват и убиват? Защо търпим все още да ни управляват хора, които рушат националната сигурност, икономиката, околната среда, здравеопазването, науката и културата?

Заедно с вас, скъпи сънародници, можем да сложим край на разграбването на България. Знаем какво трябва да сторим. Положението на страната ни е тежко, но не и безнадеждно. Тя обеднява не защото няма ресурси, а защото я грабят. Изостава не защото е обречена, а защото я тласкат назад към комунистическата пропаст.

Проблемите не могат да се решат просто с власт. Само силна и честна власт, каквато ви предлагаме да създадем заедно, може да ни осигури


РЕД И СИГУРНОСТ

СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

РАБОТНИ МЕСТА
 
ПАРИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ


1. Съюзът на демократичните сили /СДС/ поема отговорността да създаде силни, действени и честни институции, които да изведат България от кризата, като премахне всички привилегии за тях.
- работещ парламент, който приема закони и решения в съответствие с волята на избирателите;
- силно и честно правителство, способно да взема бързи решения и да налага тяхното безусловно спазване;
- авторитетни местни органи на властта, с по-голяма административна и финансова самостоятелност.

2. СДС обявява война на мафията и на корупцията:
- ще ви защитим от убийствата, грабежите, насилията и страха;
- ще водим безкомпромисна война с организираната престъпност;
- ще спрем незаконното нахлуване на чужди граждани, които отнемат работните ви места, а някои от тях пренасят в страната ни дейността на престъпни международни организации;
- ще засилим държавния контрол във всичките му форми - стопански, митнически, финансов и банков;
- ще осигурим на полицията достатъчно финансови и технически средства за борба с престъпността.

3. СДС ще ви направи собственици, за да се чувствате свободни и сигурни в бъдеще:
- ще осигурим достъп на всички до широкообхватна пазарна приватизация;
- ще върнем земите и горите на бившите собственици;
- ще оземлим безимотните и ще обезщетим бежанците;
- ще завършим реституцията на градската и на промишлената собственост и ще предложим обещетения за унищожената собственост.

4. СДС ще стимулира развитието на частната инициатива. Ние заставаме зад дребния и средния предприемач и ще му създадем условия за развитие и благополучие. Ще подкрепим и всеки представител на едрия бизнес, който спазва законите и плаща данъците си.

5. СДС ще помогне на земеделските производители:
- ще създадем фонд "Земеделско кредитиране" за подпомагане на производителите;
- ще въведем целеви данъчни привилегии за земеделието;
- ще стимулираме производството на селскостопанска техника;
- ще търсим нови международни пазари и ще защитим българските производители от внос на чуждестранна селскостопанска продукция;
- ще създадем държавни гаранции за изкупуване на стратегическа продукция, като зърно, тютюн и др.

/Пресслужба "Куриер"/

---------------------------------------------------

БУЛЕСМА

Уважаеми господа,
За ваше улеснение в предстоящата предизборна кампания ние ви предлагаме
плакатоносещи
съоръжения,
които се монтират по стълбовете за улично осветление.
Техните предимства са, че те:
* предлагат естетичен начин за агитация;
* трудно достижими са за злосторници;
* не оставят следи след приключването на кампанията;
* бързо и лесно се демонтират (до 7 дни след приключване на изборите)
* размерите им отговарят на най-разпространените плакатни размери (подходящи са за монтаж на общо 4 плаката.

Разполагаме с неограничен брой налични съоръжения. Извършваме монтаж във всички селища у нас.

За детайли относно
изключително изгодната ни оферта
ни търсете на тел. 229-160 факс 522-942.

----------------------------------------------------------


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЗА 37-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 18 ДЕКЕМВРИ 1994 Г.


Съюзът на инвалидите в България /СИБ/ е регистриран по Закона за лицата и семейството, а чл.1 от неговия устав гласи: "Съюзът на инвалидите е обществена неполитическа организация, която осъществява дейността си съобразно Конституцията на Република България, законите и този устав."

Ето защо СИБ не може да участва пряко или косвено, самостоятелно или в коалиция с политическа сила, като издига свои кандидати за народни представители.

Същевременно СИБ трябва да настоява за включване в предизборните платформи на всички политически сили, които търсят контакт с неговите структури, на следните принципни искания към дейността на бъдещата законодателна и изпълнителска власт:

"Основните цели на нашата политика по отношение на инвалидите са насочени към създаване на условия за тяхната равнопоставеност с всички граждани при социалното, икономическото, образователното и културното им развитие. Това означава:
- създаване на възможности за пълна реализация на правото им за лично и професионално усъвършенстване, правото на труд и на доходи, осигуряващи им независим и достоен живот;
- създаване на условия за упражняване на правото им на равнопоставеност и активно участие в обществения живот, за свободен достъп и живот без дискриминация;
- в условията на голяма бедност и масова безработица създаване на условия на действени медико-социални защитни механизми, гарантиращи на инвалидите правото на достойно човешко съществуване;
- наличие на умерена държавна протекционистична политика към работодателите, осигуряващи работа на инвалиди при пълноценно реализиране на остатъчната им работоспособност, за пазара на произвежданите от предприятията на инвалидите стоки и услуги чрез осигуряване на държавни поръчки за тези предприятия.

Националният съвет /НС/ на СИБ не възразява г-н Божидар Ивков - председател на НС на СИБ, да се кандидатира за народен представител, но само като частно лице - независим кандидат.

По време на предизборната кампания /а и след нея/ г-н Ивков се задължава в съответствие с чл.1 от устава на СИБ да не ангажира по никакъв начин името, паричните средства, имуществото, транспортни средства и други материали и услуги на съюза.

Възлага на г-н Здравко Великов, член на ИБ на НС на СИБ да замества председателя и да запознае всички политически сили и коалиции с позицията на НС на СИБ относно провеждането на предсрочни избори за 37-о Народно събрание.

Препоръчва на членовете на СИБ да подкрепят в своите избирателни райони онези политически сили, които са включили в своите предизборни платформи настоящата позиция, или имат своя позиция, съответстваща на основното съдържание на тази на СИБ. Да включват в листите си кандидати инвалиди или личности, независимо от тяхната окраска, които имат социално мислене и са показали разбиране към проблемите на инвалидите.

Счита, че на подготовката за избори за 37-о Народно събрание трябва да се гледа като на важен момент за участие и в изборите за местни органи на властта, при което следва да се издигат кандидатури на инвалиди.

София, 5-6 ноември 1994 г.

ИД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА СИБ:

Здр. Великов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕН РОМСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНО ПРЕДИЗБОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА.


Във връзка с постъпилите оферти от политически партии в Обединен ромски съюз /ОРС/ се проведе извънреден пленум на ОРС, на който след обстоен анализ на подадените оферти пленумът реши, че най-подходяща оферта, изразяваща интересите на ромите и готовност да разреши техните социални проблеми, това е Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, поради което задължи председателя на ОРС г-н Милчо Тончев, да подпише предизборно споразумение с ДАР.

Въз основа на подписаното споразумение ДАР се задължава да изразява в своите програмни документи вижданията на ОРС за решаване на проблемите на ромското население на Р.България.

ДАР се задължи да издигне и подкрепи на изборите за 37-о Народно събрание народни представители от ромски произход, посочени от ръководството на ОРС.

От своя страна ОРС се задължи активно да подпомага и пропагандира политиката на ДАР за решаване на проблемите на ромите.

София, 8 ноември 1994 г.

ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Демиревски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 10 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ


БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В МЕЖДУНАРОДНАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Още в началото на 1995 г. ще предприемем действия за възстановяване поне на част от загубените пазари в държавите от Общността на независимите държави /ОНД/, Централна и Източна Европа и арабските страни. Ще развиваме активна търговия с всички наши съседи. Съвместно с други заинтересовани централно- и източноевропейски страни ще положим усилия за създаване на зона за свободна търговия.

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПА НА НАШИ СТОКИ НА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАЗАРИ ще бъде обект на интензивни преговори с Европейския съюз. Бъдещето на България е в обединения европейски пазар. Ще продължим подготовката на нашата страна за по-нататъшното асоцииране и встъпване в Европейския съюз.

ОТНОШЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ще бъдат развивани интензивно. Ще поддържаме тези отношения от достойни позиции, ще поставяме в центъра им интересите на България. Още в началото на 1995 г. ще продължим преговорите с официалните кредитори, Международния валутен фонд, Световната банка и Г-24. Ще настояваме много по-категорично за частична компенсация на загубите от ембарговите операции на ООН. Ще провеждаме политика на предпазливо ползване на нови кредити поради натрупаните вече големи дългове.


* * *

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЪРГОВСКО ОЖИВЛЕНИЕ ЩЕ НАМАЛИ БЕЗРАБОТИЦАТА НАПОЛОВИНА.


СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА ХОРАТА

Хуманизмът е водещ принцип в социалната и в културната политика на Социалистическата партия. Грижата за хората и техния бит, за здравето и образованието ни задължава да търсим и предложим решения за предотвратяване на спада в жизненото равнище и за излизане от кризата в здравеопазването, просветата, науката и културата.


БАРИЕРА ПРЕД БЕДНОСТТА

Наш политически и морален дълг е в България да няма хора, живеещи в лишения, които увреждат здравето и застрашават живота им. Борбата с бедността е не само борба с хаоса и спекулата, но и борба с безработицата, която винаги е лична, семейна и обществена драма.

ПО-ДОБРАТА МРЕЖА ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ще предвиди наред с паричните средства и помощи в натура и услуги. Ще създаваме възможности за труд на нуждаещите се от подпомагане граждани. Ще започнем подобряване на условията в социалните домове и ще развием нови форми на социални заведения. Ще създадем облекчен данъчен режим за социална благотворителност.

ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОВЕЧЕ РАБОТНИ МЕСТА е наша основна задача. Наред с макроикономическата си политика за увеличаване на производството и броя на работните места ние ще използваме и форми за частична заетост и преквалификация и за пренасочване на продължително безработни хора. Финансовите преференции ще дадат възможности за инвестиции и разкриване на дейности и производства в общини й селища с много висока безработица, особено край границата и в планините, в най-тежко засегнатите от кризата земеделски, горски и рудничарски краища.

ОТДЕЛЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ ОТ БЮДЖЕТА не търпи отлагане. През новия парламентарен мандат социалистите ще проведат законодателната и организационната реформа в общественото осигуряване. Ще развием присъщите за всяка пазарна държава осигурителни системи при старост, здравословни проблеми и безработица чрез относително автономни фондове за задължително и доброволно социално осигуряване и застраховане.

НАШАТА ПЕНСИОННА ПОЛИТИКА е справедлива и реалистична. Ние предлагаме гаранции за редовно изплащане на пенсиите и своевременното им актуализиране в съответствие с растежа на инфлацията и издръжката на живота. Нашата начална амбиция е средната пенсия да надмине жизнения минимум, а след това да подобрим и съотношението й с работната заплата. Необходимите за това пари ще се обезпечават чрез разширяване обхвата на осигуряваните лица и по коректното изпълнение на задълженията на работодателите към общественото осигуряване.


СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

СИНДИКАТИТЕ са наш естествен партньор в обществения диалог за намиране на изход от социално-икономическата криза. Те трябва свободно да развиват дейността си и в държавния, и в частния сектор. Особено важна за нас е синдикалната защита на работещите в частния сектор, на юношите, на жените, на инвалидите. Ние няма да допуснем чрез злоупотреба с профсъюзния плурализъм техните права да бъдат накърнявани. Легитимните синдикати, законните им права и сключваните от тях колективни трудови договори трябва да бъдат уважавани от всички. Синдикалните избори в кратки срокове ще решат съществуващите спорни въпроси.

СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА МЛАДИТЕ ХОРА ще бъде възстановена. Ние ще предложим по-добри условия за трудова заетост, образование, професионална квалификация и обществено-политическа изява на младите хора. Държавата и общините ще подпомагат и развитието на привлекателни и необходими дейности за свободното време, изкуството, спорта и туризма на подрастващите и младежта. Ще ги предпазим от настъплението на престъпността, проституцията, наркоманията и сектите. Всички съществуващи културни, туристически и спортни бази трябва да бъдат използвани по предназначение.

СОЦИАЛНОТО РАВЕНСТВО НА ЖЕНИТЕ ще бъде категорчно отстоявано от нас. Ние гарантираме равнопоставеността на половете в труда и в предприемачеството, в условията за квалификация и в професионално израстване, в обществения и в политическия живот. Бременните жени и майките с малки деца ще имат своя трудовоправна защита и права на обезщетение и помощи. Семейните добавки ще се увеличават пропорционално на минималната работна заплата. Ние ще разширим държавното регулиране на цените на някои детски стоки и осигуряването на безплатни лекарства на децата в социално слабите семейства.

ИНВАЛИДИТЕ ще се ползват от всички условия за реална равнопоставеност с останалите граждани при образователното, професионалното, икономическото и културното им развитие. Ще осигурим механизмите, гарантиращи свободен достъп до всички сфери на обществото. Ще обезпечим медико-социални и защитни мерки, които гарантират независимо и достойно човешко съществуване на нуждаещите се инвалиди.

БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ, РОМИТЕ И БЪЛГАРИТЕ-МОХАМЕДАНИ бяха силно засегнати от икономическите промени. Безработицата сред тях е много висока. С ограничените си доходи те често издържат многочленни семейства. Ще им предложим нови възможности за работа и частична заетост в общинската икономика. На желаещите да работят в селата ще предоставим земя от общинските поземлени фондове. Ще осигурим отпускане на социални помощи за реално нуждаещите се.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 31

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Съюза на демократичните партии и движения /СДПД/ "Ера-3"


Постъпило е заявление за регистрация иа СДПД "Ера-3" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 11 от 26 октомври 1994 г.

Към заявлението са приложени: заверен препис от решението за регистрацията на партията по фирмено дело N 2270 от 1990 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение; решение на ръководството на съюза за участие в изборите за Тридесет и седмо народно събрание; устав на съюза; образци от подписите на представляващите Славомир Драганов Цанков и Добри Йорданов Добрев и печат на партията.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с една хоризонтална лилава ивица в долния й край и надпис на нея: "Ера-3". Искането е основателно, тъй като е заявено първо по време и вписано в регистъра на Централната избирателна комисия, поради което намира приложение в разпоредбата на чл.34, ал.1 т.3, изречение второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Съюза на демократичните партии и движения "Ера-3" с цвят на бюлетината бял с една хоризонтална лилава ивица в долния й край и надпис на нея: "Ера-3".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 32

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от инж. Р. Киров, председател на политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 26 от 31 октомври 1994 г. Към заявлението са приложени:

1. Заверен препис от решение за регистрация на политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите.

2. Образец от подписа на председателя на партията, който я представлява.

3. Образец от печата на партията.

Заявено е желание за участие в изборите за 37-о Народно събрание с цвят на бюлетината бяла с червена ивица и надписи от двете й страни инициалите на партията БП ОН-ДО.

На основание чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК партията следва да получи заявения цвят на бюлетината, а именно бяла с една червена ивица.

Поради гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. политическа партия Обединение на нацията - движение на онеправданите с цвят на бюлетината бяла с една червена ивица и надпис върху бюлетината инициалите на партията БП ОН-ДО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението на Централната избирателна комисия N 33 е за текста, който ще се използва за огласяването на съставите на районните избирателни комисии, които са на брой 31, колкото са избирателните райони.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 34

3 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Народнолиберална партия "Стефан Стамболов"


Постъпила е молба за регистрация и обявяване за участие в изборите за народни представител за Тридесет и седмо народно събрание от Народнолиберална патия "Стефан Стамболов". Молбата е заведена в регистъра на ЦИК под N 21 от 28 октомври 1994 г.

Към молбата са приложени:

- заверен препис от решение на Софийски градски съд от 26 април 1990 г. по фирмено дело N 2616 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Народнолиберална партия "Стефан Стамболов";

- образец от подписа на Христо Иванов Атанасов, представляващ Народнолибералната партия "Стефан Стамболов";

- образец от печата на Народнолиберална партия "Стефан Стамболов".

В молбата за регистрация и обявяване на участие в изборите за народни представители за Тридесет и седмо народно събрание е заявен бял цвят а бюлетината с три хоризонтални лилави ивици с ширина 33% от височината на бюлетината всяка и алтернативно бял цвят на бюлетината с три черни или с три розови ивици.

Искането за ширина на ивиците не може да бъде удовлетворено, тъй като с Решение N 6 на Централната избирателна комисия относно регистрирането и цвета на бюлетините за изборите на 18 декември 1994 г. е определена ширина на цветните ивици 0,5 сантиметра.

Искането за бяла бюлетина с три лилави ивици също не може да бъде удовлетворено, тъй като с решение на Централната избирателна комисия тази бюлетина е предоставена на Демократическата партия в България, чието заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под N 14 от 27 октомври 1994 г.

Алтернативното искане за бяла бюлетина с три черни ивици може да бъде удовлетворено, тъй като до постановяването на това решение в Централната избирателна комисия не е регистрирана такава бюлетина от партия или коалиция за участие в изборите на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Народнолиберална партия "Стефан Стамболов" с бяла бюлетина с три черни ивици и надпис на бюлетината Народнолиберална партия "Стефан Стамблов".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 35

4 НОЕМВРИ 1994 Г.


На основание чл.30, ал.1 във връзка с чл.39, ал.1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия, община гр. София - Столична избирателна комисия, както следва:

1. На мястото на Димо Николов Стоев заместник-председател - Валентина Стоянова Георгиева.

2. На мястото на Асен Цанков и Вишана Молерова, членове - Радка Ангелова и Петър Петров Кибритов.

3. На мястото на Йордан Агов и Ангел Ангелов, членове - Иван Иванов Христов и Христо Иванов Дончев.

4. На мястото на Димитър Бонгалов, член - Илчо Василев Сръндев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 36

4 НОЕМВРИ 1994 Г.

ОТНОСНО: Определяне броя на мандатите за избор на народни представители в избирателните райони.


Централната избирателна комисия, за да определи броя на мандатите за всеки избирателен район, взе предвид следното:

1. С Указ N 215 на президента на Републиката от 24 октомври 1994 г. /ДВ, бр 88/26 октомври 1994 г./ са определени границите, наименованията и номерацията на избирателните райони.

2. При определяне броя на населението на страната и в отделните избирателни райони бе взета предвид официалната информация от Националния статистически институт, като за основа на изчисленията е приет броят на постоянното население по общини към 31 декември 1993 г. /изх. N 37009/2 ноември 1994 г./

Изхождайки от изложеното, Централната избирателна комисия определи броя на мандатите в отделните райони по следната методика, която спазва принципа за единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението /чл.21, ал.3 от ЗИНПОСК/.

1. Единната норма на представителство се определя като най-близкото цяло число до числото, равно на:

постоянното население на България                8459763
      -----------------------------------------------      =    ------------------     =  35249
                 240                                                              240


2. На първия етап броят на мандатите за даден район се определя като най-близкото цяло число до числото, равно на:

постоянно население на района
     -------------------------------------------
         35249

Сумата на така пресметнатите мандати от първия етап може да не е равна на 240. В този случай в някои райони се разпределя един мандат повече или по-малко от първоначално определения брой, както следва:

а/ Пресмята се разликата от закръгляване като разлика от броя на мандати за района и числото

постоянно население на района
     ------------------------------------------
             35249


Разликата от закръгляне е число между -0,5 и +0,5.

б/ Избирателните райони се подреждат по намаляването на "разликата от закръгляване".

в/ В случай че сумата от пресметнатите мандади за страната е по-малка от 240 с числото X, то последните X райони получават по един допълнителен мандат. Пример: ако сумата от пресметнатите мандати е по-малко от 240 със 7, то последните 7 района получават един допълнителен мандат.

г/ В случай че сумата от пресметнатите мандати в страната е по-голяма от 240 с числото X, то първите X района губят по един мандат. Пример: ако сумата от пресметнатите мандати е по-голяма от 240 със 7, то първите 7 района губят един мандат.

В резултат на изчисленията по така възприетата методика броят на мандатите за отделните избирателни райони се определя, както следва:

1.1.    Многомандатен избирателен район - Благоевградски

352086
     ----------------  =  9,99
       35249

или след закръгляне - 10 мандата.


2.2. Многомандатен избирателен район - Бургаски

440180
     ---------------     = 12,49
       35249

или след закръгляне - 12 мандата.


3.3. Многомандатен избирателен район - Варненски

460476
     ---------------     = 13,06
       35249

или след закръгляне - 13 мандата.


4.4. Многомандатен избирателен район - Великотърновски

317714
     ------------- = 9,01
       35249

или след закръгляне - 9 мандата.


5.5. Многомандатен избирателен район - Видински

14985
     ---------------- = 4,25
       35249

или след закръгляне - 4 мандата.


6.6. Многомандатен избирателен район - Врачански

269043
     ---------------- = 7,63
       35249

или след закръгляне - 8 мандата.


7.7. Многомандатен избирателен район - Габровски   

160463
     ---------------- = 4,55
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


8.8. Многомандатен избирателен район - Добрички

231856
     ----------------- = 6,58
       35249

или след закръгляне - 7 мандата.


9.9. Многомандатен избирателен район - Кърджалийски

203330
     ----------------- = 5,77
        35249

или след закръгляне - 6 мандата.


10.10. Многомандатен избирателен район - Кюстендилски

179965
     ------------  = 5,10
        35249

или след закръгляне - 5 мандата.


11.11. Многомандатен избирателен район - Ловешки

188300
     -------------  = 5,34
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


12.12. Многомандатен избирателен район - Монтана

207310
     -------------  = 5,88
       35249

или след закръгляне - 6 мандата.


13.13. Многомандатен избирателен район - Пазарджишки

326468
     ---------------  = 9,26
       35249

или след закръгляне - 9 мандата.


14.14. Многомандатен избирателен район - Пернишки

162612
     ---------------   = 4,61
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


15.15. Многомандатен избирателен район - Плевенски

342719
     --------------  = 9,72
       35249

или след закръгляне - 10 мандата.


16.16. Многомандатен избирателен район - гр. Пловдив

345205
     -------------  = 9,79
       35249

или след закръгляне - 10 мандата.


17.17. Многомандатен избирателен район - Пловдивски

395677
     --------------  = 11,22
       35249

или след закръгляне - 11 мандата.


18.18. Многомандатен избирателен район - Разградски

167654
     ------------  = 4,76
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


19.19. Многомандатен избирателен район - Русенски

287301
     -------------  = 8,15
       35249

или след закръгляне - 8 мандата.


20.20. Многомандатен избирателен район - Силистренски

160027
     -------------  = 4,54
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


21.21. Многомандатен избирателен район - Сливенски

234541
     -------------  = 6,65
       35249

или след закръгляне - 7 мандата.


22.22. Многомандатен избирателен район - Смолянски

154114
     -------------  = 4,37
       35249

или след закръгляне - 4 мандата.


23.23. Многомандатен избирателен район - София-град

417413
     -------------  = 11,84
       35249

или след закръгляне - 12 мандата.


24.24. Многомандатен избирателен район - София-град

379160
     --------------  = 10,76
       35249

или след закръгляне - 11 мандата.


25.25. Многомандатен избирателен район - София-град

391990
   --------------  = 11,12
  35249

или след закръгляне - 11 мандата.


26.26. Многомандатен избирателен район - Софийски

285935
     --------------  = 8,11
       35249

или след закръгляне - 8 мандата.


27.27. Многомандатен избирателен район - Старозагорски

396604
     --------------  = 11,25
       35249

или след закръгляне - 11 мандата.


28.28. Многомандатен избирателен район - Търговищки

150737
     -------------  = 4,28
       35249

или след закръгляне - 4 мандата.


29.29. Многомандатен избирателен район - Хасковски

304000
     -----------------  = 8,62
       35249

или след закръгляне - 9 мандата.


30.30. Многомандатен избирателен район - Шуменски

221747
     ------------   = 6,29
       35249

или след закръгляне - 6 мандата.


31.31. Многомандатен избирателен район - Ямболски

175284
     ------------  = 4,97
       35249

или след закръгляне - 5 мандата.


Общият брой на мандатите, изчислени по посочения начин, е 241.

На основание т.2, буква "г" следва допълнителният в повече мандат да се извади от броя на мандатите, определени за 20-и Силистренски избирателен район, и за този район да се определят 4 мандата.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1.1. многомандатен избирателен район Благоевградски - 10 мандата
2.2. многомандатен избирателен район Бургаски - 12 мандата
3.3. многомандатен избирателен район Варненски - 13 мандата
4.4. многомандатен избирателен район Великотърновски - 9 мандата
5.5. многомандатен избирателен район Видински - 4 мандата
6.6. многомандатен избирателен район Врачански - 8 мандата
7.7. многомандатен избирателен район Габровски - 5 мандата
8.8. многомандатен избирателен район Добрички - 7 мандата
9.9. многомандатен избирателен район Кърджалийски - 6 мандата
10.10. многомандатен избирателен район Кюстендилски - 5 мандата
11.11. многомандатен избирателен район Ловешки - 5 мандата
12.12. многомандатен избирателен район Монтана - 6 мандата
13.13. многомандатен избирателен район Пазарджишки - 9 мандата
14.14. многомандатен избирателен район Пернишки - 5 мандата
15.15. многомандатен избирателен район Плевенски - 10 мандата
16.16. многомандатен избирателен район Пловдив-град - 10 мандата
17.17. многомандатен избирателен район Пловдивски - 11 мандата
18.18. многомандатен избирателен район Разградски - 5 мандата
19.19. многомандатен избирателен район Русенски - 8 мандата
20.20. многомандатен избирателен район Силистренски - 4 мандата
21.21. многомандатен избирателен район Сливенски - 7 мандата
22.22. многомандатен избирателен район Смолянски - 4 мандата
23.23. многомандатен избирателен район София-град - 12 мандата
24.24. многомандатен избирателен район София-град - 11 мандата
25.25. многомандатен избирателен район София-град - 11 мандата
26.26. многомандатен избирателен район Софийски - 8 мандата
27.27. многамандатен избирателен район Старозагорски - 11 мандата
28.28. многомандатен избирателен район Търговищки - 4 мандата
29.29. многомандатен избирателен район Хасковски - 9 мандата
30.30. многомандатен избирателен район Шуменски - 6 мандата
31.31. многомандатен избирателен район Ямболски - 5 мандата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
10.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!