10 февруари 1992

София, 10 февруари 1992 година
        Брой 28 /558/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - "НИКОЛА ПЕТКОВ" И БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ЕДИНСТВО И ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС.


Като оценихме политическата обстановка и историческата роля на Българския земеделски народен съюз, както и изключителното желание на сдружените земеделци и нашите симпатизанти за обединение на земеделските сили, главният секретар на БЗНС - "Никола Петков" Милан Дренчев и съюзният секретар на БЗНС - единен Ценко Барев се

С П О Р А З У М Я Х М Е

1. Да бъде насрочен ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС на БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, който да приеме Устав, Програма и да избере ръководство на БЗНС.

2. За централизиране ръководството на процеса и организиране на конгреса се определя тесен състав на Постоянното присъствие от осем души: Димитър Боев, Любен Божилов, Иван Величков, Златил Ангелов, Росен Лицов, Георги Даскалов, Асен Христов и Кирил Рашков.

Постоянното присъствие се ръководи от нас - ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР МИЛАН ДРЕНЧЕВ и СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР ЦЕНКО БАРЕВ.

В най-скоро време това Постоянно присъствие ще даде конкретни указания по организирането и практическото осъществяване на обединението: провеждане на събрания, конференции и избор на делегати за конгреса, като се ръководи от приетите досега протоколи, споразумения и договорености.

С чувство на отговорност и удовлетворение от този исторически акт ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ СТРАНАТА И СИМПАТИЗАНТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ИДЕЯ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ НАЙ-АКТИВНО В ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

София, 8 февруари 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЗНС - "НИКОЛА ПЕТКОВ":
МИЛАН ДРЕНЧЕВ

СЕКРЕТАР НА БЗНС-ЕДИНЕН:
ЦЕНКО БАРЕВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ В СДС ПО ПОВОД НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОБЩ ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ И БЗНС - ЕДИНЕН!


Национално движение Български земеделски народен съюз /БЗНС/ - Н.Петков в СДС счита, че подписаното на 8 февруари 1992 г. споразумение за общ обединителен конгрес на двата земеделски съюза ангажира само името на Милан Дренчев и шепа негови поддръжници. Това е продължение на мимикрията на 18-те депутати от Великото народно събрание, преминали към БЗНС /единен/. Истинско обединение на всички честни земеделци от двата съюза може и трябва да стане именно в редовете на Национално движение - Н.Петков в СДС, което движение не е обременено с грешки и недомислия към членската си маса, така както са обременени и двата управителни съвета, които със своите решения направиха така, че двата земеделски съюза да не бъдат официално представени в сегашното Народно събрание.

Движение Български земеделски народен съюз - Никола Петков

Председател на БЗНС в СДС: Георги Петров

/Пресслужба "Куриер" /


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДГОТВИТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия предлага на всички политически партньори от коалицията Съюз на демократичните сили преди провеждането на новата Национална конференция на съюза да се разгърне строго регламентиран подготвителен процес:

Да се проведат регионални конференции /съвещания/ на всички партии и организации, членуващи в съюза. Регионите обхващат бившите окръзи. Конференциите да бъдат извършени с контрола на СДС - на регионално и на национално равнище. На тях да се обсъдят всички предложения за промени в статута на съюза, както и други политически и организационни проблеми, предложени от ръководствата на съответната партия /организация/.

На регионалните конференции /съвещания/ на местните организации на всяка партия /организация/ да бъдат избрани техните регионални координатори.

/Така ще се даде възможност за проверка и контрол над регионалните, а оттам и над националните структури на съответната партия /организация/.

Да бъдат създадени навсякъде регионални съвети на СДС. Членовете им са регионалните координатори на съответните партии /организации/. /Да се обмисли: право на глас имат тези регионални координатори, зад които стоят определено число местни организации с определен брой членска маса. Например най-малко пет местни организации в бивш окръг с поне 100 души членове общо/.

Възможно е да се приеме и втори вид представителство в регионалните съвети: освен регионалните координатори на съответните партии /организации/ членове на регионалните съвети на СДС могат да бъдат и по един избран представител на общинските координационни съвети на СДС.

Така конституираните регионални съвети на СДС да обсъдят също проблемите, които ще се дискутират на предстоящата Национална конференция на СДС. Конференцията да не се провежда, преди да са проведени тези регионални съвещания.

Непосредствено преди конференцията да се проведат съвещания на регионалните координатори на всяка партия /организация/ от съюза съвместно с висшите национални органи на партията /организацията/. На тях да се формира общопартийно становище по дискутираните проблеми.

/Целият предварителен процес е една възможност да се укрепи коалиционният характер на СДС и да се направи преценка кои партии /организации/ трябва да имат пълноценно право на глас. Така едни организации ще имат цялостно политическо представителство на национално равнище, други могат да членуват колективно на някакво друго равнище/.

Представителство на Националната конференция на СДС националните ръководства на всички партии и организации, членуващи в СДС /техните изпълнителни комитети или национални съвети или както е названието им/, всички регионални координатори на партиите и организациите, както и по един избран представител на общинските координационни съвети на СДС /т.е. всички членове на регионалните съвети на СДС така както са конструирани според настоящото предложение/. Контролът при определянето на представителите с право на глас да бъде много строг.

Да се фиксира дата за провеждане на конференцията /например началото на април тази година/. Да се създаде строг график за подготвителния процес на конференцията и той да бъде подписан от всички председатели на партии и организации. С подписа си те се задължават техните партии /организации/ да конструират регионалните си съвети. Без това цялата партия /организация/ не трябва да получи право на участие в Националната конференция.

След обявяването на членската си маса всяка партия /организация/ да се самозадължи да внася съответен процент от членския си внос в касата на СДС.

Това предложение е внесено за обсъждане на заседания на Националния координационен съвет от заместник-председателя на Радикалдемократическата партия г-н Михаил Неделчев. Окончателно становище по проекта членовете на Националния координационен съвет ще вземат на заседанието на Националния координационен съвет на СДС на 11 февруари, вторник, тази година.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА НИКОЛАЙ КОЛЕВ - БОСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАЩИЯ СЕ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


От 8 до 11 февруари в Националния дворец на културата, зала номер 1 се провежда конгрес на Конфедерацията на труда "Подкрепа". На този конгрес аз не бях поканен, въпреки двукратните ми запитвания до Константин Тренчев. На 9 февруари следобед отидох на конгреса лично да запитам Константин Тренчев за причините, понеже аз като учредителна "Подкрепа" имам това право. Думата не ми бе дадена, а отсъствието ми от списъка бе коментирано от Константин Тренчев по причини, че не ми знаел адреса и не съм бил плащал членски внос. С прискърбие съм длъжен да опровергая тези несериозни причини. Членския внос плащам в Съюза на свободните писатели, член съм на Националния координационен съвет на СДС с адрес ул. "Раковски" 134, всеки ден ходя в сградата на пл. "Гарибалди" и освен това на последните ми две запитвания в сряда /5 февруари/ и петък /7 февруари/ имах личен разговор с него на тази тема и уверенията му, че е станала досадна грешка. Готов съм да изясним този въпрос публично.

София, 9 февруари 1992 г.

Николай Колев - Босия

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО, С КОЕТО СЕ ОДОБРЯВА ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ "ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МВР".


През последните 2-3 седмици в някои от средствата за масово осведомяване бяха публикувани декларации, становища и мнения във връзка с взетото от Министерския съвет решение HP. 437 от 17 декември 1991 г., с което се одобрява "Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР".

Различни хора от системата на МВР и извън нея разпространяват слухове от всякакъв род с ясната цел създаване на обществено напрежение и дестабилизация на органите на полицията, което от своя страна неминуемо ще доведе до широко обществено недоволство от тяхната дейност и създаване на условия за дестабилизация на законно избраните институции в Република България.

Тази обстановка наложи напосредствено след създаването си ръководството на Националния полицейски синдикат да проведе и да продължава да провежда интензивни разговори с ръководството на МВР. Постигнати са и първите договорености:

1. Ръководството на МВР оттегля от "Проекта за изменение и допълнение на Закона за МВР" предлагания променен параграф 8, чийто текст гласеше: "Заварените от този закон служители подлежат на преназначаване. Непреназначените служители се освобождават от органа, който ги е назначил, съответно от министъра на вътрешните работи."

2. Ръководството на МВР оттегля текстовете от проекта и признава правото на съдебна защита при уволнение на служител от МВР, с изключение на висшите ръководни и на ръководните служители.

3. Започнат е диалог за сключване на генерално споразумение между ръководството на МВР и Националния полицейски синдикат на основата на Закона на МВР.

Използваме случая да се обърнем към всички служители от полицията - помощен персонал, сержанти и офицери:

КОЛЕЖКИ И КОЛЕГИ,
Не се поддавайте на тенденциозно разпространяваните във и извън системата слухове за чистки, списъци и масови уволнения. Те не отговарят на истината. Възстановявайте старите и изграждайте нови дружества на Националния полицейски синдикат. Нека да използваме шанса си да изградим истинска демократична, високопрофесионална българска полиция, служеща единствено на закона.

София, 4 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер" /


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. /1/ Партия ЛИБЕРАЛИ /ПЛ/ е политическа партия с либерална платформа и е юридическо лице. Партия ЛИБЕРАЛИ е правоприемник на Федерацията на клубовете за демокрация.

/2/ Седалището на Партия ЛИБЕРАЛИ е в град София.

Член 2. Партия ЛИБЕРАЛИ работи в съответствие със своята идейна платформа и други програмни документи. Цел на партията е създаването на либерално-демократично общество в България. Партия ЛИБЕРАЛИ използва всички средства, предоставени от конституцията и законите настраната.

Член 3. Партия ЛИБЕРАЛИ развива своята политическа дейност самостоятелно или в съюз с други политически организации и партии на равноправни начала.

Член 4. /1/ Местните организации на Партия ЛИБЕРАЛИ се наричат Клубове ЛИБЕРАЛИ.

/2/ Ръководни органи на Партия ЛИБЕРАЛИ са Националната конференция иНационалният съвет.

/3/ Изпълнителни органи на партия ЛИБЕРАЛИ са Изпълнителното ръководство и председателят на партията.

/4/ Контролен орган на Партия ЛИБЕРАЛИ е Националният проверителен съвет.


РАЗДЕЛ II
РЕД ЗА ВСТЪПВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. КЛУБОВЕ ЛИБЕРАЛИ

Член 5. Член на Партия ЛИБЕРАЛИ може да бъде всеки български гражданин, който има избирателни права и не членува в друга политическа партия или организация.

Член 6. В Партия ЛИБЕРАЛИ не могат да членуват граждани, които проповядват незаконни средства на политическа борба, еднопартийна политическа система, насилие, расова или етническа дискриминация.

Член 7. /1/ Встъпването в членство се извършва с писмено заявление, в което кандидатът за член декларира съгласие с устройствения правилник и идейната платформа на Партия ЛИБЕРАЛИ.

/2/Заявлението се отправя до местния Клуб ЛИБЕРАЛИ. Приемането се извършва от общото събрание на Клуба, ако за кандидата са гласували повече от половината от присъстващите.

Член 8. Членовете на партия ЛИБЕРАЛИ имат право:

/1/ Да избират и да бъдат избирани във всички органи на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/2/ Да издигат кандидатури и да бъдат предлагани като кандидати на Партия ЛИБЕРАЛИ в изборите за местни и централни органи на държавна власт.
/3/ Да представляват Партия ЛИБЕРАЛИ пред местните държавни и съдебни органи, както и пред местните органи на политическите коалиции и съюзи, ако са упълномощени за това.
/4/ Да участват лично във всички форуми на Партия ЛИБЕРАЛИ, на които се обсъжда тяхната дейност.

Член 9. Членовете на Партия ЛИБЕРАЛИ имат задължение:

/1/ Да спазват устройствения правилник на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/2/ Да работят за осъществяване на програмните цели и решенията на ръководните органи на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/3/ Да плащат членски внос.

Член 10. Член на Партия ЛИБЕРАЛИ може да я напусне, като уведоми писмено председателя на клуба, в който членува.

Член 11. Член на Партия ЛИБЕРАЛИ може да бъде изключен от общото събрание на клуба за грубо нарушение на чл. 9 или ако е осъден с влязла в закона сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Това става по реда на член 17 ал./З/ след предложение на поне трима членове на клуба. Изключеният член може в двумесечен срок да направи писмено възражение до Националния проверителен съвет, който се произнася в едномесечен срок от постъпване на възражението.

Член 12. Член на Партия ЛИБЕРАЛИ отпада от организацията, ако в течение на три поредни месеца не е плащал членския си внос без уважителни причини.

Член 13. Членовете на Партия ЛИБЕРАЛИ се организират в местни Клубове ЛИБЕРАЛИ, образувани по местоживеене в общини и населени места. По изключение могат да бъдат образувани клубове и на други принципи, разрешени от закона.

Член 14. Клубовете ЛИБЕРАЛИ са равнопоставени.

Член 15. Клубовете ЛИБЕРАЛИ могат да приемат свой устав или статут, който не противоречи на устройствения правилник на Партия ЛИБЕРАЛИ.

Член 16. Клубът ЛИБЕРАЛИ се състои от не по-малко от петима членове.

Член 17. /1/ Ръководен орган на Клуба ЛИБЕРАЛИ е Общото събрание на всички негови членове. То се свиква от председателя на клуба не по-рядко от един път на два месеца. Извънредно събрание може да се свика от председателя, най-малко една десета от членовете на клуба, но не по-малко от трима, както и от Националния съвет. За свикването на събрание на членовете на клуба трябва да бъдат уведомени писмено най-малко три дни преди датата на провеждането му.
/2/ Общото събрание е проведено редовно, когато присъстват не по-малко от половината членове на клуба. То взима решения с обикновено мнозинство. Персонален избор се извършва с тайно гласуване.
/3/ Мнозинство от две трети от присъстващите на събранието се изисква за изключване на член от клуба, за приемане и за изменение на автономния устав или устройствен правилник и за разпускане на Клуба.

Член 18. Общото събрание на Клуба ЛИБЕРАЛИ:

/1/ Избира председател и други изпълнителни органи на клуба, ако такива са предвидени в клубния устав, статут или устройствен правилник.
/2/ Приема и изключва членове на Клуба.
/3/ Избира делегати за Националната конференция на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/4/ Определя кандидати за местните органи за самоуправление администриране кметове, регионални и народни представители. Кандидатите за народни представители се одобряват от Националната конференция на Партия ЛИБЕРАЛИ, а при възможност за това - от Националния съвет.
/5/ Взима решения по всички въпроси от местно значение.
/6/ Определя членски внос в месечен размер не по-малко от пет лева и не повече от два процента от минимилната месечна работна заплата за страната, от който 25 на сто се предоставя на Изпълнително ръководство в края на всеки месец.
/7/ Взима решение за разпускане на клуба.
/8/ Решенията на Общото събрание на клуба не могат да бъдат в противоречие с решенията на ръководните органи на Партия ЛИБЕРАЛИ.

Член 19. Веднъж годишно, задължително през пролетта, Клубът ЛИБЕРАЛИ провежда обшо събрание, на което прави преглед на своята дейност и избира председател.

Член 20. Председателят на Клуб ЛИБЕРАЛИ се избира за срок от една година. Той:

/1/ Ръководи дейността на Клуба съобразно решенията на общото събрание.
/2/ Представлява Клуба във взаимоотношенията му с държавните органи и други организации, физическите и юридическите лица.
/3/ Осъществява постоянна връзка с изпълнителните органи на Партия ЛИБЕРАЛИ.

Член 21. Нов Клуб ЛИБЕРАЛИ се учредява най-малко от пет лица, отговарящи на условията на чл.5. Те подписват учредителен протокол, който се изпраща в Националния съвет. Националният съвет утвърждава създаването на нови клубове, което е и акт на приемане на учредителите им за членове на Партия ЛИБЕРАЛИ.

Член 22. Клуб ЛИБЕРАЛИ прекратява съществуването си:

/1/ Ако численият му състав спадне под пет лица.
/2/ По решение на общото събрание на клуба, взето с мнозинство от две трети от присъстващите.
/3/ По решение на Националния съвет, ако дейността на клуба противоречи на устройствения правилник или програмните цели на Партия ЛИБЕРАЛИ, както и на решенията на Националната конференция. Такова решение се потвърждава на първата следваща Национална конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНО ПИСМО НА ТРИДЕСЕТ БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТИ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ЗАКОНА НА НАРОДНИЯ СЪД.


Г-н Посланик,

Както Ви е известно, през времето на гигантската антифашистка борба на миролюбивите народи, начело с АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ, СССР, САЩ, България застана на страната на хитлеристка Германия. В тази най-жестока войнав човешката история загинаха над 50 000 000 Души. Българският народ се вдигна на въоръжена борба против фашизма. В страната се разгърна гражданска война. Българското фашистко правителство, погазвайки конституцията, ОБЯВИ ВОЙНА НА САЩ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА, ПО НАЙ-ЗВЕРСКИ НАЧИН БЯХА ИЗБИТИ НАД 9140 партизани, 20 070 ятаци. ЗА ВСЕКИ УБИТ ПАРТИЗАНИН ЦАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПЛАЩАЩЕ ПО 50 000 лв. НАГРАДА ЗА УБИЙЦИТЕ. Министърът на финансите ДИМИТЪР САВОВ, БАЩАТА НА СТЕФАН САВОВ, СЕГА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, Е ИЗПЛАТИЛ НА 3624 убийци 63 000 000 лв. награда. В нарушение на конституцията през арестите са минали 64 345 души. На 12 461 души е искано смъртно наказание. НА СМЪРТ СА БИЛИ ОСЪДЕНИ 1530 души, а 1131 бяха осъдени на по 20 години затвор. Интернирани в лагери бяха 31 250 души. ИЗГОРЕНИ СА НАД 3000 КЪЩИ НА ПАРТИЗАНИ И ЯТАЦИ.

На 23 януари 1941 г. 25-то Обикновено народно събрание приема РАСИСТКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРЖАВАТА, който влиза в сила с подписа на Цар Борис Трети. С решение номер 126, 132/2 март 1943 г. на Министерския съвет са изселени от градовете НАД 50 000 евреи, а имуществото им е конфискувано. Изпратени бяха 11 410 български евреи в немските концентрационни лагери в Германия И ИЗБИТИ.

В РЕЗЮМЕ, ТОВА Е КАРТИНАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1941/1944 ГОДИНА.

А СЕГА "СИНИТЕ ДЕМОКРАТИ" У НАС ТВЪРДЯТ, ЧЕ ФАШИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ НЕ ЕИМАЛО. КАКВА НАГЛОСТ? През 1941 г. Българското монархо-фашистко правителство начело с Цар Борис Трети ПУСНА НЕМСКИТЕ ВОЙСКИ В БЪЛГАРИЯ И ЗАЕДНО С ТЯХ ОКУПИРАХА СЪРБИЯ И ГЪРЦИЯ, като нанесоха на съседните народи големи човешки и материални щети.

ТЕЗИ ДНИ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ФАШИЗМА - "СИНИТЕ ДЕМОКРАТИ" - ИЗНЕНАДАХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И СВЕТА С ЕДИН ПРОЕКТОЗАКОН, С КОЙТО ИСКАТ ПЪЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОНЕВИНЯВАНЕ, МОРАЛНО И ФИЗИЧЕСКИ, НА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ИЗВЪРШИЛИ ЧУДОВИЩНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРЕЗ 1941/1944 Г.

ЗА БЪЛГАРИЯ ТОВА Е ЕДИН УНИЗИТЕЛЕН И ПОЗОРЕН АКТ, ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ СЕГА В СВЕТА. По време на Кобургготската династия, на монархо-фашизма в България се защитаваха германските интереси на Балканите и страната ни води пет фатални войни и бяха избити такива знаменити личности като РАЙКО ДАСКАЛОВ, АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ГЕО МИЛЕВ, СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ, ЕМИЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ и още много други.

ДНЕС "СИНИТЕ ДЕМОКРАТИ" РУШАТ У НАС ПАМЕТНИЦИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ, ПРЕИМЕНУВАТ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ. ЗА ТЯХ СЕГА НАЙ-ВАЖНОТО Е СТРАНАТА ДА СЕ "ИЗЧИСТИ" ОТ ВСИЧКИ НАЙ-СВЕТЛИ ИМЕНА В НАШАТА БОРБА СРЕЩУ ФАШИЗМА, ЗА ДА НЕ ОСТАНЕ И ПОМЕН ОТ АНТИФАШИСТКАТА ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ. ИЗХВЪРЛИ СЕ ИМЕТО НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, КОЙТО НА ЛАЙПЦИГСКИЯ ПРОЦЕС СЪБРА ОВАЦИИТЕ НА ЦЯЛОТО МИРОЛЮБИВО ЧОВЕЧЕСТВО, ЗА ДА СЕ ВПИШАТ ИМЕНАТА НА МАРИЯ ЛУИЗА И ЦАР БОРИС ТРЕТИ, ЧИЙТО ПОДПИС СТОИ ПОД СМЪРТНАТА ПРИСЪДА НА ВЕЛИКИЯ НАШ ПОЕТ НИКОЛА ВАПЦАРОВ И НА МНОГО ДРУГИ АНТИФАШИСТИ. И сега наследниците на фашизма и кобургготската династия в СДС /движение/ ОТНОВО ПОЕМАТ ИНИЦИАТИВАТА ЗА БАЛКАНИЗАЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ, която води към нова война. И тъй като българският народ не желае повече войни, НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС ДА ПРОЯВИТЕ РАЗБИРАНЕ И ДА НИ ПОМОГНЕТЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯТА НА МОНАРХО-ФАШИЗМА В БЪЛГАРИЯ Е ПОЗОРЕН АКТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА, УРОНВАЩ ПРИНЦИПИТЕ НА ООН И Е В РАЗРЕЗ С НЮРНБЕРГСКИЯ ПРОЦЕС.

Предвид това НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ АНТИФАШИСТИ, ГНЕВНО ПРОТЕСТИРАМЕ ПРОТИВ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА РЕАБИЛИТИРАНЕТО НА МОНАРХО-ФАШИЗМА и военнопрестъпниците в страната и заявяваме, ЧЕ НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ОТНОВО ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ФАШИЗМА В БЪЛГАРИЯ.

София, 3 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 10 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" /ЧАСТ СЕДМА/ НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ /БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР/, ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


На фона на постигнатото от европейската християндемокрация ПРОВЕЖДАНАТА В МОМЕНТА "РЕФОРМА" В БЪЛГАРИЯ Е ПРИМЕР НЕ САМО ЗА НЕАДЕКВАТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, НО И КЛАСИЧЕСКИ ОБРАЗЕЦ ЗА НАЧИН, ПО КОЙТО НЕ БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ ПОСТЪПВА. Особено очебийни са "пропуските" на правителството и парламента в следните насоки:

Първо: "либерализиране" и "реформа" на цените в отсъствието на организирана конкуренция и на свободен пазар. Откъснати от естествената си среда, "ЛИБЕРАЛИЗИРАНИТЕ" ЦЕНИ ПО СЪЩЕСТВО СЕ ПРЕВРЪНАХА В СРЕДСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО НАСИЛИЕ НАД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОРГАНИЧНО НЕПРИСЪЩО НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Фактически липсваше истинска реформа, а на нейно място отново беше изигран комичният стартоталитарен "сценарий", съгласно който "корекциите" в цените /разбирай: просто тяхното повишаване!/ обслужва в ущърб на гражданите само усилията на управляващата върхушка в административните й напъни да "кърпи" бюджета и да осигурява финансово непрекъснато размножаващия се апарат от активни поборници-държавни служители. Показателно е, че нито една от новите "либерализирани" цени не падна под равнището на административно определяните до този момент от държавата. /Едва ли е възможно в страната да няма сектор от стопанството, в който разходите да не са били изкуствено завишавани по "планов" път и чиито цени следователно биха се понижили в пазарни условия/. В полза на този аргумент е и обстоятелството, че "пазарните" цени сякаш под команда "свише" се "строиха" в интервалана нарастване на четири до шест пъти. ИЗВОДЪТ Е ОЩЕ С ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ БEЗ ЕДНОВРЕМЕННОТО СЪЗДАВАНЕ /ИЛИ ПОНЕ СИМУЛИРАНЕ/ НА КОНКУРЕНЦИЯ, Е ГЛАВНАТА ПРИЧИНА ЗА БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО ИЗПАДНАХА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.

Християндемократите не оспорват, че създаването на реална и лоялна конкурентна среда е продължителен процес. Обаче те са дълбоко убедени, че едно истински загрижено за благосъстоянието на народа правителство би следвало да използва всички достъпни средства за ограничаване на спекултивния ръст на цените. Още повече, че у нас отдавна съществуваха виждания, препоръчващи ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЦЕНИТЕ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ЕДНОВРЕМЕННО С ВЪВЕЖДАНЕТО НА СЪОТВЕТЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ВЪРХУ СВРЪХПЕЧАЛБАТА, КОЙТО ДА ДЕЙСТВА КАТО СТИМУЛАТОР НА КОНКУРЕНЦИЯ. /Закъснялото последващо предприемане на подобни мерки отново, меко казано, е израз на некомпетентност, тъй като се отнася до цените на отдените изделия и услуги, а не до нормата на рентабилност на фирмата в цялост./ ЕТО ЗАЩО БХДП /ц/ ОТСТОЯВА ПОЗИЦИЯТА, ЧЕ "ВЗРИВЪТ" НА ЦЕНИТЕ Е ЗАЛОЖЕН ПОД СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ОТ ВИСШИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НОМЕНКЛАТУРНО-СПЕКУЛАТИВНИЯ КАПИТАЛ, които с негова помощ вече успяха съществено да укрепят политическите и икономическите си завоевания.

Второ: изместване на мерките за създаване на свободна и лоялна конкурентна среда с откровено политически действия за подмяна на една стопанска номенклатура с друга. ВМЕСТО ДЪРЖАВАТА ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ ДА БЪДЕ ОТДЕЛЕНА ОТ НЕПОСРЕДСТВЕНОТО ВМЕШАТЕЛСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, С ПОМОЩТА НА СЪОТВЕТНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ТЯ НЕ САМО ЧЕ ЗАПАЗВА, НО И ЗАСИЛВА МОНОПОЛНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ СПРЯМО СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. Органите на изпълнителната власт се ориентират към активно "реорганизиране” чрез административно насилие на фирми, показвайки по този начин принадлежността си към тоталитарната икономическа теория и практика. НЕЩО ПОВЕЧЕ: В БОРБАТА ЗА ЗАЕМАНЕ НА "ТОПЛИ" СТОПАНСКО-НОМЕНКЛАТУРНИ МЕСТА "СИНИТЕ" И "ЧЕРВЕНИТЕ" ПРИБЯГВАТ ДО ВЗАИМНИ "УДАРИ ПОД КРЪСТА", ЗАПЛАШВАЩИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИНДУСТРИЯ. Налице е опасната тенденция вместо да се отива към подмяна на системата, СТАРИТЕ НОМЕНКЛАТУРНИ КАДРИ ДА БЪДАТ ПОДМЕНЕНИ ОТ СВОИТЕ СИНОВЕ И ПОД ДРУГА ПОЛИТИЧЕСКА ОКРАСКА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЛАСТВАТ БЕЗКОНТРОЛНО НАД СТОПАНСТВОТО. Затова БХДП /ц/ се обявява НЕ ЗА КОЗМЕТИЧНА ПОДМЯНА НА АПАРАТА, А ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ В КАЧЕСТВОТО МУ НА ПРЕДХОЖДАЩА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА СТЪПКА. НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА ОПРАВДАНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОДМЕНЯЩИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОТГОВОРНО СЪЗДАВАНЕ НА ЛОЯЛНА КОНКУРЕНТНА СРЕДА С РЕСТАВРАЦИЯ НА ПРАКТИКАТА НА АДМИНИСТРАТИВНО "ПРЕКРОЯВАНЕ" НА ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ. Особено опасни последици може да има продиктуваната от тясно политическите интереси на "основните" политически сили "цветова" намеса в управлението на стопанските субекти. На сегашния етап фирмите се нуждаят от КОМПЕТЕНТНИ МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИПИ, а не от "червени" или "сини" активисти, спускани ”с парашути в ръководните кресла и кабинети". ОТЧИТАЙКИ СЛОЖИЛИТЕ СЕ ВЕЧЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, БХДП /ц/ СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ПОЛИТИЧЕСКО-СТОПАНСКАТА ПАРТИЗАНЩИНА, КОЯТО НЕ ДОПРИНАСЯ С НИЩО ЗА СМЯНАТА НА СИСТЕМАТА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТДЕЛНИТЕ ГРАЖДАНИ.

Трето: откъсване на приемането на законодателството за демонополизацията и лоялната конкуренция от приватизацията. ВМЕСТО ДА СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ АКТИВНА ПОДГОТОВКА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ИЗБОР НА СЪОТВЕТСТВАЩИ КАПИТАЛОВИ ФОРМИ ЗА ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИСТИНСКИ СВОБОДЕН ПАЗАР, ЧЕРВЕНО-СИНЯТА НОМЕНКЛАТУРА ПОДГОТВЯ РАЗДРОБЯВАНЕТО ИМ НА НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. В резултат редица наши производства и продукти с утвърдени авторитети и присъствие на чужди пазари ще загубят позициите си, а заетите в тях - работните си места. Насилствената неокомунистическа децентрализация по "балкански стандарти" може да има само един мотив - подготовката на крупни фирми и цели отрасли от националната индустрия за последваща разпродажба на безценица на предварително избрани "купувачи". Не е нужно да се обяснява кой би спечелил от подобна "търговия".

БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ НАСТОЯВАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ПАРЛАМЕНТЪТ ДА КОНЦЕНТРИРАТ УСИЛИЯТА СИ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАЛНА КОНКУРЕНТНА ПАЗАРНА СРЕДА, ВМЕСТО ДА "ДЕМОНОПОЛИЗИРАТ" ЖИЗНЕСПОСОБНИ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ, ДОКАЗАЛИ КАЧЕСТВАТА СИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ. Народът ни има достатъчно интелект, за да разбере, че ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ БЕЗ ПАЗАРИ СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ОЗНАЧАВА НИЩО ПОВЕЧЕ ОТ СМЯНА НА ЕДНИ НОМЕНКЛАТУРНИ "ЧИФЛИКЧИИ" С ДРУГИ. За да може в България да възникне свободна конкуренция, подобна на тази в развитите европейски страни, ПЕЧЕЛИВШИТЕ ФИРМИ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ГРУПИРОВКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ, А НЕ "НАТРОШЕНИ" НА ПАРЧЕТА. Само в такива условия е възможно равноправното коопериране и сътрудничество с чужди капитали, което би ни отворило вратите към икономическа Европа. Нещо повече: българските християндемократи считат за неотложна задача създаването на нормативни предпоставки за образуване и развитие на МОЩНИ ЧАСТНИ КОНЦЕРНИ И ГРУПИРОВКИ НА АКЦИОНЕРНА ОСНОВА, ПОДОБНИ НА ТЕЗИ, ИМАЛИ МЯСТО В "ДОДЕВЕТОСЕПТЕМВРИЙСКА" БЪЛГАРИЯ. Ако шансът за това бъде пропуснат днес, той едва ли ще се появи отново в бъдеще.

Общата оценка на БХДП /ц/ за действията на парламента и правителствата след изборите е, че ТЕ СА НЕАДЕКВАТНИ КАКТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА КОНКУРЕНТНА СРЕДА, ТАКА И В ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИСТИНСКИТЕ ПАЗАРНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНИТЕ. КОМУНИСТИТЕ И НЕОКОМУНИСТИТЕ НЕ ПОЖЕЛАХА И ВСЕ ОЩЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ С ПРЯКОТО ДИРИЖИРАНЕ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, КАТО ДОПУСНАТ СВОБОДЕН ПАЗАР И КОНКУРЕНЦИЯ. БЪЛГАРИНЪТ НЯМА ДА БЪДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ НЕЗАВИСИМ, ДОКАТО В ПАРЛАМЕНТА ПРОДЪЛЖАВА ДА ЛИПСВА ИСТИНСКИ ДЯСНА ФРАКЦИЯ.

VII. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ ОЗНАЧАВА СВОБОДЕН ПАЗАР ПЛЮС ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Социалното пазарно стопанство в качеството си на високоорганизирана система се "дирижира" от държавата посредством разумна комбинация от регулатори на стопанската активност. Тя включва органично съчетани парична, кредитна, данъчна, търговска, митническа, инвестиционна, социална и други политики. За разлика от комунистическо-тоталитарните общества държавната политика на християндемократите се основава на единичния интерес и индивидуалния успех в качеството им на предпоставки за стабилност и просперитет на обществото. ДЪРЖАВАТА Е ТАЗИ, КОЯТО НОСИ ЧРЕЗ СВОБОДНО ИЗБРАНИТЕ СИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАМКИТЕ НА СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ, СВОБОДАТА НА СОБСТВЕНОСТТА И ДОГОВАРЯНЕТО, КАКТО И ТЕХНИТЕ ГРАНИЦИ, А ТАКА СЪЩО ОСНОВНИТЕ РАМКИ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С ГАРАНТИРАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПРОСПЕРИТЕТА НА ЛИЧНОСТТА. Паралелно с това обаче в християндемократическата философия за ролята на държавата при регулирането на стопанския живот нямат място каквито и да е било инструменти и средства за осъществяване на пряк диктат и насилие върху свободните частни предприемачи. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА СЕ СВЕЖДА ДО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ОСИГУРЯВАЙКИ ОРГАНИЧНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ.

Държавното регулиране на стопанския живот е призвано ДА ДОПЪЛВА И КОРИГИРА ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, а не да стеснява техните функции, мащаби и сфери на действия. Християндемократите отричат прекомерната финансово-политическа мощ на държавата, която неизбежно поражда зависимост на индивида от нейните институции и ограничава личната му свобода. От тази гледна точка силна държава означава мощни и автономни стопански субекти, функциониращи във високоорганизирана пазарно-социална среда.

Отличителна черта на политиката на християнските партии в стопанската област е СИСТЕМНАТА ОБВЪРЗАНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛОСТОВЕТЕ ЗА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ. Даването на превес на икономическите регулатори за сметка на социалните и обратното нарушава хармонията в обществения ред и духа
олзотворно сътрудничество между работодателите, работниците и останалите слоеве. Не е случайно, че за разлика от всички други форми на организация социалното пазарно стопанство показва най-висока степен на стабилност в партньорство между различните групи на населението.

/Пресслужба "Куриер"/


16:40:20    
10.02.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използуване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!