10 декември 1990

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 243 /261/

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, СЪСТОЯЛА СЕ В ПЛОВДИВ НА 8-9 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


ОБСЪЖДАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА И ЗНАЧЕНИЕТО, КОЕТО ИМА ПОЛИТИКАТА НА СДС ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ, ДОВЕДЕ УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ДО СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

- ОСТАВКАТА НА ПОСЛЕДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА КОЕТО ОГРОМЕН ДЯЛ ИМАШЕ НАРОДНОТО НЕДОВОЛСТВО, ПРОТЕСТИТЕ НА РАБОТНИЦИ, СТУДЕНТИ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, ПОКАЗА, ЧЕ СДС ТРЯБВА ДА ПРЕУТВЪРДИ СВОЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ;

- СДС СЕ СТРЕМИ КЪМ ВЛАСТТА НЕ ЗА ИЗГОДИ, А ДА ДЕМОКРАТИЗИРА УСТРОЙСТВОТО НА НАШАТА ДЪРЖАВА, ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ЗАЩОТО УЧАСТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНИТЕ ИМ Е ОБЕКТИВНА ТЕНДЕНЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ;

- НАШИЯТ СЪЮЗ ИЗВЪРВЯ НЕЛЕК ПЪТ, ЗА ДА ОСЪЗНАЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА. ВСИЧКИ СЕ УБЕДИХА, ЧЕ БСП НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗВЕДЕ СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА, И ЗАТОВА СДС ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ СПЕЦИАЛИСТИ БЕЗ УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ ДА ЗАПОЧНЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА.

ОТЧИТАЙКИ ТОВА,
КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРЕПОРЪЧВА:

1. ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА МАКСИМАЛНО БЪРЗОТО ПРИЕМАНЕ НА НАЙ-НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНИ ОТ ВНС, ЗА ДА МОЖЕ ЧРЕЗ НАРОДНИЯ ВОТ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ СЪПЪТСТВУВАШИТЕ НИ СЕГА ПАРЛАМЕНТАРНИ РЕАЛНОСТИ, КОИТО НЕ ОТРАЗЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕАЛНОСТИ. ЖЕЛАТЕЛНО Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ ДА СТАНЕ ЕДНОВРЕМЕННО ИЛИ С МАЛКА РАЗЛИКА ДО КРАЯ НА МАРТ.

2. ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ТРЯБВА ДА ПОДОБРИ СВОЯТА РАБОТА ЧРЕЗ КОМПЕТЕНТНОСТ И ДИСЦИПЛИНА, ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ, ОГЛАСЯВАНЕ И ТЪРСЕНЕ ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ И ЧРЕЗ ПО-ТЕСНИ ВРЪЗКИ С ИЗБИРАТЕЛИТЕ.

3. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС И РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕОДОЛЕЯТ НЯКОИ СВОИ РАЗЛИЧИЯ И ДА СЕ ПОСТАВИ ОБЩИЯТ ИНТЕРЕС НАД ТОЗИ НА ОТДЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ. БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ СЕГА ОТ ИСТИНСКИЯ ГАРАНТ ЗА ПРОМЕНИТЕ, КАКЪВТО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО СДС ЗАЕДНО С ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ И В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СИНДИКАТИТЕ И СТУДЕНТИТЕ.

4. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС РЕШИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОДОБРИ СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ВРЪЗКИТЕ С РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ИНФОРМИРАНЕТО НА ВСИЧКИ СВОИ СТРУКТУРИ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЗДАВАНЕТО ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА НА ФОРМИ, ЧРЕЗ КОИТО МНЕНИЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА СЪЮЗА ДА БЪДАТ ЗАЧИТАНИ, НАПРИМЕР НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ, А ТАКА СЪЩО И ФОРМИ, ЧРЕЗ КОИТО СИМПАТИЗАНТИТЕ НА СДС ДА МОГАТ ОРГАНИЗИРАНО ДА ПОДПОМАГАТ ДЕЙСТВИЯТА МУ.

5. КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ ПО МЕСТА ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НАЙ-ЦЕННИТЕ И КАЧЕСТВЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ИЗЯВЕНИ ЛИЧНОСТИ И ВСИЧКИ СИМПАТИЗАНТИ, КОИТО НЕ СА ОРГАНИЗИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИИТЕ И СДРУЖЕНИЯТА ОТ СДС.

6. ПРЕДВИД ПРОМЕНЕНИТЕ РЕАЛНОСТИ СЕ НАЛАГА ПРОГРАМАТА НА СДС В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО, КУЛТУРАТА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ДА СЕ ОБНОВИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМЕ И НОВА ОБМИСЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА, ЗА ДА НЕ СЕ СПЕКУЛИРА С ЧУВСТВАТА И ТРЕВОГИТЕ НА ХОРАТА ОТ РАЙОНИ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ.

7. КОНФЕРЕНЦИЯТА СЧИТА, ЧЕ ШИРОКОМАЩАБНАТА ПРОПАГАНДНА АКЦИЯ С ДОСИЕТАТА НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ИНФОРМАТОРИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ДИРИЖИРАНИ ОЧЕВИДНО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ОТ БСП, Е САМООБВИНЕНИЕ НА КОМУНИЗМА. ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА СДС И КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НАСТОЯВАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ И ДЕПУТАТИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА БКП /БСП/, КОИТО СА ВЪРШИЛИ УСЛУГИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ КАТО ЩАТНИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР И КАТО ТАКИВА СА БИЛИ ИНИЦИАТОРИ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НАСИЛИЕ, ЗАЩОТО ТОВА СА ПАЛАЧИТЕ. ДА СЕ РАЗЯСНИ КАКВА Е БИЛА И КАКВА Е РОЛЯТА И НА СЪТРУДНИЦИТЕ НА КГБ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ.

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА СЪЗНАВАТ, ЧЕ СТРАНАТА СЕ НАМИРА В ЕТАП, КОГАТО ТРУДНОСТИТЕ ЩЕ СЕ СТОВАРЯТ ВЪРХУ ВСЕКИ ОБИКНОВЕН ЧОВЕК. НАРОДЪТ НИ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА ПОНЕСЕ ТОЗИ ПЕРИОД, КОГАТО ВИЖДА, ЧЕ ИМА ГАРАНТ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА МУ. ТАКЪВ ГАРАНТ ИСТОРИЯТА СЕГА Е ОПРЕДЕЛИЛА. ТОВА Е СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.

ВРЕМЕТО Е НАШЕ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПИСМОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, ВОДЕНИ ОТ СВОЯ ГРАЖДАНСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ДЪЛГ, ОТ РАЗБИРАНЕТО ЗА ВАЖНОСТТА НА РОЛЯТА И ЗНАЧИМОСТТА НА УЧАСТИЕТО НА ЮРИСТИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА. СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /СЮБ/ ОЦЕНЯВА ПО ДОСТОЙНСТВО УСИЛИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ И РЕАЛНИТЕ ТРУДНОСТИ, ЧИЕТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕОДОЛЯВАНЕ ВЪВ И ИЗВЪН ПАРЛАМЕНТА ЧЕСТО ЗАТОРМОЗЯВАТ ЮРИДИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА НЕГОВИТЕ АКТОВЕ.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЮБ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ТАЗИ ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ ФОРМИ НА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРАВНАТА КУЛТУРА НА ЮРИСТИТЕ, НЕГОВИ ЧЛЕНОВЕ, В ПРОЦЕСА НА ОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

ПЪРВО

1. УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА КОНСТИТУЦИЯ И НА ЗАКОНОПРОЕКТИ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ БИ СЕ ПОЧУВСТВУВАЛ ОСОБЕНО АНГАЖИРАН, АКО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ МУ ВЪЗЛОЖИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ - ЮРИСТИ НА ПРОЕКТИ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ.

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРЕДМЕТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ МОГАТ ДА БЪДАТ КАНЕНИ ЗА ЕДНОКРАТНО УЧАСТИЕ В ОБСЪЖДАНЕ ИЛИ КАТО ЕКСПЕРТИ ПОВЕЧЕ ЮРИСТИ - СПЕЦИАЛИСТИ В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТ.

БИХМЕ ОЦЕНИЛИ КАТО НОВ И ПРОДУКТИВЕН МЕТОД В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ИСКАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНО МНЕНИЕ КАКТО НА СЮБ, ТАКА И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЮРИСТИ В БЪЛГАРИЯ СЪС СИНДИКАЛНА НАСОЧЕНОСТ В ОНЕЗИ СЛУЧАИ, В КОИТО ЧРЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СЕ ПРЕДЛАГА НОВА ИЛИ РАЗЛИЧНА ОТ СЕГА ДЕЙСТВУВАЩАТА ПРАВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЮРИСТИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ СФЕРИ И ДЕЙНОСТИ.

2. УЧАСТИЕ В ОФОРМЯНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО ПО НАЙ-ЕФЕКТИВЕН НАЧИН НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА КОНСТИТУЦИОННО УСТАНОВЕНИТЕ СУБЕКТИ.

БЕЗ ДА Е СУБЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА, СЮБ БИ МОГЪЛ ДА ПРЕДЛАГА НА ВНИМАНИЕТО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ, КАКТО И НА ОТДЕЛНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, МОТИВИРАНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ОТМЯНА НА ЗАКОНИ, ПРИДРУЖЕНИ С КОНЦЕПЦИИ ЗА ИЛИ ВАРИАНТИ НА СЪОТВЕТНИ ПРОЕКТИ.

3. ИЗУЧАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ СЪВМЕСТНО С ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЮРИСТИ МОЖЕ ДА СЕ АНГАЖИРА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕПИЗОДИЧНО ИЛИ ПОСТОЯННО ИЗУЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОТДЕЛНИ ИЛИ НА ГРУПА ПРЕДМЕТНО СВЪРЗАНИ ЗАКОНИ. ТОЙ МОЖЕ ДА ПРЕДЛАГА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ ЗА ДЕЙСТВИЕТО ИМ В ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ И ДА ФОРМУЛИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕВЕНТУАЛНОТО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СЪОТВЕТНА ПРАВНА УРЕДБА, КОЕТО БИ СЕ ОКАЗАЛО ОСОБЕНО ПОЛЕЗНО ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕГА, КОГАТО ТО ИНТЕНЗИВНО СЪЗДАВА ОСНОВИТЕ НА НОВА ПРАВНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.

ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ТЕРИТОРИАЛНО МОЖЕ ДА ОБХВАНЕ ОТДЕЛНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОБЛАСТИ ИЛИ СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПРЕЦЕНИ ПОЛЗАТА ОТ ПОДОБНА ИНИЦИАТИВА И НЕЙНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ ПРЕДВИД ПРЕДСТОЯЩАТА ИНТЕНЗИВНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ЧРЕЗ КОЯТО В СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩЕСТВОТО СЕ ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ ВНЕДРЕНИ НОВИ, НЕТРАДИЦИОННИ ЗА ДОСЕГАШНАТА МУ ПРАКТИКА ИНСТИТУТИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА СФЕРА.


ВТОРО

1. ОКАЗВАНЕ НА КВАЛИФИЦИРАНА ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ НА ОТДЕЛНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НА ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА.

НАШИЯТ СЪЮЗ БИ МОГЪЛ ДА ПРЕДЛОЖИ НА ВНИМАНИЕТО НА ОТДЕЛНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕКСПЕРТИ-ЮРИСТИ В ТЕХНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ. СЪОТВЕТНИТЕ ОКРЪЖНИ СЪВЕТИ НА СЮБ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕЦЕНЯТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГОДНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕКСПЕРТИ, КОИТО СЛЕД ЕВЕНТУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТНОСНО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ПОЛЗУВАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ЮРИСТИ ОТ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ МОГАТ ДА БЪДАТ В УСЛУГА НА РАБОТАТА МУ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ РАЙОН И В ПАРЛАМЕНТА.

2. ДАВАНЕ НА ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ.

НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОР НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ ДА ПОЛЗУВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ДА ИЗГРАЖДАТ СВОЙ ПРАВЕН ЕКИП, В ОФОРМЯНЕТО НА КОЙТО ОКРЪЖНИТЕ СЪВЕТИ НА СЮБ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛЕЗНИ С КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАНДИДАТУРИ.


ТРЕТО

1. В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЮРИСТИТЕ - ЧЛЕНОВЕ НА СЮБ, СМЯТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЛАГАЩИТЕ СЕ ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПРАВОСЪДНИТЕ ОРГАНИ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ВИНАГИ НА ОСНОВАТА НА ДОБРЕ ОБМИСЛЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА И ПРЕЦИЗНО ПРИЛАГАНИ ОТ САМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КРИТЕРИИ, КОИТО УБЕДИТЕЛНО И ПО БЕЗСПОРЕН НАЧИН ДОКАЗВАТ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА НА ВСЯКА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА.

2. СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАТО ИЗРАЗЯВА СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ЕФЕКТИВНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ЧИЙТО БРОЙ ДАЛЕЧ НЕ СЪОТВЕТСТВУВА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ВНУШЕНИЕ ЗА ИЗИСКУЕМО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ЮРИСТИ.

ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО СА БЕЛЯЗАЛИ НЕ ЕДНА ЧОВЕШКА СЪДБА В ЮРИДИЧЕСКОТО СЪСЛОВИЕ. БЪЛГАРСКИТЕ ЮРИСТИ НЕ СА ТАКА МНОГО, А ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЮРИДИЧЕСКО МИСЛЕНЕ НЕ Е ТАКА ЛЕСНО, ЧЕ ДА МОЖЕМ ПРИБЪРЗАНО ДА СЕ ЛИШАВАМЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИ И ТАКА НУЖНИ НА ДЪРЖАВАТА КАДРИ.

КОГАТО ПО ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ ОСТАВАНЕТО НА ДАДЕН ЮРИСТ НА ЗАЕМАНАТА ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТ СЕ ОКАЖЕ НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, ТОЙ БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ ОРИЕНТИРАН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА СЮБ И СИНДИКАЛНИТЕ СЪЮЗИ НА ЮРИСТИТЕ КЪМ ДРУГА ЮРИДИЧЕСКА ПРОФЕСИЯ, ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА КОЯТО ДАДЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ НЕ СА СЪЩЕСТВЕНИ. ПО ТОЗИ НАЧИН ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА ПОТРЕБНОСТ И ОСИГУРЕНА ЕДНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИ НОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, БЕЗ ДА СЕ ДОПУСКА МЪЧИТЕЛНИЯТ СРИВ ОТ ПЕРИОДА 1945-1947 ГОДИНА, ОСЕЗАЕМО ЛИШИЛ ЗА ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПРАВНАТА НАУКА И ПРАКТИКА ОТ ЕРУДИРАНИ ЮРИСТИ.

3. НАШИЯТ СЪЮЗ БИ СЕ ОКАЗАЛ ОСОБЕНО ПОЛЕЗЕН ПРИ ЮРИДИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМА НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ И ПО-ТОЧНО ПРИ ФУНКЦИОНАЛНОТО РАЗДЕЛЯНЕ НА ТЕЗИ ВЛАСТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ЕФЕКТИВНОТО МУ ПРАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ И НЕЙНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ.

НИЕ ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯМЕ И СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ КЪМ НАПРАВЕНОТО ВЕЧЕ ДО ВАС ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА УСКОРЕНО ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, КАКТО И НА ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ЗАЩИТА, ПРЕДЛОЖЕН НА ВНИМАНИЕТО ВИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ДРУГИТЕ СИНДИКАЛНИ СЪЮЗИ НА ЮРИСТИТЕ СА ГОТОВИ ДА УЧАСТВУВАТ АКТИВНО ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОЕКТИ.


ЧЕТВЪРТО

1. КАТО ИЗХОЖДАМЕ ОТ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е СВОЕОБРАЗНА ШКОЛА ЗА ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ И ДЕМОКРАЦИЯ НЕ САМО ЗА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НО И ЗА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ВЪРХУ ЧИЯТО ПОЛИТИЧЕСКА И ПРАВНА ГРАМОТНОСТ ПРЯКО ВЛИЯЕ, НИЕ СИ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА ИЗРАЗИМ СВОЯТА ЗАГРИЖЕНОСТ ПО ПОВОД НЯКОИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА В ПАРЛАМЕНТАРНИЯ ЖИВОТ НА ТОЗИ ОРГАН. ЗАЧЕСТИЛИТЕ ПРОЯВИ НА ЛИПСА НА ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА И ДЪЛЖИМО ПАРЛАМЕНТАРНО ПОВЕДЕНИЕ, ИЗОСТРЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ, КОИТО ПОНЯКОГА ЗАВЛАДЯВАТ ЗАЛАТА И ПОДГОТВЯТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ КЪМ НЕПРЕДВИДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПОСЛЕДИЦИ, НЕОБЯСНИМОТО ЗАБАВЯНЕ, КОЕТО ПАРЛАМЕНТЪТ ПРОЯВЯВА ПО ПОВОД ПРИЕМАНЕТО НА ПРАВИЛНИКА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЙТО СЪС СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ БИ МОГЪЛ ДА ОГРАНИЧИ, АКО НЕ ДА ЛИКВИДИРА ИЗЦЯЛО ПОДОБНИ ПРОЯВИ, СЪЗДАВАЩОТО ИЗЛИШНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ОТСЪСТВИЕ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ЗAKОHHОCТTA НА ИЗБОРИТЕ ЗА НЕЙНИТЕ КОНСТАТАЦИИ И ОТНОШЕНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ НЕГО, НИ КАРА КАТО ЮРИСТИ ДА НАСОЧИМ ВНИМАНИЕТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ ТЕЗИ МОМЕНТИ НА НЕГОВАТА РАБОТА, КОЙТО ПРЯКО ВЛИЯЯТ, НЕШО ПОВЕЧЕ, ОФОРМЯТ ПОНЯКОГА ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ИНСТИТУЦИЯ У НАС.

2. ДЪЛБОКО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В ПАРЛАМЕНТА СЪС СЛОВО И ДЕЛО ТРЯБВА ДА ДОКАЗВАТ РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПАРЛАМЕНТАРЕН ПЪТ ДА БЪДАТ РЕШАВАНИ ВСИЧКИ ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО У НАС И С ТОВА ДА ДАВАТ РЕАЛЕН ПРИНОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АТМОСФЕРА НА ГРАЖДАНСКИ МИР В СТРАНАТА.

3. НИЕ ВИСОКО ЦЕНИМ ПРИСЪСТВИЕТО НА 68 НАШИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ КАТО НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТОЗИ ВИСШ ФОРУМ, ТЯХНАТА АКТИВНОСТ И РЕАЛЕН ПРИНОС В ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ КАКТО И ДОСЕГА БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩE РАЗЧИТА НА ТЕХНИТЕ ПРАВНИ ЗНАНИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, КАКТО И НА РЕСПЕКТА ИМ КЪМ ПРАВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА СИ ДЕЙНОСТ.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ КОЛЕГИТЕ ЮРИСТИ-ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПРИТЪПЯВАНЕ НА ОСТРОТАТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ДВУЦВЕТИЕТО В НАШИЯ ПАРЛАМЕНТ И ИЗВЕДАТ НА ПРЕДЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛИЗМА В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА НИЕ СЕ АНГАЖИРАМЕ С ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ШИРОКО ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНО ДВИЖЕНИЕ ЮРИСТИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ, В ИМЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И ЦИВИЛИЗОВАНИЯ ПРЕХОД КЪМ ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЩЕ СЕ РАДВАМЕ, АКО КОЛЕГИТЕ ЮРИСТИ-ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ОЦЕНЯТ ПО ДОСТОЙНСТВО ТАЗИ ИДЕЯ И СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ НЕЯ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЯВА ЮРИСТИ ОТ ВСИЧКИ ПРОФЕСИИ - СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ, АРБИТРИ, ЮРИСКОНСУЛТИ, АДВОКАТИ, НАУЧНИ РАБОТНИЦИ, ЮРИСТИ, НЕПРАКТИКУВАЩИ ЮРИДИЧЕСКА ПРОФЕСИЯ И РАБОТЕЩИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - БЪЛГАРСКО РАДИО, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПРЕСА. ШИРОТАТА НА ТОЗИ ОБХВАТ БЛАГОПРИЯТСТВУВА ЗА КОМПЕТЕНТНОТО АНГАЖИРАНЕ НА ЮРИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ В РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КАТО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАН ЕКИП ОТ СПЕЦИАЛИСТИ, ГОДНИ ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ПО-РЕЗУЛТАТНАТА ДЕЙНОСТ НА НАШИЯ ПРЪВ СВОБОДНО ИЗБРАН ПАРЛАМЕНТ.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОЦЕНЕНА И СЪОТВЕТНО ОПОЛЗОТВОРЕНА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

27 НОЕМВРИ 1990 Г.
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ
НА ЦС НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ДОЦ. СНЕЖАНА НАЧЕВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

СЪЮЗЪТ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ЗАЯВИ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ПОЛЗУВАЩА УСЛУГИТЕ НА БДЖ, ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ДЪЛГОГОДИШНОТО БЕЗОТГОВОРНО И ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО КЪМ ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ТОЙ В МОМЕНТА СЕ ДВИЖИ С ПОСЛЕДНИ СИЛИ. ПОЛУГОДНИЯТ ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ, ГРОХНАЛИЯТ ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ПАРК НЕ ГАРАНТИРАТ, А ЗАСТРАШАВАТ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ. ПЛАХИТЕ ОПИТИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА БДЖ НЕ МОГАТ ДА ДАДАТ РЕЗУЛТАТ ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ХИЩНИТЕ ДАНЪЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОГРАБВАТ ОКОЛО 60 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦАТА. НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ СТИГНАХА ДО ТАМ, ЧЕ ПРЕВЪРНАХА БДЖ ВЪВ ФИРМА НА САМОФИНАНСИРАНЕ.

ТОВА РЕШЕНИЕ Е АНАХРОНИЗЪМ В СВЕТОВНАТА ПРАКТИКА. В ЦИВИЛИЗОВАНА ЕВРОПА ПРАВИТЕЛСТВАТА ПРАВЯТ И КОЕТО Е ПО-ВАЖНО - ИЗПЪЛНЯВАТ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОГЛЕДНАТ НА БДЖ КАТО НА ОСНОВНА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА МАСОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, А НЕ КАТО НА ЗАВАРЕНО ДЕТЕ В СТОПАНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ НЕ ЖЕЛАЕМ ПОВЕЧЕ ДА ЗАГИВАТ ПЪТНИЦИ И ЖЕЛЕЗНИЧАРИ И НЯМА ДА ДОПУСНЕМ КЪРВАВИ КОМПРОМИСИ, ЗА ДА НЕ СЕ НАРУШИ СПОКОЙСТВИЕТО НА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ВЛАСТНИЦИ.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ ОБЪРНА ВНИМАНИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, КОЯТО БЕ ПРИЕТА НА КОНГРЕСА НА СЪЮЗА НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ В КРАЯ НА М. СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ОТНОСНО ТЕЖКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.

ДЛЪЖНИ СМЕ ПРЕД ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ДА ЗАЯВИМ:

ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ ТЪРПЯХА ДЪЛГО НЕСГОДИТЕ НА СВОЯТА ПРОФЕСИЯ, МНОГОКРАТНО ПРАВИХА ПРЕДЛОЖЕНИЯ. В КРАЯ НА МИНАЛАТА ГОДИНА ПОСТАВИХА ПРОБЛЕМИТЕ НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ, ПРОЯВИХА МАКСИМАЛНА ТОЛЕРАНТНОСТ КАКТО В КРАЯ НА 1989 Г., ТАКА И ПО ВРЕМЕ НА ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА СТАЧКА, КАТО СЕ ВЪЗДЪРЖАХА ОТ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗАРАДИ ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИЗСТРАДАЛИЯ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ТЪРПЕНИЕТО НИ ВЕЧЕ Е ИЗЧЕРПАНО. ПРИЗОВАВАМЕ ВНС И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ.

ЗА ЦЕЛТА ПРЕДЛАГАМЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА РАЗРАБОТИ И ПРИЕМЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗНИЦАТА И РЯЗКО ДА СЪКРАТИ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА НА БДЖ. КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, СЪВМЕСТНО С БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, СПЕШНО ДА РАЗРАБОТЯТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ. ВЯРВАМЕ В ЗДРАВИЯ РАЗУМ НА ВСИЧКИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА СЪСТОЯНИЕТО НА БДЖ.

ЗА ДА НЕ ДОПУСНЕМ ПО-НАТАТЪШНОТО ЗАСТРАШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ПЪТНИЦИТЕ И ТОВАРИТЕ, КОИТО ПРЕВОЗВАМЕ, И АКО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК НЕ СЕ ВЗЕМАТ КОНТРОЛНИ МЕРКИ ОТ СТРАНА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО, ШЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЪЮЗЪТ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ В БЪЛГАРИЯ ИМА СТАЧНА ГОТОВНОСТ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ, ДА ПОДКРЕПЯТ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО ЦЕЛИМ ГАРАНТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕВОЗИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕГОВАТА СИГУРНОСТ.

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.


ДНЕС, 4 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., СЕ ПРОВЕДЕ СЪВЕЩАНИЕ МЕЖДУ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.

НАПРАВЕН БЕШЕ АНАЛИЗ НА ДНЕШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И СЕ ОТЧЕТЕ, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БКП И СЪЮЗНИЦИТЕ МУ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 46 ГОДИНИ И СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ НЕЙНАТА НОМЕНКЛАТУРА ДЪРЖАВНИ МОНОПОЛНИ СТРУКТУРИ И СИСТЕМИ СТРАНАТА БЕ ДОВЕДЕНА ДО НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

С НЕДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА - РЕШЕНИЯ НА КРЪГЛАТА МАСА, ОБСЕБВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ /РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, БТА И ПЕЧАТНАТА БАЗА/, ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - БЯХА СЪЗДАДЕНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА НЯКОЛКО ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, А ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОСТАНАХА НА ЗАДЕН ПЛАН И ЗАТРУДНЕНИ ОТ ДОСТЪПНОСТ И КОНТАКТИ С НАРОДА. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕЗИ МЕРКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗБОРНИ МАНИПУЛАЦИИ В ПАРЛАМЕНТА НЕ МОЖАХА ДА ВЛЯЗАТ ДОСТОЙНИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА, СПОСОБНИ ДА ПОМОГНАТ НА БЪЛГАРИЯ ДА ТРЪГНЕ ПО ПЪТЯ НА ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ СЕ ЯВИ ИЗРАЗИТЕЛ НА РЕДИЦА ПРОГРЕСИВНИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЛОЗУНГИ И СПЕЧЕЛИ СИМПАТИИТЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ, НО В НЕГОВИТЕ РЕДИЦИ БЪРЗО СЕ ВЛЯХА МНОГО ХОРА, ОБРЕМЕНЕНИ С МЕТОДИТЕ НА ТОТАЛИТАРНО МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ.

ТАКА ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ЕДНА ГОДИНА ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. И ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ ИЗБОРИТЕ, ВЪПРЕКИ "ГОЛЕМИТЕ ОБЕЩАНИЯ", КАКТО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ТАКА И ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ РАБОТИХА НЕЕФЕКТИВНО И ЗАДЪЛБОЧИХА ОЩЕ ПОВЕЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА И МОРАЛНАТА КРИЗА В СТРАНАТА.

ПРИ ТАКА СЪЗДАДЕНАТА СИТУАЦИЯ - ГОЛЕМИ ВЪНШНИ ДЪЛГОВЕ, ВЪТРЕШЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, РАЗБИТА ИКОНОМИКА И СЕРИОЗНО НАРУШЕНА ДЪРЖАВНА ДИСЦИПЛИНА - НИКОЕ ЕДНОПАРТИЙНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО КОАЛИЦИОННО /ДВУ-ТРИПАРТИЙНО/ ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА, НЕ ЩЕ МОЖЕ ДА РЕШИ ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРАНАТА.

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ДОБРЕ РАЗБИРАМЕ И СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ СЕГА ИМПЕРАТИВНО СЕ НАЛАГА СЪСТАВЯНЕТО НА ШИРОКО МНОГОПАРТИЙНО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ЛЕГИТИМНО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ДА НАМАЛИ СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА.

С ТАЗИ ЦЕЛ И ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ВОДЕНИТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ ПРЕГОВОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПАРТИИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, СЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО

Р Е Ш Е Н И Е:

1. СЪЗДАВА СЕ НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ЩЕ РАБОТИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НА ЦЕНТЪРА И НАДЯСНО ОТ НЕГО, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ СА ЗАМЕСЕНИ В КОРУМПИРАНИ ДЕЙСТВИЯ НА МИНАЛИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И ФОРМАЦИИ, КОЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ЧЕ ТЕ ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И УСТАНОВЕНИТЕ ОТ НЕЯ ДЪРЖАВНИ МОНОПОЛИСТИЧНИ СТРУКТУРИ; ЧЕ ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТИНСКА ДЕМОКРАТИЧНА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, КОЯТО ЩЕ СЕ РАЗВИВА ПО ПЪТЯ КЪМ СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ГАРАНТИРАЩА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА И ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ.

2. КОАЛИЦИЯТА Е ОТВОРЕНА И ЩЕ ПРИЕМЕ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СА СЪГЛАСНИ С НЕЙНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

3. КОАЛИЦИЯТА ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ, СЪСТАВЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ОТ ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА, ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО.

4. ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, УЧАСТВАЩИ В КОАЛИЦИЯТА, ЗАПАЗВАТ СВОЯТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И СТАТУТ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ.

СОФИЯ, 4 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:

1. ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ
2. СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ Д.ДИМИТРОВ
3. СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ТОДОРОВ
4. ПАРТИЯ СТРОГ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СЪБОР - ВЪЗРАЖДАНЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ИГНАТ НЕДЕЛЧЕВ
5. БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОЛО ДЕНЕВ
6. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ - УПЪЛНОМОЩЕН ОТГОВОРЕН
СЕКРЕТАР, Н.С.ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ
7. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ОТЕЦ ТОТЮ ПЕТРОВ
8. ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ КАПКА НАЙДЕНОВА
9. БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - УПЪЛНОМОЩЕН ГЛАВЕН КООРДИНАТОР БОГОМИЛ КАСАБОВ
10. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ
11. ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. Д-Р Т.Н. ИВАН ТАГАВОВ
12. ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА ФРЕНСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ДОЦ.ИНЖ. ИВАН АНГЕЛОВ
13. ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ Н.С.ИНЖ. ИВАЙЛО ИВАНОВ
14. ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА ИСПАНСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ РУМЯНА НИКОЛОВА
15. ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА НЕМСКИ ГОВОРЕЩИ СТРАНИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ БОРИС ТАШКОВ
16. НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЛИНА ДИМЧЕВА
17. ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪНШНОКУЛТУРНИ ДРУЖЕСТВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНЖ. ИВАН КАЛЪЧЕВ
18. ПАРТИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА /ПП ОБНОВЛЕНИЕ/ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ
19. ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/ - ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОМИР БЕЛЧЕВ
20. ХРИСТИЯНСОЦИАЛЕН СЪЮЗ - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ Д.БРАНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА/ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/.


РАЖДАЕМОСТ

ПОНЕ ОТ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ НАБЛЮДАВА ТРЕВОЖНА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ УСКОРЕНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ПО СЪЩЕСТВО ОТРИЦАТЕЛЕН ПРИРАСТ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ ХОМОПАНЕЛИСТ ПРОЯВЯВА ВСЕ ПО-МАЛКА СКЛОННОСТ КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА СЕБЕПОДОБНИ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ИЗОСТАВА ОТ ВСИЧКИТЕ СИ СЪСЕДИ, А В САМАТА СТРАНА НАЙ-ВИСОКА РАЖДАЕМОСТ ИМАТ ГРУПИ, КОИТО В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ СЕ ОТНАСЯТ С БЕЗРАЗЛИЧИЕ КЪМ ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА.

ДОСЕГАШНАТА СИСТЕМА ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА Е ПО СЪЩЕСТВО ЕДНО БЕЗУМНО РАЗХИЩЕНИЕ НА СРЕДСТВА С МНОГО СЛАБА ЕФЕКТИВНОСТ. ЗА ЗАДЪРЖАНЕ, А В ПЕРСПЕКТИВА И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИА НЕРАДОСТНАТА ТЕНДЕНЦИЯ В ТАЗИ СФЕРА Е НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ИЗУЧИ ОПИТЪТ ЗА ПООЩРЯВАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА - НАПРИМЕР НА ФРАНЦИЯ, КОЯТО СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА УСПЯ ДА СЕ ПРЕБОРИ СЪС СТОЛЕТНА ТРАДИЦИЯ НА ОТРИЦАТЕЛЕН ДЕМОГРАФСКИ БАЛАНС. КАТО ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ОБРАТ НА ДОСЕГАШНАТА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА МОГАТ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ:

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО ДА БЪДЕ ПРИРАВНЕНО КЪМ ВСЯКА ДРУГА ПЛАТЕНА РАБОТА.

ДЕРЕГУЛИРАНЕ НА ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, ПОСТЕПЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СТРОЕЖА НА МНОГОЕТАЖНИ ЖИЛИЩНИ ГИГАНТИ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕДНО- И ДВУФАМИЛНИ ЖИЛИЩА, КАКВАТО Е ТЕНДЕНЦИЯТА И ВЪВ ВСИЧКИ ЦИВИЛИЗОВАНИ СТРАНИ.


НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИНФОРМАЦИЯТА

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ВИЖДАНЕТО, ЧЕ БЕЗ ДОБРОСЪВЕСТНОТО И НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ АСПЕКТИ - ИСТОРИЧЕСКИ, АКТУАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, КУЛТУРНИ, ДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ, ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ И ДРУГИ, Е НЕВЪЗМОЖНО ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЦЯЛОСТНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА, ОКЗНИ:

- ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ВСЕОБХВАТНОТО И ОБЕКТИВНО ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС ОТ ФАКТОРИ, ДОВЕЛИ ДО ИСТОРИЧЕСКОТО ИЗОСТАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ОТ ВРЕМЕТО НА ПЪЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ "ВИЗАНТИЙСКАТА ОБЩНОСТ" СЛЕД 11 ВЕК И ПОГЛЪЩАНЕТО НА ОТЛОМКИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ ОТ ОСМАНСКАТА ВОЕННО-ТЕОКРАТИЧНА МАШИНА ПРЕЗ 14 В. ДО ПОВЪРХНОСТНАТА И ПОДРАЖАТЕЛНА ЕВРОПЕИЗАЦИЯ СЛЕД 1878 Г. И ПОСЛЕДВАЛАТА Я ВСЕПРОНИКВАЩА СЪВЕТИЗАЦИЯ СЛЕД 1944 Г.;

- ЩЕ ИЗСНЯВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ, А СЪЩО И ЗА ВСИЧКИ НЕГОВИ ОБОСОБЕНИ КОМПОНЕНТИ /МОРАВСКИ, МАКЕДОНСКИ, ТРАКИЙСКИ, ДОБРУДЖАНСКИ/ СЛЕД 1878 Г., КАТО ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ШЕ БЪДЕ ОТДЕЛЕНО НА САМОУБИЙСТВЕНИТЕ ГРЕШКИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ТОЗИ ПЕРИОД И ОСОБЕНО СЛЕД 1944 Г.;

- В ТОЗИ КОНТЕКСТ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРОИЗХОДА, РОЛЯТА И МЯСТОТО НА МЮСЮЛМАНСКАТА ОБЩНОСТ В ИСТОРИЧЕСКИТЕ СЪДБИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - КАТО СЕ ЗАПОЧНЕ ОТ КОЛОНИЗАЦИЯТА, ДОБРОВОЛНОТО ПРИЕМАНЕ И НАСИЛСТВЕНОТО НАЛАГАНЕ НА ИСЛЯМА И СЕ СТИГНЕ ДО ВСЕОБХВАТНАТА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО, ДОВЕЛИ ДО ПОЯВАТА НА ВНУШИТЕЛНА МЮСЮЛМАНСКА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕНА КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ СТРЕМЕЖИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕТНОС И ИГРАЕЩА РЕШАВАЩА РОЛЯ ЗА ОСУЕТЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕГОВИ ОПИТИ ЗА САМООСВОБОЖДАВАНЕ. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОТДЕЛЕНО НА ПРЕСТЪПНО НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ЛЮШКАЩА СЕ ОТ ПЪЛНО БЕЗРАЗЛИЧИЕ, ПАРТИЗАНСКО МАНИПУЛИРАНЕ И ДАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АНТИБЪЛГАРСКО СЪЗНАНИЕ И НАСТРОЕНИЯ СРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО НАСИЛСТВЕНО ПОКРЪСТВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ /АМПЛИТУДАТА НА ТЕЗИ КОЛЕБАНИЯ ДОСТИГНА СВОЯ ВРЪХ ПРЕЗ 45-ГОДИШНИЯ ПЕРИОД НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС, КОГАТО НАЙ-НАПРЕД В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 20 ГОДИНИ УПОРИТО СЕ НАСАЖДАШЕ ТУРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, А СЛЕД ТОВА СЕ ПРЕМИНА КЪМ ТОТАЛНО НАСИЛСТВЕНО "ПОБЪЛГАРЯВАНЕ"/;

- НЕЗАБАВНО ЩЕ ДОВЕЖДА ДО ЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ВСИЧКИ ПРОЯВИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ИЗОПАЧАВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ПОДРИВАНЕ НА ЕДИНСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, РАЗЕДИНЯВАНЕ И ЕРОЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И НА ЧУЖДИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД.

ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВИЖДА СВОЯТА ОСНОВНА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ОБЩОНАРОДЕН КОНСЕНСУС ОКОЛО ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОМАГЬОСАНИТЕ КРЪГОВЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЕЗЛИЧИЕ, НАМИРАЩО ИЗРАЗ В РЕДУВАЩИ СЕ ИЗБЛИЦИ НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ /ВИНАГИ В ОБЛИКА НА НАЙ-МОДЕРНИТЕ УТОПИИ НА СЪОТВЕТНИЯ ВЕК/ И УЛТРАНАЦИОНАЛИЗЪМ И ШОВИНИЗЪМ. ОСНОВНА ОБЩОНАЦИОНАЛНА ЗАДАЧА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОРМАЛНО БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, СРАВНИМО С ТОВА НА НАШИТЕ СЪСЕДИ И ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ НАРОДИ, ПРИ КОЕТО ПО ПЪТЯ НА ЕСТЕСТВЕНАТА САМОРЕГУЛАЦИЯ ОЩЕ В ЗАРОДИШ СЕ ПРЕДОТВРАТЯВАТ ВСЯКАКВИ ПАТОЛОГИЧНИ УКЛОНИ КЪМ НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ И КЪМ ШОВИНИЗЪМ.

СЪС ЗАДРУЖНИ УСИЛИЯ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ГИБЕЛНАТА ПОВТОРЯЕМОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х  Х  Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ/ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.