10 октомври 1990

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                         БРОЙ 200 /218/

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА СТАТУТ НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ФСД/.


ФОРУМЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ФСД/ Е НЕПАРТИЙНО И ДОБРОВОЛНО ДВИЖЕНИЕ НА СЪМИШЛЕНИЦИ, СИМПАТИЗАНТИ И ПОДДРЪЖНИЦИ, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕННОСТИТЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, ДЕИДВОЛОГИЗАЦИЯТА, ПРАГМАТИЗМА И ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА. НИЕ СЕ ПРИДЪРЖАМЕ КЪМ МОДЕЛА НА АМЕРИКАНСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ФОРУМА Е ВСЕСТРАННОТО И НЕОБРАТИМО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ЦЕЛОКУПНИЯ СОЦИАЛЕН ЖИВОТ НА НАРОДА, КАТО СЕ ОСНОВАВА НА НЕНАСИЛИЕТО, ЧОВЕКОЛЮБИЕТО, ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН - НЕЗАВИСИМО ОТ ВЯРА, ЕТНИЧЕСКО САМОСЪЗНАНИЕ, СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ.

ФОРУМЪТ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е ПРАВОПРИЕМНИК НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /НЕЗАВИСИМИ/, КОЕТО ИМАШЕ ЗА ЦЕЛ БОРБАТА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРИЗМА И ПАРТОКРАЦИЯТА.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ - ДЕЙНОСТ И ЧЛЕНСТВО

ЧЛЕН 1. ФСБ Е ОСНОВАН НА ПРИНЦИПА НА КОНФЕДЕРИРАНЕТО.

ЧЛЕН 2. ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА Е КЛУБЪТ, ИЗГРАДЕН НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП ИЛИ НА ПРИНЦИПА НА ИНТЕРЕСИТЕ.

ЧЛЕН 3. КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ ПРИНЦИП НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА КЛУБОВЕТЕ Е ПРИЕМАНЕТО НА ХАРТАТА И ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ФСД.

ЧЛЕН 4. ЧЛЕН НА КЛУБА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ, КОЙТО СПОДЕЛЯ ИДЕИТЕ НА ХАРТАТА И ЦЕЛИТЕ НА ФСД.

ЧЛЕН 5. ЧЛЕНСТВОТО ВЪВ ФСД МОЖЕ ДА БЪДЕ КОЛЕКТИВНО И ИИДИВИДУАЛНО. ТО СЕ ОФОРМЯ ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В НЯКОЙ ОТ КЛУБОВЕТЕ, А СЕ ПРЕКРАТЯВА ЧРЕЗ ДОБРОВОЛНО НАПУСКАНЕ.

ЧЛЕН 6. КЛУБЪТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ИЗБРАН С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. НЕГОВИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА.

ЧЛЕН 7. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБОВЕТЕ ПРОВЕЖДАТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО НАЦИОНАЛНА СРЕЩА. НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА Е НАЙ-ВИСШИЯТ ОРГАН НА ФСД, КОЯТО:

- ОПРЕДЕЛЯ СТРАТЕГИЯТА И ТАКТИКАТА;
- ПРИЕМА ПРОГРАМИ И ПЛАТФОРМИ;
- КООРДИНИРА И СЪГЛАСУВА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ.

РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА СЕ ПРИЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО И ИМАТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА КЛУБОВЕТЕ.

ЧЛЕН 8. НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА ФСД ИЗБИРА СЪВЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОРУМА, КОЙТО СЕ СЪСТОИ МИНИМУМ ОТ 5 ЧОВЕКА.

ЧЛЕН 9. СЪВЕТЪТ НА ФСД СВИКВА НАЦИОНАЛНИ СРЕЩИ И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ. НАЦИОНАЛНА СРЕЩА МОЖЕ ДА БЪДЕ СВИКАНА И ПО ЖЕЛАНИЕ НА НАЙ-МАЛКО ЕДНА ТРЕТА ОТ КЛУБОВЕТЕ.

ЧЛЕН 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪВЕТА НА ФСД ИМА ПРАВО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА И ЗАДЪЛЖАВА ФСД.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 1. СРЕДСТВАТА И ИМУЩЕСТВОТО СЕ НАБИРАТ ОТ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.

ЧЛЕН 2. СРЕДСТВА МОГАТ ДА СЕ НАБИРАТ И ОТ САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛЕН 3. ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛЪТ НА ФСД СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ОТ ЛИЦА, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ - СТАТУТ НА ВЕСТНИК "ДЕН"

ЧЛЕН 1. ВЕСТНИК "ДЕН" Е ПРАВОПРИЕМНИК НА НЕЗАВИСИМИЯ ВЕСТНИК "ДЕН”.

ЧЛЕН 2. ВЕСТНИКЪТ Е НЕЗАВИСИМ ВЪВ ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ НЕГО И ФСД СЕ ОПРЕДЕЛЯТ НА ДОГОВОРНИ НАЧАЛА.

ЧЛЕН 3. ВЕСТНИК "ДЕН" ОТРАЗЯВА И ПОПУЛЯРИЗИРА ЦЕЛИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ - СИМВОЛИ И ЗНАМЕ НА ФСД


РАЗДЕЛ ПЕТИ - СЕДАЛИЩЕ НА ФСД
СЕДАЛИЩЕ НА ФОРУМА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: БЪЛГАРИЯ,
ГР.СОФИЯ, БУЛ."СКОБЕЛЕВ" HP.32, ЕТАЖ IV.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ФСД СЕ ИЗВЪРШВА ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОСЛАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПРИВЕТСТВАМЕ ОТ ИМЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО, КОЕТО НИЕ НАРЕКОХМЕ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. ТОВА Е ОБЩНОСТ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ВЪЗДЕЙСТВА И ПРИ ОТВЕТНОСТ КОМПЕТЕНТНО ДА СЪТРУДНИЧИ НА ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЩЕСТВА ЗА БЪРЗО И РАДИКАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА, ЗА НЕЗАБАВНО ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЪСТОЯНИЕТО, КОЕТО ПРЕМИНА ПОЗНАТИТЕ ГРАНИЦИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И СЕ ПРЕВЪРНА В ПРОБЛЕМ НА СЪЩЕСТВУВАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

ОБЩЕСТВЕНИЯТ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА Е НАДПАРТИЙНА АСОЦИАЦИЯ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ КЪМ РЯЗКО СПАДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, РЕЗУЛТАТ НА НЕБИВАЛА В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО, ОБЩЕСТВЕНОТО И СИНДИКАЛНО НАСТРОЕНИЕ НА ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТОЧНО В ТОЗИ МОМЕНТ КОМИТЕТЪТ ОТРИЧА ВРЪЧВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА МЕМОРАНДУМИ И ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПРИЗИВИ, ЦЕЛЯЩИ ДА ИЗОСТРЯТ СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ЦЕЛТА НА КОИТО Е ОЧЕВИДНОТО НАМЕРЕНИЕ ДА СЕ ИНКАСИРАТ ДИВИДЕНТИ ОТ "ДЪНОТО НА КРИЗАТА" С ДОБРЕ ПРЕСМЕТНАТА КОНСУМАЦИЯ. КОМИТЕТЪТ ЩЕ РАБОТИ И ЩЕ ПОДКРЕПЯ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТАКАВА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ ОСВОБОДИ ИКОНОМИКАТА ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЯ РЕСПЕКТ, ЩЕ ОСВОБОДИ ЛИЧНОСТТА ОТ ПОКРОВИТЕЛСТВО, НАЙ-БЪРЗО ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ ЛАКОНИЧЕН И ЯСЕН ЗАКОНОВ РЕД В ИКОНОМИКАТА, ЩЕ СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА ОСНОВАТА НА СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. КОМИТЕТЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ОПОЗИЦИЯ НА ТЕСНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПАРТИИТЕ И ФОРМИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ПРАВИТЕЛСТВА И ЗАСТАВА ПРЕД И В ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, НЕГОВИТЕ СВОБОДНО ИЗБРАНИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗВИВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО БОГАТСТВО И НЕГОВАТА СЪВКУПНОСТ ДА БЪДЕ БОГАТСТВО НА НАЦИЯТА, НЕЗАБАВНО ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ОПТИМАЛЕН ЕКЗИСТЕНЦ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЛОЕВЕ.

КОМИТЕТЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА НЕЗАБАВНО И РАЗУМНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ДЬРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ОСОБЕНО ЩЕ ДЪРЖИ ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА НЕЙНАТА ДАДЕНОСТ И ПОЯВЯВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ НА ЕКСТРЕМАЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОЗИ НЕОТЛОЖЕН ПРОЦЕС.

ЩЕ РАБОТИ ЗА ИЗДИГАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ КОМИТЕТЪТ ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ПОДХОДЯЩО НИСКА И СТИМУЛИРАЩА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕХОД ЗА СМЕТКА НА ТОТАЛНО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ.

КОМИТЕТЪТ СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА РАБОТИ ЗА МАСИРАНО НАВЛИЗАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. КОМИТЕТЪТ СЧИТА, ЧЕ ТОВА ЩЕ БЪДЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЕРЕН ПЪТ КЪМ ПРИОБЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА И СВЕТОВНА ИКОНОМИКА.

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ КОМИТЕТЪТ ЩЕ ПРИЛАГА ОСНОВНОТО СИ ПРАВИЛО ДА СЕ ПОЛУЧИ СЪГЛАСИЕ "НА ДОБРА ВОЛЯ", ДА СЕ ВЪВЕДЕ ВИСОКАТА ЦЕНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗУМ.

ЗА УЧАСТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТОЗИ ПРОЦЕС ОБЩЕСТВЕНИЯТ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ПРЕДЛАГА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СВОИТЕ ПОЗИЦИИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ПРОДУКТ НА СВОЯ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ПОЗИЦИЯ".

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ОБЩЕСТВЕНИЯТ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА Е С ТВЪРДОТО УБЕЖДЕНИЕ, ЧВ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ ДО НОРМАЛНО СТАРТОВО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СЛЕДВАЩО ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ Е ПРЕДМЕТНА ВЪЗМОЖНА И РЕАЛНА ПРОГРАМА "ДЕВЕТДЕСЕТ ДНИ". ТАКА МОЖЕ ДА СЕ ФОРМУЛИРА ИНТЕРЕСЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЯТО ЩЕ РАБОТИ И НАШИЯТ КОМИТЕТ.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ 1990 Г.         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОСЮ УНГАРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ПРАВИЛА /УСТАВ/ НА ХРИСТИЯН-СОЦИАЛНАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ /ХСК/, ОБЕДИНЯВАЩА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.

1. КОНФЕДЕРАЦИЯТА Е ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА АВТОНОМНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, КОИТО СЕ ОБЕДИНЯВАТ НА ОСНОВА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪГЛАШЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОТОКОЛ.

2. КОНФЕДЕРАЦИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ, В КОЙТО ВЛИЗАТ ПО ПРАВО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА ПАРТИИТЕ. ПО РЕГИОНИ И ОБЩИНИ МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ПО РЕШЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ ЗВЕНА.

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ СА РАВНОПОСТАВЕНИ И СЪРЪКОВОДИТЕЛИ НА СЪВЕТА.

СЪВЕТЪТ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ.
РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ.

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ УТВЪРЖДАВА ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА.

ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕШЕНИЯТА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОПЕРАТИВНО БЮРО. СЕКРЕТАРИТЕ НА ПАРТИИТЕ ВЛИЗАТ ПО ПРАВО В ТОВА БЮРО И СА РАВНОПОСТАВЕНИ. ТЕ ИЗБИРАТ ПОМЕЖДУ СИ РЪКОВОДИТЕЛ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.

ОБЩИТЕ РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ ЗВЕНА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ И ОПЕРАТИВНОТО БЮРО. ЗА КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА С ДРУГИ ПАРТИИ В ЧУЖБИНА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КООРДИНАТОРИ НА СЪВЕТА.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА СЪЗДАВА ПРЕСЦЕНТЪР ЗА СВОЯТА ДЕЙНОСТ. В НЕГО УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ. РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ЦЕНТЪРА СЕ УТВЪРЖДАВА ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ. ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ РЕДАКЦИИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВАТА НА ПАРТИИТЕ СЪЗДАВАТ СВОЯ ФОРМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

ФИНАНСИРАНЕТО НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ВНОСКИ НА ПАРТИИТЕ, КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ОПЕРАТИВНОТО БЮРО И УТВЪРЖДАВАТ ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ.

ЗА ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ ОТГОВАРЯ СЕКРЕТАР-КАСИЕР, КОЙТО Е ЧЛЕН НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО.

ЗА КОНТРОЛ НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ СЕ СЪЗДАВА ФИНАНСОВО-ОТЧЕТНА КОМИСИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ПАРТИИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА СЕ ИЗБИРА ОТ НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

ПРИЕМАНЕТО В КОНФЕДЕРАЦИЯТА СТАВА С ПИСМЕНА МОЛБА ПРИ СЪГЛАСИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. ИЗЛИЗАНЕТО СТАВА С ПИСМЕНА МОЛБА И ПРОТОКОЛ ЗА ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

ЗА ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗИ И ПАРТИИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, СЕ ВЪВЕЖДА СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ.
 НАБЛЮДАТЕЛИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ КОНФЕДЕРАТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ТЯХНА МОЛБА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРТИЙНИЯ ПРАЗНИК - 5  ОКТОМВРИ.

ДО ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ НА 5 ОКТОМВРИ /СТАР СТИЛ 22 СЕПТЕМВРИ/ 1908 Г. ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ПРОВЪЗГЛАСЕНА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

ТАЗИ СВЕТЛА ДАТА В НАШАТА ИСТОРИЯ Е И ПАРТИЙНИЯТ ПРАЗНИК НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБЯВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ КАТО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРАВИТЕЛСТВО, СЪСТАВЕНО ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, В КОЕТО УЧАСТВУВАХА И АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ, НИКОЛА МУШАНОВ, МИХАИЛ ТАКЕВ.
НА ТОЗИ ДЕН ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЦЕНТРАЛНОТО ОПЕРАТИВНО БЮРО ОРГАНИЗИРА МОЛЕБЕН В ЦЪРКВАТА "СВЕТИ ЧЕТИРИДЕСЕТ МЪЧЕНИЦИ", КЪДЕТО Е ОБЯВЕНА ПРЕЗ 1908 Г. НЕЗАВИСИМОСТТА. ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ПОКАНЕНИ ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИСЪСТВУВАТ.

ТАКИВА МОЛЕБЕНИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА СЕ ОТСЛУЖАТ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО. ЗАЕДНО С ТОВА ПРАЗНИКЪТ ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ С ПОДХОДЯЩО ЧЕСТВУВАНЕ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБРАНИЯ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, НА КОИТО ШИРОКО ДА СЕ ПРОПАГАНДИРА НЕЙНАТА ПОЛОЖИТЕЛНА РОЛЯ В ИСТОРИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ И СЕГАШНАТА Й ДЕЙНОСТ В БОРБАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗПРАТЕТЕ НЕЗАБАВНО ДОПИСКА ЗА В. "ЗНАМЕ", КОЕТО МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ИЛИ НА АДРЕСА НА РЕДАКЦИЯТА, ПОСОЧВН ВЪВ ВСЕКИ БРОЙ ОТ ВЕСТНИКА, ИЛИ ЧРВЗ КЛУБА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В СОФИЯ, БУЛ. "ДОНДУКОВ", 39, 4 ЕТАЖ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.КЮРКЧИЕВ                    СЕКРЕТАР: Г. МОМЧИЛОВ


X   X   X

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА ЦК НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ.


БРАТЯ И СЕСТРИ ПО КЛАСА, СЪДБА И УЧАСТ!
РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ТРУДОВА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ!
ПАРТИЙНИ И БЕЗПАРТИЙНИ КОМУНИСТИ!
НЕ МИЛИ, А ЧЕСТНИ ХОРА НА ТРУДА!

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, ЖИВИТЕ БОРЦИ, И КЪМ ПАМЕТТТА НА МЪРТВИТЕ ОТ ГОЛГОТАТА НА СЪПРОТИВИТЕЛНАТА БОРБА! КЪМ ВАС, ОТДАЛИТЕ ПОРИВИТЕ НА МЛАДОСТТА СИ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ИДЕАЛИ ПОД ЗНАМЕТО НА ЛЕВСКИ, БОТЕВ, БЛАГОЕВ И ДИМИТРОВ ЗА "ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА". КЪМ ВАС, КОИТО С ПРИМКА НА ШИЯТА ВСЯКА НОЩ ОЧАКВАХТЕ ВЕЧНАТА НОЩ НА СМЪРТТА, ЗА ДА ИМА СЛЪНЦЕ ЗА ВСИЧКИ ХОРА. ВАШЕТО "НОВО МИСЛЕНЕ" СЕ БУНТУВАШЕ, БУНТУВА И СЕГА ПРОТИВ ВЕКОВНАТА СЪСЛОВНА И КЛАСОВА НОМЕНКЛАТУРНА "СИНЯ КРЪВ", НА "БОГОИЗБРАНИЯ" ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ВИЕ СЕ БОРИХТЕ, БОРИТЕ СЕ И СЕГА ЗА "СИНЯТА КРЪВ" НА ЧОВЕШКИТЕ СПОСОБНОСТИ, ПРИРОДНИЯ УМ И ТАЛАНТИ - РЕАЛНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ИСТИНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ. ВИЕ НЕ ИСКАХТЕ НИЩО ЗА СЕБЕ СИ - ПОЧЕСТИ, ТИТЛИ, ЗВАНИЯ, ПРИВИЛЕГИИ... ПРОСТО СЛЕДВАХТЕ ПОРИВА НА ЕКСПЛОАТИРАНИТЕ, НА СИРОМАСИТЕ В БОРБАТА ЗА "ПРАВДА И СВОБОДА".
ЗАТОВА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ НОСИТЕЛИ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ, ИМПЕРСКИ И ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКТРИНИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАЙНИТЕ НОМЕНКЛАТУРНИ ЛОЖИ, ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛЕЙСКИТЕ БОГОВЕ И СВЕТЦИ ВИ НАРИЧАТ "НАИВНИ РОМАНТИЦИ" И "ДОНКИХОТОВЦИ". С ТЯХНА ПОМОЩ ИНТРИГАНТИ, СЛУЖБОГОНЦИ, КАРИЕРИСТИ, ЗАГОВОРНИЦИ, СУЕТНИ И АМБИЦИОЗНИ ПРОСРЕДСТВЕНИЦИ ОТКРАДНАХА ЗАПАЛЕНИЯ ОТ ВАС ПРОМЕТЕЕВ ОГЪН И ВМЕСТО ДА ГО ДАДАТ ДА ТОПЛИ ВСИЧКИ, ГО ПРЕВЪРНАХА В ПЪКЪЛ ОТ РОДА НА БЕЛЕНЕ И ДРУГИ ЛАГЕРИ, В КОИТО ВИЕ БЯХТЕ ПЪРВОЗАСЕЛНИЦИ И ИСТИНСКИ ЖЕРТВИ! ТАКА СЕ ИЗПЪЛНИ И ИЗПЪЛНЯВА ИСТОРИЧЕСКОТО ПРОРОЧЕСТВО НА МАРКС, ЧЕ "РЕВОЛЮЦИЯТА ИЗЯЖДА СВОИТЕ ДЕЦА".

НО ДЕЦАТА НА ТАЗИ РЕВОЛОЦИЯ БЯХА И ДРУГИ.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ И КЪМ ТЯХ. КЪМ ТРУДОВИТЕ СЕЛЯНИ, КОИТО В ДЕНОНОЩНА МЪКА И БОРБА СЪС ЗВМЯТА И ДВАДЕСЕТСТОТИНКОВИЯ ТРУДОВ ДЕН ГРАДИХА С ВЯРА И ЛЮБОВ ПЪРВИТЕ КОЛЕКТИВНИ СТОПАНСТВА НА АКЦИОНЕРНАТА КООПЕРАТИВНА СОБСТВВНОСТ. ИМПЕРСКАТА НОМЕНКЛАТУРА, “НОВИТЕ ПАТРИЦИИ" В НАЧАЛОТО НА ПЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ ОДЪРЖАВИХА И УГАСИХА И ТОЗИ "ПРОМЕТЕЕВ ОГЪН" НА СОЦИАЛИЗМА НА СЕЛО И ПРЕВЪРНАХА ТРУДЕЩИТЕ СЕ СЕЛЯНИ В НАЕМНИ РАТАИ НА НОМЕНКЛАТУРАТА.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ И КЪМ ТЕБ, КЛАСА РАБОТНИЧЕСКА, КОЯТО ИЗЖИВЯ ЛИШЕНИЯТА И МЪКИТЕ НА ВРЕМЕТО "КОГАТО СЕ НАЛИВАХА ОСНОВИТЕ". КЪМ ВАС, БРИГАДИРИ, ПЪРВОСТРОИТЕЛИ НА ДИМИТРОВГРАД, ХАИНБОАЗ, ПЕРНИК, ВОЛУЯК... КЪМ ВАС, СТРОИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЕКТИ. КАКТО ПЪРВОБОРЦИТЕ ОТ СЪПРОТИВАТА, ВИЕ ЖЕРТВУВАХТВ НАЙ-СКЪПИТЕ ГОДИНИ НА МЛАДОСТТА СИ, ЗА ДА ИЗГРАЖДАТЕ МЛАДОСТТА НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, РАБОТНИЦИ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ФАБРИКИ, ЗАВОДИ И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ, С ПРЕКЛОНЕНИЕ КЪМ ВАШИЯ СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУД, КЪМ ВАШИТЕ БЕЗСЪННИ НОЩИ, КЪМ ВАШЕТО ТВОРЧЕСТВО, ОГРАБЕНО ОТ НОМЕНКЛАТУРНИЯ АПАРАТ!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, НАРОДНИ МЛАДЕЖИ - РАБОТНИЦИ И СТУДЕНТИ - ДНЕШНИЯ И УТРЕШЕН ДЕН НА БЪЛГАРИЯ, КЪМ ВАС, КОИТО СТРОЯХТЕ И СТРОИТЕ И ДНЕС, УЧЕХТЕ И УЧИТЕ, РАБОТЕХТЕ И РАБОТИТЕ ЗА "БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО", ВЪПРЕКИ ПОКВАРАТА, РАЗВРАТА И ПРИВИЛЕГИИТЕ НА "СИНЯТА КРЪВ” НА НОМЕНКЛАТУРНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ - ВАШИ ВРЪСТНИЦИ.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ТЕБЕ ПРОЛЕТАРИАТ, /РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА, ТРУДОВИ СЕЛЯНИ, ТРУДОВА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ/, ЗАЩОТО НЕ С НОЩНИ ЦЪРКОВНИ БДЕНИЯ, СВЕЩИ И МОЛИТВИ, СТАЧКИ И НЕПОДЧИНЕНИЯ, А С НОЩНИ СМЕНИ, НЕУМОРЕН ТРУД И ЛИШЕНИЯ СЪЗДАДОХТЕ ВЧЕРАШНИЯ И ДНЕШЕН ДЕН НА РОДИНАТА И ОТДАВНА ТРАСИРАХТЕ ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА, ВЪПРЕКИ И НЕЗАВИСИМО ОТ ГРЕШКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ОТ СТРАНА НА ИМПЕРСКАТА НОМЕНКЛАТУРА.

ДНЕС ЦВЕТНИЯТ НОМЕНКЛАТУРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИСТИЧЕН ДЕМОКРАТИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СЕ МЪЧИ ДА ВИ ОТВЛЕЧЕ ОТ РЕАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ВАШИЯ ЖИВОТ, ОТ ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ, ОТ ОБХВАНАЛИТЕ КАТО РАК СТРАНАТА ЕНЕРГИЙНА И СУРОВИННА КРИЗА. НОМЕНКЛАТУРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СЕГА ВИ НАСОЧВАТ КЪМ ВЗАИМНО САМОИЗЯЖДАНЕ ЧРЕЗ МЕХАНИЗМА НА ОСВОБОДЕНИТЕ ЦЕНИ, А НЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, ЗА ДА НЕ ИСКАТЕ СМЕТКА КЪДЕ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВАШИЯ ТРУД СЛЕД ТОЛКОВА ГОДИНИ НА УСИЛИЯ И ЛИШЕНИЯ!

И ДНЕС Е ВРЕМЕ ДА ПОПИТАТЕ КОЛКО ГОДИНИ НА НОВИ ЛИШЕНИЯ СТИГАТ? ЕТО ЗАЩО НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС И ОТНОВО ПРИЗОВАВАМЕ:

ТРУДОВИ СЕЛЯНИ, БОРЕТЕ СЕ ПРАВОТО НА ЗЕМЯТА ДА БЪДЕ НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ. БОРЕТЕ СЕ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ ЧРЕЗ АКЦИОНЕРНА КООПЕРАТИВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ, САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПРЯК ДОСТЪП ДО ПАЗАРА;

РАБОТНИЦИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ КАДРИ, БОРЕТЕ СЕ ПОД ЛОЗУНГА "ФАБРИКИТЕ И ЗАВОДИТЕ НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ТРУДОВАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ", БОРЕТЕ СЕ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, ЧРЕЗ АКЦИОНЕРНАТА КОЛЕКТИВНА СОБСТВЕНОСТ, САМОУПРАВЛЕНИЕ И ПРЯК ДОСТЪП ДО ПАЗАРА;

МЛАДЕЖИ - РАБОТНИЦИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ, БОРЕТЕ СЕ ЗА РЕАЛНО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ТЯХНОТО ОТВАРЯНЕ КЪМ ВЪНШНИЯ СВЯТ. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ, КОИТО ВИ ОТВЛИЧАТ ОТ УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. ЗНАЙТЕ, СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е В СИВОТО ВЕЩЕСТВО НА НЕЙНАТА УЧАЩА МЛАДЕЖ.

ТОВА СА ТРИТЕ ОСНОВНИ СТЪЛБА НА РЕАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ!

ПАРТИЙНИ И БЕЗПАРТИЙНИ КОМУНИСТИ, ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БКП, ОСОБЕНО ОТ СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА ОТНОВО ДА СЕ ВНЕДРЯВА В ТЯХ И ИЗПОЛЗУВА ВАШИЯ АВТОРИТЕТ И ЧИСТОТАТА НА ПАРТИЙНОТО ЗНАМЕ ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА ПРЕСТЪПНИ, ЛИЧНИ, ЕКСПЛОАТАТОРСКИ И ПАРАЗИТНИ ЦЕЛИ.   

И ДНЕС, КОГАТО ЕДНА ГОДИНА СЛЕД 10 НОЕМВРИ БЕЗСИЛИЕТО НА ГЛАВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА РАЗРУШАТ ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ ИЗЛЪГА НАДЕЖДИТЕ НА МАСИТЕ ЗА РЕФОРМИ, ВЪЗНИКВА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ОТ ОТЧАЯНИЕ... ОТЧАЯНИЕТО ВОДИ ДО ТЕРОРИЗЪМ. ПРАЗНИТЕ МАГАЗИНИ, ЛИПСАТА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБЪРКВАТ РИТЪМА НА СТОМАШНИТЕ БИОЛОГИЧНИ ЧАСОВНИЦИ И ТОВА ПОРАЖДА ПО-ГОЛЕМИ ОПАСНОСТИ ЗА ТЕРОРИЗЪМ И УЛИЧЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ. КАТО СЛЕДСТВИЕ НА ВСИЧКО - РЕАЛНА Е ЗАРАЖДАЩАТА СЕ ОПАСНОСТ ОТ НЕОФАШИЗЪМ И РАЗЮЗДАН НАЦИОНАЛИЗЪМ. С ИЗТОЩАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ТЪРПЕНИЕ И ОМАЛОМОЩАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРИВИ ЗА РЕФОРМИ НОМЕНКЛАТУРАТА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕДИЗВИКА КРЪВОПРОЛИТНИ КОНФРОНТАЦИИ И КАТО СЛЕДСТВИЕ ДА ВЪВЕДЕВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ. ТОВА СА ПРИЧИНИТЕ ДА ПРИЗОВЕМ ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ И БЕЗПАРТИЙНИ КОМУНИСТИ, ВСИЧКИ ЧЕСТНИ ХОРА, НА КОИТО СА СКЪПИ ИДЕАЛИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ - ХОРА, БДЕТЕ! СПЛОТЯВАЙТЕ ПАРТИЙНИТЕ РЕДИЦИ, ПРОТЯГАЙТЕ РЪЦЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 10 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ /СТЦ/.


ДЕСЕТ БЪЛГАРСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЦЕНТЪРА /ТЦ/ УЧРЕДИХА СВОЙ СЪЮЗ КАТО ДОБРОВОЛНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ И ПРАВАТА ИМ. СЪЮЗЪТ ОСТАВА ОТКРИТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

СЪЮЗЪТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СОФИЯ.

ОБЕДИНЕНИТЕ В СЪЮЗА ЦЕНТРОВЕ ЗАСЕГА СА: ТЦ ”ТРАНСФЕРАТЕХНО" - БЛАГОЕВГРАД, ТЦ ПО ЕКОЛОГИЯ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ-ООФ-БУРГАС, ТЦ ПО ТЕРМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ "ТЕХНОТЕРМ"-ООФ-ВАРНА, ТЦ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ И МЕТАЛУРГИЯ "ИНТЕХ"-ПЕРНИК, ТЦ "КАМ”-ПЛОВДИВ, ТЦ ПО ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА-ООФ-ПЛОВДИВ, ТЦ ПО ЕЛЕКТРОННОЛЪЧЕВИ И ПЛАЗМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИКА-СОФИЯ, ТЦ "РОТЕХ”-ООФ-СТ. ЗАГОРА И ТЦ ПО БИОТЕХНИКА-ООФ-ВАРНА.

ПРИЕТ Е УСТАВ НА СЪЮЗА. ИЗБРАНИ СА: ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ - ПРОФ.ДФН. ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ, А ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ СТ.Н.С.КТН.ИНЖ. ВАЛЕНТИН ПАСКАЛЕВ И КРАСИМИР ТОДОРОВ. ИЗБРАН Е И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ ТРИМА ДУШИ. ПРИЕТО Е РЕШЕНИЕ СЪЮЗЪТ ДА СЕ АСОЦИИРА КАТО ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/