с. Долни Воден

Днес I8.V.1994 год.на основание Заповед № 31/18.V .1994 год
и Заповед № 3Q/3.V.1994 год.на'ЛС с.Долни и Горни Воден е назначена
комисия:
................................
да проведе търг повторен за разпределение на имуществото на ТКЗС
с. Долни и Горен Воден.

1.№ 276 Везна до 10001 кгр. с начална цена 5000 лв.Стъпка 500 лв.
се спечели за 6000 лв.от Станка Йорданова Калудова.
Втори кандидат ППЗК'"Прогрес "93 преде, от Величка Борисова Кочо-
вска.

................................