Общ поглед върху образованието

Ученици, учители, завършили различните степени - от 1948 до 2004 г.

От 1939 - 1990 г. данни за:

Начален курс (І - ІV клас)
Учащи се в началото на учебната година
Учащи се в края на учебната година
Прогимназиален курс (V - VІІ клас)
Учащи се в началото на учебната година
Учащи се в края на учебната година
Гимназиален курс (VІІІ - ХІ клас)
Учащи се в началото на учебната година
Учащи се в края на учебната година

Начален курс (І - ІV клас)
Прогимназиален курс (V - VІІ клас)
Гимназиален курс (VІІІ - ХІ клас)

Общо
Начален курс (ІV клас)
Прогимназиален курс (VІІ клас)
Гимназиален курс (ХІ клас)

 

 

Учители и ученици от 1911 - 1929 г.

Първоначални училища    
Прогимназии, непълни и
пълни гимназии                

 

Училища, преподаватели, учащи се от 1980 - 2005 г.