ГРАДЪТ И СЕЛОТО:НЕОБХОДИМОТО РАВНОВЕСИЕ В МОДЕРНИЯ СВЯТ

 Книгата представя текстове въз основа главно на изнесени доклади на конференция, организирана по инициатива на секция „Общности и идентичности” при Институт за изследване на обществата и знанието - БАН през месец декември 2014 г.  Читателят ще срещне критичния поглед на изследователи, специалисти и експерти в областта на социалните науки,  фокусиран върху актуални проблеми на нашето общество през призмата на нарушения баланс на обменните процеси между града като административен и политически център и селото като локална общност, оставаща встрани от процеса на вземане на обществено-значими политически решения.

 

Съставители д-р Галина Колева

                     д-р Дона Пикард

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Максим Мизов – За градското в селото и селското в града

Пенка Найденова и Геновева Михова  Демографско равновесие между града и селото в съвременния свят

Таня Неделчева – Социалната безнадежност в селото и града

Красимира Трендафилова – За градовете и селата … с любов?!(възстановяването на равновесието между града и селото – необходимост или илюзия)

Venelin Jivkov, Philip Philipoff, Mario Munoz – Ecological Balance between the Town and the Country in the Modern World

Емилия Ченгелова – Сенчестите икономически практикиспецифичен прочит в градската и селската икономическа среда

Карамфил Манолов  Нелоялна конкуренция и неформални практики в предприемачеството

Петър-Емил Митев и Светла  Колева – Парадоксите на българското село

Камелия Петкова – Обликът на българското село в контекста на съвременния модерен свят

Светлана Стаменова – Дебатът за завладяването на земя: тенденции на аргументация

Йоана Павлова – Гражданка или селянка? Две дихотомии на едно съществуване

Тодорка Кинева –  Специфики при съвместяване на семейни и  професионални отношения при жените от града

Лъчезар Няголов  Преход от образование към първа работа в България: Регионални различия

Катерина Бонева – От образование към работа. Трудови траектории на млади хора с висше образование

Албена Накова – Свободното време на младите хора в града и селото – диференциация на модели на поведение и ценностни ориентации

Велина Балканска  Сравнителен анализ на градска и селска култура върху качеството на живот на болни от диабет тип 2 (по резултати от емпирични изследвания)

Искра Дандолова – T i e r r a u t o p i a

ЈELIC Sreten, MARCETA Milica  Village - town migration trends of population in transition process in Serbia 

 

ЗА КНИГАТА КЛИКНИ ТУК