Справка за Янко Николов

 

Списък на регистрации на фирми, в които Янко Николов има участие:
 
 
АДЕК ЕООД
 
БУЛСТАТ: 121354245
Юридически статут: Юридическо лице
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
 
Документ за създаване:
Решение 1 от 26.04.1994 г. по ф.д. 7576/1994 г. на Софийски градски съд,
партиден № 16160 рег. 1, том 205, стр. 12
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Консултации и други услуги по
стопанската дейност и управлението
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Столична,гр.София
тел. код. 02, район Лозенец, п. код 1126
бул. ХР.СМИРНЕСКИ № 74А
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 02/665070 Нов телефон: 02/8665070
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 50.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Дялове
Брой акции: 50
Номинална стойност: 1000 стари лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ,ЕГН 630715ХХХХ
Едноличен собственик,Размер на участието: 50.00,
Дял: 100.00%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ,ЕГН630715ХХХХ,
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
ГАРАНЦИЯ ООД
 
БУЛСТАТ: 130844134
Юридически статут: Юридическо лице
Дружество с ограничена отговорност (ООД)
 
Документ за създаване:
Решение от 23.10.1995 г. по ф.д. 17622/1995 г. на Софийски градски съд,
партиден № 27558 рег. 1, том 320, стр. 142
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Общо събрание
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови
предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Консултации и други услуги по
стопанската дейност и управлението
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 50.00%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Пряко чуждестранно участие - от
регистрирания капитал 10 до 50 % в капитала
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Столична,гр.София
тел. код. 02, район Лозенец
бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 74А
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 50.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Дялове
Брой акции: 500
Номинална стойност: 100 стари лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
АДЕЦИЯ,Гражданство/държава: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 25.00,
Дял: 50.00%
АДЕК,ЕИК 121354245
Ограничено отговорен съдружник,Размер на участието: 25.00,
Дял: 50.00%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ,ЕГН630715ХХХХ,
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
ИРЖИ НОВОТНИ,ЛПХХХХХХХ,Държава: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
ХОРОМИР ЮНЕК,ЛПХХХХХХХ,Държава: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Длъжност: Управител,Роля: Управляващ
ФИНАНСОВА КЪЩА ЕЛИТ-И АД
 
БУЛСТАТ: 121340434
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
 
Документ за промяна:
Решение 7 от 02.10.2003 г. по ф.д. 21180/1993 г. на Софийски градски съд
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност Развиващ дейност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални депозитни
парични организации
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Друго парично посредничество
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
 
АДРЕСИ:
Седалище:област София,общ. Столична,гр.София
тел. код. 02, район Триадица, п. код 1000
ул. НЕОФИТ РИЛСКИ № 32
 
ЗА КОНТАКТИ:
Телефон: сл. 02/63994959
 
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 28570.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 28570
Номинална стойност: 1000 стари лв.
 
СОБСТВЕНИЦИ:
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ,ЕГН 630812ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 286.00,
Дял: 1.00%
ДОБРУДЖАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА,ЕГН 4907195650
Акционер,Размер на участието: 2143.00,
Дял: 7.50%
ЖАНА ЦАНЕВА НАЧЕВА,ЕГН 540317ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 1714.00,
Дял: 5.99%
ЯНКО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ,ЕГН 630715ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 1429.00,
Дял: 5.00%
КОНСТАНТИНО АСПАРУХОВ ЛЬОНДЕВ,ЕГН 630809ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 1428.00,
Дял: 4.99%
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ,ЕГН 481103ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 1428.00,
Дял: 4.99%
ВАНЯ МЕТОДИЕВА БОЖИНОВА,ЕГН 510531ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 143.00,
Дял: 0.50%
ЕКАТЕРИНА КРЪСТЕВА КРСТЕВА-ДИМОВА,ЕГН 531105ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 143.00,
Дял: 0.50%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,ЕГН 1111111110
Акционер,Размер на участието: 7001.00,
Дял: 24.50%
БОРЯНА ГОРАНОВА ГОРАНОВА,ЕГН 710105ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2571.00,
Дял: 8.99%
ЮЛИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ХАЙТОВА,ЕГН 531024ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2571.00,
Дял: 8.99%
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ,ЕГН 421114ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2571.00,
Дял: 8.99%
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ,ЕГН 550814ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2571.00,
Дял: 8.99%
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БАНЕВ,ЕГН 590816ХХХХ
Акционер,Размер на участието: 2571.00,
Дял: 8.99%
 
УПРАВЛЯВАЩИ:
БОГОМИЛ МИРКОВ ПОПОВ,ЕГН550814ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор,Роля: Управляващ
ЛАЗАР МАРКОВ ЛАЗАРОВ,ЕГН270124ХХХХ,
Длъжност: Председател,Роля: Член на колективен орган на управление
ЦВЕТАН ПЕТРОВ СОФРОНИЕВ,ЕГН421114ХХХХ,

Длъжност: Заместник председател,Роля: Член на колективен орган на управление