ПРОТОКОЛ "А" № 180, ноември 1988 г.

 

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП НА 11, 15 и 16

НОЕМВРИ 1988 ГОДИНА

 

Присъствуват другарите:

Тодор Живков, Георги Атанасов, Гриша Филипов, Добри Джуров, Йордан Йотов, Милко Балев, Пенчо Кубадински, Петър Младенов, Георги Йорданов, Григор Стоичков, Димитър Стоянов, Петър Дюлгеров, Стоян Марков, Начо Папазов, Васил Цанов, Димитър Станишев и Емил Христов.

Присъствува и другарят Иван Панев.

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 След като обстойно обсъди някои въпроси по осъществяване на Юлската концепция Политбюро подкрепя предложенията, направени в заключителното изказване на др. Тодор Живков, за необходимостта от решителни практически действия за по-нататъшното преустройство у нас. Във връзка с това Политбюро на ЦК на БКП реши:

 1. Намира за необходимо на предстоящия пленум на централния комитет на партията да се разгледат не само проблемите на селското стопанство, а в центъра на обсъждането да се поставят въпросите за практическата работа по преустройство на нашето общество - в икономиката, духовната сфера, обществените организации, работата с кадрите. На пленума да се докладва и по проблемите на селското стопанство, и за проектите на плана и бюджета на страната за 1989 година.

 2. Инициативата на някои дейци на науката и културата за образуване в София на т. нар. "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България" е проява с политически замисъл, опит да се противопостави на партията и на държавата част от интелигенцията, да се пречи на осъществяването на Юлската концепция и в крайна сметка да се дестабилизира политическата система в страната.

Поради това смята за целесъобразно да се предприемат необходимите политически мерки за преустановяване на дейността на "Клуба".

Секретариатът на ЦК на БКП и ГК на БКП - София да предприемат налагащите се организационни мерки, които да бъдат осъществени от партийните комитети и организации в София и от съответни държавни органи.

 

Стенографски запис

Строго поверително!

 

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ НА ПРОТОКОЛА