Протокол от оперативка на МВР - 13 февруари 1989 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО!

УТВЪРЖДАВАМ;

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Г. ТАНЕВ

 

ПРОТОКОЛ
от оперативката на ръководството на МВР,която се проведе на 13.II.1989 г. от 10.00 ч.до 11.45 ч. в Заседателната зала.

В оперативката участвуваха:

Г. Танев, Ст. Стоянов, М. Минков, Ст. Савов, К. Коларов, Г. Аначков, Ал. Емилов, Фьодоров, В. Георгиев, Ант. Мусаков, К. Коцалиев, Н. Черкезов и Д. Манов.

Г. Аначков и Ант. Мусаков докладваха по-важните нови данни по независимото дружество за защита правата на човека и Клуба за подкрепа гласността и преустройството в България. Визказванията се направи политическа оценка на тези неформални структури и на работата на органите на МВР по тях.

Във връзка с обсъждането министъра на вътрешните работи даде следните разпореждания:

1. В МВР да се създаде щаб за подпомагане ръководството на Министерството по организацията ръководството и контрола на работата във връзка със създадените неформални структури и осигуряване най-ефективно използуване на оперативната информация, който да се ръководи от началника на Шесто управлениеДС - ген. майор Ант. Мусаков.

Да се предложи заповед за формиране на щаба.

Срок: 20.II.1989 г.
Отг.: ген.-майор Ант. Мусаков

2. Началниците на Шесто управление - ДС и ЦИОУ-МВР на предложат какви други организационни и структурни промениследва да се направят за да се осигурява изпълнението на задачитепо новоизградените неформални структури.

Срок:

Отг.:

ген.-лейт. В. Георгиев

ген.-майор Ант. Мусаков

3. В оперативните поделения на МВР да се направи оценка на звената, които работят по новосъздадените неформални структури и по преценка на ръководствата да се проведат необходимите допълнителни мерки за активизиране на работата им, за което да се доложи в щаба със съответни предложения.

Срок:

Отг.: началниците на поделенията

4. ПГУ-ДС да проведе необходимите допълнителни мероприятияза решително активизиране работата по неформалните структури зад граница по оперативен и дипломатически път.

Отг.: ген.-лейт. Вл. Тодоров

Да се организира и проведе среща с министъра на Външните работи, на която да се обсъдят нерешени проблеми на МВР и МВнР.

Срок:

Отг.: Ген.-лейт. Ст. Савов

5. Да се изучат нерешените въпроси във връзка с окончателното комплектоване на състава на Областните управления на MВP и да се докладва на министъра на вътрешните работи със съответни предложения.

Срок:

Отг.: ген.-майор Ст. Стоянов,

ген.-лейт. К. Коларов и ген.- майор Н. Черкезов.

 

Препис от протокола да се изпрати на централните оперативни поделения, Софийското градско и областните управления на МВР за изпълнение.

 

Отп. в 1 екз.
Изп: Печов
Нап:Ганчовска-231
14. II. 1989 г.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ-МВР
Ген.-лейтенант:

/В. Георгиев/

 

 

 

 

СЕКРЕТНО!

 

СТЕНОГРАМА

От проведената оперативна на ръководството на министерството по оперативната обстановка в страната на 13.02.1989 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на министерството

 

ДР. А. МУСАКОВ

Другарю Министър, другари,

Предполагам че всички са запознати със съобщението на БТА и няма нужда да се спирам на него като факт. Тук са пропуснати, накрая - шести пункт - не е направен запис отБТА, но той е съществен. По оперативен път са получени данни, че ще воюва непримиримо срещу всеки опит за намеса на политически партии, сдружения, групи и органи на властта иправителство да фаворизират (нещо е пропуснато), които от своя страна с поверените им народни средства, длъжностни, оценителски и инвеститорски функции ще формират около тях атмосфера унизителна за творците с будно гражданско съзнание. Профсъюзът подкрепя и е независимо професионално сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческатаинтелигенция в България. Ръководството е така както е съобщено.

 

Трябва да кажем няколко думи какво представляват тези хора.

1. Така наречения председател - доктор Константин Тренчев. Роден е през 1955 г. в Стара Загора, там живее. Асистент е в катедра "Патологична анатомия" във ВМИ - Стара Загора, Безпартиен. Разведен. Неосъждан.

В последно време се обяви за член на "Независимото дружество за защита на правата на човека в Вългария". През 1983 г., е воден на сигнал за подготовка за невъзвращенство. Бащаму е също лекар, началник на отделение в болницата в Стара Загора. Член на БКП.

За това лице имахме данни, че възнамерява на 9.II.да посети в ПловдивПетър Манолов.Съпоставени данните за неговото отиване с данни за други лица стигнахме до извода, че е е възможно (а и такива данни бяха получени от София) даподменят някои от членовете на ръководството и по-специално Илия Миневи евентуално него да го изберат за председател. С една комбинация другарите от Стара Загора успяха да го отклонят. Водиха разговор, профилактираха го, в присъствието на ректора на института, в присъствието на баща мусе направиха дълги, но по мнение на другарите полезни разговори. Той е бил обаче на 8.II. От него стигна информацията до западните средства за масова информация за здравословното състояние на Петър Манолов.

2. Така наречения секретар Огнян Николов Делчев е роден 1963 г. в Стара Загора, живее там. Миналата година езавършил семестриално философия в СУ "Климент охридски". В момента работи като учител по обществознание в Техникум по механизация на селското стопанство в Мъглиж. Баща му е безпартиен. Пенсионер като старшина от Строителни войски. Майка му е пенсионерка, безпартийна. С доброиме се ползвал.

3. Христо Нанев Генев е роден 1959 г. в Морозово,общинаКазанлък. Завършил е института във Велико Търново,специалност изобразително изкуство.

Тук прави впечатление, че вече се събират 3-4 лица, които по едно и също време са завършили този институт. Работи като преподавател по изобразително изкуство в училище в Казанлък. В полезрението е на органите на МВР.

4. Коянка Желева Иванова, родена 1964 г. Стара Загора, жител наБенковски, Старозагорска община. Студентка III курс ва ВМИ - Стара Загора. Интимна приятелка надоктор Тренчев. Когато на 9.II. отидоха в дома му на проверка я намериха в леглото му.

5. Димитър Петров Бояджиев роден във Варна, женен
неосъждан, с висше образование, живее в Пловдив, от работническо семейство. Завършил художествена гимназия и Института по изобразително изкуство във Велико Търново, работи като художник на свободна практика.Съпругата му Диана ХХХХХХХХХ Бояджиева е родена 1958 г. в Харманли безпартийна, с висше образование, завършила института по изобразително изкуство. Родителите й са членове на БКП. Работи като художник на свободна практика. Мъжът й е воден на сигнал. Профилактиран е един-два пъти.

Това са данните за лицата. Не е известно само едно лице. Това е Кольо Георгиев. Осмият човек, който е обявен за съветник е известнияПетър Манолов.

Оперативните данни, с които разполагахме показват, че възнамеряваха да стане събиране на 9.II. По същество на 9.II. събиране не беше допуснато. Обявяват, че този профсъюз е създаден на 8.II. Фактически от оперативния контрол извършван при Петър Манолов няма данни там да е решавано създаването на профсъюза. При това съвсем малко лица през този ден са го посещавали. Не изключваме възможността това да е обсъждано и решавано на 10.II., а да обявяват на 8.II. за да изпреварят профилактиките, които бяха направени в Пловдив и Стара Загора на почти всички посочени лица.

Не изключваме също така, тъй като не е установено нито кой, нито кога предава тази информация на западните станции; някъде да са се събирали и този материал да е бил предварително подготвен или събирането е осуетено, а еобявено по западните средства за масова информация да се афишира създаването на този профсъюз. Очевидно трябва да търсим допълнителна информация, за да можем още по-точнода се ориентираме. Считам че трябва да се договорим с Пловдив. Това вече сме им казали и ако не възразявате да потвърдим казаното вече там да не се регистрира този профсъюз натози етап, да огледаме нещата и допълнително да се решава. Засега да задържим, да изучим с тенденция да не се регистрира.

Прави впечатление, че след като бяха върнати и последните материали в събота на Петър Манолов той ликува,започна да яде. Счита се победител, герой и твърди, че всичко което е постигнато е в резултат на намесата на неговите приятели писатели. Очевидно има предвид Радой Ралин и др., които се застъпиха за него. За голяма своя победа счита това и ръководството на "Клуба за подкрепа на гласността и преустройството", считат го и за тяхна победа и го оценяват многвисоко, считат, че това е постигнато в резултат на осъществения натиск вътре в страната и особено на западните средства масова информация.

Що се отнася до "Клуба" има 2-3 съществени момента:

1. Подготвят (това са правили в петък, събота и
неделя) един много голям материал, който възнамеряват да разпространят и изпратят до ЦК,(Досега материали не са изпращали, носеха ги на ръка), до Народното събрание, до вестници, списания и др. в отговор на публикуваните материали във в. "Работническо дело" и "Литературен фронт".

Материалът е силно написан, имаме го, голям, обемен материал, остро написан. В последното обсъждане и редактиране на материала участвуват Блага Димитрова, Желю Желев, Ивайло Трифонов, известният юрист Петър Корнажев, който се явява като консултант там,Искра Панова, мъжът и синът й, и някои др. лица.

Блага Димитрова пише писмо по повод гладната стачка и от свое име те разпространяват декларация доПетър Манолов да преустанови гладната си стачка.

Изясняват се някои нови моменти от дейността на
"Клуба". Мисля че са много съществени.

Една от членовете на "Клуба" заявява, че "Клубът" оттук нататък щял да действува на малки групи, така както са оформени шестте секции. Дейността на клуба твърди че щяла дасе насочи в секциите на малки групи, тъй като досегашните по-големи общи събирания били в полезрението на органите на МВР.
Не е ясно дали това е мнение само на тази жена или е уточнявано в ръководството. Това ще продължим да изясняваме.

Другото за нас, изключително съществено и важно е, че известният ни Николай Василев,определяйки целите на "Клуба" казва, че крайната цел е сваляне на партийното и държавното ръководство. Това мнение на Николай Василев миналата седмица го имахме получено по агентурен път, сега се потвърждава и по оперативната техника. От свалянето на партийното и държавното ръководство били обективно заинтересовани сега истинските комунисти и недоубитите фашисти.

В момента съвпадали интересите на всички, които
вървяли в едно течение, но след свалянето на властта те щели да се разграничат. Дружеството, според Николай Василев,се борело да смени един фашизъм с друг, докато "Клуба" да смени социализма с някаква неизвестна и за него демокрация.

Както е известно, в момента Николай Василев е из-
пълняващ длъжността председател на "Клуба". Ние по-рано определяхме като крайни екстремистиЖелю Желев, Блага Димитрова и някои други, но по всичко изглежда, че ще се окаже, че най-краен от всички е Николай Василев.

Това са съществените неща за Клуба. Връщам се от
ново малко към "Дружеството". Опитите на основата на тази нова декларация, която бяха публикували,"да предизвикваме вътрешни противоречия, разногласия и пр." малко или повече се тушираха и западните радиостанции много по-гъвкаво от нас подхождат. Веднага "Дойче веле" публикува друга, в която
извади острите политически моменти и остана една безобидна в политическо отношение декларация, към която без много задръжки биха се присъединили много хора.

Известно е, че ние много неща направихме. Струва
ми се, че ако продължаваме да вървим по пътя на компромисите и отстъпките, не само на такъв независим профсъюз подкрепа ще има, но и на много други формирования. Трудно бихме могли да овладеем обстановката по този начин. Или трябва да отидем към приемане на фактическото положение, че в България ще има такива формирования, или ако считаме че не бива да има (аз мисля че не бива в никакъв случай да
има), ще е необходимо да отидем на едни по-твърди, по-решителни мерки. В противен случай не сме в състояние да овладеем положението.

 

ДР. Г. AHAЧKОB

Другарю Министър, другари,

Актуална е темата в коментариите на дипломатическия корпус за дейността на "Дружеството", "Комитета" и излезлите напоследък материали в нашата преса и по-специално статията "Кой и как се бори за правата на човека в България". Тон на тези коментарии дават американците.

Ето изказване на техния културен аташе, след като е прочел статията. След прочитане на материала той захвърлил вестника с думите, че "предприетите действия срещу тези хора могат да се сравнят само с най-черния период на Сталинския режим" Подобно поведение той имаше и по времето на посещението наМейтхед в нашата страна, на когото тогава ние попречихме да се срещне с хора от тези среди. В тази връзказаядливо се изразил, че българите има да се надяват да постигнат това към което се стремят (има се предвид приемането на нашата страна в ГАТТ). За отделни техни прояви - посещението им в Пловдив, Михайловград - ние сме информиралидругарите от VI у-ние, пускали сме информации.

Пред нас стои главно въпросът какви допълнителни
мерки от наша страна да набележим и предприемем за да можем да ограничим малко тази дейност.

И сега по"Американката"провеждаме някои скрити
мероприятия за въздействие. Главното внимание сега е насочено да намерим хора, с които да я обкръжим за известно влияние и респект. Разбира се това е един човек силно антисоциалистически и антикомунистически настроен. Бяга от всякакви контакти, но трябва с другарите от VI у-ние и сдругите наши възможности да видим какво обкръжение ние от тези среди да й създадем. Тя е 30-годишна, неомъжена и ще се опитаме на интимна база ако можем нещо да направим. Засега известен допир с нея имаме посредством Владо Калайджиев . Тези връзки смятаме да ги задълбочим.

Получена е грама от нашия посланик от САЩ за някои допълнителни ограничителни мерки (аз не съм я получил) от страна на американците по отношение на нашите представителства там.

Възложил съм задача и по двата въпроса нашите
да работят, да имаме предвид и тези допълнителни ограничителни мерки, които прилагат американците по отношение на нашите представителства. Разбрах че две коли са задигнали там от представителството в Мюнхен,и др. ограничителнимерки има - извън 20-милната зона извън представителството не могат да пътуват без предварително разрешение и т.н.

Считаме да проведем една среща с другарите от ПГУ, да отидем заедно във Външно министерство и да се възползваме от случая за известни реципрочни мерки с оглед тази тяхнаактивност да можем малко да я попритъпим.

По публикуваните материали. Предлагам на другарите от VI у-ние, тъй като коментариите са различни, от различни среди, посочват се някои негативни неща, някои слабости по тези материали, да се направи анализ (като имам предвид и задачата която поставихте да подготвим материали, от които да се вижда широката подстрекателска дейност от страна на
противника за стимулиране на недоволство и т.н.) за коментариите на Запад, но и тези коментарии вътре в страната. Не са малко хората, които считат, че може по друг начин да се отрази това стихотворение с гнусното съдържание публикувановъв в. "Раб. дело".

Споделям предложенията на др. Мусаков. Ние трябва да помислим, но съм на това становище, че формирования, групи и пр. обстановката не е такава за да разрешим да съществуват нелегално.

Имам предвид и другото, което др. Мусаков тук не
засегна, то е много актуално. Вече коментариите на част от тази интелигенция - гражданите с възстановени имена могат да се активизират и да ни създадат много сериозни трудности и към "Дружеството", "Комитета" и особено сега към този профсъюз. Това е едната страна. Другата страна е, че като вземем мерки за респект, тук ще трябват и административни мерки, но ако всичко това не се облече, не се подплати сширока партийно-политическа, разяснителна, идейна работа, ние особен ефект няма да получим. Пак ударите ще са насочени срещу органите на МВР, ще продължаваме да правим дребни компромиси, а от всичко това ние губим. Считам, че др. Мусаков много силно каза, че не можем да овладеем обстановката, но още нашите сили не са малко за да има някаква тревога.

 

ДР. М. МИНКОВ

Другарю Министър, другари,

Считам, че трябва да внесем някои ясноти в тази
сложна оперативна обстановка, която се създава в нашата страна. В резултат на демократизацията се искат някои отстъпки да се правят.Международният империализъм настъпва солидно срещу целия лагер и срещу България. В близко време това ще бъде основната тема на Запада. Ние трябва да имаме
по-голяма яснота от партийното ръководство. Ще допускаме ли такава работа? Ако не допускаме аз считам и съм напълно съгласен с др. Мусаков, че трябва да минем в настъпление. Ако тази работа в някаква форма ще съществува тогава нашата
тактика също така трябва да намери своето място - да изпращаме свои хора да оглавяват и да дават по-нататък линия в тези формирования. Аз считам че сега на дребно воюваме. По този въпрос трябва да има яснота отгоре. Профсъюзите също трябва да излязат по някои въпроси с мнение. Иначе така ако продължаваме ние изоставяме някои други въпроси като органи на сигурността. В икономиката на нашата страна става преустройство, оставяме възродителния процес на страна. Съгласен съм с др. Аначков, че трябва да се дава оценка на това което се пише. Струва ми се, че ние ги популяризираме повече отколкото те са популярни.

 

ДР. Н. ЧЕРКЕЗОВ

Считам, че със силови мерки органите на Държавна
сигурност повече не бива да отиват. Трябва да се отиде само при онези където явно има консумирана или готвена антидържавна дейност. С всички останали хора трябва да се отива чрез профсъюзите.

Вземам конкретно случая с профсъюзите. Аз не споделям това, че трябва да чакаме и да изясняваме случая. Нищо не ни пречи, декларацията я имаме в БТА, да се възложи насъответен човек да извикат дадената личност и да се проведе онзи разговор, който наистина би следвало да стане и да се види какво той иска, а ние да си свършим нашата работа. Какво имам предвид, когато казвам да си свършим нашата работа?
Мерки по дипломатите, въпросът с нашата агентура, въпросът с мерките по журналистите, които са от дипломатическото тяло. Не мога да приема за нормално например отиването на американците в Михайловград. Как така се получи, че ние последни научихме, че американците отиват там? На такива наши работници, които не са си свършили работата трябва да им търсим отговорност. Имат по 2-3 обекти, това са основни обекти и трябва технически, агентурно и физически да са осигурени тези хора. Ето това е нашата работа която трябва да свършим.

На някои места каквито са Бургас, Русе (там има
някои неизяснени сигнали), Разград по тези хора веднага да се сложат технически мероприятия. Да бъдат снети данните от активните мероприятия. Имаме такива обекти, стари ДОН по николапетковисти и др. Може да се кажат точно от кои хора са във всеки окръг, във всяка област и да можем по един по-широк кръг от хора да получим по-богата информация. Съвсем правилно другарите отбелязаха, че голямата част от научната интелигенция не само че не подкрепя, а осъжда тези постъпки.

Смятам, че имаме някои обекти в Комитета по култура, по които трябва да вземем технически и др. мерки. Това са известни хора, знаят се, така или иначе контактуват с някои от тази категория хора, включително и някои зав. отдели, които контактуват и с чужбина, за да видим техните позиции какви са. Тогава да отиваме да казваме кой трябва да се занимава с тази категория хора.

Трябва да се върнем към някои бивши обекти от еврейски произход.

Като дадем една такава цялостна оперативна информация на Централния комитет кои са силите, факторите, тогава вече определено може да се каже какво и как трябва да се прави. Напълно споделям тревогата на др. Мусаков, че наистина
невземането на мерки своевременно може да позволи и то дава гаранции и подхранва илюзиите, че могат да се създават такива клубове.

 

ДР. К. КОЦАЛИЕВ

Другарю Министър, позволете да изложа следните съображения. По мое дълбоко убеждение няма в момента център на нашата дейност. След като в петък вечерта аз получавам от VI у-ние информация, че Александър Владков пристигналда готвим съобщение за петък, което да се излъчи по каналите на БТА, във в. "Литературен фронт" излиза един материал с една окраска, във в. "Работническо дело" излиза с друга. Има опасност огромни сили и средства в страната, биейкиедин на едно място, друг на друго, резултати да не се получат.

Това колебание аз моля, ако счетете за необходимо,да се доложи на приближаващия конгрес на културата и на духовната област.Давам си сметка, че партийното и държавно ръководство не може да отива на конфронтация в момента схудожествено-творческата интелигенция, но може би здравият разум диктува (изразявам мнение, не давам препоръки) че трябва да намерим начин да отложим тези конгреси за лятото или есента, но да не правим компромиси в момента. В моментание правим компромиси, които имат изключително негативен резултат. Нашата власт във всички тези измерения - изпълнителна, държавна, милиционерска, Държавна сигурност, се
явява на обществената сцена като една слаба власт.

Другарю Министър, искам да каже, че сега всичко
в момента е насочено срещу генералния секретар с ясното съзнание на алгоритъма - да бутнем генералния секретар при тези разлюляни параметри на преустройство на икономиката и др., те няма да издържат и ще паднат. Затова др. Мусаков приведе много точно доказателство. Сега са се сляли отляво и отдясно фашистки крайни леви екстремисти, за да се бие в една точка. Какво значат лозунгите от миналата седмица, които завършват със "съюз със СССР". Те нас ли щепризовават към съюз със СССР, които седим на тази маса?

Това е една разчетена диверсия с много далечни
последици. Дума да не става, че това, което е публикувано в БТА е измислено в Пловдив и Стара Загора. Те още не знаят термините на указа, а ще го употребяват вътре в него.

Имам много точно частна информация. Знам, че др. Мусаков е приятел с др. Георги Йорданов, но той преди всичко е началник на VI управление. Аз обвинявам кандидат-члена на Политбюро за това, че той до този момент не е предприел никакви действия като държавен министър. Не се страхувамда го кажа на публично място, на партиен Форум. Желю Желев е ръководител на секция в Комитета за култура. Всички останали получават грешни народни пари, за да говорят срещу партията и държавата. Даже едно мероприятие, което се проведе миналата седмица не защото е свързано с мен, то постепенно отива на нула, се превръща в своята противоположност. Ние и досега не сме изобличили членовете на клуба, че те застанаха зад една измислена от тях фалшива кауза.Манолов не е гладувал. Никаква защита на творчество нямаше. Имаше един Фалшив повод за да могат да се легализират и да излязатна публичната сцена.

Другарю Аначков, за съжаление ние при проверените условия няма да можем да работим със старите начини на следствието. Противникът няма да искадоказателства, а ще каже, че се преследват тези,които мислят по-различно. Ние трябва да създадем една огромна машина, възможности имаме, за да ги раздърпаме, без да влизаме със следствени дела.

 

Г. АНАЧКОВ

Ние като ги притиснем с политически средства те
ще отидат към конспиративна дейност и тогава ще действуваме.

 

К. КОЦАЛИЕВ

Имаме огромен аналитичен апарат. Предлагам,(това
не може да се роди на една страница) да се прави една обща оперативна оценка на постъпилите данни. Сега е така, че др. Мусаков тича да получи данни отнякъде, др. Аначков тича,Инспекторат - също, в ЦИОУ каквото пристигне непристигне, един път сме подали, друг път не сме, едно останало при нас, друго е в ОТМ. Данните за денонощието, за седмицата, трябвада се подлагат на анализ, да се предлагат своевременни решения и действия, иначе ще излезе, че работим на празен ход. Дребнобуржоазни интелигенти, които са си въобразили че ще станат център на света и на вселената в момента издевателстват върху нас. Дошло е време да си разпишем действията,да се знае кой какво ще върши, да бием в една точка и то както ние го правим. У нас обстановката не е като в някои други страни за да се страхуваме.

 

Г. АНАЧКОВ

По "Американката". Тя поддържа връзки с 2 работника от апарата на ЦК. Данните сега ги проверяваме. Обед е давала на единия в Шератон. Но никой нищо не казва.

 

ДР. МИНИСТЪР

Кои са те?

 

ДР. Г. AHAЧKОB

Не сме ги установили1.

 

ДР. СТ. САВОВ

В последните дни разобличихме главно дружеството
и клуба. Това което като цел поставя Никола Василевза свалянето на държавното и партийното ръководство трябва да се документира, да се мислят мерки как да се разобличи. Ние разобличихме лица като Минев, Манолов и др. а оставяме тези като Бояджиев, който е лежал за шпионаж с Фосколо. Фактически той се явява ръководител сега, а не го разобличаваме. Някои
мерки и по агентурен път са набелязани за получаване на информация, използват се и негласни средства. Струва ми се, чеи в средствата за масова информация може да се удари по идеологическите центрове.

По наша линия следва да се засили агентурната работа за получаване максимум информация за тези лица и среди сред интелигенцията и да се върнем към бившите лица - това са легионери и затворници в дружеството, осъждани, коитосега ще се активизират.

Да се засили изнасянето на разобличителни материали в средствата за масова информация и провеждането на други организационни мероприятия. Нашата задача е да вземаме мерки против екстремистите, които отиват на подривна, нелегална дейност. И тук ролята на органите на МВР.

Съгласен съм с др. Коцалиев, че ние нямаме център. В това отношение ние, и ЦК, и Външно министерство имаме опит от формиране на такава група. Например: Работна група на ЦК, оглавена от съответен другар - имам предвид опита отпроцеса срещу Антонов. Тогава се проведоха много пропагандни мероприятия и наши, и на партията, и др. Но накрая една такава голяма провокация против нашата страна беше разобличена.

 

ДР. АНАЧКОВ

Тя се ръководеше от Петър Младенов и Милко Балев.

 

ДР. САВОВ

С това че тук в центъра трябва да има работна
група аз съм съгласен, да се прави ежедневен анализ на материалите, за ръководство на мероприятията които касаят нас. Работата трябва да се ръководи от партията, от група, в която ще бъдат включени и от средствата за масова информация, и от творческите съюзи, от нас, от Външно министерство.

Сега тежестта пада главно на др. Мусаков, но той
трябва да има помощници.

Що се касае до някои мероприятия зад граница.
В ПГУ бяха утвърдени миналата седмица мерки, някои ги съгласувахме с VI у-ние, за придобиване агентура и провеждане на активни мероприятия за разобличаване зад граница доколкото могат да се проведат.

 

ДР. К. КОЛАРОВ

Искам да подчертая това, че отстъпление и

компромиси не бива да се правят никакви. Трябва да продължаваме да държим положението, защото иначе ще стане опасно. Искам да наблегна на това, че нашите действия без настъпателна политическа и контраразобличителна дейност няма да имат ефект. Ние не отговаряме, мълчим и на подстрекателската дейност на Запада. Нищо не споменаваме. Чета например "Руде право". То цялото е пълно с такива контрастатии. Има статиипротив Харта 77", против "Свободна Европа", против западните радиостанции, публикуват писма на трудови колективи, на отделни лица които се възмущават. Въобще чувствува се една контраразобличителна кампания политическа срещу тези лица. А ние просто боязливо излизаме от време навреме с някоя статия, през другото време мълчим, нашите средства за масова информация мълчат. Трябва да се подеме и от нас активнаполитическаконтраразобличителна дейност.

По повод публикуваната статия във в. "Работническо дело". Хубаво е когато се прави статия, при нас ги има конфискувани ръкописите, да се дадат 2-3 фотокопие с личния почерк на автора. Всички виждате, че западната пропагандатвърди, че това не е било вярно, което е изнесено във вестника. Но ако го имаше неговия личен ръкопис доста хора щяха да си помислят дали да кажат, че това е съмнително или е вярно.

Настъпва момента да се овладее цялата работа и да се ръководи от някакъв център, така както беше при случая със Сергей Антонов. Да се ръководи, да се дава указание, директива и да се предприемат активни настъпателни политически, пропагандни и контрапропагандни действия, за да бъдат нашите мерки като органи ефикасни. Момента не е подходящ да действуваме така както преди можехме да действуваме. Съпроводено с една такава кампания органите ще бъдат всилата си да предприемат всякакви мерки, ако обществото ги подкрепя. Да не считаме, че тези 100 души владеят съзнанието на хората. Народът има много здрави сили и ако ние подемеминициативата и у нас ще има и дописки от колективи, ще има и писма в които ще се възмущават против тях. Да се създаде
една обществена среда, в която те не могат да виреят. А сега те смятат че са победители.

Защо не излезе някой литературен критик да даде
някоя оценка,за да се види що за поет е това. Няма никаква литературна оценка, никаква критика за него от никого. Това създава обстановка те да се чувствуват силни. Болшинството от тези инициатори са врагове. Търсят начин къде да се присъединят, под някаква форма да се изявят и да атакуват социализма и държавата. Това са чужди елементи. Има между тях недоволници, с тях може да се работи отделно, но не бива да им се дава простор да се изявяват.

 

ДР. СТ. СТОЯНОВ

Другарю Танев, едно от обясненията за това състояние да сме в известно лутане и търсене на най-верните и най-точни пътища е разминаването между някои от текстовете на сега действуващото наше законодателство и поетите нови задължения и международни ангажименти след Хелзинки. Тук
въпросът е да видим дали ние буквално ще се връщаме и ще прилагаме тези текстове, които се квалифицират като политически следвани процеси, или ще трябва да се съобразяваме с тези нови реалности, които съществуват. Ние не можем даги пренебрегнем тези нови моменти,да се самоизолираме и да пренебрегнем ето тези факти: например - 550 членове на френския ПЕН-клуб са най-активните така да се каже, най-издигнатата част от френското общество се явява в защита на част от тези наши дейци. Такава кампания ще се организира и в други страни. Можем ли ние да не обръщаме внимание на това какъв е международният престиж, какво е реномето на България.
В този смисъл ние трябва да даваме информация в нашите средства за масова информация. По този начин не да ги правим герои, а действително да ги разобличаваме, да показваме техния истински облик, за да имат представа и тези които
искат поне да разберат какъв е този облик. Иначе не е нормално нашите хора честни, предани граждани на тази страна да се информират за това което става тук единствено и само чрез западни средства за масова информация, да се правимкато че ли нищо няма,заровили глави в пясъка, каквито елементи имаше доскоро. Въпросът е според мен в това, ние действително да търсим в тези действия и прояви антипартийното, антидържавното, това за което действително трябва настъпателно, твърдо и безкомпромисно да удряме. А там където има такива елементи очевидно колкото и да не ни се иска
да ги има ще трябва да свикваме с тях. Ще ги има тези неща. Нещо повече. Струва ми се, че действително такъв център е необходим защото и хората, които пряко трябва да се занимават с тези работи, поради липса на информация ли или друго, като че ли са в една безпътица, не знаят как най-точно, как най-вярно по-скоро да реагират. Има група за задгранична пропаганда към ЦК на партията. Не предприемат кой знае какво,нищо по същество. Не мога да давам оценка, но поне не чувствувам и не виждам като изява да се прави нещо. Има идеологически отдели, културни институти, творчески съюзи. Всеки си прави оглушка и чака като че ли някой друг вместо тях трябва да свърши тази работа.

Аз съм против това ние да излизаме с предложение
да се отлагат тези конгреси на културата, на науката и на образованието. Не бива да се отлагат, тъй като колкото повече време минава, без да се предприема нещо, те ще имат възможност много по-добре да се организират тези нездрави сили и отрицателните последствия ще бъдат по-големи ако се отказваме от тези отлагания.

Очаквам следващите им изяви в дейността на съюзника, като паралелни някакви подобни по линия на БЗНС, на младежта, което досега поне не се е изявило. Даже се учудвам как досега там не са направили нещо за да не създават затруднения. Може би тук трябва също да мислят тези ръководства. Да се види как в една евентуална ситуация трябва да реагираме.

 

ДР. АЛ. ЕМИЛОВ

Струва ми се, че така както върви работата ние
всъщност позволяваме тези сили да създават една схема,която общо взето логично се изгражда. Това са тези звена които сега възникнаха, и които се инспирират явно: отвън, чрез средствата за масова информация.

Според мен стои такъв въпрос. Тази постановка, че имаме над 100 обществени организации, те са достатъчни за да се изяви активността на всички граждани. Като е вярна, би трябвало в рамките или в предмета на дейност на тези обществени организации по линия на партията да се извика една по-голяма активност за да започнат да се явяват и други Формирования, които да търсят подкрепа на преустройството, които да помагат с нещо, за да се решават конкретни местни, териториални и др. проблеми, които да са в духа на политиката на партията. Всъщност те биха ли могли да се регистрират. Доколкото аз знам още нямаме такъв отработен ред.Едните искаха да се регистрират, сега тези искат да се регистрират.

 

ДР. МУСАКОВ

Законен ред има. Всичко трябва да се регистрираот съда и след като той ги регистрира тогава могат да Функционират.

 

ДР. ЕМИЛОВ

Според мен, ние нямаме достатъчно практика, би
било по-добре, грубо казано с инспирирани от нас такива формирования, да се разработи такъв порядък за да има някакъв да доминира. Такава една вълна може да ни върне в обществото, която да бъде позитивна, конструктивна, свързана с това което се преследва в нашата страна след 13 конгрес, след Юлския пленум. Сега има голяма активност по отношение на изграждането на фирмите. Това е много благоприятно като фонна едно оживление в икономиката, на търсене
на стопанските кадри. Общо взето не е толкова голяма частта от населението, която силно да се вълнува и да се притеснява от тези неща. Според мен този въпрос е сериозен. Струва ми се, че бихме могли да бъдем малко по-активни, но чуждите радиостанции "Свободна Европа" и др. са тези които правят популярността на нашите т. нар. дисиденти. Може би трябва нещо да заиграем ние с тях. Защото ние сега излизаме за да
поправяме това което те са разгласили (ето и последният случай за този профсъюз). Може би трябва да покажем че те търсят само черното и вредното в такива сигнали които постъпват при тях, с една добре подредена игра, в която след това хората на които те са се позовали да излязат съвсем Официално пред телевизията и да кажат: ние се обадихме там, защо да не се обадим, но те ни представят и приписват неща които ние въобще нямаме намерение да правим. Разбира се това съображение непрофесионално си позволявам да изкажа в тази връзка.

В рамките на това съществуващо политическо решение досега на въпроса мисля че ще продължаваме да се напрягаме. Другарят Стоянов каза за младежта. И там има доста сериознисмущения. Др. Бунджулов сподели с мен, че получават много интензивно, сравнено с всеки друг път, писма от комсомолски дейци и младежи, свързани с името примерно на младежкия съюз. Задават му провокационни въпроси.

 

ДР. В. ГЕОРГИЕВ

Мисля че можем да признаем, че с това което се
случи-с клуба и дружеството, общо взето бяхме изненадани.Ние не бяхме готови за действия веднага. И досега продължава това - действия, противодействие. Не можахме да изпреваримтези действия с наши противодействия. Това е един въпрос, по който много сериозно трябва да се мисли. Присъединявам се към съображенията които бяха изказани, че е необходимо да сепредложи и в ЦК да се създаде група, която да работи по тези въпроси, защото трябва да се внесе една по-голяма яснота в бъдеще какво ще се прави и на тази основа да се задействуватдругите обществени организации включително и МВР. Струва ми се обаче, че би трябвало да създадем по-здрава организация и в самото МВР, тъй като досега тежестта легна главно на VI у-ние. Пак може да остане те да оглавяват дейността, но вероятно трябва да се помогне с оглед по-своевременно получаване, изучаване и анализиране на данните и подготовка на съответни
мероприятия, които трябва бързо да влизат в действие.

Тъй като поне практиката досега показва, че винаги не ни стига времето когато трябва да готвим информация до ЦК, това нещо трябва да го преодолеем, трябва да създадем по-сериозна организация в това отношение.

Другото ми съображение е, че данните които се получават и от областните управления показват, че не са само Русе, Стара Загора, Софияи Пловдив градовете където има такива прояви, а прояви започват да се чувствуват и другаде, особено след лицата с възстановени имена. Всичко това трябва да се види по-дълбоко и по-пълно, за да не се получи от там изненада. В тази връзка искам да предложа това, че трябва да сеинформират нашите областни управления за мерките, които трябва да вземат в това отношение за да не се получат и там йзненади и да бягаме след събитията.

 

ДР. К. КОЦАЛИЕВ

На производство са няколко дела, има и предложения. Ние трябва да вземем едно принципиално политическо решение - ще отиваме ли на открита репресия или няма да отиваме?
Има 108 член, че който разпространява противодържавна агитация и пропаганда; чл. 273 - слухове, а противникът това и чака. Съобщи му тези две заглавия, той доказателства не иска. Той ще си я вземе рубриката, ще я обърне в своя полза и ще твърди, че се преследват другояче мислещите. Мисля че ще бъде правилно за известно време да се въздържим от открити действия. И в същото време те да почувствуват реално въздуха във врата ни.

 

ДР._АНАЧК0В

Трябва да ги задушим с партийно-политическа работа, с пресата, с всичко.

 

ДР. МАНОВ

При така очерталата се обстановка по милицията няма да вземам отношение, още повече че няма нещо по-различно от досега. Искам да поставя два въпроса:

1. В края на седмицата предстои среща между нашата асоциация по транспорта с турската асоциация по транспорта. На тази среща един от въпросите, които ще се разискват е, че нашият посланик в Анкара и други данни има затова, че
в момента турците продължават да малтретират нашите шофьори и да събират крупни суми под формата на глоби с обяснения от турската полиция, че едва ли не ще възстановят 1,500 хил. долара, които турската страна е заплатила за Шаламанов.

Ние имаме точен анализ при нас какво е положението по отношение на преминаващите турци през страната по линия на КАТ - какви глоби сме налагали, санкции, какви нарушения има от тяхна страна. Съпоставено това с положението на нашите водачи в Турция показва една картина, която е много по-тежка за нашите водачи в Турция.

 

ДР. ТАНЕВ

Информирайте за това този, който ще ръководи нашата делегация и да се каже на турската страна, че ако не престанат, съответно ще има реципрочни мерки. Да се информира в духа на Белградската среща. Да ги обвиним с факти, с до-
кументи.

Всички тук сме единни в това, че се усложнява обстановката. Силен фактор за това усложнение е, че имаме организирано настъпление от западните централи. Това е свързано с общите теннденции, които се развиват в света.

Възложил съм по редица неща да се готвят документи и оценки свързани с тези неща, както и за състоянието в някои наши творчески среди. Тези задачи си остават и се работи по тях. Своевременно да се подготвят за да може да информираме Централния комитет.

Споделям мнението за потребност от яснота. Вярно
е и чувствуваме че ни пречи това че няма позиция на нашите ръководни органи. Аз съм на мнение, че сега се изработва тази позиция, но преди да се изработи трябва да вземем позиция по решенията на Виенската среща. Трябва да има отношение на ЦК, на правителството. На тази база ще следва и позицията по подхода вътре в страната. Такава е здравата политика на нещата. Но че в нашата работа ни пречи това че няма на този етап яснота, е факт. Изказаните съображения аз ги приемам, ще бъдат обобщени в обща позиция и споделени в Централния комитет: за необходимостта от единно ръководство; за по-гъвкава и настъпателна политическа и разяснителна работа и по линия на държавните органи, за да може всеки да си намери реалното място.

Що се отнася до нашата работа, споделям мнението
на другарите, които казаха, че във всяко звено следва да се преоцени дейността и да се приведе работата на нашите служители и работници в съответствие с усложняващата се обстановка. Това значи много по-интензивно, много по-качествено и много по-организирано да работим, а това невинаги се чувствува. Имаме закъснение на информацията, вървим след събитията. Оказа се, че най-важните сектори, които сега се задействуват, ние точно за там не сме подготвени, т.е. имаме старо базиране на направленията на работа. Затова там нямаме агентура, нямаме източници на информация, тепърва се задействуваме.

Искам да помоля всички ръководители на централни
управления от тази позиция да анализират много критично работата в своите поделения и да докладват най-напред оттук какво ще изменят. Искам да ви кажа, че консерватизмът и на нас ни пречи, особено да се защитава необходимостта от съществуване на определени дейности, служби и т.н. Трябва да се пренасочат силите в нови сектори. Най-обидното е, че не можем да излезем на необходимото равнище в тези сфери, къдетосега са актуални, с надеждна агентура. Няма. И това касае всички. Не става въпрос само за VI у-ние, а за всички наши централни управления.

Съгласен съм с другарите, които подчертаха необходимостта от бързо изясняване, и то в близка връзка с областните и общинските управления, на всички сигнали, които могат да ни дадат по-точна картина за обществените настроения в отделните групи и слоеве.

По отношение на единството на информацията. Другарю Георгиев, трябва да се помисли как да го направим, може би да го съчетаем. На мен ми се иска в тази дейност (сега водещо е VI управление) от всички оперативни поделения да има по един заместник за ежедневна връзка. Става въпрос за пълна съгласуваност между нашите поделения. При оперативните при др. Мусаков обезателно да има от Първо, Второ и другите
у-ния.

 

ДР._МУСАКОВ

Трябва да преминем от добрите общи пожелания към
едно активизиране на всички.

 

ДР. ТАНЕВ

Това да не освобождава ръководителите на централните управления да си изпълняват задълженията по взаимната информираност. Главният поток да върви към VI управление,за да се обобщава.

 

ДР. МУСАКОВ

Може би наистина трябва да се стигне до някаква организационна форма. Досега това бяха тези
щабове. Ако другарите не възразяват и на това можем да отидем с участието на основните заинтересовани централни поделения - ПГУ, ВГУ, ГСУ, IV у-ние, ОТУ.

 

ДР. ТАНЕВ

Да се подготви заповед за създаването на щаб.
На всички ръководители на централни поделения не само че не им намалява отговорността, но се и завишава. Самият Факт, че създаваме щаб говори, че не се изпълняват установените правилници за взаимодействие вътре в нашата система.Това е косвена оценка. Да се завиши под ръководството на всеки ръководител на централно управление работата на цялото управление в тази насока.

В информацията, която ще се подготвя за излизане
оттук трябва да настъпят съществени изменения. Ние сега реагираме малко повече по конкретните прояви. В най-добрия смисъл даваме малко предисторията на въпроса, на човека или на събитието, но има много други неща, които дават плът и кръв на живота, на отделния човек, на отделното явление, което ние не го обхващаме и нямаме информация. Налага се да бъдат включени хора. Ако вземем отделния човек - да могат
да имат представа за неговата психология, творчество; ако говорим за творците - за отражението на това творчество,за неговото възприятие. Не ги хващаме тези качествени елементи на отделния човек.

Ще ви моля другарю Мусаков и другарю Георгиев, да седнете и да предложите нещо ново като се използват максимално сегашните работници и сегашните структура.

 

ДР. В.ГЕОРГИЕВ.

Има възможности да се включат и други хора.

 

ДР. ТАНЕВ

Другарю Савов, моля Ви за решителна активност по
отношение на въздействието във външнополитически план. Срещнете се с другарите от Външно министерство, да се направи анализ на тази информация и да се докладва. Да видим дали
няма да вземат мерки по линия на нашите посолства, на техните посланици. Тук има неща, които ни обиждат. Има вече една традиция, първи които узаконяват тези работи е р. "Дойчевеле". Няма ли да реагира нашето министерство? Имаме определени споразумения. Или ние търпим те да ни се намесват всеки ден, и то с отрепките на нашата страна, да ги изваждат на показ, да ги правят герои, а пък ние срещу тях нищо не
предприемаме.

ПЕН-клубът и други организации от чужбина излизат в решителна защита на тези хора (те нямат сега пълна информация за тях какви са). Това показва, че липсва работа с нашите дипломатически мисии, с културните и научни институти в чужбина. Аз ви моля в тази насока да се разработят нещата и да отидем на един разговор с др.П. Младенов, а той вече да прецени дали ще вземе мерки.

Що се отнася до техните дипломати. Има установени международни норми и правилници. Както те се отнасят с нас, така и ние с тях.

 

ДР. АНАЧКОВ.

Ние се стремим да провеждаме реципрочност, но как ще отреагира Външно министерство? Правим много компромиси.

 

ДР. TAHEB

Направете така, че те да имат любими места, любими групи хора в страната, в София.

 

ДР.АНАЧКОВ

Ще засилим тази работа за по-широко обкръжение от наша среда.

 

ДР.ТАНЕВ

В тази среда ще има сигурно и отявлени противници на нашата власт, трябва да има и наши хора.

 

ДР. СТ. СТОЯНОВ

Струва ми се, че част от тази информация в съответната форма трябва да я получават и нашите областни ръководства.

 

ДР.ТАНЕВ

Правилно. Да се подготви и да им се предостави.
Готви се един анализ на досегашната дейност. Но това че нямат информация не оправдава ни най-малко бездействието, в това число и на нашите хора. х

 

ДР. СОЯНОВ

Аз го поставям въпроса в друга светлина - с оглед на еднаквост в действията, подходите, за да не се стига до различия.

Трябва да се ускори по някакъв начин работата по
част от нашето законодателство: указ за организиране на тези митинги и събрания, за търсенето на отговорност и т.н.

 

ДР. ТAHEB

Въпросът за Виенската среща и др., са свързани с
промяна на цялото законодателство. Едни от елементите ще бъдат митингите и др. Но може би докато се разработят ние да станем инициатори напр. - общинските съвети, да си приемат така както е в много градове на Запад, всички си имат
правилници за обществения ред. Те се приемат на сесии на съветите или най-малко от изпълкомите се утвърждават какво да се прави, кое е разрешено, кое е забранено и т.н.

Ако не можем да изчакаме централните разработки,
които обикновено са доста продължителни, да предложим, тъй като никой не поема инициативата, например в София,Пловдив, Варна другарите при тях да си приемат такива правилници и тогава да имаме законно основание да реагираме по тези неща. В конституцията има един член записан за тези работи, но никъде го няма след това разшифровано в поднормативни актове.

 

ДР. АHAЧKOB

Има тенденция, с която не можем да се съгласим.
Виенската среща, виенските съглашения и т.н., те юридически не са задължение за всички страни. Всяка страна съобразно вътрешното си законодателство, обстановка, традиции и пр. си решава въпросите.

 

ДР.ТАНЕВ

По линия на ПГУ. Ще вземем 6 или 10 опитни юристи и ще ги изпратим една или две години на Запад да изучат само местното законодателство, да ни извадят тези неща и да ни ги дадат в оригинален вид, на съответния език. И катодойдат да разговарят тук с нас да знаем с кого разговаряме, от позицията на какви закони той идва при нас да атакува нашите закони и поведение. Ударът по-нататък няма да бъде
по тези дребнави проявления, а ще бъде по законите на нашето поведение.

 

ДР. МУСАКОВ

По плана за работата на Колегияма и ръководството на министерството е предвидено да се създаде група, под ръководството на др. Савов, за разработване на позициите нанашето министерство по въпросите разгледани на Виенската среща. Струва ми се, че работата на тази група трябва да се движи с по-ускорени темпозе с оглед на това да разработим
нашите позиции, становища и да изпреварим формирането на мнения по редица пунктове от Виенската среща. Спорове ще имаме с министерства, с ведомства и пр.

Бях в Михайловград. Възникнаха два съществени въпроса. Въпросът за устройването на нашия състав с квартири. Оказа се до голяма степен така, че ние областни управления имаме само в рамките на работното време. Началникът на VI отдел и другите другари си заминават в 6 ч. за Враца. Ако се създаде ситуация докато ги съберем се губи много време.

 

ДР. ТАНЕВ

Този въпрос трябва подробно да се анализира.
Другарите Ст. Стоянов, Коларов и Черкезов да се заемат. Да се види при какви условия живеят и как се подготвя кадровия резерв. Възникна и въпрос за необходимостта от оперативна подготовка на хората в тези звена. Откроила се е нуждата от една преподготовка в рамките на 3 или 6 месеца. Всички тези въпроси да се подготвят и да се обсъдят отделно.По някои от тях трябва веднага да се реагира.

По-рано оперативните работници, обслужващи по-
малките общини бяха на щата на окръжното управление. Сега,когато общините се разделиха, общинските управления в бившите окръжни центрове си взеха тези работници, т.е. те се водят на техния щат, а продължават да обслужват бившите си райони. Такъв е например случаят с общинските управления в Стара Загора и Казанлък - трима работници, обслужващи Казанлък се водят на щат в Стара Загора. Противоречието е очевидно.Бройките трябва да се прехвърлят. Необходимо е да се направи преглед община по община. Няма да слушате само това, което ви казват в областните управления, тъй като обикновено там е един от центровете на бившите окръзи. Ще отидете вмалките общини да ги чуете и тогава от периферията ще се движите към центъра. Тогава ще имате информация за всички нередности в това отношение. Сигурно ще изскочат и други.

 

 

Отп. в 1 екз.
маш. №274
22.2.89 г.

 

ИЗГОТВИЛА СТЕНОГРАМАТА:

/М. Цинигарова/

 

1  Всички присъстващи знаят, че ги знаят. Разбира се, че така ще каже. Това е заседание. То се протоколира. Там са много хора... Интересното е, че министърът изобщо задава такъв въпрос. Искал е нещо на някого от присъстващите да каже? Например: твоите хора са засечени, сега ще видим на кого си лоялен - на тях или на Службата... Но! Не бива във всичко да се търси и друг смисъл. Министърът е също човек и може да бъде спонтанен. Аначков може още наистина да не знае кои са... Правя тази осморка от обяснения, тъй като тези документи се използват и за учебни цели по анализ, без да смятам, че с това завършва тълкуванието.