Протокол от съвещанието на 17 ноември 1988 г.

СЕКРЕТНО!

 

ПРОТОКОЛ

от съвещанието на ръководството на МВР с началниците на централните оперативни поделения, техните заместници и началниците на областните управления на МВР, което се проведе на 17.11.1988 г. от 9.30 ч.
в Заседателната зала

 

Присъствуваха членовете на ръководството на МВР:Д. Стоянов, Гр. Шопов, М. Минков, Ст. Савов, К. Коларов, Ив. Димитров, Г. Аначков и първия секретар на РК на БКП при МВР Ал. Емилов.

Присъствуваха още: Т. Радулов и Фьодоров В.Н.;

- Началниците на централните оперативни поделенияна МВР: Вл. Тодоров, П. Чергиланов, К. Величков, Ант. Мусаков, В. Георгиев, П. Барбалов, К. Коцалиев, Ст. Цанов, П. Кипров, Н. Черкезов, М. Михайлов, Н. Серкеджиева, Г. Йорданов и Д. Милушев и техните заместници;

- Началниците на Областните управления на МВР: Н.Малинчев, В. Гашев, Ас. Георгиев, Р. Минчев, Й. Касабов, Ив. Стоянов, Г. Пилев, Кр. Саманджиев и 3. Калудов;

- Зам. директорите и н-ците на управления при ДНМ;

- Секретарите на РК на БКП при МВР и първия секретарна РК на ДКМС при МВР.

По предложение на министъра на вътрешните работи съвещанието протече при следния дневен ред:

 

1. Информация за случая по учредяването на т.н."Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България".

Информира: Н-кът на 06 у-ние-ДС

ген.-майор Ант. Мусаков

 

2. Информация за оценките на ПБ на ЦК на БКП по случая с т.н. "Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в България" и за задачите, които стоят за решаване пред органите на МВР в тази връзка.

Информира: министър Д. Стоянов

 

по т.1: Пълният текст на Информацията, изнесена отген.-майор Ант. Мусаков е отразен в Стенограмата на съвещанието,състояло се на 17.11.1988 г.

 

по т.2: Министърът на вътрешните работи в първатачаст на своето изложение информира за основните оценки на Политбюро на ЦК на БКП и по случая с т.н. "Клуб" , и по обстановката в страната, за причините и политическата ситуация, която доведе до създаването на "клуба".

Във втората част на своето изложение министър Д.Стоянов подчертава, че оперативната обстановка занапред ще се характеризира със силен натиск срещу страната от империалистическите централи и разузнавания, с пряко ангажиране на дипломатическия канал и парламантаристите за отслабване на социализма като се формират сили вътре в страната за противодействие на социалистическото преустройство, за създаване на опозиционни паралелни структури, на които залагат да се опират в бъдеще.

В тази връзка др. Министър констатира, че цялатанаша оперативна работа още не е преведена в състояние на повишена бдителност от страна на личния състав на МВР. Нужно е задълбочено разбиране на създадената политическа ситуация у нас, главно под влиянието на външни фактори, при която ситуация се активизират враждебно-престъпните елементи вътре в страната.

На основата на очертаната оценка на съвременна политическа и оперативна обстановка в страната, министъра на вътрешните работи даде следните указания:

1. При новата политическа и оперативна обстановка, която се развива в НРБ, централните оперативни управления, областните и общинските управления на МВР да правят своевременен, дълбок анализ на работата на оперативния състав, на началниците на отделенията и отделите, да се повишава взискателността към тях за по-бързо преустройство в работата.

2. В поделенията на МВР да се засили интензивността в оперативната работа, проблемите на разстановката и качеството на агентурния апарат, за агентурните позиции, качеството и разузнавателните възможности на агентите за получаване на своевременна информация за замислени акции и действия против партията и страната.

3. Ръководствата на поделенията и оперативния състав силно да разширят източниците за получаване на изпреварваща информация. По-новому да се заработи както с агентурата, така и с доверените лица.

4. Оперативните поделения на МВР да използват по-широко консултанти за оценка на дадени явление и сведения, за да може да се правят по-ускорено анализи и оценки и се предоставя информация на ЦК на БКП за вземане на мерки.

5. Началниците на централните оперативни поделения да извършат преоценка на силите и средствата, които са им поверени, тяхното състояние и ефективно използване, за да се отговори на новите темпове и изисквания на живота.

6. Началникът на ЦИОУ-МВР до 30.12.1988 г. да внесе в ръководството на МВР оценка за информационната дейност на централните оперативни поделения през 1988 г.

7. Във всички поделения на МВР особено внимание да се обърне на анализа на процесите и явленията, прочичащи на територията, по линиите на работа и особено сред интелигенцията, младежта, икономиката и др., а не само за отделните личности и факти.

8. Да се постави на още по-правилна научна основа въпроса за прогнозирането с оглед предварително набелязване на необходимите мерки.

9. Да се прегледа оперативния отчет по ДС и да се приведе в съответствие с новите реалности.

10. Началниците на областните управления да вземат всички необходими мерки случаят с т.н. "Клуб" да не се подеме от отделни лица в общините.

11. Във връзка с 8 декември - празникът на българските студенти да се набележат съвместно с общ. комитети, Комсомола и вузовите р-ва мерки във всички селища, на територията на които има ВУЗ.

12. ДНМ решително да засили своята действена помощ в Общините по борбата с отрицателните явления в духа на писмото на ЦК на БКП от 14.10.88 г. и Решението на Колегиума на МВР, състоял се на 2.11.1988 г.

 

Министърът на вътрешните работи препоръча на РК на БКП да активизира възпитателната работа със състава на МВР, за повишаване на неговата дееспособност и предпазване на отделни млади оперативни работници от упражняване на натиск от противника.

Да се създаде стройна система за правилно разясняване на Юлската концепция и насоките на преустройството в различните сфери на социално-икономическия живот и въоръжаване на въстава с нови знания и формиране на такива качества като вярност, преданост, устойчивост, стабилност и бдителност.

 

 

Отп. в 1 екз.
Изп.г Радованов

Нап.: Ганчовска-2478

23.XI.1988 г.

 

НАЧАЛНИК НА ЦИОУ-
Ген.-лейтенант

/В. Георгиев/