"Успелите роми", т. І

Основен автор, съставител и научен редактор
 Проф. дсн Николай Тилкиджиев
 

 

Валентина Миленкова
Таня Неделчева
Светлана Д. Христова
Камелия Петкова
Наташа Милева
 
 
 
 
 
 
Издателство”Изток-Запад”
София, 2011
 
 
 
 
 
Тилкиджиев, Николай, съст. и ред., Валентина Миленкова, Таня Неделчева, Светлана Д. Христова, Камелия Петкова и Наташа Милева. 2011. Успелите роми. София: Изд. „Изток-Запад”.
 
 
Настоящата публикация е осъществена на базата на изследователски проект, финансиран от ФондНаучни изследвания на МОМН (ДО 02-174/16.12.2008-11.2011), с подкрепата и на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при МС, както и на Философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”, за което авторите изразяват своята най-искрена и дълбока благодарност. Представените становища са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията и политиката на подкрепящите институции.