"Успелите роми", т. ІІ

11.3. Позитивна дискриминация и идентичност
         (Сорин Каче, Джелу Думиника)
 
·         „Новият ромски елит в Румъния – резултат от позитивната дискриминация
·         Етническите квоти за студенти роми – опит и резултати
·         Ромската идентичност - ресурс за придобиване на статус и професия
·         Висококвалифицираните роми загърбват и скъсват с общността
·         Ромите не разпознават общностните си медиатори, политически партии и лидери
 
 
Когато се постави въпросът за успелите роми в Румъния, изследователи посочват онези представители на етническата група, които играят значителна роля в живота на съответните общности и чието мнение, решения и действия имат важни последствия за живота на голяма част от членовете на тези общности. Тук се включват и неформалните лидери в ромските махали, които притежават по-висок статус в сравнение с останалите членове на общността, но невинаги имат подходящо образование. Въз основа на тематичната литература и на проведени от нас експертни интервюта през м.май 2010 г., настоящият обзор прави опит да групира „успелите роми” в Румъния в четири категории, които не са с ясно очертани граници: