Държавни помощи

в земеделието през периода 2007 - 2010 г.

I. Национални схеми на ДФ "Земеделие"
- цепеви субсидии
- целеви кредити - елемент на държав-а юмош
- кредити по инвестиционни програми - елемент на държавна помощ
- капиталови субсидии и субсидии за лихви

II. Национални схеми на Фонд „Тютюн"

1. Парични премии на тютюнопроизводителите за количество и качество произведен ТЮТЮН
2. Безвъзмездно предоставяне на семена на тютюнопроизводителите
3. Финансова помощ за поддържане на генетични ресурси от тютюневи сортове

III. Индивидуални ПОМОЩИ
1. Подпомагане на дейността на Държавно предприятие 'Кабиюк* по поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и Съхраняването им като национално богатство*
2. Заем в полза на "Слатина Булгарплод" ЕАД по Проект за тържища па едро в България
3. Заем в полза на "Пазар за плодове, зеленчуци и цветя"АД по Проект за тържища на едро в България
4. Заем в полза на "Марица"АД за изграждане и оборудване на пазар на едро
5. Заем в полза на "Пазар на производителя -Пазарджик" АД за изграждане и оборудване на пазар на едро

IV Данъчни облекчения
1 .Преотстъпване на 60 на сто от корпоративния данък
1 .Преотстъпваме на 60 на сто от корпоративния данък на регистрираните земеделски произзодители-юридически лица
2. Изцяло преотстъпване на корпоративния данък на данъчно задължени лица
3. Освобождаване от данък върху доходите от селскостопанска дейност на регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - физически лица
4.Освобождаване на собствениците на земеделските земи и горите от заплащане на данък върху недвижимите имоти

Б.Освобождаване на земеделските производители от данък върху стопанските сгради, използвани за селскостопанска дейност
б.Прилагане ма преференциални акцизни ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя
7. Освобождаване от данък добавена стойност на доставките, свързани със

V. Схеми на Национална агенция по заетостта

VI. Други мерки

1. Предоставяне на земеделска земя от държавния съответно общинския поземлен-фонд
2. Финансово подпомагане на сдруженията за напояване
3. Безвъзмездно придобиване на право на собственост и право на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника от сдруженията за напояване
4. Облекчения при формиране и заплащане на вноските за социално осигуряване
Нови държавни помощи, одобрени от Европейската комисия
Нови държавни помощи, одобрени от Европейската комисия
1 .Предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи в следствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия
2.ПОМОЩ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните
З.Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена
4.Държавна помощ по Временната рамка за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция и на предприятия, извършващи дейност в областта на преработката и търговията на селскостопански продукти

5. Помощ за водене на родословна книга и за определяне на продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче и каракачанско куче
6. Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Всичко това и още други неща, изложени в 14 таблици: