Въпросник 4

 

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“

 

ВЪПРОСНИК № 4

ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ НА СЕЛОТО

София, 1994 г.

 

Попълва се след като е попълнен въпросник №1 ГИД — за ползване на общинските имоти, въпросник №2- за лицето; въпросник №3 — за домакинството. С въпросник №4 се набира информация от официални източници — не за мнения, оценки и т.н., а това означава, че анкетьорът трябва да търси различни източници, за да се постигне оптимална точност и достоверност на събраната информация. Необходимо е да се обърне внимание, че с въпросник №4 се набира информация за различни периоди от живота на селото и затова при всеки въпрос е нужно да се открие адекватната информация.

Неразделна част от въпросник №4 е кратката историческа справка, която ще обхваща най-общите проблеми както от легендарния пласт /основатели на селото, исторически и природни катаклизми, интересни предания и т.н./, така и от историческия пласт, който съдържа конкретни данни за миналото на селото от писмени и устни източници.

 

I. Общи данни за селото

I.1. Име на селото …

/пощенски код/ …

Стари имена на селото …

Община …

Окръг /бивш/ …

Област …

I.2. Кратка историческа справка за селото

Знае ли се, помни ли се кога е основано селото?

Легенди за основаването и за основателите на селото.

Легенди за исторически и природни катаклизми; за социални бедствия и сътресения.

Празници и обичаи

Исторически факти, конкретни данни за развитието на селото и за появата на някои основни местни институции — училище, църква, читалище, кооперация и др.

Дават се източници за информация — устни разкази, писмени документи, публикации, книги и др.

I.3. Жители на селото /брой/

1934 ………………… бр.

1946  ………………… бр.

1956  ………………… бр.

1975  ………………… бр.

1985  ………………… бр.

1992  ………………… бр.

II. Данни за землището и общинските земи и имоти на селото

II.1. Граници на селото

Села, с които граничи …

Топонимия на граничните местности на селото …

Погранични спорове със съседни села в миналото и сега …

II.2. Обща площ на землището

1944 ……………………………… в дка или кв.км.

1992 ……………………………… в дка или кв.км.

II.3. Представа за общинските земи

II.3.1. Представа на информаторите за същността на общинската земя. Различаване между общински и частни земи, между общински и други нечастни земи.

II.3.2. Църковни, читалищни, училищни, царски, държавни и други земи.

II.3.3. Общинска земя в чертите на селото. Какъв вид е тя? Опишете!

II.3.4. Земя извън чертите на селото.

Чия собственост са:

пътищата; земята около речното корито; обработваема земя или пасища върху старо речно корито;реките, водите, водоемите; местата около чешмите, кладенците, изворите; места около оброчища, гробища, стари гробища; отделни дървета или групи дървета край пътища, мери и други общи места.

II.4. Структура на земята и землището около 1939 г.

II.4.1. Видове земи:

Ниви ………………… дка

Ливади ………………… дка

Гори …………………   дка

Пасища ………………… дка

Други ………………… дка

II.4.2. Видове собственост:

Частна собственост ………………… дка

Общинска собственост ………………… дка

Училищна собственост ………………… дка

Църковна, манастирска ………………… дка

Джамийска ………………… дка

Държавна ………………… дка

Читалищна ………………… дка

Друга/каква/ ………………… дка

II.4.3. Общинска земя — структура

Мери ………………… дка

Гори ………………… дка

Бранища ………………… дка

Пасища ………………… дка

Ливади ………………… дка

Обработваема земя ………………… дка

Трайни насаждения ………………… дка

Други /какви/ ………………… дка

II.5. Придобиване на общински земи

II.5.1. Имала ли е общината документ, с който да доказва, че тези земи са общински?

II.5.2. Знае ли се кога и как са придобити общинските земи?

II.5.3. Интересни случки, свързани с придобиване на общински земи. Моля опишете ги!

II.6. Описание на общинските земи по вид, размер и местности (към 1939 г.) — земи, гори, реки и пр.

Топонимия на общинските земи

Местни думи за тези видове земи

II.7. Описание на общинските имоти

Земи, застроена площ, сгради-видове, съоръжения за напояване, за обслужване (бани, тепавици, воденици и др.)

II.8. Промени в общинската земя — намаляване и увеличаване

II.8.1. За частни нужди: продадена /как/, подарена /как?/,

заграбена /как?/, взета за временно ползване /как?/.

II.8.2. За нечастни нужди — на училище, читалище, кооперация, църква, джамии, друга институция /каква?/

за каква цел, по какъв начин — продадена, подарена, заграбена,

предоставена за временно ползване /как?/ и т.н.

II.8.3. Загубена общинска земя поради природни бедствия или други подобни причини.

II.8.4. Закупена, подарена или придобита по друг начин общинска земя

III. Ползване на общинската собственост от селските домакинства

III. 1. Правила за ползване

Кои селски домакинства имат право да ползват общинска земя?

Има ли ограничения, свързани с жителството на домакинството?

Има ли специални изисквания, свързани с имущественото състояние, социалното положение, броя на членовете на домакинството?

III.2. Условия за ползване и контрол на общинските земи и имоти:

Кой определя условията за ползване на тези земи и имоти?

Как се вземат решенията?

Как се контролират и регулират правилата?

III.3. Санкции при ползване на общинските земи и имоти

Какви санкции са налагани при нарушаване правилата за ползване на общинските земи?

Кой ги налага?

III.4. Ползване на общинските земи и имоти чрез заплащане (такси и др.):

III.4.1. За ползване на пасища, мери и други имоти за паша на добитъка

От какво зависи размерът на таксата, кой я определя, кога се плаща, за какъв период се плаща;

Различия в таксите според видовете добитък и название на таксите /моля опишете/;

Кога може да се ползва цялата земя като пасище/вкл. и частната/, кой определя от кого и докога се пазят частните имоти; кой плаща на пазачите на общинския имот.

III.4.2. За ползване на горите

Как се определя начинът на ползване;

Система на разпределение;

Как се определя таксата;

Как се плаща таксата, в какви случаи се плаща такса —

за кои „продукти на гората“;

Кой има право да ползва горите и в какъв случай;

условия за ползване на горите за лов.

III.4.3. За ползване на обработваема земи, плодни дървета, ливади

Кой може да ги ползва /само местни хора или няма ограничения/;

Начини на придобиване на право за ползване — чрез търг, чрез даване под аренда, даване безвъзмездно /при какви условия/;

III.4.4. За ползване на води, реки, водоеми, пътища

Има ли такси и ограничения;

Как се ползва водната сила — за воденици, тепавици, за водни електроцентрали, за напоителни системи;

Как се разрешава ползването на инертни материали /за собствени нужди и за продажба/;

Какви са правилата за риболов;

III.4.5. За ползване на застроени площи и сгради

Кой и как, при какви случаи и условия може да ползва този общински имот — складове и други сгради, тепавици, мелници, работилници, бани и др.

III.5. Ползване на общински земи и имоти без заплащане

В какви случаи може да не се заплати на общината предвиденото за ползване на определен вид общински имот?

Кога изобщо не се плаща? При кои случаи ползването на общинските имоти е безплатно, свободно, достъпно за всички? Има ли ограничения за бране на гъби, билки, диви плодове, паднала дървесна маса и др.под.?

III.6. Общински земи и икономика на селското домакинство

Полза на селското домакинство от общинските земи.

Продажби на продукти, придобити от общинските земи.

Дял в семейния бюджет. Как отделното домакинство по опосредстван начин ползва средствата и доходите от общинските имоти?

IV. Поддържане на общинските земи и имоти

Как отделното домакинство участва в поддържане на общинските имоти

При всеки един от конкретните случаи е добре да се дават конкретни примери, за да се разбере същността!

Участие с такси.

Участие с пари — в какви случаи; задължителност и доброволно участие с труд — кога, в какви случаи;

Задължителност; — поддържане на мери, пасища, гори, водоеми, пътища и т.н.

Как се закупуваше селски бик (бикове)?

Как се осигуряваха средства за отглеждането му? Кой се грижеше за него? Как се заплащаше?

Как се осигурява общата охрана на селските имоти?

V. Правила, контрол и санкции при поддържане на общинските земи и имоти

Как се регламентира участието на отделното домакинство в работата за поддържане на общинските имоти? Кой решава и кой може да наложи санкции?

Вземане на решения за поддържане

Контролиране на работата

Отношение към неучастващите

Наказания

VI. Форми за колективни решения в селото

Роля на общоселското събрание

Кой участва в него? Кой има право да свика общо селско събрание?

Кой има право да участва в него?

Колко души от едно домакинство могат да участват в това събрание?

Какви проблеми се обсъждат на тези събрания?

Как се вземало решението? Как се е гласувало?

Кога едно домакинство може да бъде лишено от право на глас?

Кога едно домакинство може да бъде лишено от правото да ползва общинските земи и имоти?

Кога се дава и кога се отнема това право?

Други форми за приемане на решения за колективни дейности

VII. Общинска взаимопомощ

Кога и в какви случаи се проявяват формите за общинска взаимопомощ — работа, при бедствия, при болест, при важна потребност на селото — път, мост, училище, църква?

Имало ли е общински кош /хамбар/? Как се е набавяла храната за него? Как се е ползвала? Какви запаси от храна е осигурявала общината? Кого е подпомагала общината — лица, домакинства, обществени организации, училището, църквата?

Имало ли е общинска каса?

Какво се знае за общинската каса? Набиране на средства.

Колективни дейности, организирани от общината или по друг начин

Използвани ли са общинските имоти и доходите от тях за социална дейност?

Отношение към сираци и вдовици.

Поддържане на трапезарии. Други форми.

VIII. Екологична практика в селото

Има ли забранени за ползване места, охранявани от традицията, от вярванията и суеверията?

Има ли в землището на това село „заклети“ места? Какви са те?

Помни ли се нещо за забранени за ползване гори, пасища, ливади?

Помни ли се нещо за „заклети дървета“, заклети водоеми и т.н.? Защо са заклети? С какви вярвания е поддържано охраняването?

Имало ли е контрол и някакви санкции? Помнят ли се някакви конкретни случки? Могат ли да се дадат примери?

Могат ли да се дадат външни описания на „заклетите места“ /склон, сипей, пороище, слънчево място и т.н./

Докога са спазвани старите забрани?

Залесяване, облагородяване и пр.

Могат ли да се посочат съвременни остри екологични проблеми в селото?


Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title ЕСИ „ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО“
Keywords социологическо, изследване, град, село, 1994, въпросник
Date юни 1994 ()
Language bg
Source Language bg
Document Info
Author [Омда]
Program used FBSToFB2 Convertor, FictionBook Editor Release 2.6.6
Date 23.09.2013 (2013-09-23)
Source URL https://prehod.omda.bg/page.php?IDMenu=821&IDLang=1
ID 4D02C7D1-FF7E-404D-9F30-297A6733909
Version 0.0