ПРАВИЛНИК за работата на ПСДС, 1991 г.

за работата на Парламентарната група на СДС

Раздел първи

ОБЩИ ПРАВИЛА

& 1. (1) Народните представители, избрани от името на коалицията "Съюз на демократичните сили" образуват една парламентарна група - Парламентарна група на Съюза на демократичните сили (ПГСДС).

(2) Народните представители, членове на отделните партии и организации от коалицията не могат да създават и регистрират отделни парламентарни групи.

& 2. (1) ПГСДС на свои заседания обсъжда и взима становище по  въпроси, решавани от Народното събрание и свързани с дейността й.

(2) Парламентарната група разглежда и въпроси за взаимоотношенията на членовете й, възникнали в процеса на нейната работа и участието им в Народното събрание.

(3) Ръководството на Парламентарната група взима решения по неотложни процедурни въпроси.

& 3 (1) ПГСДС провежда редовно заседания всеки вторник от 15 часа. Отмяна на редовно заседание става с решение на групата.

(2) ПГСДС провежда заседания само ако присъстват повече от половината от нейните членове.

(3) ПГСДС взема решение, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите членове, но не по малко от една трета от списъчния й състав.

& 4 (1) Решенията за избор на отделни лица се вземат с тайно гласуване, освен ако две трети от всички членове на групата решат това да стане с явно гласуване.

(2)    За избран се смята народният представител, получил с един глас повече от половината на всички членове на Парламентарната група.
(3) Ако кандидатите са повече от двама и никой от тях не получи необходимия брой гласове, се провежда второ гласуване с участието на двамата кандидати, за които са дадени най-много гласове.
  
(4) Ако при това гласуване никой от кандидатите не получи необходимия брой гласове се провежда нов избор с посочване на нови кандидати.

Раздел втори
ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

& 5. Общо събрание.

& 6. Ръководство.

& 7. Организационни секретари.

& 8. (1) На заседанията на Парламентарната група могат да участват без право на глас Председателят на МС и министрите от СДС.

(2) На заседанията на групата могат да участват и други лица, ако бъдат поканени от ръководството на Праламентарната група.

& 9. ПГСДС може да създава временни или постоянно , действащи структури.

Раздел трети
      ОБЩО СЪБРАНИЕ

& 10. Всички народни представители от ПГСДС образуват нейното Общо събрание.

& 11. (1) Общото събрание:

1. Определя народните представители, които ще направят изказвания в пленарното заседание по предварително обявени въпроси;

2. Разглежда и решава всички въпроси, по които ПГСДС трябва да има становище във връзка с работата на Народното събрание;

3. Дава насоките на поддържаната от Парламентарната група политическа линия;

4. Избира по реда на &4 ръководство на парламентарната група и организационни секретари. Една трета от всички членове на групата могат да поставят въпрос за освобождаване на ръководството и секретарите й.За освобождаването на член от ръководството и на секретар решенията се вземат с тайно гласуване и мнозинство с един глас повече от половината на всички членове на групата;

5. Прави по реда на &4 предложения за ръководство на парламентарните комисии;

6. Приема и изменя по предложение на ръководството или на една трета от всички членове на групата Правилника за нейната работа;

7. Решава въпросите за финансово осигуряване на групата;

8.    В края на всеки месец налага парични санкции на членовете на групата, които са отсъствали неоправдано от парламентарни заседания, от заседания на парламентарните комисии, в които членуват или от заседания на групата и определя размера на санкциите;

9. По предложение на повече от половината от всички членове на групата може при тайно гласуване и мнозинство повече от половината от всички членове на групата да изключи от нея член, който със своето поведение (действие или бездействие), системно или грубо противодейства на становищата и решенията на Парламентарната група и пречи за осъществяване Програмата на СДС.

Раздел четвърти

РЪКОВОДСТВО НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА И ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ

& 12. Ръководството на Парламентарната група се състои от председател и четирима заместник председатели.

&13. (1) Председателят и заместник председателите представляват Парламентарната група.За определени случаи те могат да упълномощават тя да бъде представлявана и от друг неин член.

(2) Ръководството на Парламентарната група се избира за срок от една година.

&14. Ръководството на Парламентарната група:

1.    Подготвя дневния ред на заседанията на групата,насрочва заседания и ги ръководи;
2. Изисква сведения за редовното присъствие на членовете на групата в пленарните заседания на Народното събрание, в комисиите на Народното събрание и в заседанията на Парламентарната група;

3.Разрешава отсъствия на народните представители, когато има уважителни причини за това;

4.Осведомява периодично Парламентарната група за неоправданите отсъствия на народните представители;

5. Подписва становищата на Парламентарната група и всички книжа, които изхождат от нея;

6.Определя реда, по който говорят народните представители, както и говорители на Парламентарната група по отделни въпроси, когато тава не е направила групата;

7. Осигурява нормални условия за работа на групата;

8. Ръководи и контролира работата на организационните секретари на групата;

9. Осведомява Парламентарната група за всяко взето решение по неотложни процедурни въпроси, в което тя не е участвала;

10. Отчита дейността си пред групата поне веднъж месечно или по искане на една десета от всички членове на групата.

&15. Ръководството на Парламентарната група е длъжно да осигури свое присъствие по всяко време в пленарните заседания на Народното събрание.

&16. (1) В помощ на ръководството на Парламентарната група се избират двама организационни секретари измежду членовете на групата.

(2) Организационните секретари осъществяват технически дейността на групата.

Раздел пети

ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

&17.    Всеки народен представител, член на Парламентарната група следва:

1.    Да участва и да се явява навреме във всички пленарни заседания на Народното събрание, заседанията на парламентарните комисии, в които участва и заседанията на Парламентарната група. При неотложни причини за отсъствие, той трябва да уведоми председателя на Парламентарната група, а за отсъствие от заседание на парламентарните комисии - представителя на Парламентарната група в ръководството на комисията и да се съобрази с тяхното решение.

2. Да пътува в чужбина по лични причини само, когато няма пленарни заседания, когато няма пленарни заседания на Народното събрание и ако Парламентарната група не е насрочила за разглеждане важни въпроси.

3. Да внася за обсъждане в Парламентарната група всички предложения за закони, решения, декларации, искания за включване или промени в дневния ред и питания към Министерския съвет или отделни негови членове, които възнамерява да направи.

4. В своето парламентарно поведение (действие или бездействие) и изказванията си като парламентарист да се съобразява със становището на Парламентарната група и Програмата на Съюза на демократичните сили.

5. Да разкрие целесъобразни приемни в избирателния си регион, да ги поддържа и посещава.

&18.    Ако народен представител, избран с бюлетината на Съюза на демократичните сили по идейни или други съображения реши да напусне парламентарната група на Съюза на демократичните сили, негов морален дълг е да подаде оставка и като народен представител.

Раздел шести

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА

&19.    финансовото осигуряване на работата на Парламентарната група се осъществява чрез:

1. внасяне на 1/10 от допълнителните средства, които получава всеки народен представител за технически разходи;

2. постъпилите суми от наложените от Общото събрание парични санкции на народните представители по реда на & 11, т.8.

Този Правилник се прие в заседание на Парламентарната група на СДС на 03 ноември 1991 г.