Приложение IV - Писмо от Михаил Иванов до Председателя на Народното събрание

Приложение IV  Писмо от Михаил Иванов до Председателя на Народното събрание Александър Йорданов, до председателя на националния статистически институт и централната преброителна комисия проф. д-р Захари Карамфилов и до председателя на комисията по правата на човекав НС Мехмед Ходжа

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КАНЦЕЛАРИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

№ 02-00-.
София, 17.03.1993г.                    
 

ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО ПРОФ. ЗАХАРИ КАРАМФИЛОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА
ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ
И ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ДО Г-Н МЕХМЕД ХОДЖА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА
НА ЧОВЕКА В НС Уважаеми господа,

По време на проведеното през м. декември 1992 г. преброяване, в някои общини на страната, за граждани, които не знаят турски, е записано, че той е техният майчин език.

Преброителите в тези случаи не са се съобразили с приетите от ООН и ЮНЕСКО определения за майчин език. Кой е той се установява от преброителя, а не от преброявания. Преброяваният може само да съдействува за установяване на фактическото положение, както при попълването на картата за жилището. Това не е така при въпросите за етническата група и вероизповедание, при които е меродавно самоопределението - записва се това, което каже преброяваният.

Създадената ситуация мотивира предложение на група народни представители за решение на Народното събрание, с което да се анулират резултатите и за трите етнодемографски характеристики.

Групата по национално-етнически проблеми и вероизповедания към Канцеларията на Президента на Република България смята това предложение за необосновано. Резултатите от другите две етнодемографски характеристики, основаващи се на самоопределението на преброяваните, могат да се смятат за достоверни и не следва да бъдат анулирани. Що се отнася до показателя "майчин език", данните за него са компрометирани само в някои общини, които са известни в резултат на извършени експертни наблюдения.

Становището на нашата група е в общините, за които става дума да се извърши от НСИ, с помощта на специалисти-филолози контролна проверка, като резултатът от проверката отрази колко лица, за които е записано, че майчиният език им е турския, всъщност не знаят този език. Този резултат по наше мнение трябва да бъде публикуван в специално комюнике, заедно с публикуването на  данните от преброяването, с което ще се внесе необходимата яснота.Михаил Иванов - Съветник на
Президента на Републиката по
национално-етническите проблеми
и вероизповедания