Приложение II - Доклад за резултатите от извършена проверка...

Приложение II

 

 

ДОКЛАД

 

ОТНОСНО: резултатите от извършената проверка по изпълнение на ПМС №170/1991 г. в следните общини: Русе, Силистра, Дулово, Кубрат, Исперих, Разград, Лозница, Търговище, Омуртаг, Шумен и Нови Пазар

 

 

От 21 до 24 юли 1992 г. работна група в състав: Нели Куцкова - зам.-министър на правосъдието, Бойка Янчева - съветник в Правния отдел на МС, Пламен Богоев - съветник на Президента и Михаил Иванов - съветник на Президента, съгласно Решение на Комисията по правата на човека на Народното събрание извърши проверка в посочените общини по приложение на ПМС № 170 от 91 г.

Проверката обхваща общини, за които съществуват данни, че се срещат трудности по прилагане на постановлението. В резултат на действието на ПМС № 170/91 г. бе установено, че в посочените общини социалните проблеми, породени от изселническата кампания през периода май-септември 1989 г., са намерили до голяма степен своето разрешение. Свободните жилища, които към момента на влизане в сила на постановлението, са били собственост на ОбНС, министерства, ведомства и други държавни учреждения и организации, на държавни и общински фирми и други държавни юридически лица, са били възстановени на предишните им собственици. Същото се отнася и за тези имоти, дарени от заминаващите на държавата, както и за тези, по отношение на които е направен отказ от право на собственост. Значителни затруднения срещат общините, когато се налага да обезщетяват с равностоен имот тези собственици, чиито жилища са продадени на трети физически лица. Това се дължи на обстоятелството, че в посочените общини не се осъществява ново жилищно строителство и наличният жилищен фонд е недостатъчен.

 

I.

Анализът на фактите, отразени в приложената справка, дава основание да се приеме за установено, че ПМС № 170/91 г не е било прилагано точно и еднакво в посочените общини. Едновременно с това се забелязват и следните слабости в самото постановление:

1. ПМС № 170/91 г. не дава възможност на бившите собственици, които се обезщетяват парично, да получат сума в размер, позволяващ им да закупят равностойно жилище на свободния пазар.

2. ОбНС са изкупили жилища от заминаващите за Република Турция, които впоследствие са били продадени на трети лица. В много от тези случаи ОбНС са сключвали сделките в нарушение на действуващи тогава нормативни актове - ЗСГ, ЗНО, HPИ, НДИ. Третите лица - в по-голямата си част добросъвестни - търпят последиците от закононарушенията, извършени от ОбНС, защото  договорите им се обявяват за нищожни по съдебен ред. За тях ПМС № 170/91 г. предвижда само възстановяване на жилищно-спестовните влогове, които те са изтеглили за покупка на такива жилища.

3. ПМС № 170/91 г. дава възможност на лицата, чиито имоти са били отчуждени по реда на ЗТСУ и обезщетението им е било изменено от имотно в парично, да се предоставя друг недвижим имот или допълнително парично обезщетение. Липсата на жилища и недостатъчният размер на паричното обезщетение са пречка реално да се задоволят жилищните им нужди.

4. Недостатъчни са облекченията, предвидени в постановлението за бившите член-кооператори на ЖСК.

5. ПМС №170/91 г. предвижда ОбНС да изплащат разликата между свободния и нормирания наем за сметка на Републиканския бюджет на лицата, бивши наематели на държавни жилища. На практика тази възможност не се реализира поради обстоятелството, че писмени договори за наеми не се сключват и не може да бъде установен реалният размер на свободния наем.

Независимо от посочените по-горе слабости, в някои от проверените общини, които са положили максимални усилия за прилагане на постановлението, голяма част от проблемите са намерили разрешение.

 

 

II.

Приетият на първо четене законопроект за възстановяване на собствеността на недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и др. страни през периода май-септември 1989 г., е създал повод за безпокойство и несигурност в редица граждани, засегнати от създадените вследствие на изселническата кампания проблеми. Създадени са инициативни комитети, които предприемат протестни действия и са последица от страха, че така внесеният законопроект ще доведе до нарушаване на конституционното право на собственост. На места напрежението е достигнало такава степен, че съществува реална опасност от физическа саморазправа между бивши и настоящи собственици на жилища. Данни за това са постъпили в прокуратурата и РДВР. Голяма е тревогата, че законопроектът в този му вид реално няма да може да се прилага и ще задълбочи проблема, вместо да го разреши.

Предлаганият законопроект съдържа следните основни слабости:

1. Предвижда се по силата на този закон да бъдат обявени за нищожни всички сделки, сключени през май-септември 1989 г., въпреки действието на Закона за задълженията и договорите, в който изрично са посочени основанията за нищожност на договорите. Това противоречи на основния принцип в правото, че тези основания следва да са предвидени в закона към момента на сключване на договора. Те не могат да бъдат предвидени в едно бъдещо законодателство с обратна сила.

2. Ще бъдат накърнени правата на третите добросъвестни лица - купувачи, които в съответствие с действуващото по това време законодателство са придобили имотите. Законопроектът предвижда за тях обезщетение с жилище по ред и условия, определени от Министерския съвет. Това е неизпълнимо поради факта, че ново жилищно строителство в посочените общини не се предвижда.

3. Законопроектът предвижда членствените права на бивши членове на ЖСК, изгубени през периода май-септември 1989 г., да се възстановят по силата на закона. Предлаганото разрешение е в противоречие със ЗЖСК, съгласно който общото събрание на ЖСК приема, изключва и освобождава член-кооператорите. Това би довело до накърняване правата на граждани, приети за членове на ЖСК от общото събрание и не дава разрешение в случаите, когато съществуването на кооперацията е прекратено поради снабдяване на нейните членове с нотариални актове.

4. Законопроектът предвижда купувачите на недвижими имоти в селата, в които продажбите са се извършвали без посредничеството на ОбНС, да запазят правата си само ако изплатят пазарната стойност на тези имоти към датата на влизане на закона в сила. Като се има предвид, че тези договори са сключени без участието на ОбНС - с пряко договаряне между продавач и купувач, които са се договаряли свободно за цената на имота въз основа

на действуващото законодателство, създаването днес на задължение за доплащане на цената е недопустимо. В случаите на пороци на волята при тези договори или наличие на крайна нужда при сключването им, засегнатите могат да поискат унищожаване на сделките по реда на ЗЗД.

5. Законопроектът предвижда по силата на закона да бъдат отменени заповедите за изменение начина на обезщетение по ЗТСУ. Издадените заповеди по чл. 100 от МТСУ, посочващи конкретни жилищни обекти, отстъпени в обезщетение, създават право на собственост върху тези обекти. Тяхната отмяна по силата на предложения законопроект недопустимо би накърнило правата на тези лица, придобили собственост по силата на влезли в сила заповеди по чл. 100 от ЗТСУ.

6. Параграф 1 от законопроекта, редактиран като допълнителна разпоредба, има изцяло пожелателен характер и няма да разреши проблема с незаконно разрушените жилища в кв. "Хисаря" на гр. Хасково и на други места.

Работната група е на мнение, че предлаганият законопроект няма да доведе до справедливо и бързо решаване на последиците от изселническата кампания през 1989 г. и ще има за своя

последица силно изостряне на етническото и социално напрежение в засегнатите райони, като ще създаде предпоставки за развихряне на националистически страсти.

 

III.

Считаме, че за решаване на обсъжданите проблеми следва да се изхожда от идеята, че потърпевши от изселническата кампания през 1989 г. по отношение на жилищните въпроси са както български турци, така и българи. Изхождайки от основния конституционен принцип за равенство на гражданите пред закона и водени от желанието за справедливо и трайно решение, предлагаме следните нормативни изменения:

1. Бившите собственици, чиито имоти не се намират в собственост на държавата, да могат да получат парично обезщетение в размер на пазарната цена на имота - в съответното населено място към момента на обезщетяването (механизмът на определяне на размера на паричното обезщетение да се уточни допълнително ).

2. Добросъвестните купувачи на недвижими имоти, договорите за продажба на които са били обявени за нищожни или са унищожени по съдебен ред, получават от държавата парично обезщетение в размер на пазарната цена на имота, ако не могат да бъдат обезщетени с друг равностоен имот от същия вид.

3. При изменение начина на обезщетяването от имотно в парично на правоимащия да се изплати от държавата допълнително парично обезщетение до размера на пазарната цена на отчуждения имот, изчислена към момента на допълнителното обезщетяване.

4. На член-кооператорите на ЖСК, загубили членствените си права, да се отстъпва право на строеж върху държавна земя безвъзмездно.

5. Да се определи нов едномесечен срок за подаване на молби във връзка с предлаганите изменения, считано от влизането им в сила.

6. Отписването на имотите от актовите книги за държавни имоти в ОбНС да се извършва със заповед на кмета на общината, а не на министъра на финансите, с оглед ускоряване на процедурата.

Наред с горните предложения за нормативно уреждане на проблемите, предлагаме прокуратурата да извърши проверка по всички преписки за изкупуване и продажба на имоти от ОбНС от граждани, направили постъпки за заминаване в Република Турция през периода май-септември 1989 г., и при констатиране нарушения на закона да се предявят искове от прокуратурата за обявяване на договорите за нищожни.

 

Приложение: справка

 

РАБОТНА ГРУПА:

 Зам.-министър на правосъдието:

(Нели Куцкова)

 

Съветник в Правния отдел на МС:

(Бойка Янчева)

 

Съветник на Президента по етническите и религиозни въпроси:

(Михаил Иванов)

 

Юридически съветник на Президента:

(Пламен Богоев)

 28 юли 1992 г.

  

 

I.

СПРАВКА
 

ОБЩИНА 2 3 4 5 6 7 8
Русе 92 19 - - 27 56 25
Силистра 217 3 8 4 31 10 -
Дулово 130 96 6 8 - - -
Исперих 132 31 - - 11 1 -
Кубрат 89 4 39 - 34 2 1
Разград 687 35 45 - 113 - 30
Търговище 256 19 - - 84 10 -
Лозница 201 76 - - 41 - 2
Шумен 123 26 8 - 14 35 -
Омуртаг 94 17 - - 36 - -
Нови Пазар 164 14 9 4 20 - 2
ОБЩО: 2185 340 115 16 411 114 60

 

 2 - Общ брой на недвижимите имоти, изкупени от държавата или дарени на държавата от български граждани, направили постъпки за заминаване в Република Турция през периода май - септември 1989 г.

3 - Върнати или изкупени от предишните собственици недвижими имоти

4 - Брой на обезщетени предишни собственици с други недвижими имоти от същия вид

5 - Брой на обезщетени предишни собственици    с парични обезщетения

6 – Брой на предишни собственици, чиито имоти са понастоящем собственост на други физически лица и чиито жилищни нужди остават неудовлетворени

7 - Брой на българските граждани, които са загубили правото си да ползуват ведомствени или общински жилища под наем в резултат на направените от тях постъпки за заминаване в Република Турция през май - септември 1989 г. и които сега са    на свободен наем

8 – Брой на българските граждани, направили постъпки за заминаване за Република Турция през май - септември 1989 г., които желаят полученото от тях парично обезщетение от отчуждени недвижими имоти да бъде заменено с имотно обезщетение.

II.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. По данни от доклад на Министъра на правосъдието през 1991 г. на територията на цялата страна през 1990 г. са изкупени от общинските народни съвети общо 3064 жилища.

2. По неокончателни данни за около 90 случая, включващи се в числото 411 /графа 6/ са образувани дела за обявяване на нищожност или унищожаемост на договорите за продажба.

3. Освен в посочените общини трудности при решаването на жилищните проблеми, възникнали в резултат на изселническата кампания през 1989 г., се срещат главно в общините Хасково и Асеновград.