Приложение III - Писмо от Михаил Иванов до председателя на НСИ и централната преброителна комисия

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КАНЦЕЛАРИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

№ 92-00-12

София, 20.02.1992г.

 
 

ДО ПРОФ. Д-Р ЗАХАРИ КАРАМФИЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ

СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ И

ЦЕНТРАЛНА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

 
 

 

   

 

Уважаеми професор Карамфилов,

Групата по национално-етнически и религиозни проблеми към Канцеларията на Президента на Републиката разгледа Вашето писмо до Началника на Кабинета господин Алексей Алексеев от 7 юли 1992 г. /изх. № 03-08-7/. Както неведнъж сме заявявали това, ние подкрепяме и смятаме за особено важно включването на въпросите "Етническа група", "Майчин език" и "Вероизповедание" в преброяването, което с решението си от 26 май 1992 г.. Народното събрание възложи на Националния статистически институт да организира и проведе през м. декември 1992 г. Знаенето на данните, които ще се получат в резултат от включването на тези три показателя е задължително условие при изучаването и регулирането на процесите, които протичат както вътре в самите етноси и религиозни общности, така и при взаимодействията между тях. А това от своя страна е необходимо при формирането на цялостна трайна национална политика в тази област. Понастоящем едно от препятствията за разработването и провеждането на такава политика е тъкмо липсата на достоверна етно-демографска информация. Нещо повече - могат да се приведат примери, когато отсъствието на точно установени етно-демографски данни създава възможности за спекулации.

Отчитането на етническото, религиозно и езиково разнообразие не противоречи на утвърденото с Конституцията единство на нацията. Включването на посочените три етно-демографски показателя не противоречи, а напротив - е в пълно съгласие с вътрешното право, както и с конвенциите и договореностите, приети с участието на Република България. То няма и не може да има за правна или фактическа последица придаването на специален статут или привилегировано положение на която и да е отделна част от българските граждани, както и придобиването на каквито и да било колективни малцинствени права.

Нашата група смята, че по отношение на трите етно-демографски показателя трябва да се отдели специално внимание както при изготвянето на писмена инструкция, така и при непосредственото обучение на участвуващите в преброяването. Ние от своя страна сме готови за всяческо съдействие и сътрудничество с Националния статистически институт и с Централната преброителна комися при по-нататъшната подготовка и осъществяване на преброяването.

 

Съветник на Президента по национално-

етническите и религиозните проблеми:

/ст. н. с. II ст., кфн. М. Иванов/