9 декември 2023г.

Зачатие на света и праведна Анна, имен ден на Ана и др. Ден за борба с корупцията

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Стенограма - продължение 9

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

В такъв случай каква ще бъде дейността на администрацията, която го обслужва? Тази дейност, функциите й, структурата й може да бъде определена само със специален закон, а ние вече го имаме. Ако бихме приели първия текст, то ще влезем в колизия със специалния закон.

Ето защо обосновавам необходимостта от тази редакционна промяна, независимо от това, че се налага да изнасилим малко правилника си. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.

Не изнасилваме никакъв правилник. Ако има консенсус, всъщност ще гласуваме заместващия текст като основен. А щом има консенсус, моля, гласувайте чл. 21 така, както беше докладван от господин Сунгарски, във връзка със Закона за администрацията.

Моля, гласувайте.

Гласували 86 народни представители: за 86, против и въздържали се няма.

Тоест, налице е съгласие, дори консенсус.

Член 21 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към чл. 27 на вносителя има предложение на комисията за отпадане, господин председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 27 да отпадне.

Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.

Предложението е прието.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 28. Предлага да бъде преномериран в чл. 22 със следното съдържание:

"Чл. 22. (1) Националният съвет осъществява своите функции в тясно взаимодействие с централните и местните органи на държавната власт, които провеждат държавната политика по отношение на българите, живеещи извън Република България, със структурите, които те изграждат с оглед нейното осъществяване, и участва в координирането на техните действия.

(2) Националният съвет получава информация относно дейността на органите по ал. 1 по изпълнението на този закон."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 22 така, както е предложен от комисията.

Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.

Член 22 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип заглавието и предлага следващата глава шеста да има преномерация, както следва: глава шеста става глава пета със заглавие "Програми за българите, живеещи извън Република България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте заглавието на глава пета така, както е предложено от комисията.

Гласували 85 народни представители: за 85, против и въздържали се няма.

Заглавието на глава пета е прието.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 29. Предлага преномерация - да стане чл. 23, като пред думата "България" се изпише "Република България".

Тоест, чл. 29, който става чл. 23, да има следното съдържание.

"Чл. 29. Подкрепата на българите, живеещи извън Република България, и техните самодейни организации се осъществява чрез правителствени и частни програми."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Господин Мазнев има думата.

СТЕФАН МАЗНЕМ (СДС): Благодаря Ви, господин председател. Аз предлагам само една редакционна поправка: определението "самодейни" да отпадне, тъй като не само самодейните организации ще имат право на тази подкрепа. Благодаря.

ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Не възразявам срещу това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Мазнев.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ, от място): Да се приеме за редакционна поправка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли възражения по думата "самодейни"? Както виждам, няма.

Поставям на гласуване чл. 29 така, както е предложен от вносителя, с корекцията от комисията и с отпадането на думата "самодейни".

Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.

Член 29, който става член 23, е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Чл. 30. (1) Правителствените програми се разработват от съответните министерства, съгласуват се с Националния съвет за българите, живеещи извън България, и се одобряват от Министерския съвет.

(2) Програмите по ал. 1 се финансират от държавния бюджет с предварително предвидени за целта средства.

(3) Програмите са със срок от една до пет години и имат за цел създаване на благоприятни условия за българите, живеещи извън България, в сферата на науката, културата, образованието и здравеопазването. Програмата може да обхваща и мероприятия, свързани с опазването на обекти в чужбина, съставляващи част от българското културно-историческо наследство.

(4) Програмите се осъществяват чрез проекти, одобрявани от съответното министерство на конкурсна основа, финансирането на проектите се осъществява чрез съответното министерство в рамките на средствата, предвидени по съответната програма.

(5) Условията и редът за участие във всяка от програмите се определят от съответното министерство, съгласувано с Националния съвет за българите, живеещи извън България."

Тук комисията предлага преномерация на текста - да стане чл. 24, както и навсякъде, където е записано "България", да се запише "Република България", и където е изписано цялото наименование " Националния съвет за българите, живеещи извън Република България", да се запише "Националния съвет".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 24 така, както е предложен от вносителя, с направените от комисията уточнения и промени.

Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.

Член 24 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: "Чл. 31. (1) Националният съвет съдейства за разработването и одобрява частни програми за българите, живеещи извън България.

(2) финансирането на частните програми се осъществява чрез Националния съвет за българите, живеещи извън България, от частни лица и средства на Националния съвет, постъпили като дарения, завещания, помощи и други.

ББ/ВЙ 285.4*

 

----------------------------------------

*стр.1-4: ББ/ВЙ 285.1; ББ/ВЙ 285.2; ББ/ВЙ 285.3; ББ/ВЙ 285.4