9 декември 2023г.

Зачатие на света и праведна Анна, имен ден на Ана и др. Ден за борба с корупцията

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Стенограма - продължение 8

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 25 и предлага да бъде преномериран в чл. 18 и да добие следното съдържание:

"Чл. 18. (1) Националният съвет за българите, живеещи извън Република България, е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в град София.

(2) Средствата по ал. 1 се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

(3) Националният съвет приема правилник за своята организация и дейност."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Сунгарски.

Желае ли някой думата по новия чл. 18? Не виждам желаещи.

Моля, гласувайте чл. 18 така, както беше докладван от господин Сунгарски.

Гласували 115 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 4.

Член 18 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията предлага чл. 26 на вносителя да се преномерира в чл. 19 и да придобие следната редакция:

"Чл. 19. (1) Националният съвет за българите, живеещи извън Република България, се състои от девет членове.

(2) Народното събрание избира за срок от пет години председателя на Националния съвет и шест от неговите членове, като пет от тях се избират измежду българите, живеещи извън Република България.

(3) Предложението по ал. 2 се прави от председателя на Народното събрание, който взема предвид мнението на българските общности в чужбина.

(4) Президентът на Република България назначава един от членовете на Националния съвет.

(5) Министерският съвет определя един от министрите за член на Националния съвет."

Мога да ви прочета и следващия член. Комисията предлага да се създаде нов чл. 20 със следното съдържание:

"Чл. 20. (1) Пълномощията на председателя на Националния съвет или на негов изборен член се прекратяват предсрочно при:

1. подаване на оставка пред председателя на Народното събрание;

2. трайна невъзможност да участва в работата на Националния съвет;

3. влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

4. смърт.

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 и 3 пълномощията се прекратяват с решение на Народното събрание."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Стефан Мазнев има думата.

СТЕфАН МАЗНЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател! Предлагам в чл. 20, ал. 2 - "в случаите на ал. 1, т. 2 и 3 пълномощията се прекратяват с решение на Народното събрание", т. 3 да отпадне и да остане само: "в случаите на ал. 1, т. 2", тъй като едва ли трябва да се взема решение на Народното събрание, когато има влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

Затова предлагам т. 3 да отпадне в ал. 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря Ви, господин Мазнев.

Други колеги желаят ли думата? Не виждам.

Ще гласуваме поотделно двата текста.

Най-напред гласуваме предложението на комисията за новия чл. 19 така, както беше предложен от господин Сунгарски.

Моля, гласувайте.

Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.

Член 19 е приет.

Сега пристъпваме към гласуването на чл. 20.

Има предложение на народния представител Стефан Мазнев в ал. 2 да отпадне препращането към т. 3, тоест текстът да гласи: "в случаите на ал. 1, т. 2 пълномощията се прекратяват с решение на Народното събрание".

Моля режим на гласуване по предложението на господин Мазнев.

Гласували 98 народни представители: за 16, против 40, въздържали се 42.

Предложението не се приема.

Моля, гласувайте чл. 20 така, както се предлага от комисията и беше предложен от господин Сунгарски.

Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма.

Член 20 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Има предложение на комисията да се създаде нов чл. 21 със следното съдържание:

"Чл. 21. Административното обслужване на Националния съвет се урежда с Правилника за прилагането на закона."

Има предложение, госпожо председател, за заместващ текст, който да гласи следното:

"Дейността на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България, се подпомага от администрация, образувана при условията и по реда на Закона за администрацията."

Мисля, че този текст е по-чист, отколкото текста, който сме гледали в комисията. Призовавам залата да подкрепи това съдържание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Господин Сунгарски, извинявайте, ще Ви помоля да повторите още веднъж новия текст, тъй като залата не беше съсредоточена.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Предлагам текстът на чл. 21 да добие следното съдържание:

"Чл. 21. Дейността на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България, се подпомага от администрация, образувана при условията и по реда на Закона за администрацията."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря ви.

Някой от колегите желае ли думата?

Господин Юнишев има думата.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Благодаря Ви, госпожо председател!

Уважаеми колеги, тъй като господин председателят на комисията беше изключително кратък, аз бих искал да обоснова защо така наречения от господин Ганев "хубав текст" е необходим да замести първия.

Преди всичко ние трябва да си обясним какъв орган е Националният съвет, а вече гласувахме в чл. 18, че той е юридическо лица на бюджетна издръжка.

Следователно той е държавен орган.

РД/МД 284.4*

---------------------------------
*стр.1-4: РД/МД 284.1; РД/МД 284.2; РД/МД 284.3; РД/МД 284.4