9 декември 2023г.

Зачатие на света и праведна Анна, имен ден на Ана и др. Ден за борба с корупцията

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Стенограма - продължение 12

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

АТАНАС ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С оглед на изключителната важност на законопроекта на господин Панев от името на Парламентарната група на Демократичната левица предлагам дебатите по този въпрос да бъдат излъчвани директно по Българското национално радио и по Българската национална телевизия. (Ръкопляскания в ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Пантелеев.

Има ли противно становище? Няма.

Моля, гласувайте процедурното предложение на господин Пантелеев.

Гласували 164 народни представители: за 89, против 52, въздържали се 23.

Предложението е прието.

За процедура има думата госпожа Масларова.

ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предвид колосалното значение на този законопроект, внесен от колосалния учен господин Панев, ние предлагаме да се удължи работното време на парламента до приемането на законопроекта на първо четене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Масларова.

Има ли противно становище?

Има думата господин Рафаилов.

ПЕТЪР РАФАИЛОВ (СДС): Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Поради неприкритата ирония на уважаваната от мен колежка, аз считам предложението направено неискрено, а с друга цел. И тъй като никога не приемам подобни цели, които противоречат на нормалната практика в Народното събрание и не признавам иронията, тъй като Народното събрание не е място, където да се посочват такива чувства, аз се противопоставям на това предложение. Предлагам това предложение на колежката да не бъде подкрепено и Народното събрание да работи с нормално работно време. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Рафаилов.

Поставям на гласуване предложението на госпожа Емилия Масларова за удължаване на работното време до приключването на тази точка в рамките на два часа.

Моля, гласувайте.

Гласували 164 народни представители: за 65, против 94, въздържали се 5.

Предложението не се приема.

За процедура има думата господин Румен Такоров.

РУМЕН ТАКОРОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Предлагам да прегласуваме гласуваното по така предложената ни точка, защото господин Панев гласува с 6 карти. Можете да проверите седящите до него, че са гласували в момента. Кажете имената на тези, чиито места са до Вас, да проверим дали са гласували или не. (Оживление в залата.) Кажете имената, кои са? Проверете. Аз искам да проверите, господин председател, дали господин Панев е гласувал с няколко карти и ако е гласувал, да го отстраните от заседанието. Благодаря. (Оживление и ръкопляскания е ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Такоров.

Искате да прекъсна заседанието и да проверим? Нищо не ми коства. Мога и поименна проверка да направя, знаете, неведнъж съм го правил.

Поставям на прегласуване предложението на госпожа Емилия Масларова.

Моля, гласувайте.

И не гласувайте с чужди карти! (Смях е залата.) Да няма динамика в залата и движение. Всеки да си седне на мястото.

Гласували 162 народни представители: за 62, против 93, въздържали се 7.

Предложението не се приема.

Има думата за процедура господин Драгомир Драганов.

ДРАГОМИР ДРАГАНОВ (ЕЛ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Поради изключителните последствия, които този закон ще има за правния мир, правя процедурно предложение да бъде поканен министърът на правосъдието господин Теодосий Симеонов да присъства още на първото четене. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Драганов, знаете много добре, че министрите не се канят, те имат право винаги да присъстват. (Обаждания от ДЛ.)

Благодаря Ви за предложението. Няма да го поканя. Ако бяхте поискали да присъства заместник-министър, щях да го подложа на гласуване.

Има думата господин Пантелеев.

АТАНАС ПАНТЕЛЕЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Начинът, по който беше обсъждана до този момент предложената от господин Панев точка създава у мен впечатлението, че в групата на Съюза на демократичните сили съществува голям хаос по този въпрос. Ето защо моля най-настоятелно да поканите ръководството на Парламентарната група на СДС да заеме местата си на първия ред. (Смях в ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Пантелеев, правя Ви забележка, защото това не е процедура и нарушавате правилника. (Оживление в ДЛ.)

Има думата вносителят господин Георги Панев.

Знаете, че когато в тримесечен срок водещата комисия няма становище, законите могат да се гледат и без становище на водещата комисия.

ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители?

Моето слово, като вносител и от името на подписалите го 40 души народни представители, ще се изрази единствено в прочитане на самия текст на закона, който е кратък и говори сам за себе си.

ОБАЖДАНЕ ОТ ДЛ: Прочети ги! Мотивите си кажете!

ГЕОРГИ ПАНЕВ: И така, "Закон за обявяване незаконността на комунистически режим в България.

Чл. 1. (1) Народното събрание на Република България констатира, че Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия, комунисти) идва на власт на 9 септември 1944 г. (ръкопляскания в ДЛ и възгласи: "Браво!") с помощта на чужда сила, обявила война на България и в нарушение на действащата по това време Търновска конституция. (Шум в ДЛ, обаждания.)

(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до края на 1989 г., довело страната до национална катастрофа. (Шум в ДЛ)

Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия на всички равнища са отговорни за:

1. Целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация.

2. Съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи.

3. Моралният и икономически упадък на държавата. (Ръкопляскания в ДЛ и възгласи: "Браво!")

4. Установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело до разруха. (Ръкопляскания в ДЛ.)

5. Погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост.

6. Рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи.

7. Провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението.

8. Злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия.(Обаждания от ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Марангозов, моля за тишина!

ГЕОРГИ ПАНЕВ: 9. Безогледното унищожаване на природата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: И господин Павлов!

Сл.Р/ЗТ 288.4*

 

 

-----------------------------------------

*стр.1-4: Сл.Р/ЗТ 288.1; Сл.Р/ЗТ 288.2; Сл.Р/ЗТ 288.3; Сл.Р/ЗТ 288.4