Стенограма - продължение 1

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Продължаваме с чл. 12.

Комисията предлага да се подкрепи по принцип текста на вносителя и да се преномерира в чл. 9 със съответното съдържание, което ще прочета:

"Чл. 9. Българите, живеещи извън Република България, имат право да придобиват безплатно основно и средно образование в държавните и общинските училища в Република България, при условията и по реда за българските граждани.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Моля, гласувайте чл. 9 така, както е предложен от комисията.

Гласували 110 народни представители: за 110, против и въздържали се няма.

Член 9 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Към следващия чл. 13 комисията има следното предложение: първо, да бъде преномериран в чл. 10, и, второ, да бъде прередактиран по следния начин:

"Чл. 10. (1) Българите, живеещи извън Република България, имат право да придобиват висше образование в държавните висши училища в Република България при условията, предвидени за българските граждани.

(2) Министерският съвет утвърждава ежегодно броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 1 по висши училища и специалности, както и определя облекчен ред за тяхното приемане.

(3) Българите, живеещи извън Република България, които не са в състояние сами да заплащат разходите за своето обучение, могат да кандидатстват по програми, финансово осигурени от държавния бюджет, от висшето училище или от други източници."

По следващия чл. 14 има предложение на комисията за отпадане на предложения от вносителя текст.

Що се отнася до чл. 15, комисията предлага той да бъде преномериран в чл. 11 и да придобие следното съдържание:

"Чл. 11. (1) Българите, живеещи извън Република България, получават помощ от български институции и организации чрез преподаватели, учебни пособия, материални средства или по друг подходящ начин за обучение на български език, за изучаване на българска литература, история, география и други дисциплини съгласно нормите на международното право, местното законодателство и двустранни спогодби и договорености.

(2) Българската държава създава условия за повишаване квалификацията на преподавателите по изучаваните на български език дисциплини в чужбина, а при необходимост командирова български преподаватели.

(3) Износът на учебници и учебни помагала за посочените в ал. 1 цели се освобождава от мита, митни сборове и такси и се осъществява чрез съответните държавни институции."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Има ли изказвания? Няма.

Моля, гласувайте членове 10 и 11 така, както са предложени от комисията.

Гласували 99 народни представители: за 99, против и въздържали се няма.

Членове 10 и 11 са приети.

Моля, гласувайте предложението на комисията чл. 14 на вносителя да отпадне.

Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.

Предложението е прието и чл. 14 отпада.

Половин час почивка. (Звъни.)

ВП/МД 277.2*

-----------------------------------------

*стр.1-2: ВП/МД 277.1; ВП/МД 277.2