Публикации в "Държавен вестник", свързани с концерна АКБ

 


ДВ, бр. 93 от 02.11.1993 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира под № 10941, т.153а, р.1, стр.110, по ф.д.№19869/93 дружество с ограничена отговорност с фирма "Три - С"-ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Триадица", ул.Неофит Рилски 32, и с предмет на дейност: охрана на обекти (физически и юридически лица), вътрешно- и външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., със съдружници "Телетек - 90"-ООД, "Сенсус"-ООД, СД "АКБ", "Рапид 3"-ООД, и Златко Георгиев Виденов и се представлява и управлява от Борис Димитров Гарванов.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 9 от 30.01.1996 г.

 

Съветът на директорите на "АКБ Консорциум"-АД, София, на основание чл.223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 6.III.1996г. в 13 ч. в дружеството, ул.Трапезица 4, при следния дневен ред: 1.годишен отчет за 1995г.; 2.гласуване на дивиденти за 1995г.; 3.избиране на нов член на съвета на директорите; 4.предприемане на организационно-технически действия за лицензиране на приватизационен фонд. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да участват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 8.III.1996г. в 13ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 15 от 20.02.1996 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал. 2 ТЗ регистрира под №15566, т.199, р.1, стр.192, по ф.д.№6531/94 на 4 състав дружество с ограничена отговорност с фирма "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, със седалище и адрес на управление София, община "Витоша", Киноцентър - СИФ-Бояна, и с предмет на дейност: издателска, рекламна, продуцентска и импресарска дейност, тиражиране и разпространение на печатни изделия, транспортна дейност и таксиметрови услуги, изкупуване, преработка и търговия с промишлена и селскостопанска продукция, охранителна и детективска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, вътрешен и международен туризъм, осъществяване на сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредническа, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, изкупуване на диворастящи плодове и гъби, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници Николай Йорданов Банев и Костадин Вълчев Костадинов и се представлява и управлява от Николай Йорданов Банев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 104 от 06.12.1996 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал. 2 ТЗ регистрира под №22423, т.269, р.I, стр.164, по ф.д.№24086/94 на 4 състав акционерно дружество "АКБ - консорциум"-АД, със седалище и адрес на управление София, община "Възраждане", ул. Трапезица 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлена продукция, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, комисионна и консигнационна търговия, издателска, рекламна, продуцентска и импресарска дейност, тиражиране и разпространение на печатни произведения, транспортна, охранителна и детективска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, осъществяване на сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 17 096 500 лв., разпределен в 34 193 поименни акции по 500 лв., със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, Ивайло Георгиев Маринов, Костадин Вълчев Костадинов, Георги Савов Раковски и Христо Борисов Гъмзаков, с неограничен срок и се управлява и представлява от Николай Йорданов Банев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 96 от 22.10.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №31978, т.364, р.I, стр.138, по ф.д.№7253/96 на 6 състав акционерно дружество "АКБ - Форес"-АД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ул.Трапезица 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, търговско посредничество и представителство, сделки с недвижими имоти, вкл. и отдаване под наем, вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции по 1000 лв., с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, Ивайло Георгиев Маринов, Янко Георгиев Николов, Вацлавик Ян, Кръчмарш Томаш, и се управлява и представлява от председателя - изпълнителен директор на съвета на директорите Николай Йорданов Банев самостоятелно и от изпълнителните директори Ивайло Георгиев Маринов и Янко Георгиев Николов заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 104 от 06.12.1996 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №22423, т.269, р.I, стр.164, по ф.д.№24086/94 на 4 състав акционерно дружество "АКБ - консорциум"-АД, със седалище и адрес на управление София, община "Възраждане", ул.Трапезица 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлена продукция, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, комисионна и консигнационна търговия, издателска, рекламна, продуцентска и импресарска дейност, тиражиране и разпространение на печатни произведения, транспортна, охранителна и детективска дейност, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, осъществяване на сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 17 096 500 лв., разпределен в 34 193 поименни акции по 500 лв., със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, Ивайло Георгиев Маринов, Костадин Вълчев Костадинов, Георги Савов Раковски и Христо Борисов Гъмзаков, с неограничен срок и се управлява и представлява от Николай Йорданов Банев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 69 от 20.08.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира под №28416, т.330, р.I, стр.12, по ф.д.№19278/95 на 5 състав еднолично дружество с ограничена отговорност "Акб 1990"-ЕООД, със седалище и адрес на управление София, община "Витоша", Киноцентър - студия за игрални филми "Бояна", и с предмет на дейност: физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, охрана на стопански и административни сгради и обекти. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Дочка Колева Банева.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 90 от 08.10.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира под №15556, т. 199, р.I, стр.192, по ф.д.№ 6531/94 на 4 състав промени за "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: Костадин Костадинов Костадинов и Елена Костадинова Костадинова встъпват в дружеството като правоприемници на починалия съдружник Костадин Вълчев Костадинов; Костадин Костадинов Костадинов се определя за особен представител на непълнолетната Елена Костадинова Костадинова; регистрира увеличение на капитала на 100 000 лв.; вписва за управител Анна Димитрова Главинова, която ще управлява и представлява дружеството.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 96 от 22.10.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №31978, т.64, р.I, стр.138, по ф.д.№7253/96 на 6 състав акционерно дружество "АКБ - Форес"-АД, със седалище и адрес на управление София, район "Възраждане", ул.Трапезица 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, търговско посредничество и представителство, сделки с недвижими имоти, вкл. и отдаване под наем, вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции по 1000 лв., с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, Ивайло Георгиев Маринов, Янко Георгиев Николов, Вацлавик Ян, Кръчмарш Томаш, и се управлява и представлява от председателя - изпълнителен директор на съвета на директорите Николай Йорданов Банев самостоятелно и от изпълнителните директори Ивайло Георгиев Маринов и Янко Георгиев Николов заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 105 от 12.11.1997 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ регистрира под №31889, т.363, р.I, стр.162, по ф.д.№3756/96 на състав акционерно дружество "АКБ - Индустрия"-АД, със седалище и адрес науправление София, район "Витоша", Киноцентъра Сиф Бояна, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия с промишленапродукция, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, комисионна и консигнационна търговия, издателска и рекламна дейност, продуцентска и импресарска дейност, тиражиране и разпространение на печатни произведения, транспортна дейност и таксиметрови услуги, охранителна и детективска дейност, вътрешнотърговска и външно-икономическа дейност, вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 1000лв., с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Ленин Иванов Манджуков, Павел Иванов Хайтов и Ито Тодоров Итов, и се управлява и представлява колективно винаги най-малко от двама членове на съвета на директорите.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 21 от 20.02.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира под №15566, т. 199, р.1, стр.192, по ф.д.№6531/94 на 4 състав промени за "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: вписва за съдружници Анна Димитрова Главинова, Павел Иванов Хайтов и Ивайло Георгиев Маринов; заличава съдружниците Костадин Костадинов Костадинов и Елена Костадинова Костадинова; увеличава капитала от 100 000 лв. на 300 000 лв.; вписва за управител Дочка Колева Банева и Павел Иванов Хайтов; дружеството се представлява самостоятелно от управителя Дочка Колева Банева или заедно от двамата управители Анна Димитрова Главинова и Павел Иванов Хайтов; вписва ново седалище и адрес на управление - София, район "Изгрев", ул. Жолио Кюри 20, ет.10 и 11.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 34 от 25.03.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира под №42493, т.465, р.I, стр.104, по ф.д.№10031/97 на 5 състав дружество с ограничена отговорност "Компания за представителство и дистрибуция" - ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10, и с предмет на дейност: производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, информационна, консултантска и рекламна дейност (без кино и печат), инженерингова и проектантска дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, складови сделки, стоков контрол, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сделки с различни видове вещи, вещни права и интелектуална собственост, посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина (без процесуално представителство), сервизна дейност и различни видове услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници "АКБ - компания за инвестиции и сигурност"-ООД, и "Пиринска инвестиционна компания"-АД, с неограничен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от Емил Страхилов Костадинов и Ваньо Стоянов Гошев заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 78 от 08.07.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 19099/91 промени за "Асансьорни сервизи"-АД: заличава члена на съвета на директорите Радослав Ангелов Тухчиев; вписва за член на съвета на директорите "АКБ - индустрия"-АД, представлявано от Цветан Любомиров Кирилов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Николай Димитров Милков самостоятелно или от председателя на СД Цветан Любомиров Кирилов (като представител на "АКБ - индустрия"-АД) и зам. председателя на СД Борислав Руменов Манахилов заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 91 от 05.08.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 4916/98 вписа в търговския регистър акционерно дружество Пенсионно-осигурителен фонд "АКБ - Форес социален"-АД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10 и 11, и с предмет на дейност: допълнително пенсионно осигуряване - създаване и управление на фондове, предназначени за изплащане на допълнителни пенсии или на други парични суми при настъпване на предвидени в закон или в осигурителен договор събития и/или условия, всякаква друга незабранена със закон търговска дейност, свързана и необходима за осъществяване на допълнителното пенсионно осигуряване. Дружеството е с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас по 1000 лв., с неопределен срок, с надзорен съвет в състав: Николай Йорданов Банев, Константин Петков Карамитрев, Георги Стайков Граматиков, Валентин Кирилов Николов и Любомир Владимиров Пеев, и управителен съвет в състав: Тодор Костов Бояджиев - председател, Галина Тодорова Никифорова - изпълнителен директор, и Гергана Тодорова Маринова, и се представлява от изпълнителния директор Галина Тодорова Никифорова.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 102 от 01.09.1998 г.

 

Агенция за приватизация

 

"Полимери" - АД, гр. Девня - 24% от капитала, продадени на "АКБ Корпорация"-АД, за 12 950 163 щ. д., платими: 50% от покупната цена в брой в деня на подписване на договора и 50% от покупната цена чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, в срок до 30 дни от датата на подписване на договора.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 114 от 02.10.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 19099/91 промени за "Асансьорни сервизи"-АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 4.V.1998г.; вписва увеличение на капитала от 17 367 000 на 50 364 300 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите от 1000 на 2900 лв.; заличава досегашния съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: Цветан Любомиров Кирилов (като представител на "АКБ - Индустрия"-АД) - зам.-председател, Атанаска Христова Илиева - председател, и Николай Димитров Милков - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Николай Димитров Милков самостоятелно и от председателя на СД Атанаска Христова Илиева и зам.-председателя на СД Цветан Любомиров Кирилов (като представител на "АКБ - Индустрия"-АД) заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 122 от 21.10.1998 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 10950/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "АКБ Транс"-ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и реализация на стоки и услуги, товарни и таксиметрови превози, спедиторска дейност, търговия с оръжие (след лицензиране), консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, "Еконт Транс"-АД, и Петър Делчев Делчев и се управлява и представлява от Петър Делчев Делчев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 7 от 26.01.1999 г.

 

Силистренският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира с решение № 1273 от 15.ХII.1998г. по ф.д.№ 1867/91 промени за "Първи май"-АД: увеличава капитала от 17 032 000 на 51 096 000 лв., разпределен в 17 032 поименни безналични акции по 3000 лв.; освобождава членовете на СД Палмиро Николов Калчев и Тодор Атанасов Тодоров; вписва новите членове на СД Димитър Желязков Караиванов, АКБ "Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, представлявано от Димитър Антонов Василев, Иван Пенев Кабаков, Росен Добрев Вълчев и Благоевст Георгиев Няголов; вписва помени в устава; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Росен Добрев Вълчев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 31 от 06.04.1999 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира по ф.д.№ 10031/97 промени за "Компания за представителство и дистрибуция"-ООД: заличава съдружника "АКБ - компания за инвестиции и сигурност"-ООД. Дружеството продължава дейността си като "Компания за представителство и дистрибуция (КПД)"-ЕООД, с непроменено седалище и адрес на управление, с неопределен срок и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв. Едноличен собственик е "Пиринска инвестиционна компания"-АД; заличава управителите Емил Страхилов Костадинов и Ваньо Стоянов Гошев; вписва за управител Димитър Методиев Тилев. Дружеството се управлява и представлява от Димитър Методиев Тилев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 40 от 30.04.1999 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира по ф.д.№6531/94 промяна за "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: вписа увеличение на капитала от 300 000 лв. на 5 000 000 лв.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 41 от 04.05.1999 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 639/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Мениджмънт Консултинг"-ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Красна поляна", кв. Разсадника, ул.Райна Княгиня, бл. 79, ет.1, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и реализация на стоки и услуги, консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Дочка Колева Банева, "Полимери"-АД, "Елма"-АД, "Песнионно-осигурителен фонд "АКБ - Форест Социален"-АД, и "Полимери Ин" - ЕООД, и се управлява и представлява от Петя Янчева Райкова.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 61 от 06.07.1999 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№3756/96 промени за "АКБ - Индустрия"-АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите от 6.VI.1998 г.; премества седалището и адреса на управление в София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюро 20, ет.10; вписва увеличение на капитала от 1 000 000 лв. на 50 000 000 лв. чрез увеличение номиналната стойност на вече издадените акции от 1000 на 50 000 лв.; заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Ленин Иванов Манджуков; вписва като член на СД Георги Евгениев Гиздов; вписва съвет на директорите в състав: Георги Евгениев Гиздов - председател, Павел Иванов Хайтов и Ито Тодоров Итов; дружеството ще се представлява заедно от изпълнителните директори Павел Иванов Хайтов и Ито Тодоров Итов.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 91 от 19.10.1999 г.

 

ХАД "АКБ Корпорация", София

 

1. Управителният съвет на ХАД "АКБ Корпорация", София, на основание чл.223 ТЗ свиква годишно редовно общо събрание на акционерите на 24.ХII.1999г. в 10ч. в Елхово, област Ямбол, в стола на "Лемекон"-АД, при следния дневен ред: 1.отчет на управителния съвет за дейността на дружеството през 1998г.; проект за решение - ОС приема отчета на управителния съвет за 1998г.; 2.приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1998г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1998г.; 3.избор на експерт-счетоводител за 1999г.; проект за решение - ОС приема предложения експерт-счетоводител за 1999г.; 4.освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1998 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за дейността им през 1998г.; 5.разпределение на печалбата за 1998г. и разглеждане на предложението на управителния съвет за изплащане на дивидент за 1998г.; проект за решение - ОС приема предложеното разпределение на печалбата за 1998г. и изплащането на дивидента за 1998г.; 6.приемане предложението на управителния съвет за увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на управителния съвет за увеличаване капитала на дружеството; 7.разни. При липса на кворум на основание чл.227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на събранието започва на 24.ХII.1999г. в 8ч. и 55мин. и ще приключи в 9ч. и 55мин. Материалите за събранието със съответните проекторешения са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 93 от 26.10.1999 г.

 

Русенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение №2348 от 20.IХ.1999г. по ф.д.№1396/99 дружество с ограничена отговорност "Чинтранс"-ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул.Фердинанд 1, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и реализация на стоки и услуги, консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговска дейност в областта на доставката, продажбата, гаранцията и извънгаранционния ремонт на селскостопански транспортьори, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници "АКБ - индустрия"-АД, и "Русе - С"-ООД, управлява се от Иван Йорданов Иванов и Цветан Любомиров Кирилов и се представлява от Иван Йорданов Иванов и Цветан Любомиров Кирилов заедно и от Цветан Любомиров Кирилов отделно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 7 от 25.01.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. №31187/92 промени за "Биоинвест"-АД: вписва изменения и допълнения в устава, приети от общото събрание на акционерите; деноминира капитала от 50 152 000 лв. на 50 152 лв., разпределен в 25 076 непривилегировани поименни неделими и безналични акции с право на глас по 2 лв.; допълва предмета на дейност с "движими вещи, външнотърговска, лизингова, посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина (след разрешение на МТСП); заличава членовете на съвета на директорите Галина Тодорова Никифорова, Димитър Георгиев Шопов и "Централен фонд - холд"-АД; вписва нов съвет на директорите в състав: председател - "Агросет"-ООД, представлявано от Дочка Колева Банева, зам.-председател - "Партнърс комерс"-ЕООД, представлявано от Богомил Марков Попов, и изпълнителен директор - "АКБ - Индустрия"-АД, представлявано от Галина Тодорова Никифорова; дружеството се представлява от Галина Тодорова Никифорова като представител на изпълнителния директор "АКБ - Индустрия"-АД.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 33 от 21.04.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 31187/92 промени за "Биоинвест"-АД: заличава члена на съвета на директорите "Агросет"-ООД; вписва за член на съвета на директорите Дочка Колева Банева; заличава изпълнителния директор "АКБ - Индустрия"-АД; вписва за председател на съвета на директорите и изпълнителен директор Дочка Колева Банева; заличава като представител на "АКБ - Индустрия"-АД, в съвета на директорите Галина Тодорова Никифорова; вписва за представител на "АКБ - Индустрия"-АД, в съвета на директорите Виолета Атанасова Божкова; дружеството се представлява от изпълнителния директор Дочка Колева Банева.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 37 от 05.05.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ и §5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д.№13348/96 за "АКБ Корпорация"-АД: вписва увеличение на капитала от 2 843 483 000 неденоминирани лв. на 3 980 876 200 неденоминирани лв. чрез увеличаване номиналната стойност на акциите от 1000 неденоминирани лв. на 1400 неденоминирани лв.; деноминира капитала от 3 980 876 200 лв. на 3 980 876,20 лв., разпределен в 2 843 483 поименни акции по 1,40 лв.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 41 от 19.05.2000 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ и §5 ЗДЛ регистрира по ф.д.№ 4916/98 промени за "Пенсионно-осигурителен фонд АКБ - Форес социален"-АД: вписва вливане на "Полимери Ин"-ЕООД, в дружеството при условията на универсално правоприемство; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас по 1лв.; вписва увеличение на капитала в резултат на вливането от 50 000 лв. на 5 050 000 лв., като 5 000 000 дружествени дяла от капитала на "Полимери Ин" - ЕООД, собственост на "Полимери"-АД, Девня, се заменят с 5 000 000 поименни акции от капитала на "Пенсионно-осигурителен фонд АКБ - Форес социален"-АД, разпределен в 5 050 000 обикновени поименни акции по 1лв.; вписва промяна в наименованието - "Пенсионно-осигурителен фонд Гаранция"-АД; вписва нов устав, приет на общото събрание на "Пенсионно-осигурителен фонд Гаранция" - АД.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 56 от 11.07.2000 г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение №1058 от 22.V.2000г. по ф.д.№567/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "АКБ индустрия"-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.Софийско шосе 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки, незабранени със закон, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други дейности, незабранени със закон, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин, лизинг, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин, издателска и/или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, приватизационни сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Красимир Делчев Табаков.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 56 от 11.07.2000 г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение №1058 от 22.V.2000г. по ф.д.№567/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "АКБ индустрия"-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.Софийско шосе 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки, незабранени със закон, менителници, записи на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други дейности, незабранени със закон, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин, лизинг, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности, чийто обем налага делата им да се водят по търговски начин, издателска и/или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, приватизационни сделки, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Красимир Делчев Табаков.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 84 от 13.10.2000 г.

 

Министерство на икономиката

 

Миноритарен пакет акции, представляващ 40% от регистрирания капитал на "Първи май"-АД, с. Главиница, продаден чрез конкурс на "АКБ" - ООД, София, за 104 395 лв.;

 

 

 

 

 

ДВ. Бр.7 от 23.01.2001г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение №2417 от 4.ХII.2000г. по ф.д.№567/2000 регистрира промяна за "АКБ Индустрия"-ЕООД: променя фирмата на "Индустрия" - ЕООД.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 69 от 07.08.2001 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 и чл.261 ТЗ с решение по ф.д.№ 3966/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Къмпани билд комерс"- ООД, образувано чрез разделяне на "Асансьорни сервизи"-АД, на две нови дружества. Дружеството е със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и реализация на стоки и услуги, консултантска, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5210 лв., правоприемник е на съответната част от активите и пасивите на "Асансьорни сервизи"-АД, съгласно разделителен протокол по баланс към 30.VI.1999г., със съдружници "АКБ Корпорация"-АД, и Холдинг "Света София"-АД, и се управлява и представлява от Атанаска Христова Илиева и Цветан Любомиров Кирилов заедно или от Цветан Любомиров Кирилов самостоятелно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 75 от 28.08.2001 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д.№6531/94 за "АКБ – Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 82 от 25.09.2001 г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение №802 от 4.V.2001 г. по ф.д.№ 1247/98 вписа нова фирма на "Динамо - продукт"-ЕООД, - "Турист продукт"-ООД; заличава управителя и представител Николай Данаилов Лалев; вписа за съдружници "Партнърс комерс" - ЕООД, "Русалка тур"-ООД, "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност" - ООД, Красимир Павлов Георгиев и Иван Димитров Стоянов; заличава едноличния собственик на капитала "Динамо - Сл."-АД; вписа нов предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; дружеството се управлява и представлява от Красимир Павлов Георгиев и Иван Димитров Стоянов заедно и поотделно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 82 от 25.09.2001 г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение №803 от 4.V.2001 г. по ф.д.№1248/98 вписа нова фирма на "Динамо - турс"-ЕООД - "Блясък"-ООД; заличава едноличния собственик на капитала "Динамо - Сл."-АД; заличава управителя и представител на дружеството Росица Димитрова Григорова; вписа за съдружници "Къмпани билд комерс"-ООД, "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, Николай Йорданов Банев и Павел Иванов Хайтов; вписа нов предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; дружеството се управлява и представлява от Николай Йорданов Банев и Павел Иванов Хайтов заедно и поотделно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 109 от 18.12.2001 г.

 

Хасковският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение от 11.VI.2001г. по ф.д.№15/92 вписа в търговския регистър промени за "Електра"-АД: вписа промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 4; заличава като член на съвета на директорите "АКБ Индустрия"-АД, представлявано от Павел Иванов Хайтов; вписа като членове на съвета на директорите "Тежка механизация"-ООД, Хасково, представлявано от пълномощника Йордан Вълчев Банев, Лилия Златанова Петрова, "Партнърс комерс"-ЕООД, представлявано от Николай Йорданов Банев, и Георги Иванов Георгиев; увеличава капитала на дружеството на 195 960 лв. чрез издаване на 130 640 нови акции с номинална стойност 1 лв.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Георги Иванов Георгиев и Лилия Златанова Петрова заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 41 от 23.04.2002 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ с решение от 14.I.2002г. по ф.д.№ 12329/2001 вписа в търговския регистър акционерно дружество "АКБ - Актив"-АД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.11, офис 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна и спедиционна дейност, финансови консултации, сделки с интелектуална и индустриална собственост, с патенти, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, гаранционни, складови сделки и стоков контрол, маркетинг и рекламна дейност, лизинг, факторинг, трансфер на ноу-хау, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, и с капитал 110 000 лв., разпределен в 2200 поименни акции с право на глас с номинална стойност 50лв. Дружеството е с неограничен срок, с надзорен съвет в състав: Николай Йорданов Банев - председател, "Партнърс комерс"-ЕООД, представлявано от Мария Николаева Банева - зам.-председател, и "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, с управителен съвет в състав: Валентина Николова Колева - председател, Мария Николова Банева - зам.-председател, и Димитър Желязков Караиванов - изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор Димитър Желязков Караиванов.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 47 от 10.05.2002 г.

 

Софийският градски съд допълва решението си от 14.I.2002г. по ф.д.№12329/2001 за "АКБ - актив" - АД, както следва: дружеството е образувано при условията на чл.261 ТЗ чрез сливане на следните дружества: "Балканкар - Ин"-ООД, ф.д.№ 12990/99 на СГС, "Трейд партнърс"-ООД, ф.д.№11580/98 на СГС, "Агросет"-ООД, ф.д.№ 4408/99 на СГС, и "Авто електро консултинг - 2"-ООД, по ф.д.№622/2001 по описа на Сливенския окръжен съд; дружеството е правоприемник на всички активи и пасиви на "Балканкар - Ин"-ООД, "Трейд партнърс"-ООД, "Агросет"-ООД, и "Авто електро консултинг - 2"-ООД; уставният капитал на дружеството се формира от сумата от дружествения капитал на сливащите се четири дружества, като съответният брой притежавани дружествени дялове от всеки съдружник се заменя със същия брой акции от новоуреденото дружество; вписва прекратяване без ликвидация на "Балканкар - Ин"-ООД, "Трейд партнърс"-ООД, "Агросет"-ООД, и "Авто електро консултинг - 2"-ООД, чрез сливане при условията на универсалното правоприемство.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 50 от 18.05.2002 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира по ф.д.№ 11130/2000 промени за "Гаранция Нет"-АД:вписва промяна в наименованието - "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите на 17.I.2002г.; вписва увеличение на капитала от 2 050 000 лв. на 6 338 760 лв. чрез издаване на нови 4 288 760 акции с номинална стойност 1 лв.; вписва промяна на системата на управление от едностепенна в двустепенна; заличава членовете на съвета на директорите Николай Йорданов Банев, "Агросет" - ООД, и "Балканкар - Ин"-ООД; вписва надзорен съвет в състав: председател - Николай Йорданов Банев; зам.-председател - "АКБ - Актив"-АД (рег. по ф.д.№ 12329/2001 на СГС), представлявано от Мария Николова Банева, и "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД (рег. по ф.д.№6531/94 при СГС), представлявано от Антоанета Чавдарова Кутева; вписва управителен съвет в състав: председател - Стефан Петров Досев, зам.-председател - Ивайло Георгиев Маринов, и Димитър Желязков Караиванов; дружеството се представлява от изпълнителния директор Димитър Желязков Караиванов.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 62 от 25.06.2002 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 1909/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Одиторска къща - АКБ"- ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10, с предмет на дейност: проверка и заверка на счетоводни отчети по Закона за счетоводството, финансово-счетоводни и данъчни услуги на физически и юридически лица (без банкова дейност), консултантска дейност на фирми, финансови анализи и диагностика на предприятия, методическа помощ на счетоводната отчетност, икономически анализи и прогнози, експертни и вещни оценки, становища и заключения по счетоводните отчети, експертизи и консултации (без юридически), издателска, посредническа, комисионна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем на имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с вещни права върху тях, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина (когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници "Партнърс Комерс"-ЕООД, Димитър Желязков Караиванов, Анна Димитрова Главинова и Ваня Илиева Луканова и се управлява и представлява от Анна Димитрова Главинова и Ваня Илиева Луканова заедно и поотделно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 106 от 12.11.2002 г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.692, ал.1 ТЗ: одобрява списъка на приетите от временния синдик Красин Кръстев вземания и допълнителния списък от 1.VIII.2002г. на приетите и неприетите от постоянния синдик Снежина Маджарова вземания, против които не са постъпили възражения по реда на чл.690, ал.1 ТЗ; одобрява окончателния списък на приетите от синдика Снежина Маджарова вземания, представляващ неразделна част от настоящото определение; оставя без уважение възраженията на кредиторите "АКБ - КИС"-ООД, София - за пълния размер на предявеното вземане от 82 590,91 лв., "Елматех"-АД, Троян - за пълния размер на предявеното вземане от 349,68лв., "Елма"-АД, Троян, в частта за сумата 13 729,45 лв. от предявеното вземане, "Берое"-АД, Стара Загора - за пълния размер на предявеното вземане от 2555,24 лв., ОББ-АД, София, в частта за сумата 55 241,30 лв. от предявеното вземане и Лидия Георгиева Атанасова от Сливен, в частта за сумата 1490,05 лв. от предявеното вземане; одобрява допълнителния списък по чл.688, ал.1 ТЗ на допълнително предявени от кредиторите на "Динамо - Сливен"-АД, Сливен, вземания и приети от постоянния синдик Снежина Маджарова, представен в СлОС на 10.IХ.2002г.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 119 от 27.12.2002 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 9105/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "АКБ Двадесет и втори век" - ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.11, с предмет на дейност: разработване и усвояване на нови продукти и технологии, трансфер на технологии, консултации и обучение, закупуване на лицензии и ноу-хау, изработване на стратегии и анализи, външна и вътрешна търговия, транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на всякакви стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с всякакви вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници "Партнърс Комерс"-ЕООД, Красимир Павлов Георгиев, Ивайло Георгиев Маринов и Георги Атанасов Георгиев и се управлява и представлява от Красимир Павлов Георгиев и Ивайло Георгиев Маринов заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 6 от 21.01.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира с решение от 6.ХI.2002г. по ф.д.№2520/99 промени за "Алеко спорт - 99"-АД: заличава Ито Тодоров Итов като представител на "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форест"-ХАД, в съвета на директорите на "Алеко спорт - 99"-АД, и вписва Димитър Желязков Караиванов на негово място; заличава Михаил Димитров Димитров като представител на "АКБ Актив" - АД, в съвета на директорите на "Алеко спорт - 99" -АД, и вписва Валентина Николова Колева на негово място; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите - от 3 на 4 членове; вписва като член на съвета на директорите Николай Йорданов Банев; вписва съвет на директорите в състав: "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД (рег. по ф.д.№11130/2000), представлявано от Димитър Желязков Караиванов, "Ваканционен клуб Русалка" - ООД (рег. по ф.д.№520/2001), представлявано от Евгения Златева Генчева, "АКБ Актив" - АД (рег. по ф.д.№12329/2001), представлявано от Валентина Николова Колева, и Николай Йорданов Банев; вписва като изпълнителен директор Евгения Златева Генчева като представител на "Ваканционен клуб Русалка" - ООД.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 53 от 10.06.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. №6531/94 за "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 10 000 лв. на 15 000 лв.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 80 от 09.09.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д.№ 3692/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Изида - Н"-ООД, със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.11, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с домакински порцелан, подови и фаянсови плочки, фрита и други помощни материали за финото керамично производство, производство и търговия в страната и в чужбина с изделия от санитарен порцелан и други керамични изделия, посредническа, комисионна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с вещни права върху тях, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници "АКБ - Актив"-АД, и "Финансово индустриален концерн АКБ - Форес" - АД, и се управлява и представлява от Владимир Богданов Кецкаров.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 84 от 23.09.2003 г.

 

Старозагорският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение №1549 от 23.IV.2003г. по ф.д.№ 1430/99 вписа в търговския регистър промени за "Професионален футболен клуб Берое"-АД: освобождава като членове на надзорния съвет Валентин Танев Василев, Мавродия Бързев Мавродиев и Петър Георгиев Мръцков; избира за членове на надзорния съвет Николай Йорданов Банев, представляващ "Финансово-индустриален концерн АКБ Форес"-ХАД, Евгения Златева Генчева, представляваща "Русалка холидейз"-ООД, Валентина Николова Колева, представляваща "АКБ актив"-АД; освобождава членовете на управителния съвет Петко Димитров Петков, Станислав Танев Василев, Иван Генчев Рашев, Борислав Митев Малчев, Светлана Стойнова Иванова, Иван Тасев Вутов, Таньо Христов Танев и Валентин Димов Грудев; избира за членове на управителния съвет Методи Лазаров Бунджулов, Злати Генчев Дапчев, Божидар Василев Дяков; променя представителната власт, като дружеството се представлява и управлява от Божидар Василев Дяков и Злати Генчев Дапчев само заедно или Методи Лазаров Бунджулов и Божидар Василев Дяков само заедно или Методи Лазаров Бунджулов и Злати Генчев Дапчев само заедно; променя устава.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 91 от 14.10.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ и §5 ЗДЛ регистрира с решение от 12.V.2003г. по ф.д.№24086/94 промени за "АКБ - консорциум"-АД: деноминира капитала от 17 096 500 лв. на 17 096,50 лв., разпределен в 34 193 акции с номинална стойност 0,50 лв.; вписва увеличение на капитала от 17 096,50 лв. на 55 000 лв. чрез издаване на нови 75 807 акции с номинална стойност 0,50 лв.; вписва промяна в номиналната стойност на акциите от 0,50 лв. на 1 лв.; капиталът на дружеството е в размер 55 000 лв., разпределен в 55 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промяна в предмета на дейност: производство и реализация на различни видове стоки, производство и търговия със селскостопански продукти и животни, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови, проектантски услуги, факторинг, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, факторинг, мониторинг, франчайзинг, рециклиране и окомплектоване на машини, съоръжения и оборудване, покупко-продажба на машини, съоръжения и оборудване, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем на имущество на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол; премества седалището и адреса на управление в София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10; заличава като членове на съвета на директорите Ивайло Георгиев Маринов, Костадин Вълчев Костадинов, Георги Савов Раковски и Христо Борисов Гъмзаков; вписва като членове на съвета на директорите "АКБ - Актив"-АД, и "Финансово индустриален концерн АКБ - Форес" - ХАД, представлявано от Цветан Любомиров Кирилов; вписва съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев - председател, "АКБ - Актив"-АД, представлявано от Димитър Желязков Караиванов - зам.-председател, и "Финансово индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, представлявано от Цветан Любомиров Кирилов; дружеството ще се управлява и представлява от представляващия "Финансово индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, Цветан Любомиров Кирилов в качеството му на изпълнителен директор на дружеството.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира промени по ф.д. №3966/2000 за "Къмпъни Билд Комерс"-ООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5210лв. на 10 210 лв.; вписва като съдружник "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД; вписва като съдружник "АКБ - Актив" - АД (в качеството му на универсален правоприемник на "Балканкар Ин"-ООД); вписва промени в дружествения договор.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 97 от 04.11.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ регистрира промени с решение от 2.VI.2003г. по ф.д.№ 4897/2003 за "Първи май"-АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от гр. Главиница, област Силистра, в София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.12; вписва промяна в наименованието: "Форест Грейн - 2003"-АД; вписва промяна в предмета на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на промишлени стоки и услуги или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на заготовки, амбалажи, опаковки, мебели и други изделия от дървесина, транспортна и спедиционна дейност, сделки с интелектуална и индустриална собственост, с патенти, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, гаранционни, складови сделки и стоков контрол, маркетинг и рекламна дейност, трансфер на ноу-хау, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; заличава като членове на съвета на директорите "Пенсионно-осигурителна корпорация Гаранция"-АД, "Къмпани Билд Комерс"-ООД, и "АКБ - Индустрия"-АД; вписва като членове на съвета на директорите Николай Йорданов Банев - председател, "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форест" - АД (рег. по ф.д. №11130/2000 на СГС), представлявано от Мария Николова Банева - зам.-председател, и "АКБ - Актив"-АД (рег. по ф.д.№12329/2001 на СГС), представлявано от Евгени Тодоров Тотев - изпълнителен член; дружеството ще се представлява от изпълнителния член Евгени Тодоров Тотев; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 5.III.2003г.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 100 от 14.11.2003 г.

 

Хасковският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение от 10.V.2003г. по ф.д.№214/2003 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност "Спортно-развлекателен комплекс Лебеда"-ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к.Орфей, бл.26, вх.Г, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, външна и вътрешна търговия, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, информационни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове дейности, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, като дружеството ще осъществява дейност и конкретни сделки след получаване на съответно разрешение. Дружеството е с капитал 5000лв., с неопределен срок, със съдружници "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, представлявано от Димитър Желязков Караиванов - изпълнителен директор, и "Русалка холидейз"-ООД, представлявано от управителя Евгения Златева Генчева; дружеството се управлява и представлява от Петър Кирилов Саров.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 106 от 05.12.2003 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.231, ал.3 ТЗ с решение от 27.VI.2003г. регистрира по ф.д.№12329/2001 промени за "АКБ - Актив"-АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 110 000 лв. на 316 850 лв. чрез издаване на нови 4137 поименни акции с номинална стойност 50 лв.; вписва промяна на системата на управление, която от двустепенна става едностепенна; заличава членовете на надзорния и управителния съвет; вписва съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, "Финансово-индустриален концерн АКБ Форес"-ХАД (рег. по ф.д.№11130/2000), представлявано от Мария Николова Банева, и "Партнърс Комерс"-ЕООД (рег. по ф.д.№3762/97), представлявано от Димитър Желязков Караиванов; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Николай Йорданов Банев; вписва промени в устава.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.

 

Кърджалийският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира с решение № 571 от 15.VII.2003г. по ф.д.№314/2003 дружество с ограничена отговорност "Бреза - Н"-ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, кв. Гледка (бивш мебелен завод "Бреза"), с предмет на дейност: производство и търговия с мебели и нестандартно обзавеждане, производство на заготовки и детайли от дървесина, внос и износ на дървен материал и всички негови производи, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешнотърговска дейност, производство на стоки и услуги, транспортни, комисионни, лизингови, складови и спедиционни услуги, ремонтна, сервизна и монтажна дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, София, и "АКБ - Актив"-АД, София, и се управлява и представлява от управителя Антоанета Иванова Георгиева.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 1 от 06.01.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.261, ал.1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6531/94 за "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД: вписва преобразуване на "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, чрез отделяне от него на две нови дружества: "АКБ - Имоти" - ЕООД, и "ИВСР"-ЕООД, като новообразуваните дружества поемат съответната част от активите и пасивите на "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, съгласно разделителен баланс; след отделянето капиталът на "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, остава 5000 лв.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г.

 

Ямболският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.261, ал.1 ТЗ с решение №1117 от 2.VII.2003г. по ф.д.№ 134/2003 вписа в търговския регистър преобразуване на "Блясък"-ООД, Ямбол, в акционерно дружество "Блясък"-АД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.Дарданели 2, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски, рекламни, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, и с капитал 230 450 лв., разпределен в 23 045 акции на приносител с номинална стойност 10 лв., като поема активите и пасивите на "Блясък"-ООД. Дружеството е с неопределен срок, с едностепенна система на управление - със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев, "АКБ - Актив"-АД, чрез Димитър Желязков Караиванов, и "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, чрез Мария Николова Банева, и ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Николай Йорданов Банев.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.

 

Хасковският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение от 18.VIII.2003г. по ф.д.№323/2003 регистрира дружество с ограничена отговорност "Електра"-ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, бул.България, кв. Гарата, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, покупка и продажба на ценни книжа, финансови консултации (след разрешение), сделки с интелектуална собственост и индустриална собственост, с патенти, гаранционни сделки, хотелиерски, туристически, анимационни, рекламни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, развой, производство, сервиз и ремонт на електроннозахранващи устройства и градивни елементи, стоки и услуги на населението (когато за отделни дейности или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган - след получаването му). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форест"-ХАД, София, представлявано от Николай Йорданов Банев, и "АКБ - Актив"-АД, София, представлявано от Димитър Желязков Караиванов, и се управлява и представлява от Георги Янков Михайлов.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 и чл.261, ал.1 ТЗ с решение по ф.д.№ 8184/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "ИВСР" - ЕООД, образувано чрез отделяне от дружество с ограничена отговорност "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД (рег. по ф.д.№6531/94); дружеството е със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба; посредническа, комисионна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем на имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с вещни права върху тях; лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и поема съответната част от активите и пасивите на "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, съгласно разделителен баланс; едноличен собственик на капитала и управител е Николай Йорданов Банев, който управлява и представлява дружеството.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 и чл.261, ал.1 ТЗ с решение по ф.д.№ 8183/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност "АКБ - имоти"-ЕООД, образувано чрез отделяне от "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД (рег. по ф.д.№6531/94); дружеството е със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.10, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба; посредническа, комисионна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем на имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с вещни права върху тях; лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000лв. и поема съответната част от активите и пасивите на "АКБ - Компания за инвестиции и сигурност"-ООД, съгласно разделителен баланс; едноличен собственик на капитала и управител е Николай Йорданов Банев, който управлява и представлява дружеството.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 39 от 12.05.2004г.

 

Сливенският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.261 ТЗ с решение №1604 от 6.Х.2003г. по ф.д.№ 707/2003 вписа в търговския регистър преобразуване на "Голф хотели"-ООД, при условията на пълно правоприемство в "Голф хотели"-АД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул.Софийско шосе 1, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, валутни сделки (след получаване на разрешение), организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, анимационни, спортни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем на имуществото на дружеството, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, производство и реализация на различни видове стоки, изграждане и експлоатация на собствени и наети мощности за производство, лизингови, комисионни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски и рекламни услуги, инженерингови и проектантски услуги, спедиционни и превозни сделки, международен и вътрешен транспорт, сделки с различни видове вещи, вещни права, интелектуална собственост и ноу-хау, продуцентска и импресарска дейност, откриване на мрежа от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, с органи на управление общото събрание на акционерите и съвет на директорите в състав: "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форест", "АКБ Актив"-АД, "Русалка Холидейз"-АД, и се управлява и представлява от Николай Йорданов Банев самостоятелно или от Ивайло Георгиев Маринов и Евгения Златева Генчева заедно.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 49 от 08.06.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ регистрира промени по ф.д. №8183/2003 за "АКБ Имоти"-ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Николай Йорданов Банев; вписва като едноличен собственик на капитала "Одиторска къща "АКБ"-ООД; вписва като управител Антоанета Чавдарова Кутева, която ще управлява и представлява дружеството.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 49 от 08.06.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.14, ал.4 и чл.231 ТЗ регистрира с решение от 30.X.2003г. по ф.д.№7004/2003 промени за "Консорциум Полимери Билд"-АД: премества седалището и адреса на управление от гр. Девня в София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.12; вписва промяна на наименованието: "Полихим България"-АД; вписва промяна в системата на управление от двустепенна в едностепенна; заличава членовете на надзорния и управителния съвет; вписва съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев - председател, "АКБ - Актив"-АД, чрез Дочка Колева Банева - зам.-председател, и "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, чрез Димитър Желязков Караиванов - изпълнителен директор; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форес"-ХАД, чрез Димитър Желязков Караиванов; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 28.II.2003г.

 

 

 

 

 

ДВ, бр. 58 от 06.07.2004 г.

 

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.174, ал.2 ТЗ с решение от 21.ХI.2003 по ф.д.№ 8899/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество "АКБ - Комерс"-АД (образувано чрез отделяне от "Югоизточна Европейска търговска компания"-АД, рег. по ф.д.№4818/98), със седалище и адрес на управление София, район "Изгрев", ул.Фредерик Жолио-Кюри 20, ет.12, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид с цел продажба, посредническа, комисионна и рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, отдаване под наем на имуществото на дружеството, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с вещни права върху тях, лизингови, комисионни, консигнационни, бартерни и компенсационни сделки, реекспорт на стоки, суровини, материали, прибори, уреди и съоръжения в страната и в чужбина, маркетинг, сделки с интелектуална собственост и ноу-хау, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 800 000 лв., разпределен в 800 000 поименни акции с номинална стойност 1лв., със съвет на директорите в състав: Николай Йорданов Банев - председател, "АКБ - Актив"-АД - зам.-председател, "Финансово-индустриален концерн АКБ - Форест" - ХАД, и "Партнърс Комерс"-ЕООД, и се управлява и представлява от изпълнителния директор "Партнърс Комерс"-ЕООД, чрез Красимир Павлов Георгиев, като поема съответна част от активите и пасивите на "Югоизточна Европейска търговска компания"-АД, съгласно разпределителен баланс.