Назначаване на ликвидационния съвет

Държавен вестник Неофициален раздел

1992 г.

ДВ бр. 68 Петък, 21 август 1992 г.

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪДИЛИЩА

Обява/Съобщение

 

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 7549 от 13.V.1992 г. по ф.д. № 968/92 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на земеделска кооперация "Защита" - с. Новаково, Пловдивска област, и назначения ликвидационен съвет в състав: Красимир Иванов Щерев, Добринка Василева Янева, Лора Иванова Кашилова и Цвета Апостолова Панайотова.
8271