Методически правила и указания

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ

за провеждане на ЕСИ

„Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“

София, 1994 г.

 

Изследването е замислено и се подготвя като „case study“, в модификация „ village study“, конкретизираща емпиричния обект.

I етап — периодът около 1939г. (до колективизацията)

 

1. ЕСИ ЩЕ ВКЛЮЧВА:

— пробно изследване;

— базисно изследване

1.1. При пробното изследване ще се апробират:

— Методическите правила и указания за провеждане на „ village study“;

— инструментариумът, предвиден в програмата на изследването;

— начинът на комплектоване и оформяне на събрания емпиричен материал

В резултат на пробното изследване ще се утвърди окончателният вариант на цялостната методика и инструментариум.

1.2. Базисното изследване ще се проведе в три села. Изследванията в трите села ще се провеждат по единната утвърдена методика, но последователно. Във всяко село ще се изследват по около осем домакинства.

Набраната информация ще бъде в два основни масива:

Обща информация за селото и за неговите общински земи — включително и за другите видове земи, които не са частна собственост (държавни, училищни, църковни и др.)

Информация за изследваните домакинства и за ползването от тях на общинските земи.

 

2. ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА ЕСИ

2.1. За информацията за домакинството

2.1.1. Въпросник №1 Гид за провеждане на интервю за ползване на общинските земи от домакинството в периода до 1944г., взето от основния информатор на домакинството. Метод life history.

2.1.2. Стандартизиран въпросник №2 за данните на основния информатор от домакинството

2.1.3. Стандартизиран въпросник №3 за данни за домакинството (за съответния изследван период

2.1.4. Колективно интервю за ползване на общинските земи от домакинството (въпросник №1)

2.1.5. Инструкция за работа с инструментариума и оформяне на набраната информация

2.2. За общата информация за селото

2.2.1. а) Въпросник №4 — за общинските земи на селото

2.2.1. б) Колективно интервю по въпросник №4 за селото

2.2.2. Образец за набиране на информация за топонимията на общинските земи

2.2.3. Карта — скица на селото за нанасяне на местностите с общински земи

2.2.4. Образец (речник) за набиране на специфични местни думи за общинските земи, за начина на тяхното ползване и поддържане и др. под.

2.2.5. Инструкция за работа с инструментариума и за оформяне на набраната информация

2.3. Изследователски бележник — ползва се задължително от всички членове на екипа.

 

3. РАБОТА С ИНФОРМАТОРИТЕ

3.1. Информатор е всяко лице, от което по някакъв начин — при ползване на утвърдения инструментариум, при разговори, при работа с документи и др. под. се набира необходима за ЕСИ информация.

Основната информация се набира чрез разпитване на лица за техните спомени и знания по интересуващите ни въпроси под формата на жизнени истории — life history.

3.2. Основният инструмент за документиране на работата с информаторите е касетофонът.

В случаи на неизправност или при инцидентно получаване на информация, или когато информацията се преписва от някакъв друг писмен източник и др.под. данните се документират в изследователския бележник.

3.3. Подборът на информаторите става по избор на изследователите (не се прилагат специални изследователски процедури нито за подбор на домакинствата, нито за подбор на отделните лица — информатори).

Основното изискване — лицето да е живяло около 1939г. в селото, да е добре запознато с въпросите, от които се интересуваме, да има добра и свежа памет, по възможност и добра артикулация на думите, за да се дешифрира по-лесно и по-точно (впоследствие), по възможност да е било встъпило в брак към 1939, да не е родено по-късно от 1920–22г.

3.4. При подбора на домакинствата е необходимо да се посетят повече от контролния брой домакинства (за съответното село), за да се подберат най-подходящите. За предпочитане са домакинства с относително по-голям брой членове (три и повече) с оглед набиране на информация в същото домакинство и за по-късните етапи на изследователската програма. Задължително е в изследването домакинството да има поне едно лице, което има лични спомени и знания за изследвания период (в случая — до 1944г.), добре помнещо и разказващо. При повече от едно лице се избира за информатор (без значение — мъж или жена) лицето с повече необходими качества по отношение на изискванията на ЕСИ. Това лице се определя като основен информатор. За него се попълва и стандартният въпросник за лицето. В случай, че при изясняване на фактологията се включва и друго лице (или повече лица), това изрично трябва да се отбележи в дeшифрираните текстове, като думи, изказвания, информация от друго лице, като заедно с това се дадат и данни за него (име, възраст и др.) При събиране на информация за едно домакинство се ползва помощта само на членове на това домакинство. При липса на отговори на някои въпроси изрично се отбелязва защо:

не се помни, не се знае, не е имало такива случаи в това домакинство и т.н.

В оформената вече документация за събраната информация в съответното домакинство се отбелязват всички източници на информация.

3. 5. За събиране обща информация за селото се привличат по-голям брой лица, компетентни по различни аспекти на интересуващите ни въпроси. Това могат да бъдат лица, работещи сега или работили в миналото в местната администрация, кметове, служители, горски и полски пазачи (стражари), учители, местна интелигенция или любители- изследователи и всички добре помнещи и добре информирани лица. При документирането се отбелязва — коя информация от кое лице е събрана. При спорни въпроси се изяснява как е взето решението за формулиране на отговора.

При общата информация се търси отговор на всеки въпрос. Непопълнени остават въпросите само когато не е имало такъв случай, но и това също се отбелязва. Целта е да се получи максимално пълна, точна и обективна информация.

 

4. НАЧИН НА ДОКУМЕНТИРАНЕ

4.1. Всеки изследовател разполага с няколко пълни комплекта на инструментариума, които задължително познава основно.

4.2. Всеки изследовател има изследователски бележник, където отбелязва всичко съществено, както и данните, почерпани от документален източник (включително източници на данни, имената на информаторите и т.н.).

4.3. Добре е изследователите да работят по двама, за да си помагат при водене на интервюто. Обикновено единият води диалога, а другият работи с магнeтофона, следи въпросника за пропуснати въпроси, записва някои необходими данни и т.н.

4.4. От интервюираните лица изрично се иска съгласие за документиране с касетофон и за евентуално публикуване на материалите.


Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ за провеждане на ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“
Keywords социологическо, изследване, град, село, 1994, методика
Date юни 1994 ()
Language bg
Source Language bg
Document Info
Author [Омда]
Program used FBSToFB2 Convertor, FictionBook Editor Release 2.6.6
Date 23.09.2013 (2013-09-23)
Source URL https://prehod.omda.bg/page.php?IDMenu=821&IDLang=1
ID 7399B134-8871-4C45-9BA4-ACEC37727BC
Version 0.0