Прекратяване участието на Община Силистра като акционер в ТБ “Експресбанк”

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” No33
(086) 824 243
Факс: (086) 823 343
7500
Силистра
E-mail: ssmayor at infote dot bg
Изх No............/................2009г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
        от инж. Иво Кирилов Андонов
        Кмет на Община Силистра


ОТНОСНО:
Прекратяване участието на Община Силистра като акционер в ТБ “Експресбанк” АД

Уважаеми г-н Председател,

Община Силистра притежава 1 280 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един/ лев или с обща номинална стойност 1 280 лева от уставния капитал на ТБ “Експресбанк” АД – Варна, съгласно Депозитарна разписка No181313140 от 14.11.2005 год. на Централен Депозитар АД.

С писмо от 20 август 2009 год. мажоритарния собственик на банката Сосиете Женерал С.А. Париж е обявил изкупуване на акции от останалите акционери на цена – 10 лева за всяка акция с номинал от 1 лев.

Срокът за извършване на сделките е до 20 ноември 2009 год. С писмо вх.No6631 от 29.09.2009 г. от Корпоративния Секретар на ТБ “Експресбанк” АД – Варна ни уведомява, че в книгата на акционерите на банката освен Община Силистра, фигурират и прекратените и ликвидирани през 1992 год. ТКЗС ”Проф. Иширково” с 320 броя акции и ТКЗС “Житомир”, с.Айдемир с 1600 броя акции. Съгласно чл. 30, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) имуществото на заличените организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ (т.е. на трудово-кооперативните земеделски съюзи), което не е продадено, се предоставя безвъзмездно на общината, в която то се намира. След изтичане на 5-годишен срок от предаването на имуществото, то става общинска собственост. Тъй като това не е направено от ликвидационните съвети на ТКЗС–тата, нито от правоимащите по чл.27, ал.1 от ЗСПЗЗ поискахме копия от Държавен архив – гр.Силистра на ликвидационните баланси на ликвидираните ТКЗС с.Проф.Иширково и с.Айдемир.

В резултат на справката по баланса на ТКЗС с.Проф.Иширково е отразено участието на същото в капитала на банката, останало непродадено при приключване на ликвидацията. За ТКЗС “Житомир” няма представен ликвидационен баланс, тъй като ликвидацията е останала неприключена в срока до 1995 г., съгласно & 28 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (Обн. - ДВ, бр. 45 от 1995 г) и всички документи са предадени в кметство Айдемир.

За съжаление в архива на кметството не открихме документи, удостоверяващи записването на активите по баланса на ТКЗС “Житомир”. Няма данни активите да са продадени и от общото събрание на правоимащите, тъй като от нотариално заверените временни удостоверения, изпратени ни от ТБ ”Експресбанк”АД, акциите не са променили своя собственик. След така установеното проучване акциите, собственост на бившите ТКЗС-та са заведени като актив по баланса на Община Силистра. Според указанията на Централен Депозитар АД е необходимо да се обърнем към инвестиционен посредник, вписан като регистрационен агент, който ще има грижата по издаване на депозитарна разписка, удостоверяваща новия размер на акционерното участие на Община Силистра в капитала на Банката. Като такъв банката е посочила за директна връзка ангажирания от нея посредник “Фико инвест” ООД за сключване на сделката, чиято комисионна ще се заплати изцяло от Сосиете Женирал С.А., като продавачът не заплаща комисионна по сделката. В тази връзка предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следното


РЕШЕНИЕ:


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие за прекратяване участието на Община Силистра като акционер в ТБ “Експресбанк” АД чрез продажба на 3 200 бр. поименни акции, чрез инвестиционния посредник “Фико инвест” ООД.
2. Възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението.

ВНАСЯ,

КМЕТ:

/инж. ИВО АНДОНОВ/