Пререгистрация и ликвидация

Държавен вестник Неофициален раздел
1990 г.
ДВ бр. 36 Петък, 4 май 1990 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 433 от 14.II.1990 г. по ф.д. 393/90 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства Кооперативно земеделско стопанство със седалище с. Болярци, Пловдивска област, и с предмет на дейност: създаване на условия за непрекъснато увеличаване на обема, качеството и ефективността на селскостопанското производство върху основата на най-пълно използуване на земята и другите средства за производство, ускорено прилагане научно-техническите постижения и техническото обновяване и преконструиране на производството, осъществяване производствено-финансова дейност на принципа на стопанската сметка, като осигурява самоиздръжката си и средства за разширено възпроизводство. Стопанството се представлява от Тодор Николов Тодоров.
4969
------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 96 Петък, 27 ноември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 10976 от 12.VIII.1992 г. по ф.д. № 393/90 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на ТКЗС - с. Болярци, Пловдивска област, и ликвидационен съвет в състав: Панайот Димитров Ковачев, Ненчо Димов Димов, Веска Милянова Бакалова и Христо Димитров Гурманов.
13540